Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 49Groningen, 31 januari 2007  De Partij voor het Noorden slaat haar vleugels uit De Partij voor het Noorden gaat, na Groningen, nu ook trachten in Drenthe en in Fryslân in de Provinciale Staten te komen. Veroverden wij vier jaar terug twee zetels in de Staten van Groningen, nu mikken wij ook op een eerste entree in de Staten van de beide andere noordelijk provincies.De campagne k...

Nieuwsbrief 49

Groningen, 31 januari 2007

 

De Partij voor het Noorden slaat haar vleugels uit

De Partij voor het Noorden gaat, na Groningen, nu ook trachten in Drenthe en in Frysln in de Provinciale Staten te komen. Veroverden wij vier jaar terug twee zetels in de Staten van Groningen, nu mikken wij ook op een eerste entree in de Staten van de beide andere noordelijk provincies.

De campagne kan van start; de lijsttrekkers zijn er klaar voor; de programma's zijn geschreven en vastgesteld, een cursus mediatraining heeft alle kandidaten op scherp gezet, de politieke partijen laten al regelmatig van zich horen, de fora vliegen om je oren, kortom: we kunnen los!

In deze campagne en daarna moet het geluid van de Partij voor het Noorden helder gaan klinken in de drie Provinciale Staten en in de bestaande, noordelijke samenwerkingsverbanden: het streven naar n sterk noordelijk landsdeel met een gekozen parlement, opdat we zelf over onze eigen toekomst kunnen beslissen, daar draait het om! Als alle leden en sympathisanten mee campagne voeren, moet het gaan lukken. Met z'n allen: we gaan ervoor!

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Wolter Kobus, Tjeerd Oliemans


 


Groningen en de zeven architecten
door Teun Jan Zanen

De Groninger oud-wethouder Ypke Gietema werd onlangs vereerd met een biografisch portret op film (zie ook verderop in deze Nieuwsbrief). Ypke Gietema is de man die in Groningen de weg is ingeslagen van de moderne architectuur. Aan hem heeft de stad o.a. het spectaculaire museum te danken. Zijn opvolgers zetten voorzichtig zijn beleid voort. Hun plannen voor een radikale ingreep in de (na-oorlogse) Noordwand van de Grote Markt werden enkele jaren terug door de bevolking in een referendum afgewezen (vanwege de tegenstand tegen een parkeergarage onder de Grote Markt).

Vorig jaar kwam de gemeente met een nieuw plan voor de Oostwand van de Grote Markt. De rooilijn moet een flink eind naar voren, overeenkomstig de vooroorlogse situatie. Er moet een nieuw, flink achterplein komen, o.a. door een reeks bestaande panden en de parkeergarage in de Naberpassage te slopen. Daarop moet dan een kloek, nieuw gebouw komen, waarin het Groninger Forum zou passen.

Opnieuw werd een referendum uitgeschreven. Van degenen die opkwamen was een meerderheid het eens met de plannen, al was de opkomst zo laag, dat het referendum geen politieke betekenis verkreeg. De gemeente werkte vervolgens dus ongehinderd verder aan het plan. Dat leidde uiteindelijk tot de start van een soort wedstrijd. Zeven architecten tekenden in om een ontwerp te mogen maken voor het nieuwe gebouw, het Groninger Forum.

Onlangs was het zo ver: een prachtige tentoonstelling in de Martinikerk van de zeven maquettes van de ontwerpen van zeven architecten(bureau?s) van naam en faam. "Heel Groningen denkt mee over het nieuwe stadshart", kopte de Leeuwarder Courant op vrijdag 26 januari 2007. Wel signaleerden zij, dat niet iedereen blij was met de plannen, waaronder het Statenlid van de Partij voor het Noorden, de ondergetekende.

En inderdaad, ik werd benaderd door Yvonne Rutgers, ekend activiste ter stede. Zij stelde, dat de stadjers werd gevraagd een advies aan het gemeentebestuur te willen uitbrengen, door het uiten van een voorkeur voor n van de zeven ontwerpen. Niet gevraagd werd of men eventeel, gezien ook de kwetsbaarheid van dit stukje stadshart, aan een wat minder dominante bebouwing op die plek de voorkeur zou willen geven boven n van de zeven nu gepresenteerde maquettes.

Overigens zou dat een keuze van een architect niet in de weg hoeven te staan. Als de gemeenteraad en het college van B&W de bevolking serieus bij deze ontwikkeling willen betrekken, moeten ze ook het lef hebben om zich kwetsbaar op te stellen. Aan zo?n benadering heb ik mij gecommitteerd.

