Een sociale provincie


NEEM VERANTWOORDELIJKHEID


Er zijn door het Rijk bij de Provincie zorgtaken weggehaald en al dan niet gevraagd ‘over de schutting’ bij de gemeenten gegooid. De Partij voor het Noorden vindt dat de Provincie echter wel de verantwoordelijkheid moet blijven nemen om gemeenten te ondersteunen en te faciliteren in deze nog relatief nieuwe zorgtaken.


Wij denken hierbij vooral aan een soort Postbus 51, waar gemeenten en maatschappelijke partijen op dossiers informatie kunnen bekijken en opvragen. De bij de provincie aanwezige kennis kan zo gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt.
De provincie dient gemeenten verder in nieuw te ontwikkelen projecten ook geldelijk te gaan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij jeugdzorg, het leefbaar houden van de dorpskernen en armoede. In de Provincie Groningen leven relatief veel huishoudens in armoede. Formeel draagt de Provincie geen verantwoordelijkheid voor het armoedebeleid. Toch zou ze naar de mening van de Partij voor het Noorden een faciliterende rol kunnen spelen in het te voeren armoedebeleid van de gemeenten.


JEUGDZORG


Op het gebied van jeugdzorg is er nog veel te winnen. Nog steeds hebben niet alle kinderen een zorgeloze jeugd. Te vaak ontberen kinderen en gezinnen de hulp of aandacht die ze nodig hebben. Helaas is het geld voor de jeugdzorg bij gemeenten snel op.
Provincie moet zich samen met de gemeenten sterk maken voor goede en betaalbare jeugdzorg. Richting Rijksoverheid moeten zij, eventueel in samenwerking met andere provincies, samen een vuist te maken om meer geld voor jeugdzorg te ontvangen.


SPORTEN EN LEEFSTIJL


De Partij voor het Noorden vindt sporten belangrijk in het kader van een gezonde leefstijl. Jong en oud op elk niveau zou veel meer moeten bewegen. Wij onderschrijven daarmee het belang van breedtesport. Ook topsport kan hieraan een bijdrage leveren door kennis te delen met breedtesport. In krimpgebieden moet de Provincie helpen en de krachten bundelen om ook hier het sporten mogelijk te houden. De middelen van de Provincie voor breedtesport zijn nu nog vrij beperkt. Goede samenwerking met gemeenten is nodig om ook de schaarse provinciale middelen zo effectief mogelijk in te zetten.


SOCIAAL DOMEIN EN WONEN


De provincie Groningen is een krimpregio. Naast de aardbevingsproblematiek spelen ook vergrijzing en ontgroening een prominente rollen. Om het wonen in de provincie aantrekkelijk en veilig te houden, streeft de Partij voor het Noorden ernaar om voorzieningen in dorpskernen in stand te houden.
Daarmee wordt de sociale cohesie bevorderd en worden mensen gestimuleerd om te blijven wonen waar ze wonen. Dit vraagt om economische impulsen voor het revitaliseren van de woonomgeving, het behoud van kleine scholen, (mits de onderwijskwaliteit niet in het geding komt) het scheppen van werkgelegenheid en het verbeteren van de infrastructuur van wegen en openbaar vervoer.

OUDER WORDEN


Het kunnen blijven deelnemen aan de samenleving - ook als je ouder wordt- is erg belangrijk. Daarvoor moet de Provincie meer geld inzetten vindt de Partij voor het Noorden. Ouderen lopen een grotere kans op vereenzaming nu de samenleving zo individualistisch is geworden en er steeds meer gebruik gemaakt wordt van allerlei nieuwe digitale middelen. Initiatieven van ouderen om een woongemeenschap op te richten worden door de Provincie van harte ondersteund. Belemmeringen die dergelijke initiatieven in de weg staan zullen, daar waar het een provinciale bevoegdheid is, zoveel mogelijk worden opgeheven.


Inwoners die zijn aangewezen op zorgcentra moeten zoveel mogelijk kunnen blijven wonen in de, voor hun, vertrouwde leefomgeving. Dat kan door bijvoorbeeld tijdelijk zgn. tiny houses in de tuin van familie toe te staan of door het stimuleren van de bouw van aanleunwoningen bij zorgcentra. Mensen zijn nu nog te veel aangewezen op plekken ver buiten hun eigen leefomgeving. De provincie dient wat betreft de zorgbehoefte de vinger aan de pols te houden en de eerstelijnszorg moet hier dan ook bereikbaar blijven voor alle inwoners van onze provincie. Dan kan ook tijdig worden ingespeeld op veranderingen in vraag en aanbod.


De Partij voor het Noorden wil de totstandkoming van levensbestendige bouwvormen verder stimuleren. Mensen kunnen dan langer in hun eigen woning blijven wonen en onnodig bijbouwen kan worden vermeden. Dit laatste zal een positief effect hebben op het behoud van de groene omgeving en het karakter van de leefomgeving. Nieuwe woningen moeten aardbevingsbestendig worden gebouwd en bestaande woningen door subsidies of aantrekkelijke leningen duurzaam gemaakt kunnen worden.

 

GRONINGEN IS VAN ONS!!!!