Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 43Groningen, 31 mei 2006  Luistert de Tweede Kamer? Demonstratie 23 mei 2006Bijna alle voorzitters van de fracties van de landelijke politieke partijen hebben zich laten zien op de manifestatie van Noord-Nederland in Den Haag op 23 mei. Allemaal moesten ze een positie kiezen ten opzichte van de eisen vanuit het Noorden: toch een snelle treinverbinding, dan wel €2,73 miljard volle...

Nieuwsbrief 43

Groningen, 31 mei 2006

 

Luistert de Tweede Kamer?

Demonstratie 23 mei 2006

Bijna alle voorzitters van de fracties van de landelijke politieke partijen hebben zich laten zien op de manifestatie van Noord-Nederland in Den Haag op 23 mei. Allemaal moesten ze een positie kiezen ten opzichte van de eisen vanuit het Noorden: toch een snelle treinverbinding, dan wel ?2,73 miljard volledig te besteden aan projecten in Noord-Nederland. Dankzij de demonstratie staat een snelle treinverbinding opnieuw op de politieke agenda. Lees meer in deze Nieuwsbrief.

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans


 


Federatie Noordelijke Partijen 
door Teun Jan Zanen

Onder zo?n soort naam dachten wij aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2007 te kunnen deelnemen. Dat zou ook het beste antwoord zijn geweest op de wijze waarop Den Haag weer eens met Noord-Nederland heeft omgesold (de aardgaswinning van onder de Waddenzee, de Zuiderzeelijn-affaire, het schrappen van het regionaal ontwikkelingsbeleid en het frustreren van het Europees regionaal beleid). Bijna altijd vielen de besluiten uit ten faveure van de Randstad en bleef het Noorden verweesd achter. Een politieke actie om tot een meer autonoom Noord-Nederland te komen, zou zeer terecht zijn. De Kamerverkiezingen en het veroveren van één of meer Kamerzetels, zouden als een opmaat tot een dergelijke actie kunnen dienen. 

Omdat een jaar terug dit alles al in de lucht hing, leek het de Partij voor het Noorden zinnig na te gaan hoe onze grote zusterpartij (de Frysk Nasjonale Partij) daarover dacht. Mede omdat die partij al eerder intern de discussie voerde over het al dan niet deelnemen aan Tweede Kamerverkiezingen. Een gezamenlijke deelname zou de kansen op succes uiteraard aanzienlijk vergroten. Misschien zouden bij overeenstemming tussen FNP en Partij voor het Noorden ook nog andere noordelijke partijen kunnen inhaken (OPD, Drents Belang?).

FNP en Partij voor het Noorden kwamen met het oog op zo?n gezamenlijke discussie een convenant overeen, waarin de samenspraak werd geregeld (via een daartoe ingestelde, bi-partiete convenantcommissie) alsook de besluitvormingsprocedure. De commissie moest nagaan of er een programmatische grondslag voor gezamenlijke deelname aan de Kamerverkiezingen 2007 zou kunnen worden geformuleerd. Het uiteindelijke oordeel van deze commissie was positief en werd aan de beide partijbesturen voorgelegd.

Op 19 mei j.l. besloot de ledenvergadering van de Partij voor het Noorden akkoord te gaan met het gemeenschappelijke basisdocument en bereid te zijn om gezamenlijk vanuit Noord-Nederland, tijdens die Kamerverkiezingscampagne, aandacht te vragen voor het Noordelijk streven naar meer autonomie.

Helaas besloot de FNP onverwacht anders. Het hoofdbestuur van die partij stelde op hun ledenvergadering (eveneens op 19 mei) voor, om de discussie over het basisdocument niet nu, maar t.z.t. te voeren. Helaas stemde de ledenvergadering daarmee in. Het tweede voorstel van het hoofdbestuur ging nog verder: zij stelde de ledenvergadering voor niet deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen-2007. Slechts één argument werd naar voren gebracht: de uitslag van de gemeenteraads-verkiezingen van de potentieel samen optrekkende partijen garandeerde geen Kamerzetel. Maar ja, dat was een jaar eerder (met als ijkpunt de Statenverkiezingen 2003) ook het geval en toen geen reden om de discussie met de Partij voor het Noorden over gezamenlijke Kamerverkiezingen niet aan te gaan. Het convenant stelt, dat bij het niet doorgaan van een gezamenlijke campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, de beide besturen zullen nagaan of hiermee de grondslag onder verdere samenwerking al dan niet is komen te vervallen. Dat gesprek zullen we binnenkort voeren.