Het gaat dus niet over het al of niet voorstander zijn van het nieuwe Forum, maar om het inhoud geven aan het betrekking van de bevolking bij het politieke bestuur. Niets meer en niets minder. Dat Groningen zich verder ontwikkeld tot een interessante stad met ook interessante architectuur is een goede zaak, maar de menselijke maat moet een beetje in het oog gehouden worden.

Teun Jan Zanen


(31 januari 2007)

 


De komende Statenverkiezingen
door Teun Jan Zanen

De Partij voor het Noorden staat voor een grote uitdaging. We zullen een poging wagen om naast de provincie Groningen, ook in de staten van Drenthe en Frysln met ten minste n vertegenwoordiger door te dringen. Zo op het oog een bescheiden streven. Maar vergis u niet. We zullen de komende tijd er hard aan moeten trekken om een dergelijk succes te kunnen behalen. De kiezers moeten ons leren kennen, ons gaan zien als een interessante, noordelijke politieke stroming, die anders is dan de landelijke partijen.

Onze partij staat volledig in het teken van het behartigen van de belangen van de huidige provincies Groningen, Frysln en Drenthe. Wij hoeven geen rekening te houden met landelijke partijbesturen. Wat dat betreft zijn wij vrij en onafhankelijk.

Vanuit die vrijheid zijn wij tot de conclusie gekomen dat het absoluut noodzakelijk is dat de drie noordelijke provincies zich omvormen tot een werkelijk, noordelijk, landsdelig bestuur. Een bestuur dat een flink deel van de bestuurlijke taken van Den Haag overneemt. Een bestuur dat gecontroleerd wordt door een parlement dat ook wetten kan maken, en belasting kan heffen, maar die vooral de inwoners nauwer kan betrekken bij de politieke besluitvorming over de eigen toekomst..

De huidige provincies zijn historische constructies die vandaag de dag niet meer voldoen: te klein, gedwongen samen te werken, elkaar daarbij soms voor de voeten lopend, enz. Ze vertegenwoordigen wel een samenballing van regionale identiteit. Daarin spelen taal, onderwijs, cultuur en media een belangrijke rol. Misschien moeten de huidige provincies omgevormd worden tot 'organen van functioneel bestuur', bijvoorbeeld een vanuit de gemeentenraden samengesteld bestuur, dat tot taak krijgt op taalgebied, cultuurgebied enz. in nauwe samenspraak met de bevolking de zaken te regelen, uiteraard binnen door het noordelijk bestuur bepaalde kaders.

Bij het landsdelig bestuur moet het dus niet gaan om een nieuwe bestuurslaag erbij, maar om de vervanging van drie provincies door een landsdeel met bevoegdheden, met een zekere mate van autonomie en met, als aanvulling daarop het inrichten van functioneel bestuur, daar waar dat bestuur nauw verbonden is met de regionale identiteiten. Om dat idee verder te brengen, moeten we echt een goede verkiezingsuitslag hebben. Dus: help allemaal mee en kop d?r veur!

Teun Jan Zanen(31 januari 2007)

 


Het begin van een hoogstnoodzakelijke vernieuwing van het binnenlands bestuur!
Wim Kok en het landsdeel Noord-Nederland

door Teun Jan Zanen

De Partij voor het Noorden juicht de conclusies van de commissie-Kok over de vorming van n Randstadprovincie toe. Een vergelijkbare argumentatie als die van de commissie-Kok is naar haar mening ook van toepassing op de situatie van Noord-Nederland. Kok roept, voor wat het nieuwe Randstadbestuur betreft, ook op tot een nieuwe politieke cultuur. De trefwoorden daarbij zijn volgens hem: politieke durf, bestuurlijk leiderschap en internationale orintatie.

Ook in Noord-Nederland heeft het de afgelopen jaren aan die kwaliteiten ontbroken. De wel bestaande samenwerking tussen Groningen, Friesland en Drenthe (SNN), eerder nog een toonbeeld voor de andere Nederlandse provincies, is aan het verworden van een ambitieuze politieke samenwerking tot een mager WGR-beleid. De afgelopen tijd zijn er geen gedurfde politieke keuzes meer gemaakt.

