Gepubliceerd op:
Voorjaarsnota en moties

In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwerking op ambtelijk niveau en de andere motie ging over vorming van een ambtenarenpool n.a.v schaalvergroting en herindelingen van gemeenten. Hoewel onze fractievoorzitter, Be Zwiers, heel goed zijn best heeft gedaan, haalde geen van beide moties het. Gelukkig waren alle partijen eensgezind over de gevolgen en aanpak van aardgaswinning. Helaas het meest besproken onderwerp in de Provincie Groningen van afgelopen 3 jaar. Hier nog even de inhoud van de moties van de Partij voor het Noorden:

 

Naam motie : Samenwerking Drenthe, Fryslân en Groningen

Datum PS : 29 juni 2016

Onderwerp :Initiatief verkennende gesprekken met Fryslân en Drenthe

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld
onderwerp;

Constaterende dat:

 - De begroting van de Provincie Groningen er niet beter op wordt na 2020;

- De schaalvergroting van gemeenten in het Noorden van Nederland doorgaat;

Overwegende dat:

 - De rol van de provincie ten opzichte van grotere gemeenten steeds kleiner wordt; 

- Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op projectmatige basis de mogelijkheden van een positieve samenwerking tussen de 3 Noordelijke provincies aantoont;

 - Ook provincies in de huidige vorm en opzet niet het eeuwige leven hebben;

 Roepen het college op:

1. Om het initiatief te nemen voor verkennende gesprekken te voeren, om op ambtelijk niveau te komen tot meer samenwerking met de Provincies Fryslân en Drenthe teneinde te komen tot meer politieke aansturing van het Noorden als geheel;

En gaan over tot de orde van de dag!

 

Naam motie :Een ambtenarenpool voor Groningen

Datum PS : 29 juni 2016

Onderwerp : Initiatief samenwerking tussen Provincie en gemeenten en semi overheidsinstellingen en grote werkgevers teneinde werkgelegenheid te blijven stimuleren

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- De begroting van de Provincie Groningen er niet beter op wordt na 2020;

- De schaalvergroting van gemeenten doorgaat;

-  Gemeenten groter worden en meer taken krijgen vanuit de Rijksoverheid;

- De Provincie Groningen minder taken zal krijgen door maatregelen van de Rijksoverheid;

Overwegende dat:

-  De schaalvergroting van gemeenten ertoe kan leiden dat bij met name heringedeelde gemeenten aan de ene kant boventalligheid
gaat ontstaan aan ambtelijk personeel en aan de andere kant juist vacatures vrij komen voor specifieke functies. 

-  Jonge talenten ook kansen moeten krijgen ambtenaar te worden;

Roepen het college op:

1. Om het initiatief te nemen bij het voeren van verkennende gesprekken met de gemeentelijke overheden om tot een ambtenarenpool te komen. Een ambtenarenpool hoeft zich niet te beperken tot andere overheden, maar ook gerelateerde werkgevers kunnen worden benaderd zoals waterschappen, het UMCG, de universiteit en bijvoorbeeld de politie. Ook jonge instappende ambtenaren zouden hier een brede ervaring kunnen opdoen. Binnen een dergelijke ambtenarenpool kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over de kosten van het inlenen, evenals het overnemen, van personeel.

En gaan over tot de
orde van de dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Herindeling onduidelijk proces!

Herindeling onduidelijk proces!
Nadat het rapport Jansen, 3 jaar geleden, het levenslicht zag is er in de provincie Groningen en de gemeenten veel energie gestoken om gemeenten te laten herindelen. De huidige 23 gemeenten moesten terug naar 6 supergrote gemeenten. Het vorige College onderschreef dit plan volledig en gaf ook duidelijke signalen en strenge richtlijnenaf. Het College bestond toen uit: D66, CU, VVD en de PvdA. Het …