Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 51Groningen, 31 maart 2007 „25% van de aardagasbaten voor Noord-Nederland!“Redactie:Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.Foto's:Tjeerd Oliemans Delfzijl – 1 door Teun Jan Zanen Omtrent de uitslag van de statenverkiezingen in Delfzijl hebben we wel even ons hart vastgehouden. Maar ziedaar, de Delfzijlse kiezers bleven ons trouw: zowel in 2003 als in...

Nieuwsbrief 51

Groningen, 31 maart 2007

?25% van de aardagasbaten voor Noord-Nederland!?

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans


 


Delfzijl ? 1
door Teun Jan Zanen

Omtrent de uitslag van de statenverkiezingen in Delfzijl hebben we wel even ons hart vastgehouden. Maar ziedaar, de Delfzijlse kiezers bleven ons trouw: zowel in 2003 als in 2007 werd 4,1% van de geldig uitgebrachte stemmen uitgebracht op de Partij voor het Noorden. Daar past een woord van dank.

De kiezers hebben zich gelukkig niet laten leiden door een aantal affaires in Delfzijl, die zijdelings ? gezien de betrokken personen ? ook de Partij voor het Noorden enigszins raakten. De wijze waarop de Partij voor het Noorden in die periode in de publiciteit geassocieerd werd met de affaire waarin n van haar kandidaat-raadsleden verwikkeld geraakte, maakte het normaal functioneren van partij en fractie een tijd lang haast onmogelijk.

Mede als gevolg van het vorenstaande ontstond er nu ook niet direct rust binnen de gemeenteraadsfractie van de Partij voor het Noorden. Was de lijsttrekker van de raadsverkiezingen in 2006, Syb Roelsma, om persoonlijke redenen (nog voor zijn installatie als raadslid) teruggetreden, Marja Kaptein trad halverwege 2006 onder druk van alle publiciteit rond haar persoon af als raadslid voor de Partij voor het Noorden.

De vraag was toen wie haar zou opvolgen als raadlid. Bij de raadsverkiezingen in 2006 had George van Amson zoveel voorkeurstemmen gekregen dat hij door de kiezers tot eerste opvolger was aangewezen. Had hij eerder nog Marja Kaptein voor laten gaan, nu toch was hij echt aan de beurt. Formeel sinds jongstleden januari vertegenwoordigt hij nu de Partij voor het Noorden in de raad van Delfzijl.

Als zogenoemd ?duo-raadslid? werd aangewezen Ria de Weert-van der Meij. Zij kon George terzijde staan bij het raadswerk. Die combinatie functioneert momenteel, zij het (gezien de totaal verschillende karakters van de beide betrokkenen) enigszins moeizaam. In overleg met het partijbestuur is afgesproken dat de huidige situatie, in elk geval dit voorjaar nog voorduurt. Op verzoek van het partijbestuur is ook Yossi Schreuder, als fractieassistent, behulpzaam bij de ontwikkeling van door de Partij voor het Noorden in te nemen standpunten. Het bestuur wil binnenkort nagaan of op de bovenomschreven wijze verder gewerkt kan worden of dat een andere oplossing moet worden gezocht.

Teun Jan Zanen(31 maart 2007)

 


Delfzijl ? 2
door Teun Jan Zanen

De raadsfractie van de Partij voor het Noorden stond voor een moeilijke keuze. Voorstander als de partij is van hernieuwbare energiebronnen, is zij geneigd in te stemmen met de realisatie van windmolenparken. Maar uiteraard dienen bij de feitelijke situering van die parken de belangen van omwonenden volop aandacht te krijgen, alsook de eventuele veiligheidsrisico?s verbonden aan die parken.

In het provinciale programma van de Partij voor het Noorden wordt ingestemd met het huidige beleid in het Provinciaal Omgevingsplan (POP). In het POP staat dat alleenstaande windmolens hoger dan 15 meter niet mogen worden gebouwd en dat gestreefd wordt naar de realisatie van windmolenparken op bestaande industrieterreinen. In de afgelopen jaren is er toch ook door de Partij voor het Noorden aangedrongen om enigszins flexibel met die situeringsvoorschriften om te gaan: als het niet kan langs de N33 in Veendam, dan zou het wellicht wel kunnen op een ?nieuw te creren? industrieterrein in de Pekela?s.

