Bodemwinning, zon- en windenergie

Met de afbouw van de gaswinning in Groningen gaan ook veel banen verloren. Daar moet vervangende werkgelegenheid voor worden geboden. Het Rijk zou juist Groningen een belangrijke rol moeten laten spelen om tot een succesvolle energietransitie te komen. Diverse experimenten zouden in dat verband wenselijk kunnen zijn, doch met uitsluiting van kernenergie.


De Partij voor het Noorden staat open voor alle overige vormen van duurzame energie. Waterstof zou bijvoorbeeld een cruciale bijdrage kunnen leveren aan de inpassing van de door zon en wind opgewekte stroom en zorgt dan tevens voor passende werkgelegenheid in het noordelijke gebied. Groningen heeft immers al veel expertise vergaard in het gastransport en -opslag. Meerdere redenen dus om op het gebied van de waterstofeconomie voor Groningen een leidende rol op te eisen.


AARDGAS- EN ZOUTWINNING


De gevolgen van de aardgaswinning zijn als vaker aangehaald dramatisch gebleken voor Groningen. In de getroffen gebieden zijn duizenden schades gemeld echter deze verdwijnen in een soort ambtelijke molen. De NAM moet daarom volledig uit het schade afhandelings-systeem. Aardgasbaten moeten volledig ten gunste komen van Groningen, zolang deze aardgaswinning nog plaatsvindt en uiteindelijk moet de gaswinning op een haalbare termijn naar nul.


De Mijnbouwwet moet worden aangepast om de regio meer zeggenschap te geven over de aardgaswinning. Inspraak door inwoners en organisaties als bijvoorbeeld de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad nemen wij zeer serieus.
De Rijksoverheid moet garant blijven staan voor alle geleden schade en alle schades die, als gevolg van de aardgaswinning, in de toekomst nog ontstaan. Voor adequate schade verwerking mogen gemeente- of provinciegrenzen nooit een belemmering vormen. De versterkingsacties moeten doorgaan, ook bij oorzakelijke twijfel. De Rijksoverheid heeft een schuld aan Groningen.


De Partij voor het Noorden denkt dat het een illusie is om Nederland binnen 30 jaar aardgasvrij te krijgen. Aardgas kan ook worden geïmporteerd. Verder lijkt waterstofgas een belangrijk alternatief voor aardgas te worden. Dit alternatief dient met kracht te worden onderzocht en ontwikkeld. Dat moet gebeuren voordat de Nederlandse woningbouw geforceerd en tegen extreem hoge kosten van het gas afgesloten wordt.
Bovenstaand voor gaswinning zal eveneens voor zoutwinning moeten gelden. Bekend is dat ook zoutwinning vergelijkbare schades oplevert voor inwoners van deze gebieden en zeker is dat zoutwinning in combinatie met aardgaswinning in een relatief dichtbevolkt gebied risico’s oplevert. Ook moet elke opslag in zoutcavernes in principe worden vermeden.

JURIDISCH FONDS AARDBEVINGSPROBLEMATIEK


De aardbevingsproblematiek van Groningen heeft nog steeds geen topprioriteit in Nederland. De landelijke politiek laat keer op keer, als het erop aankomt, haar ware gezicht zien; ze laten de Groningers met lege handen. Ongeacht het feit dat Groningen dankzij de aardgaswinning vele tientallen jaren substantieel heeft bijgedragen aan de Nederlandse schatkist.
De imagoschade voor Groningen is gigantisch. Het College van Gedeputeerde Staten zal in Den Haag actief moeten lobbyen om ook deze imagoschade te compenseren. Dit vinden wij echt een topprioriteit.


Daarnaast moet de provincie, in overleg met haar Groninger gemeenten, goed in kaart brengen waar en welke schade door de gaswinning en de daaruit voortkomende aardbevingen is aangericht. De hieruit mogelijk voortvloeiende conflicten met het Rijk en de NAM mogen niet uit de weg gegaan worden.
Ook moet de Provincie zelf actief procederen om haar bezittingen veilig te stellen dan wel te laten repareren of versterken. Te denken valt aan gebouwen, monumenten, wegen en dijken. De Rijksoverheid heeft keer op keer laten zien en bewezen geen betrouwbare partner te zijn voor Groningen.
De Provincie dient invloed krijgen op de keuze van bestedingen van het Nationaal Programma Groningen. Dit betreft een compensatiefonds van ruim 1 miljard euro voor de enorme schades als gevolg van de aardgaswinning in onze provincie. De Rijksoverheid is nu te overheersend voor wat betreft de wijze van besteding.


Feitelijk zijn tot op heden enkel successen geboekt door lange, dure juridische procedures, zowel collectief als individueel. Maar beslist niet dankzij de landelijke partijen. Uitspraken over het reduceren van de gaswinning, over de herstelkosten en de compensatie van waardeverlies van de woningen hebben we in het Noorden te danken aan de rechter.
Helaas blijkt procederen in veel schadegevallen de enig overgebleven, uiterst kosten verslindende, laatste optie. Daarom wil de Partij voor het Noorden een juridisch fonds voor gedupeerden die, ongeacht waar in de provincie, met schade door de mijnbouw kampen.


ZON- EN WINDENERGIE


Zonnepanelen dienen in eerste instantie op de daken van bedrijven, instellingen en woningen te worden geplaatst en pas in laatste instantie op landbouwpercelen. Tegelijk dient met kracht aan de ontwikkeling van opslagmogelijkheden voor de opgewekte stroom te worden gewerkt, omdat -zonder de mogelijkheid van opslag van elektriciteit- het nut van zonnepanelen beperkt blijft. (Zie paragraaf over waterstofeconomie). In zonneparken moeten inwoners kunnen participeren.


De Partij voor het Noorden is vooral voor windmolens op zee. Daarnaast moeten gemeenten zeggenschap krijgen over het al dan niet plaatsen van windmolens. Voldoende groot draagvlak en compensatiemogelijkheden zijn voorwaarden. Nastrevenswaardig is het om inwoners in coöperatieve verbanden het beheer te laten voeren over de windmolens.

 

GRONINGEN IS VAN ONS !!!!