Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 48Groningen, 5 januari 2007  Start van de campagne: 6 januari De Partij voor het Noorden start op zaterdag 6 januari de campagne voor de Staten-Verkiezingen. Velen hebben reeds een bijdrage geleverd voor de campagnekas. Daarvoor hartelijk dank! Maar, we zijn er nog niet. Heel dringend verzoeken wij alle andere leden, sympathisanten en donateurs om ook een financiĂ«le bijdrage te s...

Nieuwsbrief 48

Groningen, 5 januari 2007

 

Start van de campagne: 6 januari

De Partij voor het Noorden start op zaterdag 6 januari de campagne voor de Staten-Verkiezingen. Velen hebben reeds een bijdrage geleverd voor de campagnekas. Daarvoor hartelijk dank! Maar, we zijn er nog niet. Heel dringend verzoeken wij alle andere leden, sympathisanten en donateurs om ook een financiële bijdrage te storten: wij kunnen niet zonder!

In onze brief van 11 november jl. werd het verkeerde banknummer vermeld, waarop u uw bijdrage over kon maken. Velen stortten een bijdrage in onze verkiezingskas, maar kregen het bedrag teruggestort. Wij bieden onze excuses aan voor deze fout. Graag doen wij een appčl op u het bedrag nogmaals over te maken op het goede nummer: rekeningnummer 29.93.83.598, t.n.v. Partij voor het Noorden te Groningen, onder vermelding van ?gift verkiezingsfonds?. We stellen uw tweede poging erg op prijs. Als we allemaal ook de financiële schouders eronder zetten, kunnen we een goede campagne voeren. Dus, bij voorbaat dank voor uw steun!

Rienk Ytsma, penningmeester

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans


 


De Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe 
door Teun Jan Zanen

Op 28 november was het eindelijk weer zover. De Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe vergaderden tezamen; dit keer in Assen. Aan de orde was de formulering van een aan de (in)formateur van de nieuwe nationale regering aan te bieden manifest. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) achtte het zinnig die (in)formateur op een geschikt moment in kennis te stellen van de in het Noorden levende opvattingen over de ontwikkeling van Noord-Nederland en over de wijze waarop de rijksoverheid tezamen met het noorden zou moeten optrekken om dit landsdeel tot een verdere groei te brengen.

De Partij voor het Noorden had alvast een voorschotje op de tekst van zo?n vast te stellen manifest genomen. Zij formuleerde zelf een tekst en legde die aan het DB van het SNN voor. Op de noordelijke Statenvergadering bleek het DB (de gezamenlijke Gedeputeerden) niets met onze tekst te hebben gedaan. Haar eigen ontwerp was betrekkelijk slap en negeerde ons idee om tot een nieuwe financiële relatie rijk-landsdeel Noord te komen. Met het afbouwen van het regionaal beleid en het concentreren van ?s rijks aandacht op vooral de Randstad, moet er ons inziens een afspraak met het rijk komen, dat zij een evenredig deel van de aardgasbaten structureel toe doet vloeien naar de drie gezamenlijke, noordelijke provincies. En wij verstaan onder een evenredig deel 25%, overeenkomend met 25% van de oppervlakte van Nederland.

Omdat het DB van het SNN niets met onze manifesttekst had gedaan, formuleerden wij een motie. In die motie wordt uitgesproken dat de aardgasbaten nu ten onrechte alleen aan de rijksoverheid toevallen (en aan de grote oliemaatschappijen). Dat bovendien het rijk deze baten voor de helft toevoegt aan de nationale, algemene middelen, wat betekent, dat onze noordelijke rijkdommen domweg voor een groot deel verkwist worden. En dat de andere helft van die aardgasbaten voornamelijk (namelijk voor 88%) benut wordt voor de financiering van grote infrastructurele projecten in het Westen, terwijl daarvan in het Noorden slechts 1% wordt besteed! 

De motie spreekt uit, dat het DB-SNN de besteding van de jaarlijkse aardgasbaten tot een afzonderlijk gesprekspunt maakt in de contacten met de rijksoverheid.

