Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 47Groningen, 30 november 2006  Landelijke verkiezingen zijn voorbij... en nu de regio! Redactie:Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.Foto's:Tjeerd Oliemans, Geert Staats  De noordelijke streektalen door de redactie Eind september overhandigden de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf een p...

Nieuwsbrief 47

Groningen, 30 november 2006

 

Landelijke verkiezingen zijn voorbij... en nu de regio!

 

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans, Geert Staats

 

 


De noordelijke streektalen 
door de redactie

Eind september overhandigden de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf een petitie aan de vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-relaties. Het Nedersaksisch taalgebied beslaat ruim 3 miljoen inwoners. Het valt momenteel onder het Europese Handvest voor regionale talen (deel II). Met de petitie werden de kamerleden opgeroepen om ook deel III van het Europese Handvest op het Nedersaksisch toe te passen. Deze verandering kan onder meer leiden tot betere toegang tot landelijke en Europese fondsen en tot het vastleggen van de bescherming van de taal in een programma. De kamercommissie zei toe dat het onderwerp geagendeerd zal worden. Voor de verkiezingen is dat niet meer gelukt. Het is nu even afwachten wanneer het in de Tweede Kamer komt. 

Het Fries valt al onder deel III van het handvest en heeft al meer mogelijkheden voor bescherming. Zo is het Fries volgens een recente afspraak de schrijftaal geworden tussen zeker 8 Friese gemeenten en de provincie Friesland. Dit is deels voortgekomen uit het handvest. Toen Nederland dit ondertekende, kon over nieuwe bestuursafspraken worden nagedacht en ontstond een juridische onderbouwing voor taalbeleid.

(Bronnen GIC, 29 september 2006 en NRC Next)


(30 november 2006)

 


Tweede Kamerverkiezingen, 22 november 2006 
door Teun Jan Zanen

Dat was me daar even een uitslag! De SP naar 25 zetels en Wilders naar 9. De regeringspartijen CDA, VVD en D66 respectievelijk terug naar 41, 22 en 3. En de PvdA terug naar 33 zetels. Conclusie? De regeringspartijen hebben klop gekregen (min twaalf zetels) en de waarachtige oppositie heeft flink gewonnen (namelijk 28 zetels: de SP van 9 naar 25 zetels, de Partij voor de Vrijheid van 0 naar 9 en de Christen Unie van 3 naar zes zetels). Tot zover is alles glashelder. Tijd voor een nieuw beleid! 

Maar dit beeld lijkt behoorlijk te worden vertroebeld door de uitslag van de PvdA: van 42 naar 33 zetels. De PvdA zit dus meer aan de kant van de verliezende regeringspartijen en minder aan de kant van de winnende oppositie. Misschien klopt dat toch ook wel, want Bos was uit op een coalitie met het CDA en negeerde de kans op een linkse meerderheid. Dus ?dikke bult, eigen schuld!? 

En wat betekent deze uitslag voor de Partij voor het Noorden? Wij deden niet mee aan deze verkiezingen. De vraag is wat deze uitslag zegt over de kansen op 7 maart volgend jaar. Welnu, PvdA, SP en Groen Links hebben bijvoorbeeld in de provincie Groningen samen gewonnen, d.w.z. Groen Links bleef stabiel (6%), de PvdA liep terug (van 40% naar 31%) en de SP won fors (van 7% naar 19%). De uitslag in Friesland en Drenthe toont eenzelfde beeld. In één van de statistieken die wij na deze verkiezingen te zien kregen, werd geanalyseerd waar de SP zijn stemmen vandaan haalde. Het bleek dat één kwart van hun kiezers de vorige keer ook SP stemde, dat een ander kwart vorige keer PvdA stemde, dat één derde vorige keer niet stemde en dat de laatste 20% vanuit alle andere partijen kwam. 

Aannemende dat, zonder Marijnissen, de SP slechts de helft van zijn nieuwe kiezers weet vast te houden, komen (in Groningen) 6% van de stemmen vrij. Die zouden terug kunnen keren naar de PvdA of naar het leger van niet-stemmers, maar die zouden ook ons ten deel kunnen vallen. In dat geval krijgen wij twee à drie zetels in de nieuwe (kleinere) Provinciale Staten. En als de PvdA in de formatieperiode geen nieuw perspectief weet te creëren, komt ook van de ontevreden PvdA-stemmers nog een deel vrij op de kiezersmarkt. Dat zou mogelijk onze positie nog iets verder kunnen versterken. Dus: kansen genoeg.

