Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 46Groningen, 30 oktober 2006  Partij voor het Noorden maakt school! Het idee van de samenbundeling van Groningen, Friesland en Drenthe tot één noordelijk landsdeel is ook buiten onze kring niet meer taboe. Zowel christen-democraten, sociaal-democraten, als liberalen hebben - in de voorbereidingen voor het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s ten behoeve van de Tweede Kamerv...

Nieuwsbrief 46

Groningen, 30 oktober 2006

 

Partij voor het Noorden maakt school!

Het idee van de samenbundeling van Groningen, Friesland en Drenthe tot n noordelijk landsdeel is ook buiten onze kring niet meer taboe. Zowel christen-democraten, sociaal-democraten, als liberalen hebben - in de voorbereidingen voor het opstellen van hun verkiezingsprogramma?s ten behoeve van de Tweede Kamerver-kiezingen op 22 november a.s. ? allemaal, in meerdere of mindere mate, geflirt met het idee van het opdelen van Nederland in landsdelen. Maar tot echt doorpakken is het nog niet gekomen.

Maar daar was plots D66. Hoewel uitgerekend deze partij de kabinetten Balkenende mogelijk heeft gemaakt en daarmee medeverantwoordelijk is voor de afbouw van het regionaal beleid, heeft zij het nu aangedurfd zich vierkant uit te spreken voor de vorming van landsdelen, waaronder het landsdeel Noord! Bravo! De andere landelijke partijen getuigen allemaal wel van de noodzaak van de vorming van een landsdeel Randstad, maar verder blijven ze steken in de huidige verhoudingen, namelijk het blijven bestaan van gemeentes, provincies (die nu plotseling ?het middenbestuur? genoemd worden) en het rijk. In deze visies ontstaat er dus een superprovincie Randstad en verder blijft alles bij het oude.

Naar onze mening - en nu ook naar die van D66 - dient er zo gauw mogelijk ook een landsdeel Noord te komen, met een sterk bestuur, met een direct gekozen, noordelijk parlement en met mogelijkheid tot het zelf heffen van belastingen. En met de rijksoverheid moeten er ook nieuwe afspraken komen omtrent het structureel terugstorten van 25 % van de aardgasbaten aan Noord-Nederland. Daarover moet de campagne voor de Statenverkiezingen gaan! Tot nu toe heeft Den Haag ons alle gasopbrengsten ontfutseld en vervolgens geweigerd om daarvoor in de plaats in dit landsdeel duurzame investeringen te doen plaatsvinden. Een dubbel bedrog! Wij zijn blij met de keuze van D66. Nu de rest nog!

Foto: Om invloed te krijgen moeten zoveel mogelijk mensen actief meedoen. Hier: Partij voor het Noorden bij het USVA debat 'Student en Politiek', voorjaar 2006 (foto: Tjeerd Oliemans)

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans, Geert Staats


 


Oppositie
door Teun Jan Zanen

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen was zo overtuigd van haar voortreffelijkheid, dat zij een evaluatie van drie jaar collegebeleid liet uitvoeren. En inderdaad, alles bleek voortreffelijk, gezien ook de reacties vanuit de meeste statenfracties, coalitie- en oppositiepartijen. Lof, lof, lof. Mark Calon straalde van genoegen. En zijn begroting voor 2007, want die was aan de orde, haalde het met slechts enkele kleine rimpeltjes in het debat. Een van die rimpeltjes was het door enkele partijen, waaronder de Partij voor het Noorden, afkeuren van investeringen door de provincie in de ontwikkeling van de tuinbouw, zeker zolang er geen tuinders zijn.