Naar mijn stellige indruk is helaas echte samenwerking tussen FNP en Partij voor het Noorden noch op Europees, noch op nationaal, noch op provinciaal, noch op lokaal niveau mogelijk. Als Partij voor het Noorden zullen we ons eigen programma (landsdeelvorming en het scheppen van een Noordelijk Parlement) zelfstandig moeten realiseren. Onze logische volgende stap is dus: deelnemen aan de Statenverkiezingen van maart 2007, niet alleen in Groningen, maar nu ook in Friesland en in Drenthe. Dat worden nog spannende tijden. Maak de borst maar vast nat!

Teun Jan Zanen


(31 mei 2006)

 


Een autonoom Noord Nederland 
door Teun Jan Zanen

Het is wenselijk dat Noord Nederland een min of meer zelfstandig deel wordt van het Koninkrijk Nederland, met eenzelfde status als De Antillen en Aruba. In dat geval hebben we een eigen landsregering en een eigen Noordelijk parlement. We besturen Noord-Nederland autonoom. Er ontstaat dan een situatie die ook vergelijkbaar is met Catalonië in Spanje en Wales en Schotland in Groot-Brittannië. 

Uiteraard dienen er tussen de Koninkrijksregering en het Noordelijk bestuur afspraken te worden gemaakt over de vraag op welke beleidsterreinen de autonomie van toepassing is en voor welke beleidsterreinen sprake is van een gemeenschappelijk Koninkrijksbeleid.
Zo zal belastingheffing tot de competentie van het autonome Noord-Nederland moeten gaan behoren, met afspraken over een gedeeltelijke afdracht aan de Koninkrijkskas.
Ook over de aardgasbaten zullen afspraken gemaakt moeten worden. De Partij voor het Noorden heeft al eens voorgesteld om automatisch 25% van die aardgasbaten terug te storten in de kas van het in te stellen autonome Noord-Nederlandse bestuur. Dat zou jaarlijks 1,5 miljard euro extra inkomsten betekenen, te besteden aan de versterking van de economische infrastructuur en het realiseren van een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 

We zullen de aankomende campagne voor de Statenverkiezingen moeten benutten om verdere steun voor deze ideeën te winnen. We moeten uitgroeien tot een regelrechte bedreiging voor de zittende partijen en de bestaande orde. Er is werk aan de winkel. Doe je mee? 

Teun Jan Zanen(31 mei 2006)

 


FNP kijkt (nog) niet verder dan provincie Fryslân 
door Leendert van der Laan

Op 19 mei mochten zowel de leden van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) alswel de leden van de Partij voor het Noorden zich uitspreken over een mogelijke gezamenlijke deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen in 2007. In 2005 werden afspraken gemaakt tussen beide besturen (FNP en Partij voor het Noorden) om een onderzoek te doen naar gemeenschappelijke deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2007. 

Vanuit beide partijen werd vervolgens een afvaardiging samengesteld, bestaande beide uit drie leden. Teun Jan Zanen, Henk Hoitink en ondergetekende vormden namens de Partij voor het Noorden een afvaardiging. De FNP bracht Hendrik ten Hoeve, Geeske Krol en Adriaan Readbergen naar voren. De convenantcommissie kwam 8 keer bij elkaar: 4 keer in Leeuwarden (Ljouwert) en 4 keer in Groningen. De convenantcommissie constateerde dat er verschillen zijn in de visies van beide partijen, maar ook dat er een programmatische basis aanwezig is, die beide partijen gemeenschappelijk hebben. 

Veel ideeën kwamen overigens met elkaar overeen, alleen verschilde het denken in de gebiedsgrootte, waarin de ideeën uiteindelijke tot uiting zouden moeten komen. De FNP denkt in al haar doen en laten louter aan de provincie Fryslan. De Partij voor het Noorden denkt in de context van het Noorden (de drie Noordelijke provincies) en maakt zelfs af en toe een kwinkslag richting Noord-West Duitsland.