Het pleidooi van de Partij voor het Noorden om, toen duidelijk werd dat het tweede kabinet-Balkenende een einde wilde maken aan het regionaal beleid naar het Noorden en ook trachtte het regionaal beleid van Brussel richting Noord-Nederland onmogelijk te maken, te gaan werken aan het scheppen van een andere financile verhouding met de rijksoverheid, werd door het dagelijks bestuur van het SNN weggehoond. En dat, terwijl een structurele claim op een deel van de aardgasbaten in het geheel niet onmogelijk leek en lijkt. De rijksoverheid erkende immers met het creren van het Waddenfonds dat er een relatie kan bestaan tussen (nationale) aardgaswinsten enerzijds en bijdragen voor een verdere regionale sociaal-economische en ecologische ontwikkeling anderzijds.

Zelfs toen duidelijk werd dat de afgelopen tien jaar slechts 1% van de aardgasbaten die gereserveerd werden voor de versterking van de Nederlandse economische infrastructuur in Noord-Nederland was besteed, tegen 88% in de Randstad, bleef een werkelijk protest uit.

De commissie-Kok rept nu over de huidige stroperige besluitvorming in de Randstad. De moeizame totstandkoming in het Noorden van een gezamenlijk appl van de drie colleges van Provinciale Staten op de formateur om aandacht en daadkracht voor het Noorden te claimen, bleek daarvan een voorbeeld.

Dat moet dus ook in Noord-Nederland anders, al heeft minister Remkes in zijn notities over de hervorming van het binnenlands bestuur gezegd, dat de prima noordelijke samenwerking het niet noodzakelijk maakt om een landsdeel Noord te creren. Hij zat, wat de beoordeling van de huidige samenwerking betreft fout en zit dus ook fout met zijn conclusie om niets aan het politiek bestuur van Noord-Nederland te hoeven doen.

De Partij voor het Noorden heeft overigens wel kritiek op de conclusie van het rapport-Kok, dat het nieuwe Randstadbestuur geen nieuwe taken behoeft te krijgen. Gezien de nabijheid van Den Haag is dat misschien vooreerst niet echt urgent; voor Noord-Nederland is dat wel uiterst noodzakelijk. Het dagelijks gebrek aan politieke aandacht van een ver weg liggend nationaal bestuur is nu juist n van de kernproblemen van Noord-Nederland. En dat wordt alleen maar erger met de verdere aanbevelingen van de commissie-Kok over een nieuw beleid voor de Randstad.

Kok geeft namelijk aan dat het rijk zich nadrukkelijk moet blijven bemoeien met de verdere ontwikkeling van de Randstad, zeker wat de besluitvorming over een op te stellen urgentieprogramma betreft; een programma om knelpunten als de slechte bereikbaarheid, achterblijvende kenniseconomie en het tekort aan hoogwaardige woonmilieus op te lossen. Het Noorden kan de komende decennia dan extra aandacht van de rijksoverheid dus wel vergeten.

De Partij voor het Noorden ziet maar n oplossing: het op korte termijn creren van een landsdeel Noord, met juist wel vergaande bevoegdheden. Dan kan eindelijk weer systematisch gewerkt worden aan het versterken van deze noordelijke regio.

Een bloeiende Randstad behoeft mijns inziens ook bloeiende buurregio?s. Daar gaan wij voor.(31 januari 2007)

 


Eerste Waddenlabel voor Lenie ?t Hart
door de redactie

Pieter de Bruin, een sympathisant van de Partij voor het Noorden, is betrokken bij het label Duurzaam Ondernemen. De functie van dit label is het stimuleren van bedrijven in het Waddengebied om het duurzaam wonen, werken, leren en recreren vorm te geven en daardoor een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.

Op vrijdag 26 januari 2007 ontving Lenie ?t Hart van de gelijknamige Zeehondencrche te Pieterburen het eerste Waddenlabel uit handen van Joop Havinga van de Stichting Waddenland. De Zeehondencrche ontvangt dit label omdat ze voldoet aan alle criteria voor duurzaam ondernemen in het Waddengebied.


(31 januari 2007)

 


Statenverkiezingen: 7 maart
door de redactie

De Campagne gaat van start! Kijk op www.partijvoorhetnoorden.nl voor de campagneactiviteiten die er aan zitten te komen. U vindt een selectie in de agenda achterop deze nieuwsbrief. Er wordt geflyerd, en er zijn een aantal politieke debatten waar we bij zullen zijn. Komt zoveel mogelijk! Bekendheid krijgen is waar het nu om draait en steun krijgen voor ons streven naar een betere positie voor het noorden. Zie hieronder ook internationale erkenning voor de positie van het noorden in Den Haag.(29 januari 2007)

 


Bloomberg: "Dutch gas boom bypasses people who live closest to its source"
door de redactie

De Partij voor het Noorden is in de pers doordat het internationaal gerenommeerde financieel-economisch persbureau Bloomberg (www.bloomberg.com) aandacht bestede aan de regionale problematiek van Groningen. Het stelt vast dat de Groninger aardgasbaten door de Nederlandse rijksoverheid afgeroomd worden en uit de regio verdwijnen. Hieronder delen uit het artikel.