Toch hebben wij, Partij voor het Noorden, ons wel kritisch opgesteld, als een echte oppositiepartij. Wij stelden het volgende:

Regionaal beleid
Het college heeft het gevecht met het rijk over het regionaal beleid verloren. Slechts een schamel bedrag bleef over voor de jaren 2006 en 2007. En dat bedrag werd ook nog gekort op het beleidsinstrument voor het regionaal beleid bij uitstek, de NOM. Bovendien golden de ?Kompasafspraken? niet meer en konden de middelen alleen maar meer ingezet worden binnen de nieuwe regels van innovatie, etc. van het rijk. Het college heeft ons pleidooi van de afgelopen drie jaar niet willen volgen, om te trachten om op basis van nieuwe afspraken met het rijk (over een structurele afdracht van een deel van de aardgasbaten aan Noord-Nederland) te komen tot een alternatieve, langjarige financiering van een door de noordelijke provincies zelf te bepalen regionaal ontwikkelingsbeleid.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Het college heeft de samenwerking met Friesland en Drenthe laten verslechteren. Niet alleen staat de projectorganisatie van het SNN een afslankingsoperatie te wachten, ook de politieke dimensie van het SNN heeft aan betekenis ingeboet.

De zweeftrein
Ook de zweeftrein behoort tot de mislukkingen van dit college (samen met de andere partners in het verband van de Stuurgroep Zuiderzeelijn). Het rijk heeft het noorden wel tien jaar aan het lijntje gehouden, een trein komt er echter waarschijnlijk niet, in welke variant dan ook. En als die er niet komt moet je vrezen dat de 2,7 miljard euro die voor zo?n trein waren gereserveerd, grotendeels weer in West-Nederland zullen worden genvesteerd.

De aardgasbaten
De besteding van de aardgasbaten door de rijksoverheid is een regelrechte schande, waaraan het college niets heeft gedaan. Zalm pikt eerst zo?n 55 % van de nationale aardgasbaten in en stop die in de algemene middelen. Nederland zou zonder het noordelijke aardgas er beroerd aan toe zijn. Met deze structurele ?drug? leven wij nog steeds boven onze stand (de ?Dutch desease? is nog steeds een feit). De andere 45% stopt Zalm in het Fonds voor de economische infrastructuur. Elk jaar moet die pot besteed zijn, dus na elke zomer is het heftig zoeken naar dringende projecten. Het resultaat is nu bekend: 1% van die middelen wordt genvesteerd in het Noorden en 88% in het Westen. En we hebben het over zo?n 4,5 miljard euro per jaar. Het Noorden zweeg bij de bekendworden van deze cijfers. Het college had in opstand moeten komen.

De gaswinning
De gaswinning van onder het wad heeft ook een armoedig gevecht laten zien. Groningen was, met andere provincies, erop tegen dat er gas gewonnen zou worden van onder de Waddenzee. Om reden van mogelijke schade aan het wad en om reden dat er helemaal geen dringende noodzaak bestond om nu zo hals over kop dat gas te winnen. Het rijk heeft getracht lagere overheden en betrokken maatschappelijke organisaties af te kopen. 800 miljoen euro werd boven de markt gehangen. Iedereen aan de slag om een zo groot mogelijk deel daarvan binnen boord te krijgen. Helaas, het rijk behield ijskoud de zeggenschap over de besteding. Verdeel en heers noemden de Romeinen dat. Ook dit gevecht werd door het college, zonder slag of stoot, verloren.

Mijn oordeel over drie jaar PvdA-CDA-college in Groningen is, dat de ambities te laag waren. Dit college ging er prat op vooral aan uitvoering te willen doen en geen nieuw beleid te willen maken. Dat is gelukt, schandalig genoeg. Die weinig ambitieuze opstelling heeft blijkbaar ook hun verantwoordelijkheid voor de meer algemene positie van Groningen en van Noord-Nederland doen wegebben. Gezien de bovenstaande vijf punten is dat een regelrechte schande. De Partij voor het Noorden moet vanwege deze feiten de komende Statenverkiezingen winnen. Pas als wij groeien is er een kans dat er wat meer druk op de ketel komt. Helpt u mee?

Teun Jan Zanen(30 oktober 2006)

 


Gemeentelijke herindeling in Oost-Groningen
door Johan Huisman, Nieuw-Beerta

Mede vanwege de inrichting van de Blauwe Stad acht het provinciebestuur het noodzakelijk dat rond het Oldambtmeer n gemeente ontstaat, bestaande uit de huidige gemeenten Winschoten, Reiderland en Scheemda. Tot 1990 bestond dit gebied uit zeven gemeenten met een inwonertal varirend van 1.800 (Nieuweschans) tot 18.000 (Winschoten). De nu nieuw te vormen gemeente zal ongeveer 38.000 inwoners kennen.

