Terug naar Persberichten Provinciale Staten

Brief gericht aan de Informateur

Gepubliceerd op:
Brief gericht aan de Informateur

De Statenfractie van de Partij voor het Noorden ziet een hoop uitdagingen in het verschiet die Groningen zullen raken.

Het is van groot belang dat het toekomstige kabinet zich bewust is van de huidige problematiek rondom de gaswinning, het Deltaplan voor het Noorden, de Regionale Energiestrategie Groningen en de openheid van de bestuurscultuur. Alleen een daadkrachtig en efficiënt kabinet zal deze obstakels kunnen overwinnen.

De Statenfractie van de Partij voor het Noorden heeft daarom de onderstaande brief verstuurd aan de Informateur.

 Geachte informateur, 

 

Nederland heeft de laatste jaren veel moeten doorstaan. Elke crisis die over ons land waait lijkt wel meer ellende en problemen te veroorzaken, ongeacht of het een lichte regenbui of een tropische storm betreft. Wij doelen niet op de rampzalige gevolgen die alleen al de coronacrisis met zich meebrengt, zoals de grote druk op onze gezondheidszorg en het mentale welzijn van onze burgers. Andere problemen waar wij op doelen zijn onder meer de (huidige) woningcrisis, de toeslagenaffaire, de economische crisis, maar ook bijvoorbeeld internationale spanningen. Tevens spreken wij niet alleen over de huidige woningcrisis, de economische recessie of over landelijke spanningen. Informateur, wij spreken over alle obstakels die wij in de recente jaren samen hebben moeten ondergaan. Ze laten hun littekens achter en kunnen veel pijn en onrust onthullen. Maar waar sommigen misschien zouden voorstellen om onze collectieve wonden te likken, wil de Statenfractie van de Partij voor het Noorden u graag een stukje Grunnegese wijsheid meegeven: Informateur, kop d’r veur!

Terwijl Nederland, gelet op de afgelopen jaren, langzaamaan weer opkrabbelt, is de roep voor een langzame, behoudende en voornamelijk stilliggende klim al begonnen vanuit verschillende hoeken. Het is een stilstand waar de Statenfractie van de Partij voor het Noorden zich niet in vinden kan. U weet dat vooruitgang niet zijn oorsprong kan vinden in stilstand. Want wat Nederland nu nodig heeft is een proactieve overheid die ons allemaal uit het dal krijgt - een helpende hand die niet eindigt bij de grenzen van de Randstad. De mouwen moeten worden opgestroopt en de koppen bij elkaar worden gestoken, want alleen zo kan Nederland voortvarend zijn. De tijd van halfhartige gebaren en lusteloze pogingen laten we achter ons, terwijl we samen op ijverige wijze de grootste problemen onder handen nemen. De Statenfractie van de Partij voor het Noorden roept het nieuw te vormen kabinet op om daadkrachtige en vooral op Grunnegse wijze te werk te gaan.

De gaswinningsproblematiek

‘Groningen is van ons!’, zo luidt al jaren de slogan van de Partij voor het Noorden. Dat zeggen we met trots, maar de waarheid is dat sinds 1963 de winsten van het Groningenveld elders vloeiden. Terwijl het Noorden rond de eeuwwisseling financieel geraakt werd door de economische crisis, zijn vele miljarden geïnvesteerd in projecten waar wij tot op heden de vruchten niet van hebben kunnen plukken. De NAM ruïneerde de Groningse ondergrond zonder vast te stellen wat dit zou betekenen voor haar inwoners, vastbesloten om zo snel mogelijk te beginnen aan de gaswinning. Sinds 2015 weten we dat het veiligheidsrisico van de inwoners van de provincie Groningen geen rol heeft gespeeld bij de gaswinning. Maar weet u hoe lang de schadeafwikkeling al van zich heeft laat weten? Sinds 2012 zijn er al meer dan 80.000 meldingen geweest van aardbevingsschade, terwijl het aantal instabiele en gevaarlijke huizen maar blijft stijgen. Die vele Groningers wachten nog in wanhoop op de beloofde hulp. Groningen ontving de lasten, maar niet de lusten. 

Wij stellen daarom ook met klem aan het nieuw te vormen kabinet: 

Wij Groningers voelen ons fors in de steek gelaten. De gedupeerden zitten met de handen in het haar. De aanvragen voor schadevergoeding duren te lang en deze zijn te bureaucratisch opgezet en worden naar onze mening te vaak – onterecht – afgewezen. Er wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan de daadwerkelijke schadeloosstelling. De vraag is niet hoe Groningen zich kan aanpassen aan de gaswinningsproblematiek, maar hoe Den Haag van plan is om ons vertrouwen terug te winnen. Wij verzoeken u met klem om mee te denken over mogelijke oplossingen. Dit zijn de vragen waar het toekomstige kabinet zich over zal moeten buigen.

De Bouwstenen voor het Noorden

Informateur, het mooie Noorden is een veelbelovende regio waar veel mee gedaan kan worden. Wij begrijpen dat het verleidelijke antwoord op de druk in de Randstad en de nationale woningcrisis bij ons komt te liggen, maar dit brengt ook vrees met zich mee. Een vrees dat het Groninger landschap uiteindelijk moet dienen als een gemakkelijke opvang voor de Randstad, waar met een hagelslagbeleid extra woningen geplaatst worden om te voldoen aan deze woningnood. Als oplossing hiervoor is het Deltaplan voor het Noorden bedacht, waarbij concrete afspraken zijn gemaakt en waar een sterk samenwerkingsverband uit moet resulteren. Een manier voor Groningen om een duidelijke stem te krijgen in dit proces.

