Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 42Groningen, 30 april 2006  €2,73 miljard en geen cent minderMassaal protest in Den Haag! Demonstratie in Den Haag op dinsdag 23 meiDe regering Balkenende laat Noord-Nederland compleet zakken. De Zuiderzeelijn, in welke variant dan ook, is afgeblazen. Een “snelle verbinding Randstad-Noord-Nederland” was een wezenlijk onderdeel van de Langman afspraken tussen het kabinet en Noor...

Nieuwsbrief 42

Groningen, 30 april 2006

 

?2,73 miljard en geen cent minder
Massaal protest in Den Haag!

Demonstratie in Den Haag op dinsdag 23 meiDe regering Balkenende laat Noord-Nederland compleet zakken. De Zuiderzeelijn, in welke variant dan ook, is afgeblazen. Een ?snelle verbinding Randstad-Noord-Nederland? was een wezenlijk onderdeel van de Langman afspraken tussen het kabinet en Noord-Nederland in 1998. Daarvoor was 2,73 miljard Euro gereserveerd. Nadat eerder al het regionaal beleid naar het noorden werd afgebouwd, dreigt nu ook deze 2,73 miljard voor het noorden verloren te gaan. Het wordt tijd voor een demonstratie tegen het huidige kabinet en tegen de medeplichtige Tweede Kamer!! De Partij voor het Noorden sluit zich aan bij een massaal protest in Den Haag dat door de VNO-NCW Noord wordt georganiseerd. Leden en sympathisanten van de Partij voor het Noorden: Geef je op! (050-3604442 of via het reactieformulier op deze site). Bij voldoende deelname gaan we met onze eigen bus.

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans


 


Delfzijl
door Teun Jan Zanen

Marja Kaptein, het Partij voor het Noorden-raadslid in Delfzijl, is begonnen aan haar tweede raadsperiode. In de turbulente politiek van Delfzijl moet zij haar ?mannetje? staan en moet zij invulling geven aan een per definitie kritische oppositie. Zoals Auke Zoethout, de nieuwe man van de PvdA-fractie in de gemeenteraad, stelde: ?de Partij voor het Noorden mee in het college? Nee, er moet ook iets van een kritische oppositie overblijven?.

Onze raadsfractie heeft zich vervolgens in een gesprek met de college-formateur sterk gemaakt voor een aantal essentile punten uit ons raadsprogramma. Zij hoopt dat die punten opgenomen zullen zijn in het collegeprogramma. Is dat het geval, dan zal onze fractie nauwlettend in de gaten houden hoe het college daarmee om gaat. Zo niet, dan zal onze fractie deze zaken de komende periode actief zelf inbrengen. Ik wens de fractie, in het bijzonder Marja Kaptein, daarbij succes.

Het nieuwe college in Delfzijl bestaat, behoudens de vertegenwoordiger van de Christen Unie, Meindert Joostens, uit mensen van elders: Joop Boertjens (ex-fractievoorzitter van de VVD in de Provinciale Staten en oud Gedeputeerde), Roel van der Molen (ex-wethouder Stadskanaal voor de PvdA) en (Thea van der Veen, ex-PvdA-raadslid in Hoogezand en werkzaam bij de bestuursdienst van de gemeente Groningen). Gaan die ook wonen in de havenstad, zoals nu (nog) wettelijk is voorgeschreven? Het zou hen sieren.

Met dit nieuwe college is er in elk geval een nieuwe kans voor bestuurlijk Delfzijl gecreerd! Maar wat lees ik in een persbericht van 21 april over het als Delfzijl al of niet aanvragen van de artikel-12 status:

Fractievoorzitter Jan Menninga van de PvdA:"Wij willen onze eigen broek ophouden, en voorkomen dat we onder deze status gaan vallen. Ook al komt er meer geld van het rijk voor enkele noodzakelijke ontwikkelingen."

Het lijkt mij geen goede zaak als Jan Menninga opnieuw een leidende rol in de gemeenteraad op zich neemt. Dat zou de hiervoor genoemde nieuwe kans mijns inziens direct al weer om zeep helpen. ?Jan: dien tied is komen!?