De leden van de Partij voor het Noorden hebben er op 19 mei vrijwel unaniem positief mee ingestemd om samen met de FNP (met een nog nader te ontwikkelen verkiezingsprogramma) mee te doen aan de Tweede verkiezingen in 2007. Dit nadat al eerder het bestuur van de Partij voor het Noorden groen licht had gegeven op het convenant. De FNP heeft echter besloten om überhaupt niet mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2007, dus ook niet met de Partij voor het Noorden. Wel hebben een aantal leden van de FNP tijdens hun ledenvergadering aangegeven ook uit te willen zoeken of andere regionale partijen in Nederland mee zouden willen doen aan gezamenlijke Tweede Kamerverkiezingen in de toekomst. De partij Nieuw Limburg werd met naam en toenaam genoemd. 

Binnenkort hebben beide besturen (FNP en Partij voor het Noorden) samen met de convenantcommissie overleg. Het overleg zal bepalen of en hoe een eventuele samenwerking toch nog tot stand kan komen. Tenslotte zijn beide partijen lid van de Onafhankelijke Senaatfractie en ?delen? een Eerste Kamerlid (Hendrik ten Hoeve). En een goede buur is tenslotte beter dan een verre vriend.(31 mei 2006)

 


Demonstratie in Den Haag (I) op 23 mei 2006 
door de redactie

Bijna alle voorzitters van de fracties van de landelijke politieke partijen hebben zich laten zien op de manifestatie van Noord-Nederland in Den Haag op 23 mei. 

Allemaal moesten ze een positie kiezen ten opzichte van de eisen vanuit het Noorden: toch een snelle treinverbinding, dan wel ?2,73 miljard volledig te besteden aan projecten in Noord-Nederland. Dankzij de demonstratie staat een snelle treinverbinding opnieuw op de politieke agenda. De kamer zal daarover met de regering debatteren op 31 mei. Toch bleven de toezeggingen van de fractievoorzitters rijkelijk vaag. Noord-Nederland kan zeker nog niet automatisch rekenen op een snelle treinverbinding of op ?2,73 miljard aan ?transitieprojecten? in Noord-Nederland. 

Interessant is wat oud minister Langman, terugkijkend op de dagen van de legendarische communistenleider Fré Meis, onlangs zei: ?Den Haag wordt altijd erg nerveus als in het noorden een pre-revolutionaire stemming begint te heersen?. De vooral door VNO-NCW georganiseerde demonstratie schept opnieuw een klimaat waarin Den Haag nerveus wordt. Daarmee groeit ook in de drie noordelijke provincies de ontvankelijkheid voor de ideeën van Partij voor het Noorden.
(31 mei 2006)

 


Demonstratie in Den Haag (II) 
door Danny Hoekzema-Buist

23 mei. Het is koud op het station in Groningen, maar het ziet er warm uit door alle mensen die staan te wachten op de Arrivabussen (gratis ter beschikking gesteld). 

Onze club van elf is al snel kompleet inclusief de spandoeken. In de bus worden t-shirts, slaals en fluitjes uitgedeeld. Jan Oosterhaven ontpopt zich als een ervaren demonstrant: oranje shirt, oranje sjaal om het hoofd geknoopt en leuzen roepend gaat hij door de bus. 

Na Almere verzamelen de bussen zich en gaan we in colonne naar Den Haag. Gelukkig geen mars vanaf het Malieveld, maar vanaf de hofvijver naar het plein. Het hele plein kleurt oranje. Er is muziek er zijn sprekers (zelfs uit Ost-Friesland) en Jan past zijn leuzen snel aan: "wir wollen ein eurorapid" schalt over het plein. 

