Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

Partij voor het Noorden wil in Oldambt verhoging OZB.

Gepubliceerd op:

Partij voor het Noorden wil in Oldambt verhoging OZB.

Het dreigende financiële debacle rond de Blauwe Stad drukt als een zware hypotheek op de start van de nieuwe gemeente Oldambt. Want hoewel de provincie Groningen de lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen aldaar van 18 november a.s. heeft bezworen dat de eventuele tekorten op de grondexploitatie van Blauwe Stad niet op de nieuwe gemeente zullen drukken is het de vraag of de provincie zich daaraan zal (kunnen) houden.


De financiële problemen waar de provincie Groningen voor staat maken een bezuinigingsronde nodig van € 35 miljoen per jaar, volgens Gedeputeerde Staten. Verder ziet het er naar uit dat de uitbouw van Blauwe Stad nog verdere vertraging blijft oplopen. Dit alles, gecombineerd nog met een zwakke financiële positie van de nieuwe gemeente, dreigt uit te lopen op een kolossaal debacle.

De Partij voor het Noorden is van mening dat er een structurele oplossing moet komen ter voorkoming van zo'n ontwikkeling. Vandaar dar zij wil laten onderzoeken of de gemeente niet tot een uitbreiding van de Onroerend Zaak Belasting zou kunnen overgaan.

Nu is het al zo dat er naast de OZB voor de eigen woning ook een OZB wordt berekend voor een roerend goed niet zijnde een woning.
Er kan heel goed ook een categorie "boorlocaties" ingevoerd worden, waarin de eigenaar van de boorputten OZB betaald voor het inrichten en gebruiken van aardgaswinninglocaties.

Als compensatie voor 25 jaar lichtoverlast, bodemverzakking en extreem lage productiekosten van het aardgas, zou de komende 25 jaar een dergelijke belasting geheven kunnen worden.
Elk jaar kan het tarief worden vastgesteld, bijvoorbeeld zodanig dat de financiële druk van de Blauwe Stad op provincie en gemeente opgevangen kan worden.

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…