In Delfzijl staan al vele windmolens op gronden van het Havenschap. Uitgerekend daar wil men nu nog een nieuw, grootschalig windmolenpark realiseren en dan zo gesitueerd, dat veiligheidsrisico?s, met het oog op de nabijgelegen chemische industrien, behoorlijk groot zijn. Ook geldt voor een deel van dit park, dat het vrij dicht op de bestaande bebouwing komt te staan, met vooral geluidsoverlast als gevolg. Tegenover deze minpunten staan de toekomstige verdiensten voor de gemeente (ozb), voor het Havenschap (het verpachten van de molenlocaties), voor Essent (die de stroom zal gaan afnemen) en een mogelijk bijdrage aan een verlaging van de energieprijs in Nederland als geheel. Naast dure olie en aardgas kan op termijn wind als goedkopere en duurzamere energiebron een belangrijke rol gaan spelen voor industrile grootafnemers, waarvan er enkele ook in de Eemsmond gevestigd zijn. Dat pleit op zich voor een positieve beslissing.

In de bovengeschetste afweging heeft de meerderheid in de gemeenteraad van Delfzijl, inclusief de fractie van de Partij voor het Noorden, evenwel tegen de ontwikkeling van dit nieuwe windmolenpark gestemd. En - gezien alle in het geding zijnde overwegingen - mijns inziens terecht!

Teun Jan Zanen
(31 maart 2007)

 


Doe het Noorden niet langer in de uitverkoop
door Jan Oosterhaven, hoogleraar ruimtelijke economie

De regionale vertegenwoordigers van de landelijke politieke partijen stellen zich veel te dienstbaar op. Het Noorden moet er mee stoppen zich als overloopgebied van de Randstad aan te prijzen. De ontwikkeling van de eigen bedrijvigheid en de eigen leefbaarheid moet centraal staan.

Frits Migchelbrink van de NOM is n van degenen die het Noorden te koop aanbiedt, zoals blijkt uit zijn afscheidsinterview in het Dagblad van het Noorden. En vele regionale vertegenwoordigers van de landelijk politieke partijen in het Noorden zegden het hem voor. Ikzelf ben daar in zekere zin mee begonnen door met het zogenaamde 1/4 miljoen scenario ? de aanleiding tot het Langman-akkoord ? aan te tonen dat de verplaatsing van bedrijvigheid en mensen uit de Randstad naar het Noorden goed is voor de Nationale welvaart.

Waarom? Wel, vooral omdat het schaarse groene ruimte in de Randstad spaart, de spanning op de arbeidsmarkt daar verlicht, de congestie daar tegengaat en daardoor ruimte creert voor internationale bedrijvigheid die echt dicht bij Schiphol moet zitten. Voor het Noorden zijn de effecten niet onverdeeld gunstig. Hier zorgt de voorgestelde verplaatsing van bedrijvigheid voor meer kansen op werk en hogere inkomens, maar dat zorgt niet voor iedereen voor meer welzijn, want er gaat hier wel groen verloren en de nu verwaarloosbare congestie zal hier toenemen.

Het is een groot noordelijk misverstand te denken dat ze in de Randstad onder de indruk zijn van de bijdrage die wij hier aan hun welvaart zouden kunnen leveren. Ook bij de Zuiderzeelijn laten de noordelijke vertegenwoordigers van de landelijke politieke partijen niet na om te benadrukken dat die aanleg ook goed is voor de welvaart in de Randstad. En weer heb ik de wetenschappelijke onderbouwing voor die argumentatie geleverd.

Echter ook in het geval van de Zuiderzeelijn is de nationale politiek niet genteresseerd in een noordelijke bijdrage aan de problemen van de Randstad. Hun goed betaalde consultants weigeren zelfs de gunstige effecten op de nationale arbeidsmarkt en de nationale congestie in hun berekeningen mee te nemen. De met trots door de stuurgroep Zuiderzeelijn binnengehaalde politieke steun van de noordvleugel van de Randstad is een Paard van Troje gebleken. Eenmaal binnen waren Almere en Amsterdam alleen genteresseerd in een deel van de toegezegde 2,7 miljard en niet in het aanleggen van een snellere spoorverbinding met het Noorden.