Na sterke toezeggingen van het CDA, Groen Links, CU en SP en een iets magerder van de Partij van de Arbeid, keren we positiever gestemd weer terug. Op het noord journaal zien we onze spandoeken goed in beeld. We waren er zichtbaar bij.(31 mei 2006)

 


De Zuiderzeelijn: verslag van de hoorzitting van 16 mei j.l. 
door Johan H. Reinders

Dinsdag 16 mei trok ik gewapend met een betoog naar de inspraakavond inzake de Zuiderzeelijn in de Oosterpoort te Groningen. Daar aangekomen ging ik op zoek naar partijgenoten, die ik in eerste instantie niet kon vinden, tot ik Geert Staats tussen de mensen zag staan. Ook hij hield ? namens de Partij voor het Noorden - een betoog. Tevens aanwezig waren twee andere leden en twee sympathisanten. Een hele delegatie dus. 

De stemming onder het publiek was goed te noemen, doch minder grimmig dan enige dagen terug in Drachten. Ook hier was men sociaal maatschappelijk breed vertegenwoordigd. De sprekers die van de gelegenheid gebruik maakten, waren in grote lijnen eensgezind tegen het voornemend kabinetsbesluit. Zij hadden weinig goeds te melden over de uitsluitend economische benadering van het voornemen en over de wijze van totstandkoming hiervan. 

Opvallend was het lange betoog van de heer Pernis, van Siemens, die op grond van eigen ervaring sprak en de stuctuurvisie grondig aanpakte. Het betoog van onze Geert sloeg letterlijk in als een bom. Hij schoffelde de complete structuurvisie onderuit en toonde met behulp van een eenvoudige rekensom aan dat zelfs bij het ergst voorgestelde scenario, dus indien de kosten inderdaad op zouden lopen tot ?8 miljard, dat nog steeds maatschappelijk draagbaar zou zijn. Hij deelde de 8 miljard door het aantal inwoners van Nederland (is 16.000.000) ? dat geeft een bedrag van 500 euro per hoofd van de bevolking. Indien je de dit afschrijft in 10 jaar kom je uit op 50 euro p.p per jaar. Dus kabinet waar heeft U het over!. Prachtig! 

Direct na Geert was het mijn beurt. In mijn betoog heb ik uiteengezet dat het Noorden ondanks zijn economische inbreng in een soort van verdom hoekje zit. Dat Den Haag de Europese gelden grotendeels in eigen zak wil steken en nu de Zuiderzeelijn wil schrappen om vervolgens ook dat beschikbare geld in te pikken. En dat terwijl het noordelijke bedrijfsleven bereid is 1 miljard bij te dragen, hetgeen mij juist veel vertrouwen geeft. De kosten en baten analyse heb ik bestempeld als een naar het resultaat toegewerkte berekening welke lijnrecht tegenover de visie van de noordelijke ondernemers staat. Zij kennen de noordelijke economie en zijn bereid hierin te investeren. Vervolgens heb ik gesproken over het vertrek van onze hoger opgeleide mensen de zgn. braindrain en dat wij een toekomst voor onze kinderen willen. Ik eindigde door te zeggen dat Den Haag zich fatsoenlijker gedragen moet ten opzichte van het Noorden en de gemaakte beloftes na moet komen. Dat het een en ander voor mij een bevestiging is dat het wellicht beter is voor Noord-Nederland dat we de regie zelf ter hand nemen en ons minder afhankelijk opstellen van de regering, die klaarblijkelijk onze regering niet is. 

Actieleider Hans Haerkens vertelde mij na de hoorzitting dat wij zeer prominent aanwezig waren.


(31 mei 2006)

 


Groningen Airport Eelde viert 75-jarig bestaan 
door Tjeerd Oliemans

Ook in mei vierde Groningen Airport Eelde zijn 75-jarig jubileum met een open dag. Duizenden bezoekers togen naar de luchthaven. Eerder, begin april, had de campagnecommissie van de Vrienden van G.A.E. zijn donateurs al de traditionele, jaarlijkse avond aangeboden. Het was met ruim 360 gasten de best bezochte avond in het acht-jarig bestaan van de Vrienden, bij wie zo'n duizend donateurs zijn aangesloten. 