Teun Jan Zanen


(30 april 2006)

 


Karien van Gennip
door Teun Jan Zanen

Het is niet te geloven. Op donderdag 27 april 2006, voor de microfoon van radio-Noord, verklaart staatssecretaris Karien van Gennip doodleuk, dat het voor de ontwikkeling van Noord-Nederland hard nodig is dat er een gericht regionaal stimulerings- en ontwikkelingsbeleid komt. ?De economie is immers aan de ijle kant en de afstanden en daarmee de aan te leggen infrastructuur maakt wat extra financin voor die regionale ontwikkeling noodzakelijk?, enz., enz.

Deze staatssecretaris staat symbool voor het afbreken van het regionaal beleid naar Noord-Nederland. Eenzijdig werd het Langman-akkoord uit 1998 opgezegd; en verder stapte zij over van het stimuleren van regio?s met achterstanden naar het versterken van veelbelovende initiatieven in veelal economisch toch al florerende regio?s: ?Pieken in de Delta? noemt ze dat.

Met die beleidsomslag van het rechtse CDA/VVD/D66-kabinet kwam een einde aan een decennialang regionaal ontwikkelingsbeleid naar het Noorden. Juist de laatste periode, waarin als leidraad voor dat beleid het rapport ?Kompas voor het Noorden? gold, werden behoorlijke resultaten geboekt. Ook de projectorganisatie, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ontwikkelde zich als een efficint werkende instelling, al kan het altijd beter (zoals de nieuwe Noordelijke Rekenkamer onlangs signaleerde met betrekking tot MKB-projecten). In die periode ontstond er ook een goede samenwerking tussen Economische Zaken, Europese Commissie en het SNN.

Onder leiding van Karien van Gennip is vervolgens niet alleen het regionaal beleid van Den Haag de nek om gedraaid, maar de Nederlandse regering heeft ook getracht te verhinderen dat er vanuit Brussel regionaal beleid gericht op Noord-Nederland zou blijven komen. Europa zei: ?we gaan op termijn het regionaal beleid in de ?oude? lidstaten wel afbouwen (ten gunste van de ?nieuwe? lidstaten) maar de komende periode (t/m 2013) wordt dan een overgangsperiode. De regio?s in de ?oude? lidstaten kunnen daarna dan niet meer rekenen op een regionale gericht ontwikkelingsbeleid.? Den Haag wilde, vanuit neo-liberale overwegingen dat beleid van Brussel voor de periode 2007 t/m 2013 onmogelijk maken: schande mevrouw Van Gennip!

Maar blijkbaar houdt de Europese Commissie stand en moet mevrouw Van Gennip, tenminste deels, haar draai nemen. Vandaar dat merkwaardige radio-interview op 27 april j.l.. Overigens scheelt deze vasthoudendheid van Brussel ons, voor de periode 2007 t/m 2013, ?153 miljoen, oftewel ruim ?20 miljoen per jaar! Europa is zo gek nog niet!

Teun Jan Zanen(30 april 2006)

 


Niets boven het Noorden: zelfbestuur voor Noord-Nederland?
door Jan van der Baan/de redactie

Op donderdag 13 april werd door Studium Generale een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp de vraag naar zelfbestuur voor het Noorden. Sprekers op die avond waren prof. Hans Engels, Prof. Jouke van Dijk, ons aller Teun Jan Zanen en ondergetekende. Is zelfbestuur voor Noord-Nederland mogelijk?

De twee hoogleraren menen dat de bestuurlijke situatie zoals die nu in Nederland geldt prima is. Wanneer het in het westen regent, dan drupt het in het Noorden: het Noorden profiteert er wel van mee wanneer het met Nederland goed gaat. Wij hebben daartegenover geprobeerd duidelijk te maken, dat de noordelijke regio in een achterstandspositie terecht is gekomen. Dat blijkt vooral in de infrastructuur, maar ook werk en inkomen zijn niet gelijkelijk over het land verdeeld.

Teun Jan Zanen heeft vooral gepraat over de ?status aparte?: ons koninkrijk biedt wel degelijk gelegenheid voor een zekere mate van autonomie, zie de status van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Een bepalend punt wanneer je tot regionalisering wilt komen is, vind ik, de identiteit en cultuur van een regio: is er voldoende eenheid in identiteit? Het idee van regionalisering in noordelijk verband vond geen eenduidige instemming bij het publiek. Waarom niet? ?Omdat Friezen en Groningers, vooral qua taal, toch wel erg verschillend zijn?. Maar maakt dat uit? Immers, ook nu maken bijvoorbeeld twee niet-Fries-talige regio?s zonder enig probleem deel uit van de provincie Friesland.