Maar, alles staat en valt natuurlijk met de vraag of wij speciaal voor Noord-Nederland een wenkend perspectief kunnen creëren: een bloeiende regio, die op een veelvoud van beleidsterreinen zijn eigen keuzes kan maken, los van Den Haag. Als we erin slagen deze ideeën nadrukkelijk over het voetlicht te brengen, dat zit de kans er dik in, dat we straks in alle drie de Noordelijke provincies met meerdere Statenleden de arena?s zullen kunnen betreden. Ieders inzet in de campagne is daarbij absoluut heel hard nodig. Dus, doe mee, als het maar even kan. 

Teun Jan Zanen


(30 november 2006)

 


Autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden 
door Teun Jan Zanen

Tot voor kort kende het Koninkrijk der Nederlanden drie autonome eenheden: Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. In de periode voor 1975 kende Aruba die status nog niet, maar vormde ook Suriname zo?n autonoom gebied. Daarna werd Suriname zelfstandig en trad buiten het Koninkrijk der Nederlanden.

Eind dit jaar hebben onderhandelingen tussen het Koninkrijk en een deel van haar autonome landen geleid tot een nieuwe situatie. Naast Nederland kent het Koninkrijk nu nog drie autonome landen: Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De resterende Antilliaanse eilanden, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, zijn aan het land Nederland toegevoegd als een soort gemeenten. 

Deze feiten geven stof tot nadenken. Zeker als we in aanmerking nemen dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onlangs een brochure het licht heeft doen zien, waarin hij liet doorschemeren ook wel te willen tornen aan het ?Huis van Thorbecke?: de drie bestuurslagen van Nederland (rijk, provincie en gemeente). Hij komt namelijk in die brochure tot de conclusie dat de Randstad een soort landsdelig bestuur zou moeten krijgen. Het gaat dan enerzijds om het samenvoegen van nu bestaande provincies en anderzijds om het decentraliseren van competenties van het rijk naar dat nieuwe Randstadbestuur. Zeer vergelijkbaar dus met de nieuwe relaties van het Koninkrijk met de ?nieuwe? landen in de West en ook met de door ons gewenste relatie Noord-Nederland ? Den Haag.

Immers, ook wij bepleiten meer autonomie. Ook wij willen uit het keurslijf van Den Haag. En wij willen zelf kunnen beschikken over een deel van de gasbaten. In feite willen we de status van ?autonoom? land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, als Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En waarom ook niet? Politiek Den Haag is voor Nederland als geheel behoorlijk de weg kwijt. Wel in Europa, niet in Europa? Wel alles privatiseren, of juist daarop terugkomen? Wel of geen snelle trein naar het Noorden? Ze weten het niet. Misschien moeten we in het Noorden veel meer dan tot nu toe zelf onze boontjes gaan doppen!

Teun Jan Zanen(30 november 2006)

 


Nucleaire Renaissance? 
door Geert Staats

Geert Staats bezocht het Kernenergiedebat in Havelte, op 8 november 2006. Van te voren zette hij wat overdenkingen op papier en richtte hij uiteraard het woord tot dhr. Van Geel, de voormalig staatssecretaris van milieu, die een danig slap standpunt inneemt ten aanzien van de opwekking van nucleaire energie. 

?Beste heer Van Geel. Het is bijna obsceen, om in het licht van uitspraken als ?goed rentmeesterschap? en ?fatsoen moet je doen? U, alsmede uw partij en coalitiegenoten, op zowel TV als radio en andere media te zien en horen verkondigen dat er geen bezwaren zouden zijn tegen het feit dat de in Nederland geconsumeerde atoomstroom wordt opgewekt in installaties die in het buitenland zijn geplaatst en dat dit in de toekomst in nog grotere mate het geval zal kunnen gaan worden. U zegt dus met ongeveer zoveel woorden, ?wij willen wel de lusten van dergelijke installaties, maar we zijn niet bereid daarvan de lasten te dragen, zeg de risico?s te aanvaarden.? 

Vraag: vindt U het, als lid van een partij, te weten het CDA, die grote woorden gebruikt als ?goed rentmeesterschap? en ?Fatsoen moet je doen?, maatschappelijk aanvaardbaar om vele generaties na U op te zadelen met nucleair afval, dat bij de huidige stand van de techniek, maar ook bij de verwachte stand van de techniek in de komende 50 jaar, nog minimaal 500 jaar zwaar bewaakt zal moeten worden in verband met de mogelijke stralingsgevaren??. 