De conclusie moet dus zijn, dat voortaan het belang van het Noorden zelf bij onze plannen voorop moet staan en niet onze bijdrage aan de problemen van de Randstad. De 88% aardgasbaten die de afgelopen tien jaar in de Randstad zijn blijven hangen laten het absolute gebrek aan belangstelling van de landelijke politieke partijen voor Noord-Nederland zien. Dat moet dus anders. Het wordt tijd dat het Noorden tot 25% van die aardgasbaten rechtstreeks van de rijksoverheid ontvangt en daar vervolgens ook, binnen grenzen, de vrije bestedingsmacht over krijgt.
(31 maart 2007)

 


Ostfriesland: regionale partij voor politieke bewustwording
door de redactie

Na een goed bezochte discussieavond op 16 maart in Hesel (Ostfriesland), waar ook Teun Jan Zanen als spreker het woord voerde, zijn op 29 maart jl. de eerste stappen gezet tot de oprichting van een regionale politieke partij voor de Groningse buurregio Ostfriesland.

Het Friesische Forum, een discussiegroep in Ostfriesland, had op 16 maart een aantal sprekers van regionale partijen uit Friesland (Frysk Nasjionale Partij), Groningen (wij) en Sleeswijk-Holstein (Sdschleswigsche Whlerverband, SSW), alsook van een grote Duitse partij, de liberale FDP, uitgenodigd om te discussiren over een regionale partij voor de regio Ostfriesland. De avond trok ca. 40 genteresseerden, waarvan het leeuwendeel een nieuwe regionale partij wel zag zitten.

De oprichting van een regionale politieke partij is hier niet eenvoudig, omdat deze regio als zodanig geen eigen bestuurslaag kent. Ostfriesland bestaat feitelijk uit vier zogenaamde Landkreisen, waarbinnen meerdere gemeenten liggen en n kreisfreie Stadt.

De eerstvolgende bestuurslaag is het land Niedersachsen. Veel Ostfriesen voelen zich door de ?landsregering? in Hannover niet goed vertegenwoordigd. Daarom lijkt er wel een voedingsbodem voor een aparte, Ostfriese politieke partij te bestaan.

Aan het eind van de discussieavond heeft de uit Nordfriesland stammende en voormalige Partij voor het Noorden- kandidate Sabrina Koetsier de bezoekers opgeroepen op korte termijn opnieuw bijeen te komen om over de vorming van zo?n Oost-Friese partij verder te discussiren.

Die tweede avond heeft onlangs plaatsgevonden. Een ploegje van zo?n 17 personen heeft zich het hoofd gebogen over de te hanteren grondbeginselen van zon toekomstige partij. "In N-W-Duitsland zijn veel mensen moe van de landelijke politiek. Ook de regering in Hannover zien ze als een verlengstuk van die nationale politiek", aldus Sabrina Koetsier. "Toch is het beleid van Nedersaksen voor een regio als Ostfriesland van direct belang, in het bijzonder waar het gaat om infrastructuur, onderwijs en cultuur.?

?De aanwezigen waren het er over eens, dat een op te richten Ostfriese partij vooral ook het versterken van een regionaal- cultureel bewustzijn moet bevorderen. Vanuit een dergelijk bewustzijn kunnen mensen dan ook beter opkomen voor de belangen van de eigen regio. Men zal de eigen regio gaan ervaren als de eigen voortuin: ook die moet er uiteraard perfect bij liggen; een Ostfries zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.?

