Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

Het water wordt duur betaald: let op uw stem!

Gepubliceerd op:
Het water wordt duur betaald: let op uw stem!

Op 18 maart worden niet alleen de leden van Provinciale Staten gekozen, maar ook het
bestuur van het waterschap. Tenminste, een deel daarvan. Want van de 23 zetels
van Noorderzijlvest zijn er al 7 vergeven en de kiezer kan dus alleen stemmen
voor de resterende 16 zetels. Dit ondemocratische stelsel is een erfenis uit de
tijd dat het waterschap voornamelijk een agrarische aangelegenheid was. Van de
7 zetels waar de kiezer geen invloed op heeft, worden er 4 ingevuld door de
landbouw, 2 door de andere bedrijven en 1 is gereserveerd voor de beheerders
van natuurterreinen. Ondanks die beperkte invloed van de kiezer, is het van
groot belang dat veel huiseigenaren en huurders hun stem gaan uitbrengen en
vooral dat ze weten wat de gevolgen kunnen zijn van die keuze.

Zoals genoemd heeft de landbouwsector al 4 van de 23 zetels ingenomen. Logisch zult u
zeggen, want die sector heeft ook het meeste belang bij een goed waterbeheer.
Voor burgers is het zaak dat we het hoofd boven water en de voeten droog houden
alsmede dat het afvalwater efficiënt gezuiverd wordt. Voor boeren is het ook belangrijk dat het
waterpeil goed geregeld wordt. De betekenis van het waterschap voor de landbouw
komt echter niet tot uitdrukking in de verdeling van de lasten van het
waterschap. Want burgers betalen maar liefst 90% van de lasten en de agrarische
sector relatief weinig. Begin jaren 90 was de verdeling nog 50% voor de boeren
en 50% voor huurders en woningeigenaren. Zo worden burgers geconfronteerd met
de kosten van taken waar met name de boeren van profiteren. Zij hebben dankzij
de toegewezen zetels de lasten bij de burger kunnen neerleggen. Omdat het CDA,
de CU en de VVD partijen zijn die van oudsher de landbouw vertegenwoordigen,
betekent een stem op één van die partijen dat de positie van de landbouwsector
in het bestuur van het waterschap verder versterkt wordt en de boeren ook in de
tioekomst anderen kunnen laten opdraaien voor een groot deel van de kosten.

Daarnaast nemen er partijen deel die zich in willen zetten voor de natuur, zoals Water
Natuurlijk en de Partij voor de Dieren. Ontwikkeling en beheer van natuur is
geen kerntaak van het waterschap, maar deze partijen zien graag dat
Noorderzijlvest zich daar voor inzet. Als zij hun zin krijgen, zal de burger
dat in de portemonnee merken. De lasten
van het waterschap bepalen immers de hoogte van de heffingen die de inwoners
moeten betalen en hoe meer taken het waterschap uitvoert naast de kerntaken
veiligheid en zuivering, hoe hoger de heffing.

Tenslotte zijn de deelnemende partijen te verdelen in landelijke partijen of daar aan
gelieerd en onafhankelijke, regionale partijen. Laatstgenoemde hoeven geen
rekening te houden met landelijke partijbelangen. In Noorderzijlvest is er in
feite maar één onafhankelijke partij die deelneemt, te weten Betaalbaar Water.
Dit is een initiatief van enkele locale politieke partijen en de Partij voor
het Noorden.

Alle partijen staan voor uw veiligheid en voor efficiënte zuivering van water. Maar
de verschillen zult u merken in de portemonnee. Denk dus goed na waar u, gelet
op de bijzondere samenstelling en de taken van het waterschapsbestuur, op
stemt!

Henk Hoiting

 

Betaalbaar
Water

voor meer
informatie zie: www.betaalbaarwater.nl

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…