Ontstaan

Geschiedenis

De Partij voor het Noorden was sinds 2003 met twee zetels, en vanaf 2007 met 1 zetel vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Groningen. Van daaruit zet de partij de discussie over de vorming van een landsdelig bestuur voor Noord-Nederland en voor andere landsdelen in Nederland, aan. Daarnaast ontwikkelt zij een onafhankelijke visie op actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken.

De filosofie

De Partij voor het Noorden beschouwt Noord-Nederland als een moderne Europese regio. Deze regio heeft, naast regio's zoals het Ruhrgebied en Randstad Holland, een eigen unieke betekenis.

Noord-Nederland heeft een tot op zekere hoogte zelfstandig functionerende economie, die zich naar de mening van de Partij voor het Noorden minder absoluut zou moeten oriënteren op de Randstad. Een sterkere samenhang binnen de regio, maar ook het uitbouwen van de relaties met het aangrenzende Duitse gebied, zullen dat meer zelfstandig functioneren kunnen bevorderen.

Noord-Nederland kent veel oude cultuurlandschappen en natuurgebieden, alsook een bevolking met diverse uitgesproken identiteiten. Met 1,6 miljoen mensen is er relatief veel rust en ruimte. Deze kenmerken bepalen mede het karakter en de betekenis van deze regio in het grotere Europese verband.

Het belangrijkste punt: landsdelig bestuur

In het algemeen vindt de Partij voor het Noorden de schaal van de huidige Nederlandse provincies te klein. Veel belangrijke beleidsvraagstukken spelen zich op een groter schaalniveau af. Ook in Europees verband heeft de Nederlandse provincie weinig status. Daarom kan een gebied als Noord-Nederland beter als één landsdeel bestuurd worden, dan als een paar losse provincies. Met eigen middelen en gedeeltelijke autonomie kan de regio zijn eigen keuzes maken en is deze een volwaardige gesprekspartner voor andere regio's.

Landsdeel Noord-Nederland: klein genoeg om bestuurders dicht bij de burgers te laten zijn; groot genoeg om mee te praten in Nederland en Europa.

Noordelijk parlement

Het toekomstige bestuur van landsdeel Noord-Nederland moet de onderling tegengestelde belangen van de noordelijke provincies gaan overstijgen. Den Haag moet het initiatief nemen om een landsdelig bestuur in te stellen en zal dan een deel van haar bevoegdheden aan dat bestuur moeten afstaan.

Zullen de noordelijke provincies verdwijnen?

Nee, de provincies blijven bestaan om op te komen voor hun eigen cultuur en taal en zaken die specifiek de provincie aangaan.

Ons complete programma voor de provincie Groningen voor de periode 2003-2007 kunt op deze website lezen. Zie het menu bovenaan deze pagina.

Activiteiten

De Partij voor het Noorden gaat, in relatie tot haar streven, actief op zoek naar bondgenoten. Nagegaan zal worden of bestaande politieke partijformaties in Groningen, Friesland en Drenthe zich mee willen scharen achter haar centrale streven: het tot stand brengen van een landsdelig bestuur met een redelijke autonomie ten opzichte van Den Haag. Is dat het geval, dan kunnen de krachten gebundeld worden om dat streven verder te promoten. Is dat niet het geval dan zal de Partij voor het Noorden zich niet alleen in Groningen verder moeten ontplooien, maar ook in Friesland en Drenthe.

StartCampagne

De Partij voor het Noorden wil de komende vier jaar op een aantal wezenlijke beleidsterreinen nagaan welke meerwaarde een landsdelig bestuur heeft ten opzichte van afzonderlijk opererende provincies die slechts af en toe samenwerken.

Te denken valt aan beleidsterreinen als de verdere uitbouw van de hoofdinfrastructuur (rail, weg en water) vooral in oostelijke en zuidelijke richting, de energiewinning en -distributie, de openbaar vervoersvoorzieningen, zowel in en rondom de steden als op het platteland, het bewust stimuleren van bepaalde sectoren van bedrijvigheid (kenniscentrum over energie, landbouw en verwerkende industrie van landbouwproducten, de scheepvaart en de gespecialiseerde scheepsbouw, de groei en bloei van het hoger onderwijs en het uitbouwen van de kunst- en cultuursector) en het doen uitgroeien van Noord-Nederland tot een moderne, democratisch stevig verankerde, Europese regio met de nodige uitstraling; al dan niet tezamen met het aangrenzende Ostfriesland en Emsland.

Projectgroepen, symposia, discussiebijeenkomsten, publicaties, politieke initiatieven en dergelijke zullen erop gericht zijn een bijdrage te leveren aan de groei en bloei van Noord-Nederland en er tevens op gericht zijn het idee van het Noord-Nederlandse regionale bestuur verder te voeden.