In de discussie, waarin slechts een beperkte support bleek voor onze opvattingen (uiteindelijk stemden met ons mee de FNP, de Federatie Gemeentebelangen Friesland en de OPD), kwam er een onverhoedse aanval op de Partij voor het Noorden van de kant van D66. Dat die partij met ons in debat wil treden over landsdeelvorming en over de toekomst van Noord-Nederland valt toe te juichen. De onbeschofte wijze waarop ze zich in die vergadering over ons uitliet, verdient evenwel slechts één antwoord: dat die partij straks helemaal verdwijnt uit de drie noordelijke Provinciale Staten. Mijn kwalificatie van hun inbreng, dat het een onbeschofte bejegening betrof, bleef onweersproken. En wat onze motie betrof: steun van de zijde van D66 bleef volledig uit.

Uiteindelijk kreeg het ontwerp-manifest van het DB de zegen van de gezamenlijke vergadering, mits op een aantal punten (duurzaamheid, werkgelegenheid) wat scherpere bewoordingen zouden worden gekozen. Curieus genoeg kon op deze vergadering geen besluit genomen worden. Van de Friese Staten ontbrak het quorum. Te veel Friese Statenleden vonden deze noordelijke samenspraak te onbelangrijk. Een signaal dat de huidige vorm van samenwerking, zoals die nu in het SNN gestalte heeft gekregen, slijt. Het steeds meer a-politieke orgaan SNN, dreigt een werkelijke, noordelijke samenwerking in de weg te gaan staan. De besluitvorming werd vervolgens gedelegeerd aan de drie afzonderlijke Provinciale Staten. En inmiddels hebben de drie Staten zich achter het gezamenlijke manifest gesteld. De SEAN (Sociaal-economische adviesraad Noord-Nederland) betitelde onlangs dit uiteindelijk vastgestelde manifest als ?te lief en te breed?. Werkgevers en werknemers stelden, dat naar hun mening, de kabinetsformateur dit manifest gemakkelijk naast zich neer zou kunnen leggen.

Teun Jan Zanen


(5 januari 2007)

 


De Noordelijke ontwikkelingsas 
door Teun Jan Zanen

Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) is enerzijds een politieke samenwerkingsconstructie en anderzijds een projectorganisatie. 

Het eerste aspect komt tot uiting in de bestuurssamenstelling: een Algemeen Bestuur (bestaand uit de voorzitters van alle Statenfracties uit de Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe) en een Dagelijks Bestuur (bestaande uit de Commissarissen der Koningin en een flink aantal van de Gedeputeerden uit de drie noordelijke provincies). Deze samenwerkingsvorm, gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), bepaalt dat het SNN niet kan uitgroeien tot een echte politieke samenwerking, tot een Noordelijk Bestuur of tot een noordelijk parlement. 

Het tweede aspect is de inrichting van het SNN als projectorganisatie. De uitvoering van het regionaal beleid, dat sinds 1998 als Kompas-programma vorm had gekregen, werd voor een groot deel geregisseerd door het SNN-Bureau. Het SNN begeleidde de formulering, de beoordeling, de uitvoering en de verantwoording van de projecten die binnen die kaders werden ingediend of door haar zelf werden ontwikkeld. 

Met de afbraak van het regionaal beleid door de kabinetten-Balkenende dreigde de projectorganisatie droog te komen staan. De acties vanuit het Noorden om het regionaal beleid niet in één klap te stoppen, hebben geleid tot een overgangsperiode. Om het volume van de projecten zoveel mogelijk op peil te houden, werd het nodig om naast dat regionaal beleid ook steeds meer te gaan inspelen op diverse Europese ontwikkelingsprogramma?s. De al actieve deelname van Noord-Nederland aan het Interreg Noordzeeprogramma, krijgt nu een verbreding met de actieve deelname door het SNN aan het Baltische Zee Programma 2007-2013.