Financieel staan de drie te fuseren gemeenten er momenteel niet al te florissant bij: ze zweven alle drie rond de artikel 12 status (dat wil zeggen dat ze dan onder curatele komen te staan van de provincie).

Bij een fusie zal stevig gesaneerd kunnen worden in de vele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ook zullen de ambtenaren zich meer kunnen specialiseren, ten gunste van de dienstverlening. En ook de verdere ontwikkeling van de infrastructuur kan nu voor een veel weidser gebied aangepakt worden, inclusief de ontwikkeling van de Blauwe Stad.

Op n van de voorlichtings - bijeenkomsten die de provincie tezamen met de gemeenten organiseerde waren ook kritische geluiden te horen.

Zo schetste de dorpsvereniging Nieuweschans dat zij nu als dorp de hoogste welvaart in de gemeente hadden (gegeven het kuuroord, de papierfabriek en de grensfuncties). Die welvaart zou wel eens kunnen gaan weglekken als zij teveel in de uithoek van de nieuwe gemeente komt te liggen: weinig profijt van de Blauwe Stadimpulsen, maar wel meedragen in de lasten. Ze toonden zich not-amused. Geopperd werd aansluiting bij Bunde of bij Bellingwedde. Maar deze opties lijken toch weinig realistisch, daarvoor legt Nieuweschans te weinig (politiek) gewicht in de schaal.

Uitvoerig kwam ook de positie van Winschoten aan de orde. Deze gemeente zou zich wel erg veel gelegen laten liggen aan de diverse projectontwikkelaars (Marktplein-inrichting, aanleg van het moerasgebied Tussenwegen, enz.), hetgeen de financile positie van die gemeente geen goed gedaan zou hebben. Een dergelijk beleid mag in de nieuwe gemeente niet overheersend gaan worden.

De vrees werd geuit dat door de grootschaligheid van het Blauwe Meer de problemen van de dorpskernen in de nieuwe gemeente wel eens een tekort aan aandacht zouden kunnen krijgen. Zo lukte het nu de dorpsvereniging in Beerta nog wel om te voorkomen dat de school teveel in een uithoek van het dorp zou komen. Ook wist men nog de supermarkt C1000 te behouden. Maar voor hoe lang? Verder vreest men dat de dorpen op termijn geen woningbouwcontingenten meer toegewezen zullen krijgen, vanwege de ontwikkeling van de Blauwe Stad.

Om de fusie tussen de drie gemeenten toch aantrekkelijk te maken gaat de provincie over de brug komen met een subsidie in de proceskosten van 200.000 euro. Binnenlandse Zaken legt zelfs vier miljoen euro op tafel voor de herinrichting van alle dorpskernen in de nieuwe gemeente. Een minpuntje daarbij is overigens, dat de plaatselijke dorpscommissies weliswaar mogen inspreken, maar dat medezeggenschap voor hen is uitgesloten. Een teken aan de wand?

Het algemene gevoelen in de streek is momenteel, dat de gehele toekomst van Oost-Groningen wel heel erg wordt opgehangen aan een mogelijke toekomstig succes van de Blauwe Stad. Wordt dat uiteindelijk geen succes, dan wacht Oost-Groningen grote rampspoed.(30 oktober 2006)

 


Zuiderzeelijn en het geloof in de Randstad
door Hilbert Koetsier

"Met een positieve benadering liggen er prachtige kansen voor het Noorden. Het is een complete regio. Alles is er, van grote steden, zeehavens, luchthaven, een universiteit en diverse hbo's, goede zorginstellingen, pioniers in de kenniseconomie tot de prachtige landschappen met historische dorpen, uitstekende recreatiemogelijkheden, een goede mentaliteit en een bijzondere levensstijl." Bovenstaande is geciteerd uit de "Gebiedsuitwerking Zuiderzeelijn, een rapport dat in maart uitkwam en door noordelijke bestuurders is geschreven. Het rapport probeert goede redenen aan te dragen om de Zuiderzeelijn aan te leggen.

