Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Gepubliceerd op:

 

Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.

 

Geacht College,

 

Groninger Belang, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid, hebben kennisgenomen van de interne onrust bij de Omgevingsdienst Groningen. Berichten uit de media en gesprekken met medewerkers leveren een negatief beeld op van de interne organisatie bij de Omgevingsdienst Groningen. De Omgevingsdienst Groningen levert haar diensten aan 23 gemeenten in Groningen en
de Provincie Groningen zelf. De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen zijn primaire taken voor de Omgevingsdienst Groningen. Het is dus een hele belangrijke openbare dienst in Groningen. Onderbezetting, hoog ziekteverzuim, slecht functionerende systemen en een angstcultuur onder het personeel zijn zaken die anoniem, via de ondernemingsraad of via de media naar buiten komen afgelopen maanden. De directeur, mevrouw Borgers, is zowel in 2013 als in 2014 vertrokken met ruzie of verschil van inzichten bij ambtelijke organisaties elders in het land. Dit roept bij genoemde partijen een aantal vragen op:

1) Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen is verantwoordelijk voor het werving en selectieproces van onder andere mevrouw Borgers. Klopt dat in dit specifieke geval? Een ieder binnen het dagelijks bestuur had eenvoudig kunnen nagaan dat mevrouw Borgers zowel in 2013 als in 2014 met problemen is vertrokken bij andere ambtelijke organisaties, elders in het land. Nam het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen bewust een risico met de aanstelling van mevrouw Borgers? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten in hoeverre het College breed geïnformeerd is over de aanstellingsprocedure van mevrouw Borgers.

2) Werknemers moeten altijd in een veilige en open omgeving kunnen werken. Is het College het met dit uitgangspunt eens? Diverse signalen vanuit verschillende bronnen geven aan dat dit niet mogelijk is binnen de Omgevingsdienst Groningen. Is het College bekend met deze signalen? Gaat het College op korte termijn ingrijpen, om de veiligheid en openheid voor werknemers te garanderen binnen de Omgevingsdienst Groningen?

3) Op dit moment vindt er een intern onderzoek plaats naar onder andere de ‘angstcultuur’ onder medewerkers en de integriteit van leidinggevenden van de Omgevingsdienst Groningen. Is dat onderzoek inmiddels afgerond? En heeft het College kennisgenomen van de uitkomsten van dit onderzoek? Verbindt het College ook nog consequenties aan de uitkomsten van dit onderzoek, bijvoorbeeld voor de leiding van de Omgevingsdienst Groningen?

4) Kan het College een termijn aangeven wanneer de problemen bij de Omgevingsdienst Groningen zijn opgelost?

5) Kan het College aangeven of er sprake is van verwerkingsachterstanden bij de Omgevingsdienst Groningen? Op welke gebieden is een achterstand? En zo ja, is deze achterstand acceptabel? Hoe gaat het College er voor zorgen dat deze achterstand wordt gewerkt?

6) Hebben de personele problemen bij de omgevingsdienst Groningen ook geleid tot slechtere handhaving, volgens het College, door de
Omgevingsdienst Groningen afgelopen 2 jaar?

7) Kan het College aangeven of het ziekteverzuim bij de Omgevingsdienst Groningen bovengemiddeld hoog is? En hoe hoog precies? Wat vindt het College van dit ziekteverzuim? Graag een toelichting van het College.

8) In de commissie MEE kwam het verbeterplan van de Omgevingsdienst Groningen ter sprake. Hier wordt veelvuldig naar verwezen. Is het College bereid dit verbeterplan te delen met Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?

9) Hoeveel vergunningen zijn er inmiddels van rechtswege verleend? In hoeverre, als een vergunning van rechtswege wordt verleend, kan een eventuele bezwaarmaker de provincie aansprakelijk stellen en of een schadevergoeding claimen?

10) Wij begrijpen dat de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Groningen wordt aangepast. Met welke bedoeling is dit?
Overweegt het College omvorming naar een andere rechtsvorm, of dienen er slechts kleine aanpassingen gedaan te worden?

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…
 

Herindeling onduidelijk proces!

Herindeling onduidelijk proces!
Nadat het rapport Jansen, 3 jaar geleden, het levenslicht zag is er in de provincie Groningen en de gemeenten veel energie gestoken om gemeenten te laten herindelen. De huidige 23 gemeenten moesten terug naar 6 supergrote gemeenten. Het vorige College onderschreef dit plan volledig en gaf ook duidelijke signalen en strenge richtlijnenaf. Het College bestond toen uit: D66, CU, VVD en de PvdA. Het …