Om dit alles tot een samenhangend geheel te maken, waarin ook participatie van de rijksoverheid weer aan de orde zou kunnen zijn (als uitvloeisel van de nota ?Pieken in de Delta?), is gestudeerd op het scheppen van een nieuw ontwikkelingsconcept. En dat werd de Noordelijke Ontwikkelings As (NOA).

Het idee van de NOA is, dat er een virtuele ontwikkelingsas aan het ontstaan is, lopend van de Randstad, via Noord-Nederland naar Noord-Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland en Rusland. Daarbij gaat het wat Noord-Nederland betreft niet zozeer om nieuwe infrastructuur, maar wel om ?de Noord-Nederlandse economie, kennis en cultuur en educatie te stimuleren door veel activiteiten te organiseren en te concentreren op die brede, nieuwe ontwikkelingsas in Noord-Oost-Europa?, aldus SNN-projectmedewerker Peter ten Kate. Hij wordt aangevuld door projectleider Elmer Koole, die stelt dat: ?door samenwerkingsverbanden, projecten en handel te faciliteren en op te starten, Noord-Nederland ervoor kan zorgen dat er activiteiten ontstaan tussen ons landsdeel en de overige gebieden op de NOA. We willen een stevige massa van dergelijke activiteiten creëren. Als deze er eenmaal is, komt de ondersteunende infrastructuur vanzelf.?

Met dit NOA-idee lijkt het SNN in elk geval niet te leiden aan bovenmatige bescheidenheid. Een gevaar is, dat de samenwerking tussen provincies als Groningen, Fryslân en Drenthe en de aangrenzende gewesten als Eemsland, Oost-Friesland en de stad Bremen verkommert onder de hoogdravendheid van een NOA-concept. Voor die werkelijke, grensoverschrijdende samenwerking is het regelmatig bijeenkomen van gelijkgestemden in de grensregio absoluut noodzakelijk.

Teun Jan Zanen(5 januari 2007)

 


Statenverkiezingen: 7 maart 2007 
door de redactie

In de vorige nieuwsbrief las u de uitgangspunten van het raamprogramma van de Partij voor het Noorden; in deze nieuwsbrief de hoofdlijnen per provincie. Ook de kandidatenlijsten van Groningen en Drenthe. De kandidatenlijst van Friesland wordt vastgesteld op 12 januari. Lees verderop in deze nieuwsbrief vast een kennismaking met de Friese lijsttrekker (pagina 7). (5 januari 2007)

 


Partij voor het Noorden Fryslân: platteland niet op slot 
door Kerst Huisman

Meer politieke zeggenschap in de regio Noord-Nederland. Die vergrote politieke zeggenschap is een haast absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van Fryslân. Er wordt in het programma terdege rekening gehouden met het feit, dat veel mensen aan hun provincie gehecht zijn. De provincie Fryslân verdwijnt ook niet, maar krijgt andere taken. Economisch, planologisch en financieel beleid zal van Den Haag ?verhuizen? naar het landsdelig bestuur van Noord-Nederland.

De Partij voor het Noorden vindt dat de provincie Fryslân de volledige bevoegdheid en verantwoordelijkheid moet krijgen voor onderwijs, taal- en cultuurbeleid, zonder tussenkomst van de rijksoverheid. Dat betekent dat er op dit terrein in Leeuwarden nogal wat taken bij komen. In het programma wordt ook gesteld dat Fryslân een universiteit verdient. Naast een aantal traditionele studierichtingen valt te denken aan onderzoek naar en onderwijs in de vele kleine talen die de wereld kent, maar ook aan milieu- en biotechnologie.

De vanzelfsprekende zorg voor natuur en milieu mag niet leiden tot een rigide op slot zetten van grote delen van het platteland en onevenredige uitbreiding van oppervlaktes water en moeras. Een aanzienlijk deel van de gasbaten moet ten goede komen aan ontwikkelingen in de noordelijke regio zelf.