Meneer Van Geel: de Partij voor het Noorden is tegen het grootschalige gebruik van nucleaire splitsingstechnieken en -technologieën is t.b.v. elektriciteitsopwekking en/of militair gebruik. De Partij voor het Noorden is, ook concequent tegen het opslaan in de ondergrond van het daarbij ontstane of in de toekomst nog verder ontstane nucleair afval, in welke vorm dan ook.

Hoe dan wel? Hier enkele oplossings-richtingen: drastische energie besparingen, gedreven door de markt. Een regulerende energie heffing, niet alleen voor kleinverbruikers, maar ook voor de grootverbruikers. Een consistent overheidsbeleid dat concrete doelen stelt. Een overheid die niet afhaakt als een stimulerende maatregel een succes ?dreigt? te worden. Zonne-energie: de energie-inval op aarde is ongeveer een factor 8000 groter dan het wereldwijde energieverbruik. Zelfs als we daarvan maar één promille benutten is er dus 8 keer het totale wereldverbruik mee te dekken. Gebruik innovatiekracht! Herbouw de Nederlandse windindustrie; ooit waren we Europees leider; nu liggen we achterop. 

Vergelijkbare verhalen gelden met betrekking tot de bio-energie industrie. Koolzaad, bio-ethanol uit suikerbieten en aardappelen; alternatieven zijn wel degelijk voorhanden, zonder dat er iets moet worden ?uitgevonden?. Het is allemaal bestaande technologie. Politieke wil is waar het om draait. Waar doet U het allemaal voor? Kinderen; kleinkinderen; achterkleinkinderen?.(30 november 2006)

 


Is er kans op een landsdeel Noord-Nederland onder een nieuw kabinet? 
door Hilbert Koetsier

De Tweede kamerverkiezingen zijn achter de rug en er zijn drie grote partijen over die kans op regeren maken: CDA, PvdA en SP. Wat is de kans dat het streven van onze partij onder een nieuw kabinet doorgang zal vinden? Kunnen we in de komende vier jaar tot een meer autonoom Noord-Nederland komen?

Als het aan het CDA ligt niet. De grootste partij na de verkiezingen wil liever niets in het bestaande democratische systeem wijzigen. Ze wijst bijvoorbeeld de vorming van een Randstadprovincie af en vindt dat de huidige bestuurslagen gewoon goed hun werk moeten doen, waarbij geen plaats is voor een "vierde bestuurslaag". Jammer, dus niet met het CDA. 

De PvdA is inschikkelijker, de partij nummer twee wil wel graag het middenbestuur (regio, waterschap, provincie en landsdeel) hervormen. Die laag moet afslanken tot maximaal twee lagen tussen rijk en gemeente. Hoewel de PvdA geen nieuwe middenbestuurs-vormen wenst, laat ze wel een gaatje open door op te merken dat hun standpunt niet absoluut is, maar dat ze streven naar "regionaal maatwerk". Heel misschien zou het met de PvdA nog wat kunnen worden.

De SP, nu derde partij, komt ons het dichtste na. Bestuurlijk vernieuwing staat zelfs bovenaan in hun verkiezingsprogramma. De SP vindt dat de provincie te ver van de burger staat en wil ruimte voor regionale samenwerking en, waarbij ook nog een meer transparante democratische controle komt. Ze schrijft in haar verkiezingsprogram: "De huidige provincies functioneren onvoldoende als modern middenbestuur. Veel taken kunnen beter worden uitgevoerd door kleinschalige en/of meer samenhang vertonende regio's, waarvan de bestuurders rechtstreeks gekozen dienen te worden." Als de SP onder kleinschalige gemeentes sterke gemeentes verstaat en onder samenhangende regio?s landsdelen, dan valt er wellicht met hen over onze ideeën te praten.(30 november 2006)

 


Het programma van de Partij voor het Noorden 
door Teun Jan Zanen

De Partij voor het Noorden heeft een raamprogramma. Daarin staan de uitgangspunten van de Partij voor het Noorden. In die kernvisie staat voorop: het scheppen van nauwe samenwerking tussen de drie noordelijke provincies; het op iets langere termijn inrichten van een landsdelig bestuur, met vergaande bevoegdheden (zoals het recht eigen belastingen te heffen en het kunnen beschikken over een substantieel deel van de aardgasbaten); en het instellen van een direct gekozen, noordelijk Parlement.