Helaas blijkt uit het rapport dat de schrijvers ervan het Noorden zelf nog steeds niet zo hoog achten. Als motivatie om de Zuiderzeelijn aan te leggen wordt gesteld dat Noord-Nederland onderontwikkeld is en meer bij de Randstad getrokken moet worden. Maar is dat wel zo?

Elders in het rapport wordt de toekomstige ontwikkeling van Europa beschreven. Daaruit lijkt een ander beeld te ontstaan - namelijk dat we ons juist niet bij de Randstad moeten voegen, maar eerder de andere kant op moeten kijken. Op het kaartje is te zien waar zich de belangrijkste ontwikkelingen voor doen. Als de dikke punten op het kaartje loodjes zouden zijn, dan kiept het naar rechts - ofwel: Groningen komt dichter bij Europa?s toekomstige, noordelijke economische centrum te liggen.

Verder lijken de rapportschrijvers het erover eens: we moeten meer innovatieve bedrijvigheid krijgen. Kenniseconomie is immers de toekomst! Dat innovatieve bedrijven makkelijk bij elkaar over de vloer kunnen komen is voor hen een belangrijke reden snelle verbindingen met de Randstad te leggen. Maar dan moet natuurlijk wel iedereen hoog opgeleid zijn - en daar gaat het model mank, want dat is lang niet iedereen. We moeten juist een goede balans tussen dienstverlening ('kenniseconomie') en productiebedrijven vinden, maar of de Zuiderzeelijn daarvoor belangrijk is...?

Het allerbelangrijkst is nog wel, zo is uit het rapport te lezen, dat het Noorden dichter bij de Randstad komt te liggen.
Wat?De schrijvers hadden op zijn minst kunnen zeggen: dat de Randstad dichter bij het Noorden komt te liggen. Maar helaas - ook voor onze noordelijke politici is de Randstad nog steeds het ijkpunt. Het wordt tijd voor een rapport over hoe Noord-Nederland zich kan ontwikkelen als een zelfstandige regio in Europa! Tja, eventueel met een snelle verbinding naar Hamburg...(30 oktober 2006)

 


Statenverkiezingen, 7 maart 2007
door het partijbestuur

De Partij voor het Noorden neemt in maart 2007 deel aan de statenverkiezingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Onze inzet: het nog meer vormgeven van de echte noordelijke partij die de Partij voor het Noorden wil zijn. De maand oktober stond in het teken van verkenning. Zowel in Friesland, Drenthe als Groningen werd nagedacht en gediscussieerd over voorbereidingen, inhoudelijke thema?s en verkiezingsprogramma?s.


(30 oktober 2006)

 


"Start Partij voor het Noorden in Friesland"
door Leendert van der Laan

Op 19 oktober vergaderde de Partij voor het Noorden in Leeuwarden. Inzet van de bijeenkomst was het treffen van voorbereidingen om in maart 2007 deel te kunnen nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Friesland. Voor deze openbare vergadering bleek van diverse kanten belangstelling te bestaan. Zo waren er onder anderen ook enkele (bestuurs)leden aanwezig vanuit de FNP.

Mede daardoor werd er uitvoerig gesproken over de relatie tussen de FNP en de Partij voor het Noorden. Ook werd onderzocht of de groep mensen afkomstig uit de Wouden paste bij de ideen van de Partij voor het Noorden. Dat bleek slechts in beperkte mate het geval. De betrokkenen kunnen zich uiteraard op individuele basis aansluiten bij de Partij voor het Noorden.

Na de pauze spitste de vergadering zich toe op de wijze waarop de Partij voor het Noorden zichzelf het beste aan de kiezers kan gaan presenteren, zowel in Friesland, Groningen, als in Drenthe.