De vraag is of je alleen in de vier Ostfriese Kreisen en in de stad Emden een organisatie wil opbouwen, of dat je een vertegenwoordiging op deelstaatsniveau nastreeft, vergelijkbaar met de situatie in Sleeswijk-Holstein (de Ostfriesen als nationale minderheid). Er gaan ook stemmen op om in deze partij mede de in Ostfriesland wonende Nederlanders te vertegenwoordigen. De groep wil proberen de grondbeginselen op een bijeenkomst bij het Upstalsboom-gedenkteken (bij Aurich) op de dinsdag na Pinksteren nader uit te dragen.(31 maart 2007)

 


Statenverkiezingen 2007
door de redactie

De statenverkiezingen van 2007 zitten er op. De Partij voor het Noorden bedankt heel hartelijk alle actievelingen die zich tijdens de campagne hebben ingezet, en iedereen die zijn of haar stem op de Partij voor het Noorden heeft uitgebracht! In deze nieuwsbrief leest u een terugblik op de campagnes in Friesland, Groningen en Drenthe, en een vooruitblik. De Partij voor het Noorden is met recht een meer Noordelijke partij geworden!
(31 maart 2007)

 


De verkiezingen in Frysln
door de redactie

De start van de Partij voor het Noorden in Frysln was laat, de kandidatenlijst nog beperkt, maar dapper als we waren, we waren present. Frysln weet vanaf nu van ons bestaan. Dit was de geboorte van een nieuwe Frysk-Noordelijke partij!

In Frysln behaalden we 0,4% van de stemmen. Dat lijkt niet veel, maar toch is het zo dat bijna duizend mensen de ideen van de partij voor het Noorden hebben ondersteund.

Opvallend was het verlies van Gemeentebelangen Friesland en van D66. Beide verloren hun zetel. Naast de Partij voor het Noorden bleven ook de Friezen en de Partij voor de Dieren vooralsnog zonder Statenzetel.

Ook de FNP, die de Partij voor het Noorden had laten zitten bij de Tweede Kamerverkiezingen, heeft geweten dat wij in Frysln zelfstandig deelnamen: zij verloren nipt hun positie als derde partij. De VVD scoorde ietsje beter. Overigens was de verkiezingsuitslag van de FNP boven verwachting: ze bleken een deel van de winst van de vorige keer (op basis van hun toenmalig ageren tegen de zweeftrein) te heben behouden. Of het de FNP nu al lukt in het college van Gedeputeerde Staten te komen wordt dezer dagen bekend, namelijk wanneer de Friese (in)formateur, Dirk Hylkema, zijn bevindingen rapporteert aan de openbare vergadering van de fractievoorzitters en hij daarna zijn aanbevelingen publiek maakt.

Voor de Partij voor het Noorden gloort een verdere uitgroei in Frysln. Het moeilijkste deel - het voor de eerste keer meedoen in Frysln ? is volbracht.


(31 maart 2007)

 


De verkiezingen in Groningen
door de redactie

De uitslag van 4 jaar terug gevenaard in een campagne met hindernissen.

Toen nog niemand (behalve de direct betrokkenen) bezig was met de Statenverkiezingen, kwam RTV-Noord met de resultaten van een opiniepeiling. Op basis van een beperkte steekproef werden forse uitspraken gedaan, waaronder de voorspelling dat de Partij voor het Noorden uit de Staten van Groningen zou verdwijnen. Nu is het zo dat met opiniepeilingen, nog afgezien van de spanning tussen het genquteerde en het feitelijke stemgedrag van de kiezers, de nauwkeurigheid afhangt van de omvang van de steekproef. Bij een kleine steekproef is de marge voor een partij bijvoorbeeld plus of minus 5%. Dus zelfs als in de enqute niemand zou hebben gezegd op de Partij voor het Noorden te gaan stemmen, dan nog kon - op basis van dat onderzoek ? dat niet uitsluiten dat de Partij voor het Noorden gewoon voldoende stemmen zou hebben kunnen vergaard voor het behalen van n zetel.

Zo?n peiling blijkt dus een hinderlijke benvloeding van het politieke, democratische proces te zijn. Zeker als de media daar onzorgvuldig mee omgaan. Terecht heeft het Dagblad van het Noorden daags na de verkiezingen zijn excuses gemaakt over het gebruik van dit soort opiniepeilingen, in het bijzonder richting de kleinere partijen. Toch hebben wij in de verkiezingsstrijd in Groningen de hele campagne moeten vechten tegen die negatieve voorspelling.

