Infrastructuur en huisvesting


De Partij voor het Noorden is voorstander van snelle, nieuwe en veilige verbindingen, zowel via de weg, water en spoor maar ook door de lucht. Verdergaande groei van het luchtverkeer moet echter vanuit milieu oogpunt worden afgeremd. Daarom moet de Zuiderzeelijn terug op de politieke agenda en dan uitgebreid met een snelle treinverbinding naar Duitsland. Het verbeteren van de treinverbindingen met het Noorden nationaal en internationaal kan dat bevorderen. Ook regionaal zijn om deze reden goede treinverbindingen zeer gewenst zoals een verbinding Veendam, Stadskanaal en Emmen. Een goed geregeld busvervoernetwerk op het platteland blijft van vitaal belang om verdere ontvolking van het platteland tegen te gaan.


EXTRA SPOORVERBINDING

Noord-Nederland is qua spoorverbinding volledig afhankelijk van het functioneren van het station Zwolle en de brug over de IJssel. Dat maakt Noord-Nederland kwetsbaar.
Om dat te verminderen dient een tweede verbinding tot stand te komen; in de vorm van de eerder afgeblazen Zuiderzeelijn danwel middels een verbinding ter ontsluiting van Noord Oost Nederland. (Almelo-Emmen-Veendam)


INFRASTRUCTUUR

De zeesluis van Delfzijl moet worden vergroot. De huidige sluis uit 1958 is te klein voor de vraag naar schepen en duwvaart. Het Eemskanaal en de sluis naar de Eems en dus Duitsland en verder zijn belangrijke onderdelen van de economische ontwikkeling van de Eemsregio en de Provincie.
Snel en betrouwbaar internet is net zo belangrijk als een goede autoweg. Daarom is het een goed streven om elke woning in de provincie Groningen snel internet aan te bieden. De huidige penetratie van snel internet op het platteland is veel te laag en moet fors omhoog.


HUISVESTING

Er zijn te weinig huizen, zowel op het platteland als in de stad Groningen. Dit terwijl er ruimte genoeg is. Wel heeft de stad Groningen veel bouwplannen. Het platteland echter niet of nauwelijks. Dit is ongewenst. De Partij voor het Noorden bepleit daarom een verschuiving van investeringen van de stad naar het platteland. De plattelandsgemeenten dienen daarom soepel om te gaan met ingediende, serieuze bouwplannen en de Provincie met het toekennen van woningcontingenten. Ze moet er op toezien dat er met respect voor natuur- en leefomgeving wordt gebouwd en beslist niet voor leegstand.
Een ander probleem is het tekort aan sociale huurwoningen. Dat komt doordat woningcorporaties te zeer aan landelijk beleid en grote afdrachten aan de Rijksoverheid zijn gebonden. De Partij voor het Noorden wil dat de regio hier meer zeggenschap in krijgt.


Woningbouwplannen kunnen voor een krimpgemeente juist een aanjager zijn voor jonge gezinnen. De Partij voor het Noorden staat open voor het experimenteren met nieuwbouwwoningen op het platteland. Afbraak van woningen moet worden gestimuleerd om op dezelfde plek duurzamere woningen te bouwen. Belangrijk is ook om te kijken naar goedkopere starterwoningen en sociale huurwoningen en woningen voor jongeren. Doel is om jonge gezinnen en jongeren in de dorpskernen te houden, waardoor voorzieningen in stand kunnen blijven.