Het was zeker een boeiende avond; dat bleek ook wel uit de reacties van het publiek. Men heeft zeker iets om over na te denken. Zo?n avond is een eerste aanzet. Nieuwe gedachten overbrengen naar de mensen kost tijd: men moet aan nieuwe gedachten wennen. Maar er zijn genoeg argumenten om mee door te gaan, ook in deze discussie.(30 april 2006)

 


Ziet de FNP af van Haags avontuur? (Leeuwarder Courant, 26 april 2006)
door Convenantcommissie, Groningse delegatie

Ziet de FNP inderdaad af van een Haags avontuur? De FNP en de Partij voor het Noorden hebben zich eind mei 2005 achter een tussen de beide besturen overeengekomen ontwerp-convenant geschaard.

Het convenant luidde als volgt: ?De besturen van FNP en Partij voor het Noorden hebben, in het kader van het aangaan van een nauwere vorm van samenwerking, de volgende afspraken gemaakt:

De Partij voor het Noorden zal bij gelegenheid van de Statenverkiezingen in 2007 niet meedoen aan de verkiezingen in Friesland. En de FNP zal niet meedoen in Groningen.

De beide besturen zullen er zich voor inzetten, dat onderzocht wordt of een gemeenschappelijke deelname van FNP en Partij voor het Noorden aan de Tweede Kamerverkiezingen in (waarschijnlijk) 2007 mogelijk is.

De beide besturen stellen daartoe een werkgroep ?Tweede Kamerverkiezingen? in. Uiterlijk in mei 2006 nemen de ledenvergaderingen van de beide partijen een definitief besluit over het al of niet gemeenschappelijk deelnemen aan die Tweede Kamerverkiezingen.

Wordt om welke reden dan ook besloten om niet gezamenlijk deel te nemen aan die Tweede Kamerverkiezingen, dan zullen de beide besturen nagaan of daardoor al dan niet de grondslag onder dit convenant is weggevallen en of eventueel een aanpassing ervan in de rede ligt.?

De werkgroep Tweede Kamerverkiezingen, de zogenoemde convenantcommissie, waarin van beide zijden drie vertegenwoordigers zaten, is op 8 april 2006 tot een eindoordeel gekomen. Zij constateert dat: ?er verschillen zijn in de visies van hun partijen, maar ook dat er een programmatische basis aanwezig is, die de beide partijen gemeenschappelijk hebben. Zij meent verder, dat de door haar geformuleerde programmapunten kunnen dienen als een gezamenlijk basisprogramma. Zij meent verder dat een uitspraak van de beide partijen dat deze punten in samenwerking met elkaar kunnen worden nagestreefd, er toe kan leiden dat de partijen samen kunnen optrekken waar dat aan de orde is.? En dat lijkt, gezien de ontstaansgeschiedenis van de commissie in het bijzonder te slaan op de Tweede Kamerverkiezingen die, naar het zich nu laat aanzien, plaats zullen vinden in mei 2007.

Op 19 mei beleggen zowel de FNP als de Partij voor het Noorden een ledenvergadering, waar besloten moet worden over het al dan niet gezamenlijk deelnemen aan die Kamerverkiezingen. De programmatische basis is gelegd.

Wij zijn erg benieuwd naar de opvattingen van de leden. Zowel naar die van de Partij voor het Noorden als naar die van de FNP. Het Leeuwarder Courant-bericht van 26 april lijkt in elk geval lichtelijk voorbarig.(30 april 2006)

 


Waddengas
door Hilbert Koetsier

Terwijl de Duitse bondskanselier Angela Merkel met de Russische president Putin een deal maakt over gasleveranties uit Rusland, probeert Nederland de laatste restjes gas uit zijn eigen bodem te persen. Merkel heeft geen gas en zal er dus met geld voor moeten betalen. Nederland heeft het wel, maar moet voor het oppompen wel betalen met de mogelijk schadelijke gevolgen daarvan. Dat wil zeggen: Noord-Nederland moet daarvoor fysiek betalen.