Daar kwam nog iets bij. Onze kiezers (van vier jaar terug) hadden bij de Tweede Kamerverkiezingen die aan de Statenverkiezingen voorafgingen niet de kans gekregen om op ons te stemmen. Wij deden niet mee aan die verkiezingen. Veel van onze kiezers zullen dus op andere partijen hebben gestemd. Voor de Statenverkiezingen moesten zij dus opnieuw gemotiveerd worden om weer op de Partij voor het Noorden te stemmen. En dat was moeilijk, zeker bij deze verkiezingen, waarbij het landelijke karakter nogal dominant was.

Al met al zorgden bij deze regionale verkiezingen de hinderlijke opiniepeilingen en de relatief geringe aandacht voor regionale thema?s voor te weinig exposure van onze ideen. Met als gevolg dat we niet echt ?hot? werden. We kregen niet een vanzelfsprekende bonus voor vier jaar oppositievoeren en voor het jarenlang opkomen voor de belangen van de Groningers. We kregen ook niet massaal de jongeren op onze hand.

En in dat soort barre omstandigheden begonnen we haast zelf te twijfelen. Maar, het kon toch niet zo zijn, dat van onze kiezers van toen niets meer zou resteren? We bouwden immers sindsdien een organisatie op, groeiden in ledental, pakten maatschappelijk thema?s op (bijvoorbeeld het gebruik van puur plantaardige olie als brandstof voor auto?s, de leefbaarheid van het platteland, de positie van de Groninger taal en cultuur, het volledig uitgemolken worden wat de aardgasbaten betreft, ons pleidooi voor een hechte, politieke invulling van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, enz.) en namen zo af en toe duidelijk publiekelijk stelling (bijvoorbeeld bij de demonstratie in Den Haag tegen het abrupte afblazen door de rijksoverheid van de zweeftrein).

En zie daar, op 7 maart wisten we exact hetzelfde stemmenpercentage te behalen als vier jaar terug: 3,6%. Gegeven de moeilijke omstandigheden dus een prima prestatie!(31 maart 2007)

 


De Verkiezingen in Drenthe
door de redactie

Ook voor Drenthe golden deze verkiezingen als een eerste kennismaking. En met de enthousiast gevoerde campagne is nu ook daar een stevig fundament gelegd voor toekomstige prestaties.

Velen vanuit het Drentse campagneteam waren actief: met persberichten schrijven, met kleine advertenties plaatsen, met plakken op de borden, met flyeren, met overleg met de media, met het meehelpen met de ?gas-actie?, met het helpen op het partijkantoor, met het mee vergaderen in het bestuur van de Partij voor het Noorden, enz., enz.

Uiteindelijk behaalden wij in Drenthe 1,1% van de stemmen. Dat was bij lange na niet genoeg voor een zetel in de Provinciale Staten. Het niet van de grond komen van de Drentse Ouderen Partij en van Drenthe Actief en het verlies van zowel D66, de OPD als Drents Belang, maakt dat eigenlijk alleen wij ons over vier jaar als een veelbelovende nieuwe politieke kracht in de Drentse kunnen presenteren.

Dat de Drentse kiezers nu daarvan nog niet overtigd waren is, gezien ook de veelheid van kleine regionale partijtjes die deze keer deelnamen, geen wonder. Maar toch wisten ruim twee duizend Drenten, verspreid over de gehele provincie, ons te vinden. En dat geeft hoop voor de volgende ronde!(31 maart 2007)

 


Hoe verder met de Partij voor het Noorden
door Teun Jan Zanen

De Partij voor het Noorden heeft in de provincie Groningen bewezen ten minste over een stabiele aanhang te beschikken. Opnieuw, evenals vier jaar terug, stemden exact 3,6% van de kiezers op onze partij. Dat betekent dat we de komende periode, vanuit de wetenschap dat we op een stabiele aanhang kunnen rekenen, met nog meer verve dan de afgelopen periode onze opvattingen naar buiten kunnen brengen. Zowel in de Provinciale Staten als daarbuiten zullen we acte de prsence moeten geven. De steunfractie komt donderdag 12 april bijeen om zich over haar wijze van werken te beraden. En ook het Partijbestuur zal voor zichzelf en in samenspraak met de leden moeten bepalen welke zaken zij zal entameren (werkgroepen, projecten, een virtueel noordelijk parlement, gesprekken met andere regionale partijen, enz.), in aanvulling op de positie die we in de Provinciale Staten van Groningen en (in het verlengde daarvan) in het Algemeen Bestuur van het SNN innemen.