(...) Groningen sits atop the Slochteren field, which has generated about half of the 162 billion euros in gas proceeds the Netherlands has received since its discovery in 1959. Only 1 percent of projects funded by gas revenue from 1994 through 2004 went to Groningen and neighboring Friesland and Drenthe provinces, according to a study by the Leiden, Netherlands-based consulting firm IOO. (...)

In its 2007 budget, the government pledged 1.9 billion euros from gas revenue to 43 projects. Only three are in Groningen. Most of the rest will go to the densely populated west, home to the country's four largest cities -- Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht.

The Slochteren field yields an average of 40 billion cubic meters (1,400 billion cubic feet) of gas a year, about half of Dutch production. It contains about a third of the proven gas reserves in the European Union, according to Royal Dutch Shell Group Plc and Exxon Mobil Corp., which operate the field.

As gas income transformed the Netherlands from an agricultural nation into Europe's sixth-largest economy, Groningen was left behind. (...)

Lees het artikel op:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=acu4kZT9khAM(31 januari 2007)

 


Samenwerking van de regionale partijen in Noord-Nederland?
door Lieuwe Terpstra (voorzitter bestuur)

De Partij voor het Noorden is sinds de vorige Statenverkiezingen in gesprek met de andere onafhankelijke partijen in Frysln en Drenthe.

Uiteindelijk leidde dat alleen tot indringende gesprekken met de FNP. Inzet van die gesprekken was telkens de vraag hoe wij konden samenwerken. Samen waren we bijna de afgelopen Tweede Kamer-verkiezingen ingegaan. Hoewel een gezamenlijke commissie constateerde dat er sprake was van genoeg gemeenschappelijkheid, schrok de FNP uiteindelijk daarvoor terug. Was de samenwerking wel gelukt, dan had de Partij voor het Noorden niet meegedaan aan de Statenverkiezingen in Frysln. En wellicht ook niet in Drenthe.

Een suggestie van de Onafhankelijke Partij Drenthe om dan als Partij voor het Noorden zelfstandig aan die kamerverkiezingen deel te nemen, met de actieve steun van de andere onafhankelijke partijen in Frysln en Drenthe, leek ons op zich ook een haalbaar alternatief. Helaas strandde ook die benadering op onwil bij de FNP. Daarop besloot de ledenvergadering van de Partij voor het Noorden om, als eerder voorzien, naast Groningen nu ook zelfstandig deel te nemen aan de verkiezingen in Frysln en Drenthe.

Vanuit de OSF werden wij vervolgens benaderd met het dringende verzoek om mee te willen werken aan een bundeling van alle onafhankelijke partijen per provincie. Daartoe hebben wij ons bereid verklaard. Het zou dan gaan om het vormen van n lijst per provincie waarop al die regionale partijen plaats zouden nemen. Ieder kon dan voor de eigen kandidaat/ten en het eigen programma actie voeren. Hoewel daardoor de zichtbaarheid voor de kiezers van bijvoorbeeld de Partij voor het Noorden sterk zou verminderen, zou bundeling van krachten bij kunnen dragen aan het gezamenlijk behalen van enkele zetels.

En inderdaad, het voortbestaan van de OSF is in het geding. Emma Kraak heeft zich met alle betrokkenen verstaan. Ons werd gemeld dat achtereenvolgens de DOP (Drentse Ouderenpartij), de FNP, Drents Belang, de Federatie Gemeentebelangen Friesland en de OPD niet aan een dergelijke constructie wilden meewerken. Iedereen wilde zelfstandig de verkiezingen in. De Partij voor het Noorden bleek uiteindelijk als enige over te blijven. Emma had als laatste mogelijkheid voor ons nog de Federatie van Ouderenpartijen in de aanbieding. Deze in Groningen niet bestaande partij zou bovendien in Drenthe tegenover de DOP komen te staan. Deze constructie, waarbij alle andere OSF-partijen hadden afgehaakt, was voor ons een brug te ver. Helaas, electorale samenwerking tussen de OSF-partijen bleek niet mogelijk. Hopelijk presteren de diverse partijen afzonderlijk toch zodanig, dat ieder ten minste n zetel in de wacht sleept. In dat geval valt de schade voor de OSF mee.(31 januari 2007)

 


De Partij voor het Noorden doet mee in Frysln!
door het bestuur

In Frysln discussieerden we met de FNP over nauwe samenwerking. Pas rond de vorige zomer werd duidelijk dat die nauwe samenwerking met hen er op korte termijn niet in zit.