In dat verband werden de volgende kwesties aangeroerd: de besluitvorming rond het museum op het Zaailand en de wel erg grootschalige verbouwing van het provinciehuis in Leeuwarden, de diepte van de vaargeul naar Harlingen, de Zuiderzeelijn en daarmee de mogelijke ontsluiting van Drachten, alsook het perspectief voor de landbouw, mede in samenhang met duurzame energie-opwekking.

Besloten werd om op korte termijn de discussie over het programma voort te zetten en een vergadering te beleggen waarin zowel het ontwerp-programma als de ontwerp-kandidatenlijst aan de orde zullen komen.(30 oktober 2006)

 


Statenverkiezingen in Groningen
door Lieuwe Terpstra

In Groningen is een werkgroep gestart met het voorbereiden van een ontwerp programma. Ook hier baseren we ons nadrukkelijk op het raamprogramma. Een verdere provinciale invulling is in de maak. Zodra deze voorbereidende werkzaamheden klaar zijn, sturen we dat programma naar de leden woonachtig in de provincie Groningen. Wijzigingsvoorstellen kunnen dan door een ieder worden ingediend.

Op een apart voor de leden in Groningen georganiseerde bijeenkomst (op 1 december) wordt het ontwerpprogramma behandeld en voorlopig vastgesteld. Uiteindelijk zal de algemene ledenvergadering van 8 december ook het Groningse programma goedkeuren.

De oproep om je kandidaat te stellen geldt tot uiterlijk 15 november. Met de meeste kandidaten zullen gesprekken moeten worden gevoerd, vandaar die datum. Op 1 december wordt er ook een speciale Groningse ledenvergadering georganiseerd, waar naast de voorlopige vaststelling van het programma ook een voorstel tot een kandidatenlijst wordt vastgesteld. Op 8 december stelt de algemene ledenvergadering de drie kandidatenlijsten en de drie programma?s definitief vast en kan de campagne zo ongeveer beginnen.


(30 oktober 2006)

 


"Stand van zaken Partij voor het Noorden in Drenthe"
door Bram Schuilenga

Op 20 en 26 oktober vergaderde de klankbordgroep in Drenthe. Deze groep van ongeveer 10 15 personen kan beschouwd worden als een soort ledenvergadering van de Partij voor het Noorden 'afdeling Drenthe'. Gesproken werd over de rapportage van de eerder ingestelde programcommissie. Ook lagen nog programmatische bijdragen van enkele deelnemers ter tafel. De hele avond werd intensief beraadslaagd over een veelheid aan politieke kwesties, zoals over energie-winning in Noord-Nederland, in Nederland, in Europa en elders, over het vliegveld Eelde, over de waterschappen, over de betekenis van vrijwilligerswerk, RTV-Drenthe, enz.

Aan het einde van de avond werd afgesproken dat de programma-commissie nu een ontwerp-verkiezingsprogramma schrijft, gegeven de inhoud van het raamprogramma en de verslagen van de besprekingen van de klankbordgroep. Daarover gaat de klankbordgroep zich dan nog n keer buigen, waarna de eindversie kan worden geschreven. Inmiddels begint al enigszins duidelijk te worden welke mensen op de kandidatenlijst willen staan, maar nog tot 15 november

is er de gelegenheid voor genteresseerden om zich op te geven (schriftelijk op het partijkantoor in Groningen).

Een punt van discussie is nog of we in Drenthe gewoon helemaal vrij als Partij voor het Noorden aan de Statenverkiezingen zullen meedoen, of dat we ons aan een zogenaamde combinatie-lijst zullen binden. Dat gaat dan om een bundeling van de vooral regionaal opererende, kleinere partijen in Drenthe. Deze laatste formule biedt meer zekerheid op het behalen van ten minste n zetel. Bovendien komen alle reststemmen ten goede aan de gezamenlijke lijst, wat n of zelfs meerdere extra zetels voor deze samengebalde kleine partijen betekent, ten koste van de grote landelijke partijen.
(30 oktober 2006)

 


(On)partijdige stemwijzers? Democratie vraagt om zorgvuldig onderhoud!
door de redactie

De Partij voor het Noorden diende twee jaar terug, mede namens zes andere partijen een klacht in bij de nationale ombudsman jegens discriminatie en ongelijke behandeling van de politieke groeperingen die in 2004 voor de eerste keer deelnamen aan de verkiezingen van het Europese parlement. Minister Nicolai heeft onlangs hierop richting ombudsman gereageerd met een afsluitende brief.

