Werk & Onderwijs


RUIMTE, VRIJHEID EN ONTWIKKELING.


De Partij van het Noorden vindt dat het provinciaal bestuur een zo optimaal mogelijke geografische spreiding van de economie in de provincie moet nastreven om een infarct in- en om de hoofdstad Groningen te voorkomen.
Belangrijk(st)e voorwaarde voor het scheppen van ruime en brede economische perspectieven is het faciliteren van (super)snel breedband internet. De huidige aanleg van deze voorziening is bij lange niet snel en toereikend genoeg.


De provincie Groningen heeft behoefte aan bedrijven waarmee veel arbeidsplaatsen gemoeid zijn. Werving van dit soort bedrijven verdient een krachtige inspanning danwel ondersteuning. Ook het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) kan hierbij, naast de grote bedrijven, een zeer belangrijke rol vervullen.
Vooral een breed ondernemersbeleid moet ervoor zorgen dat ‘Het Noorden” een aantrekkelijk vestigingsklimaat krijgt. In het bijzonder dient het aan jongeren met verschillende talenten een ruim ontplooiingsperspectief te bieden.


Een intensieve en actieve pioniersdialoog met nieuwe, liefst grote, bedrijven én het MKB kan dan zeker waardevolle resultaten opleveren.
Voor de Provincie is hier een cruciale rol weggelegd als bruggenbouwer tussen partijen (bedrijven, gemeenten, provincies en zelfs landen) nu economie en arbeidsmarkt steeds meer ook grensoverschrijdend zijn geworden.


De Provincie kan gunstige voorwaarden scheppen en een stimulerende en aanjagende taak vervullen.
Voor een sterke provinciale economie is nodig dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. Het stimuleren van een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden kan deze aansluiting bevorderen. De Partij voor het Noorden ziet hierin voor de Provincie een taak. Problemen en oplossingen voor de toekomst tijdig herkennen en agenderen hoort daarbij. Dan kunnen ook regionale plannen voor meer banen en leerwerkplekken worden opgemaakt.


Speciale aandacht vragen we voor het stimuleren van de ambachtseconomie: technisch vakmanschap is voor een economische basis van grote waarde.
Bij aanbestedingen moet de Provincie, bij gelijke prijs en kwaliteit, de voorkeur geven aan Groningse ondernemers.
Vanwege het grote belang van het aangrenzende Duitsland voor de provinciale economie dient scholing in de Duitse taal, zowel voor volwassenen als vanaf de basisschool, meer aandacht te krijgen. Sommige kinderen leren makkelijker met hun handen dan met het hoofd. De Provincie zal initiatieven om deze kinderen op basis van hun praktische vaardigheden passend onderwijs te geven moeten gaan ondersteunen door middel van een innovatief onderwijsfonds.
De provincie moet intensieve en actieve banden onderhouden met de RUG, de Hogescholen en het onderwijsveld in de provincie.

 

GRONINGEN IS VAN ONS !!!!