We kregen in een feestelijke ambiance allerlei informatie over de gang van zaken rond de luchthaven met betrekking tot de baanverlenging en de procedures, die moeten worden gevolgd als de Raad van State gunstig beschikt. De verwachting bestaat, dat deze beschikking eind dit jaar afkomt. Als de uitslag positief luidt, kunnen de baanverlenging van 1800m naar 2500m - zodat er middelgrote vliegtuigen terecht kunnen en de luchthaven interessant wordt voor meer maatschappijen - en de compenserende maatregelen, die in het gebied genomen worden ten behoeve van de natuur, over enkele jaren een feit zijn.

Uiterlijk 2014 moet de luchthaven uit de rode cijfers zijn, maar een woordvoerder van directeur Jeroen Meulendijks antwoordde desgevraagd, dat dit al eerder het geval kan zijn als de baanverlenging doorgaat.


(31 mei 2006)

 


Bert Giskes winnaar eerste Glazen Kaars
?NOORDER VRIJHEID? in teken van Coalition against Child Soldiers 

door Tjeerd Oliemans

Op donderdagavond 18 mei 2006 organiseerden studenten van de universiteit in Groningen in samenwerking met Amnesty International in Huize Maas de eerste uitreiking van de Glazen Kaars aan iemand die zich heel actief inzet voor de mensenrechten. 

Er waren diverse genomineerden, onder wie een goede kennis van mij, Frits Terpstra. Hij ijvert al heel lang via zijn Lew Gurwitz Stichting voor heropening van het proces tegen de Amerikaanse indiaan Leonard Peltier, die na de rellen bij Wounded Knee in de jaren zeventig op uiterst dubieuze gronden levenslang in de cel zit. (www.leonardpeltier.com). 

Buiten hielden mensen op de Vismarkt een wake voor politieke gevangenen onder de Mapuches. De Mapuches zijn de oorspronkelijke indiaanse bewoners van Chili, die strijden voor het behoud van hun land en cultuur en door het centrale regime in Santiago worden onderdrukt. (www.mapuche.nl). 

Maar voordat even na middernacht de uitslag werd bekendgemaakt, maakten we eerst een concert mee van diverse rockbands, waaronder Henkus en Raindogs. Tenslotte was het dan zover. De jury had gekozen voor Bert Giskes. Hij kreeg van een functionaris van Amnesty behalve een oorkonde de Glazen Kaars uitgereikt en mag die een jaar houden. 

Giskes is al vele jaren actief op het gebied van de mensenrechten en ik ben hem dan ook al geregeld tegengekomen bij allerlei acties of demo's, zoals in Ter Apel.


(31 mei 2006)

 


Pinakotheek Forma Aktua herdenkt oprichter Henry de Wolf (1938-1986) 
door Tjeerd Oliemans

Een gezellige drukte heerste er de volgende avond bij Forma Aktua aan de Groningse Nieuwstad 10, waar de laagdrempelige galerie sinds 1996 is gevestigd.

Tientallen kunstenaars en vrienden van Forma Aktua gaven gehoor aan de uitnodiging van het bestuur om in de geest van oprichter Henry de Wolf een avond te wijden aan kunst, cultuur en politiek. Zo waren er niet alleen beeldende kunstenaars, maar ook dichters en dichteressen, fotografen (zowel analoog als digitaal, al waren alleen de laatsten ook daadwerkelijk met fotograferen bezig), ja, er waren zelfs politici als de wethouder van cultuur. 

En natuurlijk was ook de Partij voor het Noorden present. Helaas kon Teun Jan Zanen niet aanwezig zijn, al had hij graag gewild. Hij kende Henry de Wolf immers goed. Bij de tot stand koming van een plaquette betreffende de Sociaal-Democratische Bond in de buitenmuur van De Beurs waren beiden betrokken. Onder de dichters die te horen waren, bevonden zich Kees van der Hoef, Paul Borggreve, Dichter des Vaderlands Driek van Wissen en Ronald Ohlsen. 

De laatste zou ik dinsdag 23 mei weer horen op het Plein in Den Haag tijdens de demonstratie voor een snelle Zuiderzeelijn. Ook aanwezig waren de auteur Gerrit Krol en zijn vrouw Janna, documentairemaker Buddy Hermans ? kersverse Ridder in de orde van Oranje-Nassau ? en zijn echtgenote, de coördinator van St. Beeldlijn Lejo Siepe, Frits Terpstra en Petra Koonstra, een kunstenares, die betrokken is bij de organisatie van open dagen van kunstenaarsateliers. 