De Partij voor het Noorden wil een zo optimaal mogelijke infrastructuur. Noodzakelijk daarvoor is het als autosnelweg doortrekken van de Wâldwei van Leeuwarden naar Drachten via Oosterwolde en Emmen naar de in het Eemsland gelegen snelweg Leer-Munster. De spoorwegverbinding van Fryslân met Bremen moet worden verbeterd, en er moet een onderzoek komen naar nut en noodzaak van een spoorverbinding Amsterdam-Leeuwarden over de Afsluitdijk. Aan te bevelen is de aanleg van een spoor tussen Heerenveen, Drachten en Groningen. De landbouw mag niet verder worden terug gedrongen. Verder spreekt het programma zich onder meer uit voor woningbouw voor starters in dorpen, energiezuinig bouwen, een goed openbaar vervoer voor het platteland en het bevorderen van breedtesport.(5 januari 2007)

 


Wat wil de Partij voor het Noorden voor Drenthe? 
door Jan Lambers

In de visie van de Partij voor het Noorden moet de regio zeggenschap krijgen over 1. aanleg en onderhoud van het grootste deel van de economische infrastructuur, omdat deze bepalend is voor de groei van de welvaart in de regio, 2. de inrichting van het landschap, in het bijzonder de verdeling van de ruimte tussen werken (waaronder landbouw), wonen en recreëren, en 3. het cultuurbeleid.

Omdat tot nu toe van alle middelen uit het nationale fonds economische structuurversterking (FES-fonds) slechts 1% naar het Noorden gaat, wensen wij een inhaalslag voor het Noorden op infrastructureel gebied. In Drenthe moet in de eerste plaats Emmen veel beter bereikbaar worden, zowel per spoor als over de weg. Emmen dient in het net van Intercityverbindingen te worden opgenomen. Over de weg is een autoweg vanaf Winschoten, langs Stadskanaal, Emmen naar Almelo en de A1 gewenst. 

De Partij voor het Noorden zet zich in voor meer integratie van de landbouw en de energievoorziening. De toekomst van landbouwers ligt in belangrijke mate in het telen van energiehoudende gewassen. Dat vraagt om hierop gerichte research, waarbij de bestaande agro-industrie een belangrijke rol kan spelen.

In de voor bewoners en toerisme belangrijke Drentse natuurgebieden zijn economische activiteiten overigens alleen toegestaan als geen duurzame aantasting van natuurwaarden te verwachten is.

Qua cultuurbeleid vinden wij de bereikbaarheid van culturele instellingen belangrijk. Het openbaar vervoer dient hiermee rekening te houden. Verder dienen het Drents en het Gronings, krachtens het Europese handvest voor regionale talen en minderheden, de status van rijkstaal te verkrijgen. 

Qua welzijn willen wij graag de leefbaarheid van het platteland handhaven. Ouderen en chronisch zieken moeten kunnen blijven rekenen op de elementaire zorgvoorzieningen in hun directe omgeving.

Qua economie behoort de toeristische- en recreatieve sector in Drenthe tot de snelst groeiende sectoren. Derhalve vragen natuurbehoud en beheer en het tegengaan van milieuverontreiniging, horizonvervuiling en lawaaibelasting in Drenthe veel aandacht. De Partij voor het Noorden wil vooral de verblijfsrecreatie bevorderen.
(5 januari 2007)

 


Kandidatenlijst Partij voor het Noorden in Drenthe 
door de redactie

Eerste op de lijst van de Partij voor het Noorden Drenthe is de vakbondsman Leo Benjamins. Hij is woonachtig in Bovensmilde en werkt aan goede arbeidsverhoudingen in het beroepsgoederenvervoer. Hij is gegrepen door het idee dat Noord-Nederland zelfstandig moet kunnen beslissen over de eigen toekomst. 

Tweede op de lijst is Jan Lambers uit Eelde: regionaal econoom en columnist. Hij werkte bij de Gasunie in Groningen en later als personeelsmanager bij Ericsson in Emmen. 