De start van de discussie met leden en sympathisanten in Frysln over deelname van de Partij voor het Noorden in Frysln die daarop volgde, was eerst nog aarzelend. Maar tot onze vreugde bleek er (buiten de kringen van FNP en FNP-sympathisanten en onze toen nog beperkte eigen aanhang) een politieke (onder)stroming te bestaan, die door ons kon worden aangeboord.

Na enkele gesprekken over de Partij voor het Noorden en haar streven, spitste de discussie zich toe op de vraag om al of niet deel te nemen aan de komende Statenverkiezingen in Frysln.

Op 12 januari jl werden zowel het Friese programma als de kandidatenlijst definitief vastgesteld. Het aantal mogelijke kandidaten was beperkt. Enkele van onze nieuwe sympathisanten gingen nog niet zo ver om tegen hun oude club (bijvoorbeeld FNP of PvdA) in het strijdperk te treden. Zo werd het uiteindelijk een bescheiden lijst met negen kandidaten. Echt een lijst in opbouw. Hiernaast staat die lijst van kandidaten, de mensen die de Partij voor het Noorden in Frysln en daarmee mede in geheel Noord-Nederland, gezicht gaan geven, afgedrukt.

Onze nieuwe partijgenoten verdienen een hartelijk welkom en succes bij de komende verkiezingen.

Het centraal stembureau voor de provincie Frysln bepaalde dat de Partij voor het Noorden met lijst 12 (!) de verkiezingsstrijd in zal gaan. Vanuit die positie gaan we proberen een zetel te veroveren in de Staten van Frysln. Veel succes toegewenst!

Kandidatenlijst Partij voor het Noorden provincie Frysln

1. Andrys de Jong, Nieuweschoot
2. Robert Orfgen, Heerenveen
3. Mark Boonstra, Haulerwijk
4. Klaas Marck, Leeuwarden
5. Eise Alma, Surhuisterveen
6. Jan Bos, Oosterwolde
7. Bert Buwalda, Ureterp
8. Hein Aberson, Boijl
9. Harm Schroor, Drachten(31 januari 2007)

 


Programma Partij voor het Noorden Groningen
door Programmacommissie Groningen

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor het Noorden plaatst Groningse belangen in een Noord-Nederlands perspectief. De Partij voor het Noorden wil een verdere groei van de werkgelegenheid in de provincie Groningen, onder andere door het stimuleren van het Groninger bedrijfsleven en het investeren in de Groninger infrastructuur.

Zo is de aanleg van nieuwe railverbindingen, zoals tussen Noord-Nederland en de Randstad en tussen Groningen en Oldenburg/ Bremen/Hamburg, wenselijk.

Financiering van deze versterking van de infrastructuur dient het Rijk mogelijk te maken uit de jaarlijkse aardgasbaten (25% van die baten moeten jaarlijks ter beschikking komen voor Noord-Nederland). De Partij voor het Noorden wil nauwere samenwerking tussen de Noord-Nederlandse en Duitse zeehavens (Emden, Leer Papenburg) in de Eemsmond. Ook kunst en cultuur als dragers van economische groei moeten worden gestimuleerd. Wij willen beter openbaar vervoer op het Groningse platteland. En er moet meer ruimte komen op de regionale televisie voor het Gronings.(31 januari 2007)

 


Financile campagne
door Rienk Ytsma, penningmeester

Velen hebben al een bijdrage geleverd voor de campagnekas. Daarvoor hartelijk dank!

Nu een laatste spurt! Heel dringend verzoeken wij alle andere leden, sympathisanten en donateurs om nog snel een financile bijdrage te storten: wij kunnen niet zonder!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 29.93.83.598, t.n.v. Partij voor het Noorden te Groningen, onder vermelding van ?gift verkiezingsfonds?. Bij voorbaat dank voor uw steun!


