De kracht van het Noorden


IDENTITEIT EN CULTUUR VAN HET NOORDEN


De grote verscheidenheid in streekculturen in het Noorden is een groot goed en dat moeten we koesteren. Als noorderlingen willen we kunnen zijn en blijven die we zijn. In eigen provincie en streek. Onze noordelijke cultuur willen we in stand houden. De Partij voor het Noorden wil een partij zijn voor alle Groningers, alle Drenten en alle Friezen.


Ook al zijn er onderlinge verschillen er is weldegelijk sprake van een gezamenlijke noordelijke identiteit. We hebben in het Noorden veel meer gemeen dan we denken. Die noordelijke identiteit onderscheidt zich bijvoorbeeld van die in de Randstad. De noordelijke cultuur is tot ontwikkeling gekomen in overzichtelijke, kleinschalige woongemeenschappen (terp-, en wierde-, en brinkdorpen). Gemeenschapszin (noaberschap) is daarbij een onmisbare en dragende factor. Het is voor de noordeling vanzelfsprekend om om je buren te denken. Solidariteit is een kernwaarde in het Noorden.
De culturen van het kustgebied in Noord-Nederland, Noord-Duitsland en Scandinavië zijn aan elkaar verwant. Deze onderliggende historische verbondenheid moet ook in de huidige tijd benut worden.


De Partij voor het Noorden wil zich inzetten voor het behoud en het versterken van die noordelijke cultuur en identiteit. Dit vraagt om maatwerk in het overheidsbeleid.


NOORDEN VAN HET LAND


Het noorden van het land is nog steeds een regio met specifieke omstandigheden en behoeften. Dat verklaart de noodzaak van een Samenwerkingsverband Noord-Nederland, waarin noordelijke overheden met elkaar samenwerken. Wij willen daarom ook meer bestuurlijke samenwerking tussen Friesland, Drenthe en Groningen.


Die specifieke omstandigheden zijn de economische achterstelling die zichtbaar is in allerlei achterstanden. Voorbeelden zijn: een hoger percentage werklozen, inkomensachterstand en een bevolkingskrimp. Dit alles in vergelijking met de landelijke gemiddelden en in het bijzonder met het westen van het land. Het gaat hier om grote delen van de noordelijke regio. Zo zijn de verschillen tussen Oost-Groningen en het aangrenzende Duitse Emsland grotendeels toe te schrijven aan het landelijke beleid met betrekking tot de perifere regio’s.


GRONINGER BEVOLKING, GASWINNING


De achterstelling en verwaarlozing van de Groninger bevolking komt het meest tot uiting bij de gaswinning. De Groninger bevolking had vanaf het begin van de gaswinning nooit echt de lusten maar, nu vooral, wèl de lasten te dragen gekregen. De afwikkeling van de materiële schade, de herbouw en de versterking van de getroffen gebieden zullen nog tientallen jaren gaan duren en ontbeert elke vorm van urgentie. Naast het grote belang van materiële schade verdienen zeker ook de emotionele en psychische schade veel aandacht.


De Partij voor het Noorden heeft bij herhaling hierover bij de landelijke politieke partijen aan de bel getrokken; helaas vaak met een onbevredigend resultaat. Veel meer dan wat vrijblijvend geblaat van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer heeft het helaas nog niet opgeleverd.
Pas nadat de bevolking zich -mede op aansporing van de Partij voor het Noorden, die aandrong op juridische acties tegen de Staat en de NAM- begon te organiseren waardoor er steeds grootschaliger protestacties ontstonden, kwam eindelijk ook de landelijke politiek i n beweging. Helaas voor de getroffen Groninger bevolking nogsteeds onvoldoende. Wij zullen als Groningers gezamenlijk aanhoudend moeten blijven aandringen op goede en duidelijke afspraken en vooral op het nakomen daarvan.

De Partij voor het Noorden zal hier constant op blijven aandringen.
Wij bieden de politieke weg voor het Noorden die echt resultaat kan opleveren.
Een sterk vertegenwoordigd Noorden zal Den Haag scherp houden om eindelijk tot daadkracht te komen voor het Noorden.
Toen in 2012 de zware aardbeving in Huizinge plaatsvond werd ondanks het dringende advies van het Toezicht op de Mijnen de gasproductie niet verlaagd, maar juist fors verhoogd. De landelijke partijen hebben ons, zo is in de afgelopen jaren wel duidelijk geworden, weinig tot niets te bieden.


De Partij voor het Noorden blijft van mening dat de lusten en lasten van de aardgaswinning eerlijker verdeeld moeten worden. De Staat dient alsnog een deel van de in het verleden verkregen aardgasbaten aan de noordelijke regio terug te storten. Wij eisen een teruggave van minimaal 1% van alle gasbaten, dat is minimaal vijf miljard Euro. Dit staat los van alle schade tot nu en in de toekomst die ruimhartig vergoed dient te worden.


Ook schade door zoutwinning, eveneens mijnbouw, valt hier nadrukkelijk onder. Over de zoutwinning verder in dit programma meer.
Herhaalde pogingen om dit met hulp van landelijke politieke partijen gerealiseerd te krijgen zijn tot op heden op niets uitgelopen; er blijkt geen enkele partij hierin echt voor het Noorden op te komen. Alleen al daaruit blijkt dus ook de werkelijke noodzaak tot een echte politieke Partij voor het Noorden.


De Partij voor het Noorden is voorstander van snelle afbouw van de gaswinning en tegenstander van nieuwe boringen. Veiligheid moet zonder discussie voor de Groninger bevolking prioriteit zijn. Alternatieve vormen van energie moeten voor iedereen nu en in de toekomst betaalbaar blijven.


MEDEZEGGENSCHAP NOORDELINGEN


Vanwege in het vorige hoofdstuk genoemde specifieke belangen vindt de Partij voor het Noorden dat het Noorden op een aantal terreinen zelfstandig moet kunnen meedenken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting van de openbare ruimten, (sociale)woningbouw, landbouw- en natuurbeleid, cultuurbeleid, delen van sociaal beleid en onderwijsbeleid.
De noorderlingen dienen over deze zaken zelf mee te kunnen beslissen, eventueel via lokale of provinciale referenda. Daar waar de belangen van de drie noordelijke provincies tegenover de Randstedelijke suprematie parallel lopen is een samen optrekken echter wel zeer gewenst.


DE PARTIJ VOOR HET NOORDEN EN EUROPA


De Partij voor het Noorden wil de regionale politiek sterker maken. Zo willen we opkomen voor de belangen van het Noorden en haar inwoners. De ervaringen in de afgelopen jaren hebben het vertrouwen in de landelijke politieke partijen sterk verminderd. Wij steunen een verdere versterking van de Europese Unie, mits die zich in democratische zin hervormt.

 

 

GRONINGEN IS VAN ONS !!!!