Derde op de lijst is Marion Scholten uit Oranjedorp (Nieuw Dordrecht). Zij is een veelbereisde persoonlijkheid. Ze woonde met haar man en kinderen in Indonesië, Maleisië, Costa Rica en Oostenrijk. Zij studeerde Engels aan de universiteit van Manchester en was werkzaam bij een luchtvaartmaatschappij. Uiteindelijk koos zij domicilie in Z.O. Drenthe, mede vanwege familiale banden.

Vierde op de lijst is Geesje Vos-Baas uit Hoogeveen. Zij heeft een lange ervaring achter de rug in de verpleging, eerst praktiserend, later docerend. Zij raakte gefascineerd door de politiek en kwam voor een lokale politieke groepering in de gemeenteraad. Zij zat twee periodes in de raad van Hoogeveen. Haar hart ging meer uit naar een wat bredere politieke benadering van de maatschappelijke ontwikkelingen. Mede daardoor raakte zij geďnteresseerd in de Partij voor het Noorden. 

De lijst van veertien personen wordt afgesloten met twee senioren: Egbert Kruize uit Emmercampascuüm en Willy Salomons uit Gasselternijveen. Als lijstduwers hopen zij eraan bij te dragen de Partij voor het Noorden ook in de Staten van Drenthe vertegenwoordigd te krijgen.

De lijst van Partij voor het Noorden Drenthe

1. Leo Benjamins Bovensmilde
2. Jan H. Lambers Eelde
3. Marion Scholten Oranjedorp (Nieuw Dordrecht)
4. Geesje Vos-Baas Hoogeveen
5. Luuk Middelbos Appelscha
6. Johan Kuiper Assen
7. Jerry Scholtens Smilde 
8. Ruud de Goede Hoogersmilde
9. Hans Vijfwinkel Annen 
10. Jan van Eerden Roden
11. Mark Kolk Emmen
12. Henk Vos Hoogeveen
13. Egbert Kruize Emmercompascuüm
14. Willy Salomons Gasselternijveen(5 januari 2007)

 


Kandidatenlijst Partij voor het Noorden in Groningen 
door de redactie

De huidige fractievoorzitter, Teun Jan Zanen, is aangewezen als lijsttrekker voor de Statenverkiezingen in de provincie Groningen. Tweede op de lijst is Henk Hoiting, momenteel eerste opvolger van de Partij voor het Noorden voor de Groninger Staten. Hij is directeur van de Dierenbescherming Groningen. Derde op de lijst is Jan Oosterhaven, hoogleraar regionale economie aan de rijksuniversiteit van Groningen. Vierde op de lijst is het Veendammer ex-raadslid Nico Zweerts de Jong, onlangs aangewezen als ere-burger van die gemeente. 

De lijst wordt afgesloten met als lijstduwer de alom bekende schaatser Jan Uitham. Deze in Noorderhoogebrug woonachtige senior staat op de dertigste plaats op de lijst van de Partij voor het Noorden.

De lijst van Partij voor het Noorden Groningen

1. Teun Jan Zanen Zuidwolde
2. Henk Hoiting Zuidwolde 
3. Jan Oosterhaven Groningen
4. Nico Zweerts de Jong Veendam
5. Geert Staats Westerbroek
6. Bram Schuilenga Groningen
7. Aleid Brouwer Groningen
8. Lieuwe Terpstra Groningen
9. Danny Hoekzema-Buist Groningen
10. Harmien van der Werff-Poort Oosterwijtwerd
11. Leendert van der Laan Groningen
12. Eppo Vroom Groningen
13. Tjeerd Oliemans Groningen
14. Yossi Schreuder Delfzijl
15. Wil Voordenhout Veendam
16. Jannes Bouma Nietap
17. Yke Kramer Groningen
18. Johan Reinders Baflo
19. Cor Huis Muntendam
20.Jaroen Schut Groningen
21. Sebastiaan Dammer Winschoten
22. Ron Vlas Stadskanaal
23. Nelleke Allersma Groningen
24. Marion Meier Appingedam
25. Joop Borgman Wehe den Hoorn
26. Arie Franken Oude Pekela
27. Arie Bruin Stadskanaal 
28. Hiddo Kostwinder Hoogezand
29. Arent Bosscher Groningen
30. Jan Uitham Noorderhoogebrug (5 januari 2007)