De vraag is hoe Noord-Nederland er uit zal komen te zien als wij die zelfstandigheid hebben weten te realiseren. Wat willen wij dan bereiken? Wat zijn dan de waarden waar wij van uit gaan? Het formuleren van de waarden die wij nastreven is ook van belang, omdat we, in de drie afzonderlijke provinciale staten ook nu al die waarden willen uitdragen. 

Na het hardvochtige beleid van paars en het jarenlange, a-sociale beleid van Balkenende, wordt het tijd voor een herstel van de maatschappelijke kwaliteit. Daar bedoelen we mee, dat ?wat ons betreft ? het landsdelig bestuur en de gemeentebesturen zorg moeten dragen voor het welzijn van de inwoners. Armoede en sociale uitsluiting zijn niet te accepteren. Daarnaast gaat het er ook om dat de overheden de noordelijke (èn de Friese èn de Drentse èn de Groninger) identiteit stimuleren en bevorderen, opdat alle inwoners zich ook in dit landsdeel thuis kunnen voelen. Een tweede door ons benoemde waarde is het behoud van de menselijke maat. Daarbij gaat het er om, burgers medezeggenschap te geven over hun eigen toekomst. Sociale voorzieningen enerzijds en politieke structuren anderzijds moeten dicht bij de burgers georganiseerd worden. Er moet transparantie en openheid zijn en medezeggenschap voor die burgers. Bij politieke besluitvorming geldt het subsidiariteitsbeginsel: besluitvorming moet zo dicht mogelijk bij de burgers plaatsvinden. Verder moet de dienstverlening van de overheid aan de burgers voor iedereen bereikbaar en goed toegankelijk te zijn. 

De derde door ons benoemde waarde is: werk voor iedereen. De overheid moet zorgen dat jongeren direct na hun schooltijd aan het werk komen. Mocht dat niet lukken, dan dient de overheid samen met de betrokkenen trajecten uit te zetten om alsnog aan de slag te laten komen. Als in een deel-regio van het Noorden het aantal beschikbare banen te klein is om iedereen werk te bieden, dan dienen diverse vormen van aanvullende werkgelegenheid dat tekort tijdelijk op te vullen. De overheid moet trachten de regionale economie zo te versterken, dat opnieuw voldoende vraag naar personeel ontstaat, oftewel: meer bedrijvigheid in het noorden, voor jongere werkzoekenden, maar ook voor oudere werklozen en andere specifieke groepen als de hoger opgeleiden. 

Tenslotte de vierde waarde: het behoud van de ruimte, rust en landschap. Wil de mens overleven, dan moet verantwoord met het milieu worden omgesprongen. Noord-Nederland kent veel verschillende landschapstypen. Die bepalen mee de regionale identiteiten en zijn dus waardevol. Rust, ruimte en landschap moeten mede daarom zo min mogelijk worden aangetast. Uiteraard moet de noordelijke regio wel bewoonbaar blijven, ook bij een toekomstige zeespiegelrijzing. Bescherming tegen de zee dient zeker gesteld te worden. Een Noordelijke aanpak lijkt hierbij gewenst; meer dan een provinciale of een nationale of een Europese aanpak. Ons eigen Deltaplan moet een ingenieus, milieuvriendelijk Deltaplan worden: een exportproduct pur sang!

In het verlengde van al deze Noordelijke uitgangspunten en de door de Partij voor het Noorden na te streven waarden wordt momenteel hard gewerkt om per provincie een nadere invulling aan dat raamprogramma te geven. Zo ontstaan er drie verkiezingsprogramma?s, die, uitgaande van het raamprogramma, elk een eigen kleur zullen geven aan de inzet en campagne van de Partij voor het Noorden bij de aanstaande Statenverkiezingen (7 maart 2007). Verder zullen die drie programma?s de komende jaren uiteraard ook goed dienst kunnen doen om houvast te bieden bij het bepalen van standpunten over vraagstukken die in de drie Staten-colleges aan de orde komen.

De volgende nieuwsbrief zal nader op de drie afzonderlijke programma?s ingaan!(30 november 2006)

 


De Onafhankelijke Senaatsfractie en de Statenverkiezingen 
door het bestuur

In de vorige Nieuwsbrief maakten wij melding van het verlangen van de OSF om per provincie alle bij haar aangesloten regionale partijen te bundelen. Dat in een poging om zoveel mogelijk zetels binnen te slepen die daarmee mogelijk de continuïteit van de OSF zouden kunnen zekerstellen.