Eind juni wil het ministerie van Economische Zaken een definitieve vergunning aan de NAM geven voor het boren naar gas in de Waddenzee. Het ministerie heeft geprobeerd de vergunning vergezeld te laten gaan van een onafhankelijke beoordeling of de boringen schadelijk zijn voor het Wad. Als dat zo is, zal met het boren gestopt moeten worden. Ze willen dus boren met ?de hand aan de kraan?.

Met 'onafhankelijk' onderzoek hebben het kabinet en de NAM willen aantonen, dat de boringen geen blijvend schadelijke gevolgen hebben voor het Wad. Zo zal de bodem weliswaar een beetje dalen, maar doordat het Wad een bewegelijke zandmassa is, zal die daling vanzelf weer opgevuld worden.

Het is de vraag hoe goed men kan voorspellen wat er met deze bewegende zandplaten gebeurt als er gas uit de onderlagen wordt weggepompt. Als er maar continue goed naar de gevolgen gekeken wordt en er tijdig maatregelen komen als er iets mis gaat. De grote vraag is alleen: wie gaat het in de gaten houden en wie kan uiteindelijk ? geheel onafhankelijk ? zeggen: NAM, nu met boren stoppen. Vooral in de (nabije) toekomst, als de fossiele energie steeds schaarser en duurder wordt en daarmee de belangen die samenhangen met het Nederlandse gas. Er zal gelden: hoe groter de algemene belangen zijn, hoe kleiner het belang van het Wad.

Dat is een ongemakkelijke situatie, met name voor Noord-Nederland. Als er schadelijke gevolgen optreden door het boren, dan krijgen gebieden in Noord-Nederland de directe gevolgen te verwerken ? terwijl de macht om dat tegen te gaan en het boren te stoppen buiten Noord-Nederland ligt.

Het Waddengebied is niet alleen voor de gehele Noordzee een belangrijk gebied (als broedplaats voor vogels en vissen), het is ook voor Noord-Nederland een gebied dat onlosmakelijk met de inrichting, economie en cultuur verbonden is. Noord-Nederland (en de Noord-Duitse waddengebieden) heeft dus alle belang bij een zorgvuldig omgaan met het Wad. Daarbij moeten de Groningen en Friesland een flinke vinger in de pap hebben. Dat is momenteel niet zo. Den Haag heeft alle macht naar zich toegetrokken. Voor de noordelijke statenleden en belangenorganisaties rest slechts de lobby.(30 april 2006)

 


Nieuwe snelle treinverbinding naar het Noorden?
door Statenfractie Groningen

De Zuiderzeelijn, in welke variant dan ook, is van de baan. Provinciale Staten van Groningen hielden naar aanleiding hiervan een extra vergadering op 19 april. Op de agenda stond het gevoerde beleid van de Groningse bestuurders (college van GS) over de Zuiderzeelijn. Een door de PvdA ingediende motie werd uiteindelijk met algemene stemmen aanvaard. Ook de Partij voor het Noorden heeft deze motie mee ondersteund.

In het Langman akkoord is de aanleg van een snelle verbinding opgenomen als instrument om de economie en werkgelegenheid in Noord Nederland te stimuleren en de bereikbaarheid te verbeteren. Hiervoor is 2,73 miljard aan rijksbijdrage geoormerkt en gereserveerd. PS van Groningen menen dat de aanleg van een snelle verbinding nog steeds essentieel is voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord Nederland. Het zou ook een essentieel onderdeel kunnen worden van de noordelijke ontwikkelings-as ter verbetering van de bereikbaarheid van (inter)nationale mainports (ook in Duitsland en Scandinavi).

PS vinden het niet acceptabel dat de gereserveerde middelen ingezet worden voor andere doelen dan verbetering van de infrastructuur en stimulering van de economie en werkgelegenheid in Noord Nederland. Daarom roepen PS van Groningen Regering en Parlement op: ?de gereserveerde middelen voor een snelle verbinding hiervoor onverminderd beschikbaar te blijven stellen?.

Die motie is als het ware munitie voor de onderhandelaars vanuit het noorden. Die kunnen nu in Den Haag melden dat de partijen in Groningen unaniem achter dit standpunt staan.