(31 januari 2007)

 


Kandidaatstelling Groningen
door het bestuur

In de vorige nieuwsbrief las u de kandidatenlijst van Groningen. Danny Hoekzema-Buist, nr 2 in staten van Groningen de afgelopen vier jaar, staat daarin op nr. 9. De sollicitatiecommissie deelt mee, dat Danny aan heeft gegeven om gezondheidsredenen niet op een hogere plek te willen staan voor de komende statenperiode: tot haar spijt!

Wij bedanken haar nu al voor haar inzet de afgelopen periode.(31 januari 2007)

 


Onderzoek naar trein over de Afsluitdijk
door de redactie

De Partij voor het Noorden wil een onderzoek naar een spoorlijn over de Afsluitdijk, die Leeuwarden via Harlingen met Amsterdam verbindt. Nu een magneetzweeftrein tussen Amsterdam en het Noorden via de Flevopolder niet doorgaat, zoekt de Partij naar andere mogelijkheden. Naast de treinverbinding door de Noord-Oostpolder dient ook dit alternatief serieus te worden overwogen. Zo'n verbinding heeft ook grote voordelen voor Noord-Holland.

De Partij voor het Noorden gaat het idee voorleggen aan de gemeenten en provincies rond de Afsluitdijk. Tevens willen we contact opnemen met de opvolger van Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat. Deze gaf in 2006 aan dat de Afsluitdijk eigenlijk te laag is en dat erosie de weerbaarheid van de dijk aantast. Omdat de minister daarop de noodzaak van een grote opknapbeurt betoogde, zou deze opknapbeurt gelegenheid kunnen bieden om een treinverbinding over de Afsluitdijk serieus te onderzoeken.

De Afsluitdijk werd in 1932 geopend om de waterveiligheid te garanderen en de transportverbindingen tussen Noord-Holland en de Noordelijke Provincien te verbeteren. De klimaatverandering heeft het kabinet de laatste jaren gedwongen om het watermanagement in Nederland hernieuwde aandacht te geven. De Afsluitdijk zal hierin een centrale rol spelen. Het ophogen van de Afsluitdijk zal gepaard moeten gaan met een grondige risico analyse van de waterveiligheid in heel Noord Nederland.


(31 januari 2007)

 


St. Beeldlijn presenteert documentaire YPKE
door Tjeerd Oliemans

YPKE en het Forum- Na het omstreden Groninger Museum van Ypke Gietema, is er opnieuw sprake van een omstreden stadsvernieuwings-project: de herinrichting van de oostwand van de Grote Markt en het daar achterliggende gebied. Er zijn zeven architectonische ontwerpen voor een groot multifunctioneel gebouw. In de Martinikerk is nu een expositie van de 7 deelnemende architecten, die hier hun zaak gaan toelichten.

Er bleek veel belangstelling voor de premire in januari van YPKE in filmhuis Images. Dus kwam er een extra voorstelling. Teun Jan Zanen zat in de hoofdgroep, ik zelf bij de kleinere groep niet-genodigden, die vijf euro entree betaalden, wat me in elk geval meer beenruimte gaf. Na afloop peilde ik de stemming onder het publiek. Allereerst vroeg ik natuurlijk het feestvarken zelf naar zijn mening. Gietema wilde er eerst nog eens rustig over denken en de film - ter plekke verkrijgbaar op dvd - nog een paar keer zien. Zijn vrouw reageerde even behoedzaam.

Later bleek Gietema niet blij met uitspraken van Hans Ouwerkerk. Frans Haks, kort voor zijn dood in december 2006 gefilmd en om commentaar gevraagd na het zien van een preview, vond YPKE maar niks. Teveel een PvdA-verhaal (en bovendien kom ik zelf te weinig in beeld, zal de amusante en parmantige ijdeltuit gedacht hebben). Misschien had men Haks inderdaad iets vaker aan het woord kunnen laten en Dagbladjournalist John Geijp iets minder. Maar deze docu heet YPKE en niet FRANS, en de PvdA had en heeft in bouwzaken hier nu eenmaal een oppermachtige positie.

Ik vind het na de film over Rutger Kopland wederom een heel genietbaar product van St. Beeldlijn. Ik herinner me nog goed genoeg allerlei zaken uit de betreffende periode - de stadsvernieuwing in de jaren '70 en '80, het aftreden van Gietema en andere PvdA-wethouders in 1991 vanwege de Groninger Krediet Bank-affaire. Dagelijks loop ik over de brug langs het Groninger Museum en ben ik die dekselse Gietema dankbaar voor zijn koppigheid destijds. Ik beleef meer genoegen aan "zijn" Museum hier, dan aan het recente, uit de tijd van Willem Smink daterende, deprimerende broddelwerk bij de herinrichting van het nog steeds levensgevaarlijke busstation.