(31 mei 2006)

 


Liever Noordelijke autonomie dan Haags genadebrood 
door Teun Jan Zanen en Jan Oosterhaven

Het Kabinet breekt haar plechtige belofte voor een snellere verbinding tussen het Noorden en de Randstad. Het Noorden is woedend en de Randstad ziet kansen het geld voor eigen projecten in te pikken. Zelfs een eerbiedwaardig en bedaagd orgaan als de Sociaal-Economische Adviesraad voor het Noorden (SEAN) spreekt in termen van ?arrogantie van het randstedelijk denken?, ?meten met twee maten? en ?door het kabinet geschoffeerd?. Het Noorden is echter even boos als machteloos. Zoals altijd heeft Den Haag het laatste woord. Heeft al dat protesteren wel zin en hoe geloofwaardig zijn die woede-uitbarstingen eigenlijk? 

Volgens ons zijn alleen de protesten van de noordelijke werkgevers echt geloofwaardig. En wel omdat hun landelijke voorzitters Hermans (MKB) en Wientjes (VNO-NCW) hetzelfde geluid laten horen. Voor de regionale politici is dat helaas niet het geval. Zo spreekt PvdA-gedeputeerde Mark Calon met grote woorden over het dichtdraaien van de gaskraan, als een soort noordelijke verzetsdaad tegen het onrecht uit Den Haag. Maar het was zijn landelijke, politieke vriendin Sharon Dijksma die met de landelijke VVD-er Pieter Hofstra vorig jaar mei de Zuiderzeelijn als onnuttig bestempelde. Dat Dijksma en Hofstra uit het Noorden komen zegt niets. Ze zijn door landelijke partijbesturen op landelijke kieslijsten gezet en ze moeten doen wat de landelijke politiek wil. De verontwaardiging van de regionale vertegenwoordigers van al die landelijke partijen is dan ook volstrekt ongeloofwaardig. Ze zijn op geen enkele manier in staat om de dominantie van de Randstad in Den Haag te doorbreken. Haagse ambtenaren en planbureaus geholpen door Rotterdamse consultants die weten hoe de Haagse winden waaien, produceerden de bergen excuus-rapporten die het Kabinet nodig had om het eigenlijk al genomen besluit te verkopen. 

Er is maar één oplossing om die Randstedelijke kluwen te doorbreken en dat is dat de noordelijker kiezers zich massaal van de landelijke politiek afkeren en volgend jaar bij de provinciale en de landelijke verkiezingen alleen nog op regionale partijen stemmen.

Maar dat is nog maar de helft van de oplossing. Daarna moet er een harde strijd gevoerd worden om meer zeggenschap te krijgen over onze eigen zaken en ook over ons eigen geld. Niet meer eerst al ons belastinggeld en alle aardgasopbrengsten aan Den Haag afdragen om vervolgens met de pet in de hand te moeten bedelen voor elke hier in het Noorden te besteden cent. Mark Rutte durft zelfs op te merken dat het Noorden niet verslaafd moet raken aan subsidies, maar moet uitgaan van eigen kracht. Dat is een regelrechte gotspe, na het inpikken door Den Haag van de miljarden noordelijke aardgasbaten, die vervolgens in de Zwarte Gaten van de Randstad zijn gepompt. Denk maar aan de Betuwelijn, de HSL-Zuid en de nog te verspillen miljarden aan de tweede Maasvlakte en de Zuidas in Amsterdam. Het is ook een gotspe om, na eerst de helft van het belastinginstrument ?onroerend zaak belasting? van de gemeenten af te hebben gepakt, ze daarna te kapittelen dat zij voor de andere helft daarvan te hoge tarieven zouden kunnen gaan vragen (?die dekselse gemeentebestuurders zouden de burgers in de toekomst misschien wel eens te zware lasten kunnen gaan opleggen?, aldus Zalm vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen). 