De Partij voor het Noorden heeft de motie ondersteund. Maar overigens zijn wij van mening dat 25% van de aardgasbaten rechtstreeks aan de noordelijke provincies ten goede moet komen. Daarmee kunnen we dan zelf investeren in een verbetering van de infrastructuur.(30 april 2006)

 


Universiteitsmuseum herdacht 100 jaar relativiteitstheorie
Alles is relatief... absoluut!

door Tjeerd Oliemans

In 2005 was het een eeuw geleden dat Albert Einstein met zijn speciale relativiteitstheorie de wereld van de fysica in beroering bracht. Tot die tijd dachten de meeste natuurkundigen uit de 19e eeuw dat alles wel zo'n beetje ontdekt was. Het zou slechts een kwestie zijn van wat nieuwe details om het wereldbeeld te completeren.

Maar sinds 1905 woedt de strijd op het wetenschappelijke front in de fysica heftig, met grofweg enerzijds (maar ook onderling) de theoretische natuurkundigen en anderzijds de experimentele fysici, die fundamentele hypotheses als Loop Quantumgravity, Supersymmetrie of M-theorie graag proefondervindelijk willen bewijzen. Ook dook het oude (wetenschaps-) filosofische en religieuze probleem determinisme versus indeterminisme weer op. Ligt alles al vast (predestinatie) of spelen het toeval en de kansberekening een grote rol? Het was de bron van een groot verschil van mening tussen Albert Einstein (?God dobbelt niet?) en de Kopenhaagse School van Niels Bohr, die Einstein te verstaan gaf dat hij moest ophouden God voor te schrijven wat te doen.

Bestaat het universum ook concreet onafhankelijk van een waarnemer (als God, de mens, of andere bewuste entiteiten) of dan alleen imaginair? Einstein dacht het eerste. Bohr vertegenwoordigde de qantumfysica. Hierin is de waarnemer essentieel, evenals Schrdingers vergelijking en andere golffuncties, Heisenbergs Onzekerheidsprincipe en het statistisch berekenen van waarschijnlijkheden bij de beschrijving van het universum.

Of de verzameling van alle mogelijke paralleluniversa volgens de ?vele werelden?-interpretatie van Hugh Everett III uit 1957. Deze opvatting komt me al heel lang logisch voor, omdat hij sommige paradoxen in de tijdruimte vermijdt en de ongelofelijke hoeveelheid ?toevalligheden? verklaart in de finetuning van talloze parameters, die leidden tot het ontstaan van een bewuste waarnemer als homo sapiens in ?ons? universum. Dit zgn. anthropisch principe begint eindelijk de laatste 10, 15 jaar veld te winnen onder de wetenschappers onder invloed van snaartheoretici als Michio Kaku (nieuwste boek: ?Parallelworlds?) of de even geniale als sympathieke oud-Groninger Whee Ky Ma, die een jaar of vijf geleden als 21-jarige aan de RuG promoveerde tot doctor in de wis- en natuurkunde. Ik bewaar goede herinneringen aan hem. Hij was ook een getalenteerde schaker. Later studeerde hij in de USA neuro-wetenschap.

Anno 2006 blijkt de fysica nog lang niet in staat om alle verschijnselen en krachten in de natuur voldoende te verklaren. Een Theorie van Alles ligt nog een eind in de toekomst, dat geeft nu zelfs zwarte gaten-expert Stephen Hawking toe (?God not only plays dice, but He throws them where they can't be seen!?). Wel kunnen we dankzij moderne instrumenten als satellieten, lasers, syntheseradiotelescopen als LOFAR in Drenthe, deeltjesversnellers als de Large Hadron Collider van het CERN, zwaartekrachtgolven- en neutrinodetectors of supercomputers steeds beter theoretische modellen toetsen. Het Groninger Universiteitsmuseum (Oude Kijk in 't Jatstraat) organiseerde tot 8 april 2006 in het kader van het afgelopen Einsteinjaar de tentoonstelling Alles is relatief... absoluut! Diverse apparaten en presentaties waren te zien, gerelateerd aan wetten en begrippen uit de klassieke natuurkunde, zoals een badkuip (de Wet van Archimedes), de buis van Torricelli of de Maagdenburger halve bollen (luchtdruk). Als slagroom op de vlaai kon je de glazen sarcofaag bekijken met de Egyptische mummie van ?Janus?. De egyptoloog Bert Korendijk vertelde hoe er na een PET-scan een reconstructie kon worden gemaakt van zijn gezicht. Een ander voorbeeld van deze techniek vinden we in het Drents Museum: het Meisje van Yde. Kortom, alles is absoluut relatief, want hoe dood is dood als je postuum onsterfelijk kunt worden met een Theorie of als je na eeuwen weer door anderen wordt waargenomen, al is het maar in een museum?