 


Programma Partij voor het Noorden Groningen 
door Programmacommissie Groningen

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor het Noorden plaatst Groningse belangen in een Noord-Nederlands perspectief. De Partij voor het Noorden wil een verdere groei van de werkgelegenheid in de provincie Groningen, onder andere door het stimuleren van het Groninger bedrijfsleven en het investeren in de Groninger infrastructuur. 

Zo is de aanleg van nieuwe railverbindingen, zoals tussen Noord-Nederland en de Randstad en tussen Groningen en Oldenburg/ Bremen/Hamburg, wenselijk. 

Financiering van deze versterking van de infrastructuur dient het Rijk mogelijk te maken uit de jaarlijkse aardgasbaten (25% van die baten moeten jaarlijks ter beschikking komen voor Noord-Nederland). De Partij voor het Noorden wil nauwere samenwerking tussen de Noord-Nederlandse en Duitse zeehavens (Emden, Leer Papenburg) in de Eemsmond. Ook kunst en cultuur als dragers van economische groei moeten worden gestimuleerd. Wij willen beter openbaar vervoer op het Groningse platteland. En er moet meer ruimte komen op de regionale televisie voor het Gronings. (5 januari 2007)

 


Tarja Halonen en de Magie van Finland 
door Tjeerd Oliemans

Vrouwen in de politiek: ik krijg er zelden een vrolijk kerstgevoel bij. Geef me maar liever één Cameron Diaz, dan kan je al die tenenkrommende Verdonkjes, Peijsjes, Jorritsma'tjes, Netelenbosjes, Neelie's, Lousewiesjes, Snoezepoesjes en een lange rij even dubieuze typetjes meteen cadeau krijgen. Van mij hadden die lang geleden met hun koppen stevig tegen het glazen carričreplafond mogen stuiteren. Emancipatie-correct geleuter-om-het-geleuter, zo van 'Stem eens op een vrouw, want dan breekt de Wereldvrede aan', hou op. Ik wil eerlijke kwaliteit, ongeacht of die geleverd wordt door iemand met in het DNA een xx-, een xy-chromosoom of een zeldzame variant hierop. Die kwaliteit blijkt in de politiek schaars.

Maar op elke regel zijn gelukkig uitzonderingen. Soms kom je in de politiek een vrouw tegen, die wél capabel, integer en vertrouwenwekkend is en het vak niet te schande maakt. Die de schuld voor eigen falen niet afschuift op 'de slang' of gifgroen uitslaat van het liegen. Niet constant kakelt als een vliegende kip, maar goed kan luisteren en het algemeen belang dient zonder voortdurend zo opvallend met zichzelf bezig te zijn of hinderlijk doende is met het overcompenseren van een minderwaardigheidscomplex. 

Zo'n vrouw is de in Finland geliefde en in 2006 voor zes jaar herkozen presidente Tarja Kaarina Halonen (1943). Zij hield op zaterdag 16 december in de aula van de RuG op uitnodiging van het onvolprezen Studium Generale Groningen een lezing over het Finse Wirtschaftswunder van de laatste tien jaar. Kern van haar betoog: de Finnen hechten grote waarde aan goed onderwijs en steken daar ook van overheidswege voldoende geld in. (4,5% van het BNP). 'Innovatie' bleef niet beperkt tot een eindeloos herhaalde mantra (zoals bij ons), maar de Finnen steken de handen ook uit de mouwen. 'Nokia' kent men nu wereldwijd. (En niet voor niets gebruikt de fijnproever in de computerwereld geen Windows, maar Linux, dat aanvankelijk werd ontwikkeld in Finland door de toenmalige informatica-student Linus Torvalds). Om bij te blijven is 'éducation permanente' een vereiste. Geen kwantiteit, maar kwaliteit, daar ging het om. 