Achter mijn rug, die steekt van de pijn door de vochtige kou en de reumatiek, strekt zich in het duister het busstation uit van deze bruisende metropool, als een lofzang op het menselijk tekort, met die natte reclame-abri's, die geen enkele beschutting bieden aan wie beschutting zoekt. Waar je bij moet staan tot je een ons weegt. Niet drie, maar drieduizend maal niks gaat er boven het Groningse Busstation. Met die na half negen (kinderbedtijd!) gesloten deuren - van de krantenkiosk en de restauratie tot het pand van Busje-komt-z-Arriva daartussen. Ik denk aan Alex, uit A Clockwork Orange en zijn passie voor de Negende Symfonie van Ludwig Vn. Uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker. Tijd voor een verkwikkend stukje Ultraviolence. I'm singing, I'm singing in the rain - BANG! Daar gaat de eerste abri aan barrels. Some women wait for Jesus, handsome women wait for Cain. BANG! Daar gaat de volgende. En dan maar weer wachten op Lijn 6. Wachten op Gadood. En attendant Godot. ?Nighthawks? van Hopper. Het Groninger Museum zou dit meesterwerk eens moeten exposeren. De sfeer ervan past prima bij het Busstation.

Ik sprak ook met een architect. Hij vond, dat Gietema in de documentaire nog lang niet kritisch genoeg werd aangepakt, en dat het Groninger Museum eigenlijk, hoe zou hij het eens zeggen, in De Efteling thuishoorde. Ik informeer bij iemand van Beeldlijn hoeveel dvds van YPKE hij heeft verkocht: acht. Daar zit ook mijn eigen exemplaar bij. En ik ben niet eens een goede vriend van Ypke Gietema. Laat staan een partijgenoot.

Stadsvernieuwing in de 21ste eeuw. Zou d'Olle Grieze er over een kwart eeuw nog staan? Of heeft die ouwe reus dan plaats moeten maken voor een gebouw dat beter bij de hoogte van het Groninger Forum past? Hoe ging dat ook weer met die toren tijdens de stadsvernieuwing van Babylon? Ik verheug me nu al op de premire van SMINK. De musical. BANG!(31 januari 2007)

 


Prijs Solar Oil Systems
door de redactie

Het Friese SolarOil Systems, bedrijf van de familie Aberson (kandidaat op onze lijst in Friesland) heeft donderdag 25 januari in Tiel het predicaat MKB Energie Idee 2007 gekregen. Het bedrijf was een van de tien genomineerden voor de titel, die bedacht is door SenterNovem en die voor het eerst is toegekend. De jury bestond uit onder meer Syn tens, Octrooicentrum en Rabo bank.

Bij de prijs gaat het om oplossingen voor het energie probleem. Solaroil werkt aan een biologisch proced waar mee koolzaadolie tot biodiesel kan worden verwerkt.

Deze prijsuitrijking zet de doemdenkers waar Nederland vol mee is, mooi in de hoek. En zo hoort dat ook. De Abersons bewijzen dat de tweede generatie biobrandstoffen geen inhoudsloos modewoord is. Optimalisering van procestechniek is het enige wat telt.

Bravo!!!(31 januari 2007)

 


Armoede in het Noorden
door Statenfractie Groningen

De provinciale Staten van Groningen besloten enige tijd terug zich te bemoeien met het fenomeen armoede. Uit onderzoek bleek al snel dat Groningen als provincie koploper is op het gebied van armoede. Velen kunnen niet rondkomen met hun inkomen en raken daardoor in toenemende mate in de problemen. Gezamenlijk hebben vertegenwoordigers vanuit alle fracties zich gestort op het in kaart brengen van de feitelijke toestand en van de voorzieningen die beogen mensen met armoedeproblemen op te vangen. Danny Hoekzema-Buist en Teun Jan Zanen bezochten de Volkskredietbank in N.O.Groningen en bezochten een gezin dat kampt met armoede.