?Het is gezien, het is waargenomen?, verzuchtte Gerard Reve in een van zijn verhalen. Ik ben opgemerkt, dus ik besta. Zou Reve de oude controverse tussen Einstein en de quantumfysici in gedachten gehad hebben?
(30 april 2006)

 


De Noordelijke Rekenkamer: het eerste rapport
door de redactie

De Noordelijke Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies Drenthe, Frysln en Groningen gevoerde bestuur. Het eerste rapport is daar. Het rapport gaat over de subsidies die het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) uitgeeft ter versterking van het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland.

De rekenkamer concludeert dat het SNN onvoldoende inzicht heeft in wat er met de subsidies wordt bereikt.

Volgens de Rekenkamer moet het SNN haar projectadministratie verbeteren om de effectiviteit van de maatregelen - die moeten bijdragen aan het halen van de doelstellingen van het ?Kompas voor het Noorden? - te vergroten. Het SNN heeft heel afwijzend gereageerd op de aanbevelingen van de Rekenkamer als het gaat om de manier waarop de effectiviteit van de maatregelen geoptimaliseerd moet worden.

De rekenkamer vindt dat het SNN haar eigen systeem van projectadministratie moet verbeteren om tot inzicht in en optimalisering van de effectiviteit van de maatregelen te komen. Dat kan door projectindicatoren een grotere rol te laten spelen bij het afrekenen van projecten. Het SNN vindt deze zienswijze ?eenzijdig en onrealistisch? en meent dat de rekenkamer weinig oog heeft voor de onzekerheden en eventuele complicaties die een dergelijke wijze van effectmeting met zich mee brengt (www.gic.nl). Wat een vreemde reactie!

?Het SNN vindt verder, dat de Rekenkamer voorbij is gegaan aan de manier waarop het SNN al probeert de effectiviteit van de maatregelen in kaart te brengen. Dit is door middel extern en onafhankelijk evaluatieonderzoek al regelmatig gedaan. Een manier van meten die volgens het SNN beter en realistischer is?.

De Partij voor het Noorden vindt deze afwijzende houding van het SNN ten principale onjuist. Je moet dergelijke suggesties ter harte nemen en niet hooghartig van de hand wijzen. Blijkbaar hebben we met het instellen van de noordelijke rekenkamer een goed controle instrument in het leven geroepen.(30 april 2006)

 


Werkgelegenheid in Drenthe
door de redactie

De landelijke media stonden de afgelopen tijd vol van de ontwikkelingen bij NedCar. Maar ook in het Noorden gaat het niet goed met een heleboel bedrijven. Zo spelen er in Drenthe momenteel twee conflicten over werkgelegenheid. In beide gevallen gaat het om overplaatsing van een deel van de bedrijfs-activiteiten naar het buitenland.

Villeroy en Boch in Roden
Een van die conflicten speelt zich af bij de sanitairfabrikant Villeroy en Boch in Roden, die het voornemen heeft een deel van de productie naar Tsjechi te verplaatsen. Het bedrijf maakt onder andere baden en douche-kabines. De stichter van het bedrijf, de heer Bernard Wientjes (sinds mei 2005 voorzitter van VNO-NCW), begon in 1970 met deze productie. Dat werd een bloeiend bedrijf. Na verloop van tijd werden productie en verkoop van de sanitairproducten in een aparte onderneming ondergebracht, Ucosan BV. In 1999 werd dat bedrijf door Villeroy & Boch overgenomen. In de fabriek in Roden werken ongeveer 225 mensen. Door de verhuizing staan vijftig banen op de tocht. De vakbonden onderhandelen al een tijd over het sociaal plan, maar komen er vooralsnog niet uit met de directie.

