Economie in Groningen


MEER AUTONOMIE


Eén van de middelen om de autonomie van de provincies en de regio’s te stimuleren is de omvorming van de Eerste Kamer tot een senaat naar Amerikaans voorbeeld. Een Eerste Kamer die rechtstreeks wordt gekozen uit de provincies en die vervolgens primair zaken behandelt die te maken hebben met de regio. Dit zijn bijvoorbeeld zaken als infrastructuur en regionaal beleid. Zo zou de Eerste Kamer en niet de Minister van het desbetreffende parlement het laatste woord moeten hebben in onder andere de positionering en omgevingscondities voor windparken.


NIEUWE PROVINCIALE ENERGIEVOORZIENING


De Provincie moet op een aantal deelterreinen van de economie de leiding nemen. Zo dient het zwaartepunt van de economische politiek van de Provincie Groningen de komende vier jaar gericht te worden op het tot ontwikkeling brengen van de waterstofeconomie in de provincie Groningen.
Een deel van het stimuleringsfonds van de ruim 1 miljard dient hieraan te worden besteed. De waterstofvoorziening dient een volwaardige opvolger te worden van de aardgasvoorziening, met dit verschil dat niet de Staat hierbij de meeste zeggenschap krijgt, maar de Provincie.
De Provincie Groningen, eventueel samen met de Provincies Friesland en Drenthe, moet het initiatief nemen tot de oprichting van een Noord-Nederlandse Waterstofunie, die als taak krijgt zowel de productie als het transport van waterstofgas ter hand te nemen.
De zeggenschap dient hierbij te worden verdeeld over de regionale overheden en de daarvoor in aanmerking komende particuliere bedrijven. Onderzoek en research worden hierbij in handen gelegd van New Energy Coalition.
Een andere wenselijke deelneming van de Provincie is die in een te stichten Maatschappij ter ontwikkeling van Aardwarmte in onze provincie. Het liefst trouwens in noordelijk verband, d.w.z. samen met de Provincies Friesland en Drenthe. Te denken is aan een gemengde onderneming, waarin overheid en bedrijfsleven beide participeren. Ook hierbij dient veiligheid voorop te staan.


GRONINGEN AIRPORT EELDE


De Partij voor het Noorden is overtuigd van het grote belang van ons vliegveld voor de noordelijke economie. Spijtig is om te constateren dat dit binnen het bedrijfsleven niet of te weinig het geval is. Van de overheid kan echter niet verwacht worden dat zij tot in lengte van dagen geld blijft pompen in een daardoor structureel verliesgevende onderneming, die niet ‘ten algemenen nutte’ opereert zoals een regionale busonderneming. De komende jaren zal er dus werkelijk gezamenlijk moeten worden geïnvesteerd. Dit dient een voorwaarde te worden om blijvend op provinciale bijdrage te mogen rekenen.

EEMS & HAVEN
Voor de ontwikkeling van Oost-Groningen dienen gelden te worden vrijgemaakt voor een vaste oeververbinding over de Eems naar Duitsland. Eventueel kan dit als een tolbrug of –tunnel of combinatie. De Rijksoverheid, die jarenlang minder dan evenredig in de provincie Groningen aan infrastructuur heeft besteed dient hierbij letterlijk over de brug te komen.
De Eemshaven is van groot belang voor de economie van de provincie Groningen. Niet alleen de haven, maar vooral als werkgelegenheidsmotor voor de regio.

De Partij voor het Noorden vindt dat de regio hiervan behoort te profiteren. Scholing en opleidingen in onze provincie dienen hierop gericht te zijn. Zo vervult de Eemshaven een essentiële rol in de na te streven energietransitie. Zowel voor de import van aardgas tijdens de overgangsfase als de verwachte toekomstige import van waterstof dient een terminal te worden gebouwd. Vanwege de ligging aan het begin van het huidige gastransportsysteem in Nederland, is de Eemshaven daarvoor de meest geschikte locatie in Nederland.


VERDELING VAN RIJKSMIDDELEN
Meer in het algemeen dient de Rijksoverheid er voor zorg te dragen dat de uit de motorrijtuigbelasting verkregen middelen ook ten goede komen aan de regio waar zij geheven zijn.


COMPENSATIE ENERGIETRANSITIE


Vanwege het hogere gasverbruik in deze provincie en de tegelijk geringere koopkracht dan gemiddeld in Nederland dient de Groninger bevolking gedeeltelijk gecompenseerd te worden voor de onevenredige zware belasting die de energietransitie voor haar met zich mee brengt.

 

GRONINGEN IS VAN ONS !!!!