Een van de gemaakte opmerkingen in die brief is dat door de overheid ondersteunde voorlichting zoals door de stemwijzer, onpartijdig dient te zijn.

Inmiddels staan we aan de vooravond van Tweede Kamerverkiezingen. Het is de vraag hoe het ministerie en instituten als het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) hun 'zogenoemde onpartijdigheid' zullen gaan waarmaken. Een waarlijk democratische gang van zaken vereist dat immers!

Voor de Partij voor het Noorden is dit belangrijk om te volgen, gegeven de stemwijzers die in 2007 ongetwijfeld weer zullen verschijnen bij gelegenheid van de statenverkiezingen.


(30 oktober 2006)

 


Verhoging kiesdrempels Statenverkiezingen en de OSF
door Teun Jan Zanen

In de vorige nieuwsbrief gingen we in op de verhoging van de kiesdrempels bij de statenverkiezingen 2007. De kern van het verhaal is, dat er meer stemmen gehaald moeten worden om een zetel te behalen.

Voor kleine partijen is dat lastig. De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), een bundeling van onafhankelijke, regionale partijen (waar ook de Partij voor het Noorden bij is aangesloten), kent veel kleinere partijen.

Van de aangesloten partijen hebben er vijf momenteel slechts n zetel in hun Provinciale Staten. Drie partijen hebben een tweemansfractie. Alleen de FNP schiet daar bovenuit met zeven zetels.

Vooral de eenmansfracties lopen de kans hun zetel te verliezen. Het ligt dus voor de hand, dat de voorzitter van de OSF, Emma Kraak, een poging doet om per provincie de deelnemende OSF-partijen op de n of andere wijze te bundelen. De enig effectieve weg zou wel eens kunnen zijn om de OSF-partijen per provincie samen op n lijst (?de regionalen?) te zetten. Achter elke kandidaat staat dan voor welke partij hij op die lijst staat. Alle partijen voeren los van elkaar campagne.

De kiezers zullen bij gelegenheid van deze Statenverkiezingen verleid moeten worden om niet nationaal, maar om regionaal te stemmen. Deze problematiek speelt in het bijzonder in de provincies Friesland en Drenthe. We zijn benieuwd naar de initiatieven vanuit de OSF.

Ondertussen gaan wij gewoon door met het voorbereiden van onze verkiezingscampagne in de drie noordelijke provincies.(30 oktober 2006)

 


Vermoorde journaliste Anna Politkovskaja indrukwekkend door moed en waarheidsliefde
Poetins Rusland vijftig jaar na de Hongaarse opstand

door Tjeerd Oliemans

De ?socialistische? knijpstuiver Drees trok zijn zuinigste gezicht en vond dat ze maar naar een ander land moesten uitwijken: de woningnood was hier al groot genoeg. Toch lukte het in die herfst van 1956 enige duizenden Hongaren van de velen die de bloedige Russische bezetting ontvlucht waren om in Nederland te worden opgenomen.

In die tijd moet mijn hekel aan dictaturen (en de Hollandse krentenkakkerij) begonnen zijn. En toen een jaar later met Spoetnik 1 de ruimtevaart en de ?spacerace? begon, was mijn aandacht voor de Sowjet-Unie en zijn relatie tot het Vrije Westen voorgoed gewekt. Veel later zat ik in een adoptiegroep van Amnesty International om post te sturen naar een politieke gevangene in de Vladimir-gevangenis en deed ik een cursus Russisch.

Via de ?Chronicle of Current Events? onder redactie van Andrej Sacharov en diverse andere bronnen leefde ik mee met de dissidenten in Oost-Europa en de USSR.

