Terug naar Wat gebeurt er in de Provincie

Herindeling onduidelijk proces!

Gepubliceerd op:
Herindeling onduidelijk proces!

Nadat het rapport Jansen, 3 jaar geleden, het levenslicht zag is er in de provincie Groningen en de gemeenten veel energie gestoken om gemeenten te laten herindelen. De huidige 23 gemeenten moesten terug naar 6 supergrote gemeenten.

Het vorige College onderschreef dit plan volledig en gaf ook duidelijke signalen en strenge richtlijnen
af. Het College bestond toen uit: D66, CU, VVD en de PvdA. Het vorige College van GS stuurde sterk op het proces, men wilde zo groot mogelijk. De versnippering van Groningen was tenslotte de oorzaak van veel sociaal economische problemen in Groningen, volgens het rapport Jansen.

Toen het nieuwe College (SP,D66,Groen Links, CU, CDA) een jaar geleden aantrad, was de slogan: de gemeente herindeling gaat door, maar alleen als de gemeenten het zelf willen en van onderop. Tot begin dit jaar gebeurde dat ook in praktijk. Dit nieuwe College liet veel vrijheid toe. In een paar gevallen is dit proces goed gegaan en in andere gevallen niet. Heeft dit college geen wetenschap gehad van de diverse gemeenteculturen en verbanden in onze provincie?

 Een slecht voorbeeld is Haren. Nadat Haren aangaf mogelijk met Tynaarlo te willen fuseren, heeft men dit proces laten plaatsvinden. Wist men op het provinciehuis niet dat provincie grenzen heilig waren? Waarom toen niet ingegrepen? Partij voor het Noorden zag overigens liever dat de provincie grenzen er niet waren en dat herindelingen ook over de provinciegrenzen mogelijk zou moeten zijn. Tynaarlo haakt echter om legitieme redenen af. Haren gaf aan dan liever zelfstandig te willen blijven. Daarnaast was er na een referendum in Haren een duidelijke meerderheid voor zelfstandigheid. Een besluit van ‘onderop’ dus.

Het college van Gedeputeerde Staten vond dit toch te gortig en bood Haren aan om een sterkte zwakte analyse te maken. Haren ging akkoord met een dergelijk onderzoek in opdracht van de Provincie Groningen. Het rapport dat geproduceerd werd, was niet verrassend: de stokpaardjes bestuurskracht en financiën bleken voor Haren mogelijk een struikelblok in de toekomst. Ondertussen was het rapport ook al voortijdig uitgelekt, wat eigenlijk ontoelaatbaar is en misschien zelfs wel strafbaar. Toch zou Haren een kans krijgen om voor 1 juni aan te tonen dat men best op eigen benen zou kunnen staan.

Deze week, nog geen twee weken later, kwam ineens naar buiten dat de Provincie Groningen, Haren in wezen dwingt om met de gemeenten Groningen en Ten
Boer in gesprek te gaan. Dit kan door de zgn. Ahri procedure, die is opgestart door de Provincie Groningen.

Lezende het rapport van Haren en lezende het Ahri besluit van Bellingwedde -Vlagtwedde zien wij als Partij voor het Noorden geen noemenswaardige verschillen. Beide hebben dezelfde problematiek, maar de ene wordt door dit College van gedeputeerde Staten onderschreven en de ander wordt afgewezen.

De Partij voor het Noorden is geen tegenstander van een gemeentelijke herindeling. Maar als je gemeenten het gevoel geeft dat alles ‘van onderop’ mag gebeuren, en je toch een eigen agenda hebt als College van Gedeputeerde Staten, dan valt dit niet te begrijpen.

De duidelijkheid van het vorige College is daarom toch te verkiezen boven het onduidelijke proces van het huidige College van Gedeputeerde Staten. 

Be Zwiers,

Fractievoorzitter

Partij voor het Noorden

 

 

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen interne organisatie Omgevingsdienst Groningen
  Statenvragen van Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en Partij voor de Vrijheid aan het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde.
 

Voorjaarsnota en moties

Voorjaarsnota en moties
In Provinciale Staten konden alle 11 partijen hun algemene beschouwingen geven naar aanleiding van de voorjaarsnota. Een soort marathonvergadering die alle politieke partijen op scherp zet. Traditioneel worden er ook veel moties ingediend door vrijwel elke zichzelf respecterende partij. De Partij voor het Noorden heeft ook twee moties ingediend. 1 motie over de aanzet voor meer Noordelijke samenwe…