Het door ons bezochte gezin bestond uit drie personen, man (38), vrouw (+- 30) en kind (1,5). Hij was eerder getrouwd, wat op een scheiding uitliep. Daarna beslaglegging op het huis en een publieke verkoping ervan. Dus geen overwaarde meer (spaarpot foetsie). Om economische redenen kreeg hij in datzelfde jaar ontslag als manager in de ICT-sector. Voordat WW was geregeld ging er veel tijd verloren. Inmiddels kreeg hij een nieuwe vrouw, een buitenlandse. Zij raakte zwanger. Ongeveer toen moesten zij het verkochte huis uit. Uiteindelijk kregen ze een kleine, tochtige woningwetwoning toegewezen: 400 euro in de maand aan huur. Dat lukte niet altijd, zodat er een huurschuld ontstond, naast andere oplopende schulden.

Om de n of andere reden kwam hij niet meer aan de bak. Na de WW kwam hij in de bijstand. Om zijn schulden te kunnen saneren hoopte hij een lening bij de Volkskredietbank te kunnen afsluiten, in combinatie met budgetbeheer. Dat werd helaas afgewezen. Voorwaarde was namelijk dat hij geen huurschulden of belastingschulden had. De uitstaande huurschuld diende eerst te zijn afgelost. Dan presteert de GSD het om hem gedurende 1,5 jaar een strafkorting op te leggen wegens onvoldoende activiteit om werk te vinden. Daarmee raken al zijn financile middelen uitgeput. Uiteindelijk kwam er een rentegratie plek in zicht, een tijdelijke ?baan? bij de NAM te Assen. Dat bood hem geen echt perspectief (na vijf maanden er weer uit).

Ondanks alles blijft onze gesprekspartner zijn situatie goed overzien. Hij heeft suggesties richting schuldsanering, nl. schulden te bundelen, zodat niet elke schuldeiser weer een deurwaarder stuurt. De GKB zou onvoorwaardelijk over de brug moeten komen met een lening. En met een schuldsanering ook de huur- en eventueel de belastingschuld moeten meenemen. Met coaching, te financieren vanuit de sociale dienst, zou zo?n gezin weer op de rails te zetten zijn. Een redelijk betaalde baan voor de man en ruimte voor de vrouw om ook (parttime) te werken zouden dit gezin weer tot bloei kunnen brengen.(31 januari 2007)

 


Bootsman, Gronings:
Anders

door Siet Bootsman

Woar zel t dizze raais over goan? Stemmen op 7 meert wordt op n aner stee noar keken. Wat din? Traain over fsluutdiek? Vizzen dij op boom van oceoan lopen? Schepen dij kanner aantrekken op volle zee? Ain geleerde holdt stug vol dat dit Casimir-effect bestaait. Of zel we t hemmen over vraauw dij deur n ongeluk noar t zaikenhoes mos. t Viel tou. Mor woar was auto bleven. t Haile ding was te zuik. Doagen wer der zcht. Op n duur vonnen ze hom ien ziestroat bie politiebureau, vief bekeurens onner wizzer omdat woagen op gele streep en haalf op stoup ston.

Winterweer is n onnerwaarp. Veureg joar was n saaie winter zee KNMI. "Oetsnijende mist" was wel biezunner. n Enkele keer gebeurt dat s mrns bie combinoatie van vraiskolle en nevel. En nou staait alles ien blui.

k Heb mien aigen winter moakt deur Dokter Zjivago weer te lezen en n hoofdstuk te vertoalen. Nico Scheepmoaker ? wel kin noam nog ? haar doar n haile put aan. k Heb t stukje ien t Grunnings zet dou Joeri thoeskwam noa tien doagen dainst ien t zaikenhoes. Muid en lamlendeg lag hai op divan. Ien aner koamer heurde hai Lara proaten. Hai laip noar t roam en zag twij oksters op binnenploats.

"n Okster betaikent snij", docht dokter. Vraauwlu was t ook opvalen: "n Okster betaikent bericht. Der komt n braif of veziede". Even loader wer der aanbeld. Ze kregen n haalf verropte envelop dij vief moand onnerwegens west was. Braif was van Tonja dij t laand oetzet wer. Joeri haar zien vraauw en kiener ien gain tiedstieden zain. Noa t lezen keek hai te glaas oet. t Begunde te snijen. t Was hom tou of e gain dreuge snijstirntjes zag mor widde tussenroemtes en swaarde ledders, net as ien Tonja?s braif. Alles dwarrelde hom veur ogen. Hai kreunde zunner dat e t helpen kon, vuilde dat e valen zol en glee op divan.

n Dag of wat noadat ik t verhoal opschreven haar was film op tv. t Vloog mie aan dou ik t bewuste tafereel herkende. Anders as ien t bouk, mor toch.

Siet Bootsman

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.