Na haar lezing opende Halonen in het Groninger Museum de tentoonstelling De Magie van Finland, met werk van de hier tot nu toe onbekende kunstenaar Akseli Gallen-Kallela. (1865 - 1931). Een zeer veelzijdig en productief talent, dat allerlei technieken gebruikte en er ook mee experimenteerde. Hij liet zich inspireren door de natuur en het Tolkien-achtige nationale epos Kalevala, waarvan helaas nog geen Nederlandse vertaling is. Het werk getuigt van een uitstekend vormgevoel, zoals bij zijn portretten. Hij is een naturalist, maar maakt ook decoratieve en toegepaste kunst. Soms gaat zijn figuratieve kunst welhaast in abstracte kunst over, zoals in het subtiele schilderij uit 1893 'Golven'. Onlangs had ik bij Forma Aktua tijdens de opening van een expositie van erotische kunst een boeiend gesprek over het wezen van de kunst en het kunstenaarschap met Lammert van Dijk, kunstkenner en ervaren tentoonstellingmaker. Hij bleek een groot promotor van ambachtelijkheid in de kunst. Bij deze voor de Finse identiteit zo belangrijke ambachtelijke, maar ook fantasierijke kunstenaar zullen Van Dijk en velen met hem hun hart kunnen ophalen. Kwaliteit, daar gaat het om. Weer een prima initiatief van het Groninger Museum. Tot 15-04-2007.
(5 januari 2007)

 


Gedenkteken voor Oostfriese Jeanne d?Arc 
door Kerst Huisman

Ten noorden van de stad Bremerhaven ligt de landstreek Wursten. Die naam heeft niets met worst te maken, maar is een samentrekking van: Wurtsaten: zij die op wierden wonen. In Wursten werd tot in de achttiende eeuw Fries gesproken. Sindsdien heeft deze taal plaatsgemaakt voor het Nederduits, en tegenwoordig ook Hoogduits. Maar de herinnering aan het Fries verleden leeft daar nog altijd. Het lijkt er zelfs op, dat het gevoel Fries te zijn, de laatste jaren daar weer sterker wordt.

Een uiting daarvan is een herdenking, die op vrijdag 26 januari, ?s ochtends om 10 uur in Wursten zal plaatsvinden. Dan wordt bij het dorp Wremen een gedenkteken onthuld ter ere van een jonge vrouw, die toen ze op 23 december 1517 sneuvelde in de slag van de Wurster Friezen tegen het leger van aartsbisschop Christoph van Bremen, nog pas 17 jaar oud was. Zij was de vaandeldraagster van de verdedigers en aanvoerster van enkele honderden vrouwen en meisjes, die meevochten, en die voor het overgrote deel ook door de bisschoppelijke soldateska werden afgemaakt. We weten de naam van deze Friezin: Tjede Pekes, en ze was afkomstig uit het bij Wremen gelegen Padingbüttel. De meisjesnaam Tjede (eigenlijk Thiada) is in onze tijd geëvolueerd tot Thea. Het gedenkteken wil tevens herinneren aan de slag, waarin de Wurster Friezen hun vrijheid verloren.

In Wremen is al eerder een basisschool naar Tjede genoemd. Zij en haar vrouwelijke aanhang worden ook gezien als een verzetsbeweging van vrouwen in dat gebied tegen de corrupte en op macht beluste katholieke kerk. Er lijken haast wat elementen van het wereldberoemde verhaal van Jeanne d?Arc in te zitten. Vrouwen speelden klaarblijkelijk in het Wurstenland een belangrijke rol naast de mannen.