Aan die tijd van de Koude Oorlog moet ik terugdenken na het lezen van ?Poetins Rusland?. In dit boek beschrijft de onlangs vermoorde, kritische journaliste Anna Politkovskaja een aantal aspecten van de Russische Federatie onder Poetin. De erbarmelijke toestand van de dienstplichtige soldaten, die worden gekoeioneerd door hun eigen kader (soms tot de dood erop volgt), de terreur tegen de bevolking in Tsjetsjeni in het kader van de ?war on terrorism?, het volslagen corrupte ?rechtssysteem?, de criminaliteit en de kapitaalkrachtige Russische maffia (die wereldwijd zijn tentakels heeft), de postcommunistische nomenclatura, die zich meester heeft gemaakt van de natuurlijke rijkdommen van het land, het straatarme, kansloze lompenproletariaat, het racisme, de xenofobie, het alcoholisme, de vriendjespolitiek, de gelijkgeschakelde pers, de machinaties van de geheime dienst FSB en bij dit alles de streken van de dictatoriale president Vladimir Poetin en zijn horkerige KGB-officiershumor.

Toch zijn er verschillen met 1956: je kunt nu in Moskou naar McDonalds en veel van de gevaarlijkste computervirussen komen uit Rusland. Zo rukken de zegeningen van het kapitalisme ook in dit land op.(30 oktober 2006)

 


Harm Hindrik Meijer, veenkoloniale Don Quichotte - tv documentaire in de maak
door De redactie

De Stichting Beeldijn maakt audiovisuele producties over toonaangevende mensen in Noord Nederland. De Stichting vroeg in de zomer van 2006 subsidie aan bij de provincie Groningen om een tv- documentaire te maken van Harm Hindrik Meijer.

In de documentaire wordt een portret geschetst van deze Groninger, de oprichter van de Grnneger Bond (1974). De Stichting wil het leven van Meijer in beeld brengen, om boven water te krijgen wat deze man, die zich had vastgebeten in het Gronings, dreef. De Groninger taal en cultuur waren zijn grootste aandachtspunt. De provincie heeft dit project de subsidie toegekend.

Voor meer informatie over de Stichting Beeldlijn: www.stichtingbeeldlijn.nl(30 oktober 2006)

 


Het IJstijdenmuseum te Buitenpost feestelijk geopend
door Tjeerd Oliemans

Op zaterdag 30 september 2006 reed ik met Teun Jan Zanen naar Buitenpost. Daar zou het dan eindelijk gaan gebeuren, na jaren van moeizame voorbereiding en knokken om subsidie: de officile opening van het IJstijdenmuseum.

Dit kleine, maar fijne museum bevindt zich op het terrein van De Kruidhof, een fraaie botanische tuin, die in vele thematische gedeelten is opgesplitst. Je kunt er ook vergaderruimte huren en er is een catering. Alleen al het bezoek aan De Kruidhof kan ik van harte aanbevelen en ik ben er zelf inmiddels in diverse jaargetijden geweest. Maar nu is er als extra attractie dus ook het IJstijdenmuseum. Hier vind je een collectie zwerfstenen, fossielen, mineralen, artefacten uit het neo-, meso en paleolithicum en stenen die in recentere tijden bijvoorbeeld als maalstenen of kanonskogels zijn gebruikt.

Nadat Teun Jan en ik hartelijk door het Friese statenlid en bestuursvoorzitter Jan Kloosterman ontvangen waren, vond de opening plaats. Diverse notabelen voerden het woord. Jan Kloosterman zelf (het IJstijdenmuseum bevat een groot deel van zijn collectie artefacten, die hij als verwoed amateur-archeoloog in het veld bijeen heeft gezocht), drs. Lammert Postma (Stichtingsbestuur), wethouder van Achtkarspelen John Stellinga en de honorair consul van IJsland Gerard van Klaveren. De laatste is tevens burgemeester van Weststellingwerf.

Naast donateurs van het IJstijdenmuseum trof ik in de volle zaal ook vele politici en andere bekenden aan. Een van hen was Harry Huisman, die als conservator van het Natuurmuseum Groningen benaderd was voor adviezen.