In Drenthe zou dat gaan om de OPD, Drents Belang, de Drentse Ouderen Partij en mogelijk nog D66 en een Drents onderdeel van een landelijke federatie van ouderenpartijen, plus de Partij voor het Noorden.

In Friesland zou dat gaan om de FNP, de GBF (gemeentebelangen Friesland) en mogelijk D66 en een Fries onderdeel van een landelijke federatie van ouderenpartijen, plus de Partij voor het Noorden.

In Groningen zou dat (zoals dat er toen bijstond) alleen gaan om een Groninger onderdeel van een landelijke federatie van ouderenpartijen, mogelijk D66 en de Partij voor het Noorden.

Wij hebben ons loyaal opgesteld, al dreigden wij in alle drie de provincies onze eigen Partij voor het Noorden-lijst te moeten inruilen voor een plek op een combinatielijst. Wat bleek: één voor één kozen al die partijen voor de eigen identiteit. Ieder wilde zelfstandig de verkiezingen in. De enige die overbleef was die federatie van ouderenpartijen. Dat werd ons wat te grijs, vandaar dat we contact zochten met Emma Kraak van de OSF. Ze kon goed begrijpen dat alleen een bundeling van de Partij voor het Noorden met een onbekende ouderenpartij voor ons een nauwelijks begaanbare weg was. Naar onze mening zou dat misschien zelfs wel het streven van de OSF (om zoveel mogelijk zetels in de Staten te krijgen, die straks bij de 1e Kamerverkiezingen in mei op de OSF zouden kunnen stemmen) kunnen ondergraven. En ook onze positie in elk van de drie noordelijke provincies.

En zo gaan we dus onder onze eigen naam, geheel zelfstandig, in alle drie de provincies de verkiezingen in.

Leve de Partij voor het Noorden! Hiep, hiep hoera!!(30 november 2006)

 


Statenverkiezingen in Groningen 
door Lieuwe Terpstra

In Groningen is een werkgroep gestart met het voorbereiden van een ontwerp programma. Ook hier baseren we ons nadrukkelijk op het raamprogramma. Een verdere provinciale invulling is in de maak. Zodra deze voorbereidende werkzaamheden klaar zijn, sturen we dat programma naar de leden woonachtig in de provincie Groningen. Wijzigingsvoorstellen kunnen dan door een ieder worden ingediend.

Op een apart voor de leden in Groningen georganiseerde bijeenkomst (op 1 december) wordt het ontwerpprogramma behandeld en voorlopig vastgesteld. Uiteindelijk zal de algemene ledenvergadering van 8 december ook het Groningse programma goedkeuren.

De oproep om je kandidaat te stellen geldt tot uiterlijk 15 november. Met de meeste kandidaten zullen gesprekken moeten worden gevoerd, vandaar die datum. Op 1 december wordt er ook een speciale Groningse ledenvergadering georganiseerd, waar naast de voorlopige vaststelling van het programma ook een voorstel tot een kandidatenlijst wordt vastgesteld. Op 8 december stelt de algemene ledenvergadering de drie kandidatenlijsten en de drie programma?s definitief vast en kan de campagne zo ongeveer beginnen.


(30 oktober 2006)

 


Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 
door statenfractie Groningen

Onlangs vergaderde het algemeen bestuur van het SNN. Voor lag een herziening van de gemeenschappelijke regeling, waarop de samenwerking tussen de drie noordelijke provincies is gebaseerd. Opnieuw bleek dat de indertijd gekozen rechtsvorm, het SNN is een op de Wet Gemeenschappelijke Regeling gebaseerde rechtspersoon, de politieke uitbouw van de Noordelijke samenwerking feitelijk in de weg staat. Het is vooral een instituut dat draait om het zo succesvol mogelijk opzetten, begeleiden en controleren van projecten rond het regionaal beleid (vooral waar het om Brusselse en/of Haagse middelen gaat).

Het SNN kent geen dualisme tussen gekozen volksvertegenwoordigers en de bestuurders en kan ook geen voorzitter vanuit de gelederen van de Statenleden kiezen. De Partij voor het Noordenfractie heeft om o.a. die redenen als enige fractie tegen het nieuwe reglement gestemd.

Wel diende en dient het SNN als coördinatiepunt, waar het de voorbereiding van gesprekken met Den Haag aangaat. Maar jegens Den Haag blijft men altijd beleefd, altijd het maximale dat er in zit nastrevend. Nooit echte opstand of een woedend protest.