Over het algemeen ? en ook in dit geval, lijken werkgevers wel erg gemakkelijk geneigd om delen van hun productie te verplaatsen naar zogenaamde lage-lonen-landen. Dat is dan onder het mom van efficiency en rendabiliteit. Soms wordt daardoor werkgelegenheid in Nederland al te gauw weggegooid, terwijl enige tijd later blijkt dat de lonen elders ook stijgen en/of dat de logistiek op afstand toch moeilijk valt te regelen. Een voorbeeld daarvan is de scheepsbouw, die werd afgebouwd omdat het niet rendabel werd geacht, maar intussen toch weer helemaal terug is.

Fresenius Hemocare
Een ander aanhoudend conflict in Drenthe is dat bij Fresenius Hemocare in Emmen Compascuum (producent van bloedtransfusieproducten), waar ook een deel van de productie verhuisd dreigt te worden. De ondernemingsraad van dat bedrijf heeft nu vraagtekens geplaatst bij het nut daarvan en een negatief advies daarover uitgebracht. Omdat de directie het negatieve advies van de OR naast zich neer wil leggen, is ze gedwongen met haar voornemens naar de rechter te gaan. Een goede actie dus van de OR. Laat het bedrijf maar eens voor de rechter aantonen dat die verhuizing per se nodig is. Kunnen zij dat niet, dan is er terecht door de OR ingezet op het behoud van arbeidsplaatsen; voor de regio Zuid-Oost-Drenthe een beter optie.(30 april 2006)

 


OSF-dag: Frysln op zijn paasbest
door Tjeerd Oliemans

Alles werkte mee om er een prachtige dag van te maken. Het boeiende programma, de uitstekende organisatie, die onder de vlag van de OSF in handen was van de FNP en Gemeentebelangen Friesland, de gastvrijheid, aangenaam gezelschap en zelfs het weer.

De OSF-dag, gehouden op 15 april, vond deze keer in Friesland plaats. Het thema was: Het veranderende Frysln, van maakindustrie naar vermaakeconomie. Teun Jan Zanen en ik togen op deze zaterdag naar Leeuwarden en wel naar de Tresoar, het historisch en letterkundig centrum van Frysln. Na koffie met gebak en het begroeten van de ruim veertig andere deelnemers - meest statenleden van bij de OSF aangesloten partijen - heette senator Hendrik ten Hoeve ons welkom. Hij vertelde in het kort iets van de Friese geschiedenis.

Daarna gaf een functionaris van de Tresoar uitleg over deze wetenschappelijke bibliotheek en zijn functie als archief. We zagen voorbeelden van fraaie documenten als een in perkament gebonden boek en een briefwisseling met het thuisfront van een soldaat uit het leger van Napoleon, die de veldtocht in Rusland niet zou overleven. Ook kregen we een zak, gevuld met allerlei mappen en brochures vol info.

Hierna was het tijd voor een wandeling door het oude deel van Ljouwert, waarbij we bij diverse gelegenheden een toelichting kregen. Zo komt er een nieuw museum en een nieuw winkelhart. Bij het Gerechtsgebouw stond er een bus klaar. Hiermee reden we naar Akkrum. Onderweg voerden diverse personen van de organisatie het woord, onder wie Johannes Kramer (FNP). Ze wezen ons op allerlei interessante zaken die we passeerden of gaven hierover nadere informatie. In Akkrum stapten we aan boord voor een tocht over het Sneeker meer. Heerlijk!

Jan Kloosterman, statenlid van Gemeentebelangen Frysln en amateur-archeoloog, vertelde me dat hij het IJstijdenmuseum heeft opgericht. Het wordt op 1 juli in Buitenpost geopend. Zelf heb ik ook een collectie artefacten uit diverse periodes van de oude steentijd en ik zal er zeker zijn. Op de fossielen- en mineralenbeurs op Tweede Paasdag van mijn geologieclub Het Kristal heb ik enkele andere praktijkarcheologen verwittigd, zodat die de datum ook in hun agenda hebben genoteerd.

Na de broodmaaltijd en een Beerenburger op het water voerde Hendrik ten Hoeve het woord. Met het oog op de statenverkiezingen van 2007 drong hij er bij de aangesloten partijen op aan ondanks hun verschillende achtergronden en programma's zoveel mogelijk politieke overeenkomsten te vinden waar hij in de Senaat wat mee kan doen en zich te beraden op de te voeren campagnes. Eenheid in verscheidenheid, destilleerde ik uit zijn wijze woorden. Het gaat er volgend jaar immers om spannen!