In Drenthe maakten we een voorzichtige start. Scoren we de volgende keer iets meer dan het dubbele van het nu behaalde resultaat ? en dat is, gegeven ons enthousiasme en gezien de stand van zaken bij diverse andere regionale partijen, niet ondenkbaar - dan zitten we de volgende keer gewoon in die provinciale Staten. Nu dat niet het geval is, moeten we zelf onze eigen politieke omgeving creren.

Feitelijk is er al voor de verkiezingen een voorlopig bestuur ontstaan. Misschien moeten we spreken over de werkgroep Drenthe. Die zou zich vooral met politieke vraagstukken moeten bezighouden die in het Noorden en in Drenthe spelen. Van daaruit kan enerzijds de Partij voor het Noorden-vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) gevoed worden en kan anderzijds het Partij voor het Noorden- hoofdbestuur gevoed worden. Dat laatste kan ook door in dat bestuur met twee officile vertegenwoordigers vanuit de Drentse werkgroep te gaan werken.

In feite vervuld Mark Kolk al zo?n rol. Met Leo Benjamins als tweede daaraan toegevoegd kan een dergelijke constructie zeker lukken. Over de verdere samenstelling van de werkgroep Drenthe en over de taakstelling die zij zal krijgen, moet nog het nodige denkwerk verricht worden. Laat gerust van u horen, daar kunnen wij allemaal ons voordeel mee doen.

In Frysln restte ons nog minder tijd om een verkiezingscampagne te organiseren. En het ploegje dat ten strijde trok was ook nog vrij beperkt in omvang. Maar inmiddels weet geheel politiek Frysln, inclusief uiteraard ook de FNP, van onze aanwezigheid in deze prachtige, noordelijke provincie. Belangrijk is, dat ons gedachtengoed serieus genomen wordt en zelfs hier en daar kan rekenen op enige sympathie.

Welnu, het is zaak deze uitgangspositie direct te gaan benutten. Wellicht biedt het hiervoor geschetste model voor Drenthe ook een werkbaar perspectief voor Frysln. Met Mark Boonstra en Andries de Jong als vertegenwoordigers van een in Frysln te vormen werkgroep, kan ook direct aangehaakt worden bij wat in de twee andere provincies gebeurt.

In die werkgroep kan dan de Friese politiek gevolgd worden, alsook onze vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het SNN. Ook hierover moet nagedacht worden en moeten we op korte termijn de koppen daartoe bij elkaar steken.

Aanvullend moet overwogen worden of er hier en daar geen lokale afdelingen zouden moeten ontstaan. In Delfzjl wordt, in relatie tot de raadsfractie die behoefte duidelijk gevoeld. In Groningen waren we vorig jaar al haast zo ver. En ook in Emmen kan zoiets op termijn worden overwogen. In Frysln zou dat wellicht kunnen in Leeuwarden en in de Stelingwerven. Ook dit is iets om nader over na te denken.

Kom maar op, dan gaan we allen tezamen de Partij voor het Noorden verder opbouwen. Over vier jaar gloort onze doorbraak in Groningen en onze triomfantelijke intocht in de Staten van Frysln en Drenthe. Mensen, kop d?r veur!!
(31 maart 2007)

 


Jan Steen ? een noordelijke kunstenaar van internationale allure
door Tjeerd Oliemans

Kan uit Assen iets goeds komen? Niet echt, als je op Marcel Mring afgaat in zijn nieuwste boek Dis. Toch zijn er op Mrings proefondervindelijke ervaring positieve uitzonderingen. Een ervan is de veelzijdige kunstenaar Jan Steen. Hij verruilde al vele jaren geleden zijn destijds met kranten dichtgeplakte geboorteplaats (1938) voor Den Andel omdat de wijdsheid van het Groninger landschap en de Wadden hem beter beviel dan de bossages van Drenthe. Bovendien bewaarde hij aan zijn schooltijd in Assen geen goede herinneringen vanwege pesterijen van medeleerlingen en lijfstraffen van pedagogisch niet al te onderlegde schoolmeesters. Jan Steen was immers geen studiehoofd, maar een dromer die het liefst in een hol in de grond, onder de stenen van een hunebed of in een zelfgemaakt nest van takken en stro in de vrije natuur wegkroop en later graag balletdanser was geworden. Maar daarvoor bleken de eisen aan zijn lichaam te groot.