Dinsdag 28 november vergaderen de drie colleges van Provinciale Staten; over de tekst van een manifest aan de kabinetsinformateur. Helaas weigerden de drie provincies ook vandaag nog de tezamen vergaderende noordelijke Statenleden te erkennen als besluitvormend orgaan. Nu wordt eerst nog wat gebabbeld in plenair verband, om daarna nog eens in afzonderlijke vergaderingen eventuele besluiten te nemen. Deze keer gaat het dus om een manifest. De Partij voor het Noorden legde vroegtijdig aan het DB een ontwerp-manifest voor. Helaas, tot nu toe werd daarop gewoon niet gereageerd. Noch door de HH Gedeputeerden, noch door de regionale pers. Ons plan is nu om op de 28e iets ludieks te organiseren, opdat ons manifest ? dat strijdbaar is en eisen stelt aan de nieuwe regering ? alsnog de aandacht krijgt die het verdient.

We houden u op de hoogte.

Ontwerp manifest
Aan de kabinetsformateur

?U wordt altijd bestookt met brieven van vele lobbies. Ook het Noorden bestookt een nieuw Kabinet altijd met lijsten van maatregelen die uiterst noodzakelijk zijn voor een goede sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkeling van dit landsdeel. Soms is dat succesvol en leidt dat tot mooie plannen en beloften, zoals het Langman-akkoord en de afspraak dat er een snelle spoorverbinding tussen de Randstad en het Noorden zal worden aangelegd. Maar in de praktijk blijkt daar keer op keer heel weinig van terecht te komen. (?) Er is iets fundamenteel mis met de relatie tussen het kabinet en de regio. Dat moet veranderen en dat kost zelfs helemaal niets. Daarom vragen wij, nee daarom eisen wij grotere autonomie voor het Noorden. Wij willen hier zelf beslissen over de ruimtelijke inrichting van dit landsdeel? (...) Lees elders op deze website verder 
(30 november 2006)

 


Wereldprimeur: Partij voor de Dieren in parlement!
Partij voor de Dieren steunpilaar van emancipatiebeweging voor dierenrechten 

door Tjeerd Oliemans

Twaalf jaar geleden droeg mijn stem bij aan de 2 zetels waarmee de SP de Tweede Kamer binnenstormde. Nu, in 2006 had de Socialistische Partij mijn stem niet meer zo hard nodig. Dat kabinet-Marijnissen komt er op termijn toch wel, geheel volgens de Wet van Marijnissen (= De SP verdubbelt iedere paar jaar zijn zetelaantal) en als z'n hart het uithoudt. 

Inshallah. Maar als in Indonesië geboren allochtoon (met dank aan de VOC) hoor ik graag bij de elite-Task Force tijdens het grote beschavingsoffensief onder de autochtone inlanders hier. (Operatie War on Stupidity). Er valt onder de Hollanders immers een grootse taak aan zendingswerk te verrichten om hun wat elementaire fatsoensnormen, beschaving en wereldburgerschap bij te brengen. Dus toen de Partij voor het Noorden niet aan de Kamerverkiezingen ging meedoen, besloot ik op de Partij voor de Dieren te stemmen. In voortreffelijk gezelschap: van Ivo de Wijs tot Maarten van Rossem, van Kees van Kooten tot Wim T. Schippers. Een partij die zo veel intelligente en creatieve mensen aanspreekt, is ongetwijfeld ook in staat om naast het opkomen voor de rechten van de dieren andere belangrijke zaken in het oog te houden. Zoals milieu en duurzaamheid. Hoezo, one-issue-partij? De rechtsgeleerde Paul Cliteur zei het aldus: ?Er zijn heel wat one-issue-partijen. Bij de ene partij gaat het om de belangen van de rijken. Bij de andere om die van de armen. Het lijkt mij helemaal niet zo gek eens één partij te laten opkomen voor de belangen van dieren.? Wat me ook bevalt, is deze opvatting van lijsttrekker Marianne Thieme: ?Mijn ambitie is niet zozeer dat de PvdD groot in kamerzetels wordt, maar groot in invloed, in het belang van dieren, natuur en milieu.? Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zo zie ik het graag.

Een man als Andrej Sacharov had geen macht, maar wel invloed door zijn gezag als eminente natuurwetenschapper en als het morele geweten van de USSR. 