Vervolgens stapten we weer op de bus en reden naar het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Ook hier werden we allervriendelijkst ontvangen en kregen uitgebreide voorlichting over dit moderne complex, waarin alles, inclusief de er in gevestigde bedrijven in het teken van de sport staat. We werden overal rondgeleid, van de VIP-rooms van de hoofdsponsors in de nok tot onderin de catacomben van de spelers ? ik weet nu hoe de kast van Paul Bosvelt er uit ziet, evenals de enorme prijzencollectie van Heerenveen. Ook de tribunes betraden we, terwijl een vrijwilliger van de club ons van alles vertelde.

Aan het eind van de middag kregen we in een ruimte in het stadion waar de PvhN wel eens een vergadering heeft gehouden een werkelijk voortreffelijk buffet aangeboden.

Tenslotte gingen we bij alle eerdere folders ook nog naar huis met een exemplaar van ?419 keer Friesland?, een populaire gids van 1024 bladzijden info over even zovele steden en dorpen in deze provincie met foto's van al de vaak eeuwenoude kerken aldaar.

Na het slotwoord van Hendrik ten Hoeve stapten we in een gloednieuwe bus - voorzien van allerlei snufjes als radar, GPS en drie monitoren voor de passagiers - om terug te reizen naar Leeuwarden, waar de Oude Schicht van Teun Jan trouw had staan wachten.

Helaas zijn de ruim 150 foto's die ik tijdens deze mooie dag maakte bijna allemaal verloren gegaan. Juist toen ik ze, na beeldbewerking, op een cd aan het branden was om ze aan de OSF te sturen, gaf de harde schijf waarop ze stonden er na drie foto's definitief de brui aan. Een ervan staat bij dit verslag: het monument van Piet Paaltjens, schrijver van het roemruchte Oera Linda-boek.
(30 april 2006)

 


Arno Ulrichs, Platduuts:
De Grens mutt weg

door Arno Ulrichs

Upstnns kieken weer n heel blt Ostfreesen `n bietje bang over de Grens in d? Groningerland. Vl hebben Not, dat in Eemshaven `n Atomkraftwerk baut word ? en poor Kilometer vr hr Huusdr. Un annern hebben Srg, dat in Delfzijl all? mehr Chemiefabriken komen. Enigen denken, dat de wirtschaftliche Konkurrenz dr de ?flinke Hollanders? all? groter word. Annern maken sk Sren um de Umwelt, un noch annern hebben Not, dat de Touristen dann wegblieven ? fr Ostfreesland wer dat `n gewaltige Daalslag.

Up de anner Kant van Grens ? in Groningen ? word seker ok mit Srg seh?n, wo in Wilhelmshaven en grote Haven fr deep Water, de Jade-Weser-Port, plant word. Wat bedtt dat fr de Tokomst van d? Eemshaven? Un in Bellingwold? kieken de L mit Verdreet tegen de Windmhlens up dtske Sied an.

Is `n roar Saak: Wi proten van en vereenigde Europa, de Nationalstaaten sull?n nich mehr so?n groten Rul splen ? man wenn dat um Planen fr uns Region geiht, dann geiht dat alltied noch tegenanner an. Up d? Papier givt dat sowat as `n ?regionale Raumordnungsplanung? van Dtskland un Holland tosamen. Man wenn d? darup ankummt, dann will jeder Sied blot weer dat beste Enn? fr sk hebben und krabbt teggen de annern an. Van en ?europische Region? snd wi noch wiet weg.

Dat word Tied, dat de Tosamenarbeid van Groningen un Oostfreesland beter word ? nich blot up d? Papier. De Behrden un de Politik mutten uns Region tosamen na vrn brengen. Un wenn Holland un Dtskland dat nich vrnanner kriegen, dann mutten de L hier ? Oostfreesen un Groningers ? dat slmst in de Hand nehmen. Anners blieven wi achterup, un in Den Haag un in Berlin lachen de ppersten blot over uns un knnen uns tegenanner utsplen. Dat Spl sullen wi nich mitmaken! De Grens tssen uns mutt weg ? in Nieuweschans un ok in uns Koppen.

Arno Ulrichs

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.