Dit plan gaat hand in hand met concrete investeringen en nieuwe innovaties in ons spoorwegennetwerk. U bent waarschijnlijk bekend met de toekomstige Lelylijn, waarbij de reistijd tussen de Randstad en het Noorden verminderd zal worden met 40 minuten. Dit is een van de verschillende manieren hoe wij wensen een nadere samenwerking te bewerkstelligen. Een andere manier is het verbeteren van het huidige spoornetwerk Randstad-Zwolle-Assen-Groningen, maar ook de aanleg van de zogeheten Nedersaksenlijn, waarbij een spoortraject wordt gecreëerd tussen de steden Groningen, Emmen en Enschede. De toekomst van de Ommelanden van Groningen is afhankelijk van deze spoorweg. Deze kan nieuw leven blazen in de Oost-Nederlandse economie. Met deze steun van het nieuwe kabinet kan de provincie Groningen beter bereikbaar worden en kunnen wij samen deze regio aan een noodzakelijke economische boost helpen.

Groningen is niet blind voor de offers die gemaakt moeten worden, maar wij geloven er stellig in dat er altijd een oplossing te vinden valt waar iedereen tevreden mee is. Daarom roepen wij het toekomstige kabinet op om respect te houden voor het Groninger landschap dat ons zo dierbaar is. 

De Regionale Energiestrategie Groningen

De afspraken die zijn voortgekomen uit het Klimaatakkoord van Parijs zijn helder en begrijpelijk. Schone energie is een stap in de richting naar een ecologisch en economische verantwoorde richting die de Statenfractie van de Partij voor het Noorden toejuicht. Tegelijkertijd ontbreekt er geen weerstand wanneer het aankomt op de Regionale Energiestrategie, die (onder meer) inhoudt dat 5,7 TWh in de provincie Groningen moet worden opgewekt aan duurzame energie. Dat terwijl het noorden nu al goed is voor twintig procent van de duurzame opgewekte energie.

Informateur, wij willen niet het stopcontact worden van Nederland. Dit brengt vele lasten met zich mee, maar geen lusten. Dit hebben wij nu wel geleerd van het gasdossier. Daarnaast verloopt de uitvoering van de Regionale Energiestrategie Groningen verre van optimaal. Uit eigen onderzoek hebben wij geconstateerd dat de gemeenten onvoldoende tot niet haar inwoners betrokken hebben bij de RES. Het participatiebeleid is hier volledig afwezig en de gemeenten zijn op zichzelf aangewezen. Wat wij nu nodig hebben is een landelijk vastgesteld wettelijk kader inzake de RES zodat betrouwbare en transparante informering en participatie gegarandeerd kan worden!

Openheid bestuurscultuur

De Toeslagenaffaire liegt er niet om: de overheid moet in de toekomst anders gaan handelen, willen wij in Nederland dergelijke misstanden voorkomen. Het is daarom ook tijd voor meer transparantie, volledigheid en openheid in het handelen van de overheid. De Statenfractie van de Partij voor het Noorden onderstreept de noodzaak van dit belang dan ook. De Statenfractie heeft in het verleden verscheidene Wob-verzoeken ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (straks: de Wet Open Overheid). Het resultaat was iedere keer teleurstellend: trage beslissingen van het bestuursorgaan, lange procedures, enkel zwartgelakte pagina’s terugkrijgen en/of afwijzingen op onze verzoeken. 

Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat burgers zich ongehoord voelen indien zij, al dan niet terecht, om informatie van de overheid verzoeken en vervolgens nul op het rekwest krijgen. Dit kan zo niet langer. Mede gelet op de Toeslagenaffaire. De Statenfractie van de Partij voor het Noorden wil dan ook dat de overheid burgers, (maatschappelijke) instellingen en/of bedrijven in de toekomst makkelijker van informatie gaat voorziet indien zij hierom verzoeken. Stop met (onnodig) trage, complexe en bureaucratische procedures. Creëer daarentegen transparantie, openheid en volledigheid!

Tenslotte

Informateur, er liggen een hoop uitdagingen in het verschiet voor het toekomstige kabinet. De Statenfractie van de Partij voor het Noorden wenst hen veel succes met het onder handen nemen van deze obstakels. Ook hopen we dat het hen aan daadkracht niet zal ontbreken, of zoals de Groningers het zeggen: de kop d’r veur.

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie Partij voor het Noorden

Dries Zwart

Foto's

Downloads

Lobbybrief_PvhN

Bekijk ook

Trouw: De Partij voor het Noorden is 'recht veur zien kop'

Trouw: De Partij voor het Noorden is 'recht veur zien kop'
De Partij voor het Noorden bestaat dit jaar twintig jaar en viert dat met een gooi naar een raadszetel in de gemeente Groningen. Een eerdere poging da…
 

Waarom de Partij voor het Noorden?

Waarom de Partij voor het Noorden?
  Waarom kiezen voor de PvhN?  
 

Eerder spraken wij op deze pagina over een samenwerking tussen GroenLinks en de Partij voor het Noorden over vragen rondom de datacenters in Groningen…