Het IJstijdenmuseum wordt mede gerund door vrijwilligers en is volop in ontwikkeling. Op 9-11-2006 om 20.00 uur is er een lezing over de geologie van het ?miedengebied? ten zuiden van Buitenpost.(www.ijstijdenmuseum.nl)(30 oktober 2006)

 


Partij voor het Noorden in NRC Next
door de redactie

NRC Next heeft een rubriek getiteld ?welk ideaal land zien de onbekende partijen voor zich?? Teun Jan Zanen werd genterviewd voor deze rubriek en onder de titel ?Het Noorden gaat apart? werd op 5 oktober daarover een stuk geplaatst.

Een goede gelegenheid om het ideaal van een Landsdeel Noord met een eigen noordelijk parlement weer eens uiteen te zetten. Dat wordt gelezen in den lande. Zo bleek uit een reactie die de partij een paar dagen later in de mail kregen, van iemand uit het zuiden:

"Hadden wij in de zuidelijke wingewesten ook maar zo'n partij..."


(30 oktober 2006)

 


Jan Uitham op het spoor
door de redactie

Op 6 oktober heeft Arriva bekend gemaakt hoe de nieuwe treinen in Noord-Nederland zullen gaan heten.

Tot onze blijdschap krijgt een van de treinen de naam van een prominent Partij voor het Noorden lid: Jan Uitham, de beroemdste schaatser en wielrenner van Groningen.

Woensdag 1 november wordt de eerste nieuwe trein in Groningen ingewijd. Waar en wanneer Jan Uitham gaat rijden is nog niet bekend.(30 oktober 2006)

 


Hofstra, Stellingwerfs:
Linksof of rechtsdeur?

door Klaas Knillis Hofstra

De PvhN dot niet mit an de Twiede-Kaemerverkiezings. Dat is goed ni'js! Ik bin d'r bliede mit. We hebben alle stemmen neudig!

Omdat ik d'r vanuutgao dat bi'j de meerste PvhN-leden et hatte ok links van et midden zit, daenk ik niet dat d'r vule wezen zullen die op de perti'jen van dit kammenet stemmen gaon.

Al was et ok mar omree CDA en VVD hebben niet vule veur et Noorden daon. Langmangelden, Zuderzeeliende, de eerdgasopbringst, ik nuum mar wat.

Ik vien dat et nao een donkerbruun en een lochtbruun kammenet tied wodt veur wat aanders. Now hoef ik ok niet terogge naor paors. Ik zit meer an rood te daenken. Et liefste van donkerbruun naor lochtrood.

Now kan ik ok rekenen en op mien vingers uuttellen dat GruunLinks, SP en PvdA gien meerderhied haelen.

Mar al wodde et mit et geel van de roomsen dan vannoods oranje. Of mit et oranje van de ChristenUnie!

(Ik wete ok wel dat disse kleurenriddenaosie niet hielemaole opgaot. Et roomse geel mit et konservaotieve blauw zol gruun geven moeten. Now, as d'r ien kleur is die dit kammenet niet is...)

Netuurlik, zol ik haost zeggen, stemme op een Noorderling!

Mar we hebben niks te klaegen! Ik kenne de aandere liesten niet, mar bi'j mien eigen perti'j, de PvdA, staon d'r bi'j de eerste 50 zes Noorderlingen. (Dat wil zeggen die in et Noorden wonen, d'r bin ok nog ex-Noorderlingen die naor Hollaand verhuusd binnen.) Dat is 12 percent, wielst wi'j mit mekere dik 10 percent van de bevolking uutmaeken.

Mar d'r kunnen dus nog meer Kaemerleden bi'j deur veurkeurstemmen.

Et zal mi'j beni'jen wie van de niet-liesttrekkers de meerste stemmen krigt. Rita Verdonk maekt een grote kaans.

Mar et zol ok zo mar Nebahat Albayrak wezen kunnen. D'r bin altied een protte meensken die op de eerste vrouw of de eerste allochtoon stemmen. En dan is ze ok nog van Turkse komof, mar wel iene die vient dat et doedertieds in Armeni volkerenmoord was. Ik daenke da'k et wel weet.

Om Den Uyl te parafraseren: Dat eerste kammenet Bos, dat komt d'r!

Klaas Knillis Hofstra

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.