Nee, alleen als we zelf, in onze eigen gemeentes en in ons eigen Noorden, onze eigen afwegingen kunnen maken over belastingheffing en besteding van aardgasopbrengsten, kunnen we er op rekenen dat hier gebeurt wat we ook zelf willen. We bepalen dan zelf wat er gebeuren moet en hoe dat wordt gefinancierd. Alleen zo ook kan er een eind komen aan de gewoonte van wethouders en gedeputeerden om de schuld aan ?Den Haag? te geven als ze zelf hier iets fout doen. Ze zijn dan namelijk zelf eigen baas, die, in plaats van uitvoerder te zijn van Haagse besluiten, de eigen problemen moeten gaan oplossen. Alleen dan kunnen we op eigen kracht in het Noorden iets doen. Nu zijn we veroordeeld tot de bedelstaf.

Wat we nodig hebben is meer noordelijke autonomie en dan hebben we vanzelf ook minder last van de Haagse onbetrouwbaarheid. 

Teun Jan Zanen en Jan Oosterhaven
(gepubliceerd in Dagblad van het Noorden op 9 mei 2006)

Foto: Dijksma en Hofstra (door Tjeerd Oliemans)
(31 mei 2006)

 


Siet Bootsman, gronings:
Zörg 

door Siet Bootsman

Leste keer het ze mie te deur oetbenzeld. Ons taande van ver ien de tachteg. n Groot stuk van heur leven is zai as verpleegster mitwest mit t gezin van een zendeling-arts noar Indië. Nou is ze weerom ien t dörp woar ze geboren is en wiekzuster was. Ze kin nog wel minsen. Mor as n haile olle man tegen heur zegt: ?Zuster, k zai joe nog fietsen ien Meulns? wait ze doar nait recht road mit. Eerst zat ze ien n aanleunwoning. Doar kon zai zulf kovvie zetten. t Waarm eten wer verzörgd deur Toaveltje-dek-je. Noa n zaikenhoesopnoame is alles n stuk minder worden. Bainen willen nait meer. Ze zit nou aan verzörgingskaant. Verzörgd wordt ze. Kovvie wordt brocht. Was wordt doan. Ien ale mooie bloeskes mos n wasmaarkje stampt worden wat heur slim begrootte. Der staait nou n magnetron. Zuster zette dij aan tegen etenstied. Ze kin t nou zulf en midden ien naacht begunt ze mit gruinte op te eten. Dopaartjes vlaigen sums deur koamer.

Dij mörn was k om haalf elf bie heur. Veur 50 eurocent haar k n kop kovvie scoord bie zuster. t Gesprek mit taande laip goud. Om vief over elf vroug ze of k votgoan wol. k Heb noavroagd of ze t mainde. Dat dee ze. Ik verbiesterd en vot. Jas en tas lait k even liggen. Dainstdounde zuster zee dat taande t dag- en nachtritme kwiet is. Boetendes drukt ze ale klapscheten op bel. k Hoal mien spullen op. Taande zit achter magnetron. Ze wil eten. Nou. t Is tien over elf. k Druk heur n doetje op waang.

k Bin van slag as k noar auto tou loop. Taande het er gain idee meer van wat ze aanricht mit heur gedrag. k Heb zörg om heur. Aigelk is ze kloar mit leven. Wil ook laiver dood, zegt ze. n Euthanasieverkloaring is er nait. Zol t helpen as der wel ain was? Ien houverre gebeurt er wat n mins wil as andern n oordail geven? Dat leste-wil-pil nait ien t nachtkastje liggen kin begriep ik wel. Stel joe veur dat klainkiender hom vienden. Der is n plek neudeg woar je ien geval van nood hom ophoalen. As je dat nog kinnen. En willen vanzulf.

Omraais goa k over Waarfhoezen. t Protestantse kerkje het op t heden n katholieke bestemming. Wonderliek wat veur bosschoppen en verzuiken om gebed van nuchtere Grunningers ien t schrift stoan. k Braan n keerske veur taande en veur miezulf. Meschain is t leven heur genoadeg en is t gaauw doan. Dood is n gloeperd, gript joe onverwacht bie de poeperd.

Siet Bootsman

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.