(5 januari 2007)

 


Nico ter Linden en Geurt Henk van Kooten over Het Kerstverhaal en andere geboorteverhalen
Studium Generale sluit 2006 stijlvol af 

door Tjeerd Oliemans

Drie dagen na het optreden van Tarja Halonen sloten de bekende theologen Nico ter Linden en Geurt Henk van Kooten in de aula van de RuG het activiteitenjaar 2006 van Studium Generale af. Voorafgegaan door een gezellig opwarmertje met hapjes en drankjes en het optreden van een goed studentenkoor genoot het publiek in de sfeervol aangepaste aula van Nieuwe Testament-deskundige G.H. van Kooten, die wees op vele overeenkomstige motieven in het geboorteverhaal van Christus in de bijbel en bij klassieke auteurs als Suetonius bij de beschrijving van de geboorte van heersers als Julius Caesar, Augustus en andere bijzondere personen. Heel boeiend.

En Nico ter Linden bewees dat hij niet alleen een uitmuntend herschrijver en duider van verhalen uit de bijbel is, maar ook een humoristische verteller, die met zijn mimiek de zaal vlot in zijn ban kreeg. Een kwalitatief hoogwaardig slot van een toch al prima activiteitenjaar van Studium Generale Groningen!(5 januari 2007)

 


Drent, Drents:
Naobers 

door Wilm Drent

Ik bin verhoesd. Zestie jaor he'k met veul wil in Stad woond, mor de leste dreei jaor waarkte ik in Assen en ik wör zo zachiesan strontflauw van 't hen en weer rieden. Dat, de vrouw en ik hebben van 't zummer een hoes koft in Appelscha. Aj der dan een maond of wat laoter in kunnen, bi'j de eerste weken nog wat an 't hemmeln. De booudel moet op stee, der moe'n wat muren vaarfd worden en de vrouw wil een neie badkaomer hebben, want de olde is oet de tied.

Aj nao een week of wat alles op stee hebben, begun je ies wat om je hen te kieken. De naoste naobers hadden we al ies met praot, mor ok de mčensen die een paor hoezen wieder toouholden, wi'j wel ies bij naom kennen.

Mor hoou moej der met an? Hoou of de mčensen in Appelscha 't wčend binnen, weeit je vanzölf neeit, aj der kommen te wonen. Wij hadden 't al ies an goenend vraogd, die zuks bij de haand had hebben, mor de eein zeg daj de naobers daolijk neugen moeten en de aander zeg daj 't initiatief laoten moeten an de mčensen die der al wonen, omreden die de regels van de buurt kennen. Dat, veul wiezer wor je daor niet van. Der staon vief tweei onder eein kap woningen in oous rijgie. Op een deurdeweekse aovend heb wij aal naobers neugd veur een kop kovvie en een borrelie. Ze kwammen almaol en wij hebben een schiere aovend had.

Met de kaarstdaogen waren wij bij mien schoonolden op vesite. Die binnen net verhoesd, mor deur drokte en 't overlieden van een zus, waren ze der nog neeit an tooukommen om aal naobers te neugen, mor veurdat ze 't daor an toou hadden, hadden ze al een kwaoie naober op de stoep staon. Hij wol wel ies weeiten of ze nog van plan waren om de heule buurt te neugen. Hij was virtig jaor trouwd en hij wol mien schoonolden best neugen, mor as ze gien omslag met de buurt hebben wollen, mussen ze 't mor zeggen, dan heuifden ze ok niet op de bruloft te kommen.

Elkeneein klag altied dat der te veul regels binnen in Nederlaand, en ik wol niet geern dat der nog meer regels bij kommen, mor dit binnen van die kwesties waor gien regels van opschreven binnen, mor elkeneein dčenkt dat e meraokel best wet hoou of 't heurt. Mor, as wij der as 'autochtone' Nederlanders al verschillende opvattings op naoholden over wat of de regels binnen, hoou kun wij dan an oouze 'neie Nederlanders' dudelk maoken wat of wij van heur verwachten?

Leven en leven laoten, liekt mij wel een goeie oplössing. Laot dat dan mor mien neijaorsbosschup weden.

Wilm Drent

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.