Nee, ik ben geen vegetariër. Zo nu en dan een stukje vlees lust ik best - zolang me maar geen broodje-aap wordt geserveerd. Ook in de natuur geldt immers: eten of gegeten worden. Maar van de excessen in de bio-industrie ga ik over m'n nek. Wie dat ook zo voelt ? die mensen zijn er, zelfs in het Holland van Balkenende en Verdonk ? kan eens kijken bij www. stopfoutvlees.nl. Het siert een welopgevoed mens ook voor onze medeschepselen op dit kleine flutplaneetje respect te hebben. (Je moet dat ook weer niet overdrijven, natuurlijk. Zelden beleefde ik na thuiskomst van een hete zomervakantie zoveel plezier van het Dagblad, als toen ik die opgerold en dubbelgevouwen als vliegenmepper gebruikte om er een zwerm grote, zwarte strontvliegen mee plat te slaan). Steunfractielid Henk Hoiting wees er onlangs in zijn functie van directeur van de Dierenambulance in ons regionale sufferdje op, hoe gemakkelijk de mensen aangeschafte huisdieren als konijntjes weer dumpen als ze geen zin meer hebben om er voor te zorgen. Het kenmerkt de decadentie van het huidige tijdperk, alsof we weer terug zijn in de nadagen van het Oude Rome. Van het Imperium Romanum kennen we de uitspraak: Ad leones cristianos (iacete)! - (Werpt) de christenen voor de leeuwen! Het is duidelijk, dat ook de Romeinen geen grote dierenvrienden waren, want sindsdien is het met de leeuwenstand niet meer goed gekomen.(30 november 2006)

 


Het verhaal van Groningen 
door de redactie

In samenwerking met de provincie Groningen heeft een aantal samenwerkende cultuur- en erfgoedorganisaties het initiatief genomen om verhalen over Groningen te bundelen in een nieuwe website: www.hetverhaalvangroningen.nl. 

De initiatiefnemers zijn Stichting Museumhuis, RHC Groninger Archieven, GAVA, Huis van de Groninger Cultuur, het Natuurmuseum, Libau, Stichting Oude Groninger Kerken, Biblionet, Groninger Museum en de Provinciaal Archeoloog. De website draait deels door subsidie van de provincie Groningen en wordt deels gefinancierd door koepelinstellingen.

Het www.verhaalvangroningen.nl is een website van en voor het erfgoedveld in Groningen. De website wordt gedragen door de instellingen. Iedere instelling kan een bijdrage leveren aan de site. De basis van de verhalen is steeds het cultureel erfgoed van Groningen. Men kan verhalen schrijven en lezen over de eigen omgeving, streek, dorp of stad. Er staan gevarieerde verhalen op de site: anekdotes, verhalen over mensen en gebeurtenissen, over hoe personen in het verleden een kleine of grote stempel hebben gedrukt op het leven in het Groningse. Een leuke manier om kennis te maken met de geschiedenis van Groningen. 

Het uitgangspunt is dat het cultureel erfgoedveld via verhalen wordt gepresenteerd. Binnen elk verhaal zijn verdiepingslagen toegevoegd. U vindt er hyperlinks naar externe websites of databases, een dossier met bijvoorbeeld films, fotomateriaal, en bronvermeldingen. Er is een heldere verbinding tussen het digitale en fysieke cultureel erfgoed. Alle verhalen zijn verbonden aan een erfgoedinstelling. Leest u een verhaal over een bepaald onderwerp, dan vindt u de instelling waar u terecht kunt. Wij hopen dat niet alleen de website goed bekeken wordt, maar dat hierdoor ook de instellingen in de provincie Groningen opgezocht worden. 

Bron: www.hetverhaalvangroningen.nl en een gesprek met Lotte Kleijssen, projectmedewerker.

(30 november 2006)

 


Geen vreugde over 60 jaar Niedersachsen 
door de redactie

Ons Duitse buurland Niedersachsen (8 miljoen inwoners) bestond op 1 november dit jaar 60 jaar. Het land is na de Tweede Wereldoorlog gevormd uit een aantal oude bestuursgebieden en dat wilde de Niedersachsische regering vieren. Maar niet iedereen vond deze gebeurtenis iets om te vieren. Zo tekenden een aantal Ostfriesen protest aan, omdat Ostfriesland en Oldenburg na de oorlog tegen hun wil tot Niedersachsen moesten toetreden.

In de grondwet van Niedersachsen wordt gesproken over 'het volk van Niedersachsen', maar dat doet volgens deze Ostfriesen geen recht aan de verschillende oorspronkelijke bevolkingsgroepen in het land. Laat staan de naam 'Niedersachsen'; dat heeft al helemaal niets met Friesland te maken.