Na jaren in de Drentse hoofdstad als etaleur/decorateur te hebben gewerkt, kwam hij de Amerikaanse schilder James Wiley tegen. Die wees hem op de Groningse academie Minerva. Op 35-jarige leeftijd begon Steen hier een opleiding tekenen en plastische vormgeving en studeerde na vijf jaar af als beeldhouwer. Er volgde een lange carrire als kunstenaar. In 2008 komt er ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag een overzichts-tentoonstelling in De Buitenplaats in Eelde en verschijnt er een jubileumboek van ontwerper Marcel Dorl.

Ook internationaal heeft deze existentieel zo onzekere, zachtmoedige kunstenaar de aandacht getrokken vanwege zijn authenticiteit en hoge artistieke kwaliteit. Nog steeds experimenteert hij met diverse soorten materialen en vaak aan de natuur ontleende grondstoffen. Hij schildert, tekent en maakt ook bronzen sculpturen. Die vormen een prachtige eenheid met hun omgeving - zolang ze niet door schaamteloze metaaldieven gestolen worden, wat al is gebeurd met de door hem vervaardigde grote bronzen kikker (een dier, dat immers geen tanden heeft), die jaren lang stond bij Tandheelkunde aan de Antonius Deusinglaan.

Ook gaf hij performances, zoals in 1983 in Portugal, waar hij Icarus verbeeldde. Kort geleden liet de kunstenaar sculpturen plaatsen in een fraaie tuin langs de kust van Nice. Op zondag 25 maart opende oud-gedeputeerde voor Cultuur Mirjam de Meijer in tegenwoordigheid van een grote schare fans, kunstliefhebbers en -kenners, waaronder leden van de Partij voor het Noorden (die grote waarde hecht aan een goed kunstklimaat en daarover door de RuG een studie heeft laten verrichten) aan de Groningse A-kerkstraat tegenover De Grunneger Sproak het Depot Jan Steen - de "kijkdoos". Hier kan je in het weekend terecht voor het werk van Jan Steen.

Ook gaan er diverse activiteiten plaatsvinden in samenwerking met kunsthistorica Marie Wollerich van Kokeleko Kunstbelevingen en andere kunstenaars. Stichting Beeldlijn bereidt een nieuwe documentaire voor over deze fascinerende Gronings/Drentse kunstenaar. Of hij ook een verre verwant is van die andere kunstenaar Jan Steen onderzoekt zijn tien jaar oudere broer Jaap. Maar genealogisch onderzoek is een tijdrovende klus, verzuchtte die tegenover ons. Hoe dit ook zij, het belang van de huidige Jan Steen overstijgt verre de noordelijke provinciegrenzen en we mogen blij zijn met zijn aanwezigheid.

(www.jansteen.info).(31 maart 2007)

 


Cordis krijgt gelijk, maar 462 banen komen niet terug
door de redactie

Katheterproducent Cordis Europe in Roden is in hoger beroep door het Hooggerechtshof in Den Haag in het gelijk gesteld in de patentruzie met concurrent Schneider.

Maar de 462 banen die in Roden zijn geschrapt als gevolg van een eerder negatief vonnis van de rechtbank, komen niet terug.

Volgens de rechtbank maakte Cordis inbreuk op een patent van Schneider voor een coating in een zogeheten stent, een minuscuul buisje dat met behulp van een katheter wordt ingebracht bij hartpatinten om blokkades in de bloedbaan op te heffen. Door die uitspraak mocht Cordis deze stents niet meer in Nederland maken en verkopen. Het Hof heeft nu bepaald dat Cordis geen letterlijke inbreuk maakt op het patent. Een positieve uitspraak voor Roden. Maar het werk - vier productielijnen - is al lang verplaatst naar Mexico en dat is onomkeerbaar.