Verder zijn deze Ostfriesen van mening dat de vorming van Niedersachsen hun positie in het bestuur van het land heeft verslechterd. In oude tijden, toen de Friezen langs de gehele Noordzeekust nog een erkend en vrijgevochten volk vormden, hadden ook de Ostfriesen een lang bewaarde status-aparte voor de heersende koningen en bisschoppen in deze regionen. In recentere tijden is deze status verloren gegaan en heden is er zelfs helemaal geen bestuurslaag meer die Ostfriesland als één regio omvat. Dat betekent dat het nu moeilijk is geworden voor dit gebied, dat nog steeds een zeer eigenzinnige cultuur heeft, zich binnen Niedersachsen sterk te maken.

De groep wil dat Niedersachsen de Friezen eindelijk een grondwettelijke status geeft, zoals dat in het noordelijke buurland Schleswig-Holstein (en in Nederland) al lang het geval is.

(zie ook de column op de achterkant)


(30 november 2006)

 


Minister Peijs ontvangt de nieuwsbrief van de Partij voor het Noorden 
door de redactie

Op woensdag 1 november werd de eerste nieuwe trein van Arriva die in Noord-Nederland gaat rijden ingewijd. Minister Peijs was erbij. Een van onze leden, die toevallig een nieuwsbrief op zak had, heeft haar deze plechtig overhandigd. Ze leek er erg content mee.

Bij de opening van de nieuwe trein, vond een klein protest plaats van Groen Links, die meent dat de treinen van Arriva door moeten lopen naar Oldenburg en Bremen, en niet moeten stoppen in Leer. De Partij voor het Noorden is datzelfde standpunt toegedaan. Wil Noord-Nederland haar positie in Europa versterken, dan is het een eerste vereiste om de lijnen naar Noord-Duitsland verder open te gooien.

(30 november 2006)

 


Ulrichs, Plattdütsk:
Wo geiht dat wieder mit de Regio? 

door Arno Ulrichs

Oostfreesland hett fröher een Land för sük weest ? selfstandig un ?reichsunmittelbar?. Wi kennden kien ?Leibeigenschaft? und ?Lehnsherrschaft? ? wi hebben nich mal Woorden darföör. Na de Dood van de letzte Graf van Oostfreesland kwam uns Land an Preußen, later to Hannover.

Recht blied sünd wi dar nich mit worden, vör allem nich mit Hannover. Na de tweede Weltkrieg wullen de Alliierten hör Besatzungszonen nej ördnen. Se hebben kien Rücksicht darup nohmen, wat de Minsken, de Lüü wullen. Oostfreesland wur to dat neje Bundesland ?Niedersachsen? todeelt ? ok wenn wi Freesen gar kien Sachsen sünd. So kreegen weer de Hannoveraners dat Seggen over Oostfreesland. Oostfreesland lag heel an d? Rand van Niedersachsen un so wur dat ok behannelt. Dat Geld leep in Hannover tosamen un wur dar ok meest utgeven, dat Land Niedersachsen hett nich völ för Oostfreesland makt. Woll wur?n immer weer groot un moij Woorden makt ? een ?Dollarthafen? wur plant, een ?Ostfriesland-Plan? upstellt, de völ Geld na Oostfreesland brengen sull ? man upletzt wur dar all niks van.

In de letzte 10 Jahren hett Oostfreesland düchdig uphalt. Wi hebben nich mehr Arbeitslosen as de Durchschnitt in Niedersachsen. Bi de ?erneuerbare Energien? (Windmöhlens un so wat), bi d? Scheepsbau un in de Havens is völ investeert un is menig neje Arbeitsplatz entstahn. Mit d? Hülp van Groningers un Drenthers is de Autobahn 31 klar worden. All? Saken, war de Region sük sülvst hulpen hett, van Hannover kunnst nich völ verwachten.

Un nu fiert Niedersachsen sien 60. Buursdag. Ja, lat de Hannoveraners man fiern ? wi Oostfreesen hebben dar niks van. Wi will?n lever kieken, wo wi uns sülvst helpen können un wo wi mit uns Nahbers in d? Groningerland, Drenthe un Fryslân noch beter tosamenwarken könnt. De hebben datsülvig Problem mit hör Randstad. Un: Tosamen sünd ok de lüttje und ?schwakke? regios stark.

Arno Ulrichs

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.