Bron: dvhn, 19 maart 2007
(31 maart 2007)

 


Hofstra, Stellingwerfs:
PS

door Klaar Knillis Hofstra

Now we in et laand en in de perveensie Grunningen opscheept zitten mit een links-christelike coalisie wol ik jim et volgende es veurleggen.

Een peer weken leden kreeg ik een tillefoontien van iene van de belastingdienst waorom as ik nooit reageerd had op een anmaoning om de omzetbelasting te be-taelen. Hi'j snapte daor niks van en ik begreep ok niks van dit tillefoontien omdat ik had nog nooit een anslag, laot staon een anmaoning zien. Nao wat over-en-weer-praot wodde dudelik dat zi'j nog een hiel oold adres van pak-him-beet tien jaor leden bruukten.

Now wus ik wel dat de belastingdienst wel es wat aachter lopt, mar zo slim? Wat ik echter veul arger vien is dat de tegenwoordige bewoner van dat adres dus moedwillig de kevotten van de belastings bi'j et oold pepier gooit, in plak van ze terogge te sturen. Daormit bewust et risiko lopend dat iene aanders een boete krigt.

Gelokkig heb ik annemelik weten te maeken dat et niet mien fout was, mar een jaor of wat leden overkwam me zowat etzelde en doe kon ik hoog en leeg springen, mar de boete mos ik betaelen.

Now gao ik uut van et beste in de meensken, dus zokswat komt einliks mar zelden veur. Kiek, een postbode is ok mar een meens, ik weet et, en een foutien is zo maekt. Een verkeerd huusnommer, een straotnaeme verwisselen, verzin mar wat. Ik heb dus doe tien brieven mit mien goeie adres foutief bezorgd. D'r van uutgaond dat ik ze vlot terogge zien zol. Et begon goed, de eerste nog dezelde dag, en ok de volgende dag een peer. Laot ik et kot saemenvatten: op vuuf zit ik nog te waachten.

Et is gien reprissentaotieve stikproeve, mar de helte gooit post veur een aander dus bi'j et oold pepier! Zels as, zeg, de postbedrieven 99 percent goed bezorgen, betekent daj' elk jaor zo een haandvol of meer brieven kwiet binnen. Waoronder misschien dus ok belan-grieke...

Now bin ik echt niet zo van de normen-en-weerden, mar ik wilde et toch mar even zegd hebben.

Klaas Knillis Hofstra


(31 maart 2007)

 


Danny Hoekzema-Buist
door Teun Jan Zanen

Zo ben je Statenlid en zo ben je Statenlid af. Danny kwan vier jaar terug als geroepen. Haar ervaring in de raden van Zuidhorn en Groningen kwam uitermate goed van pas. Haar ongebreidelde papier-vraatzucht (ze las alles wat binnenkwam) maakte dat we als fractie goed op de hoogte waren van alles wat speelde.

Politiek gezien zat de fractie bijna altijd behoorlijk op n lijn. Die fractie bestond overigens naast Danny en de ondergetekende ook nog uit Henk Hoiting en de vigerend fractie-assisitent (achtereenvolgens Hilbert Koetsier, Dana Kamphorst, Cor Huis en Arvid Fens). Met z?n vieren bereidden we de commissie- en de Statenvergaderingen voor.

Danny wist altijd heel goed wat ze vond, bijvoorbeeld als het ging over boeren en landbouw, of over de rondweg om Noordhorn.

Jammer was dat ze lichamelijk af en toe uitgeschakeld werd. Het langdurig op een stoel zitten werd dan tot een crime. Samen met haar echtgenoot Reinder trok ze er regelmatig op uit, bijvoorbeeld richting Scandinavi. Dat gaf dan telkens weer een tijdje energie en motivatie. Leuk was ons beider optrekken in het armoede-dossier. Politiek gaat ergens over, bleek opnieuw.

Danny, bedankt voor de samenwerking. Je was een waardig Statenlid voor dat leuke, kleine partijtje, de Partij voor het Noorden! Het ga je goed. Graag tot ziens.

Teun Jan Zanen

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.