Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 41Groningen, 31 maart 2006  Ten noorden van deze grenspaal geen regionaal beleid meer? De Europese regionale middelen en Noord-Nederland - Den Haag wil het Europese regionale geld inpikken, ten voordele van de randstad: eerst de aardgaswinsten, toen de Kompasmiddelen en nu de gelden uit Europa voor regionale ontwikkeling. Het wordt tijd dat Zalm vertrekt. Lees meer in deze Nieuw...

Nieuwsbrief 41

Groningen, 31 maart 2006

 

Ten noorden van deze grenspaal geen regionaal beleid meer?

De Europese regionale middelen en Noord-Nederland - Den Haag wil het Europese regionale geld inpikken, ten voordele van de randstad: eerst de aardgaswinsten, toen de Kompasmiddelen en nu de gelden uit Europa voor regionale ontwikkeling. Het wordt tijd dat Zalm vertrekt. 
Lees meer in deze Nieuwsbrief.

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans

 

 


Is de Partij voor het Noorden een lokale partij? 
door Teun Jan Zanen

Ahum. Welnu, na de gemeenteraadsverkiezingen 2006 hebben we welgeteld in één gemeenteraad één raadszetel veroverd. En dat nog wel in de moeilijkst te besturen gemeente van Nederland: Delfzijl. Het is Marja Kaptein die moet trachten de positie van ?Partij voor het Noorden-raadslid? in Delfzijl de komende tijd vorm te geven. We hadden juist daar iets meer verwacht dan 1 zetel, maar stuitten op een fanatieke campagne ?stem blanco?, die ons flink wat stemmen kostte.

In Groningen is het niet gelukt in de raad te komen. We kregen 2% van de stemmen, waar we 2,5% nodig hadden. De kiezers hadden blijkbaar nog geen helder beeld gekregen van waar de Partij voor het Noorden (op lokaal niveau) voor staat. De vraag was ook of er naast de Stadspartij, die toch iets authentiek lokaals uitstraalde, ruimte was voor de Partij voor het Noorden. Nee dus. De Partij voor het Noorden heeft niet duidelijk kunnen maken dat de toekomst van de stad Groningen in hoge mate afhangt van de vraag of Noord-Nederland op den duur meer autonomie weet te veroveren. Mogelijk heeft daarenboven de niet geheel weggeëbde rivaliteit tussen Geert Spieker en onze lijsttrekker, Fleur Woudstra, ons toch ook wat opgebroken.

In Emmen haalden we bij lange na de kiesdeler niet. Egbert Kruize had de stiekeme hoop, gezien de toch behoorlijke belangstelling voor de Partij voor het Noorden in de media, dat we wel een zeteltje zouden weten te veroveren. Helaas was de trend, winst voor links tegenover de regeringspartijen, in Emmen heel sterk. En de overblijvende stemmen moesten verdeeld worden over een stuk of zes lokaal-achtige partijen. Dat bleek teveel van het goede.

Voor de kiezers in Delfzijl, Groningen en Emmen was onze presentatie als lokale partij niet overtuigend genoeg geweest. Zelf, dat wil zeggen alle leden en sympathisanten die in de campagne meegeholpen hebben, hadden we wel een goed gevoel. Onderling was er veel enthousiasme en het publiek bleek toch redelijk ontvankelijk voor onze ideeën (alleen blijkbaar net niet genoeg om ook op ons te stemmen). 

Met de keuze om aan raadsverkiezingen deel te nemen hebben we in principe als partij de weg naar vorming van gemeentelijke afdelingen opengezet. Met onze leden in de drie hiervoor genoemde plaatsen willen we overleggen over hoe we die ?afdelingen? vorm gaan geven. Te beginnen in Delfzijl, omdat we daar de relatie tussen fractie, afdeling en ?hoofdbestuur? uiteraard goed moeten regelen. Al die discussies tezamen moeten uitmonden in het vaststellen van een reglement voor de Partij voor het Noorden-afdelingen. Daarmee zullen we onszelf misschien niet tot een lokale partij ontwikkelen, maar wel tot een meer lokaal gewortelde, regionale partij.

Teun Jan Zanen


(31 maart 2006)

 


Het Noordelijk Parlement 
door Teun Jan Zanen

Zoals iedereen vast bekend is, werken de drie noordelijke provincies samen in het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Het dagelijks bestuur van die club wordt gevormd door de drie colleges van Gedeputeerde Staten en het algemeen bestuur uit de fractievoorzitters van alle fracties in de drie noordelijke Provinciale Staten.

Deze bestuurders hebben zich begin 2003 voorgenomen elk half jaar de drie voltallige Provinciale Staten bijeen te roepen voor een gezamenlijke vergadering. En zowaar er hebben twee van zulke vergaderingen (zeg maar van het Noordelijke Parlement) plaatsgevonden. Maar afgelopen najaar kregen de Statenleden doodleuk een briefje, dat wegens een gebrek aan onderwerpen zo?n vergadering die herfst helaas niet door kon gaan. En onlangs lapte het dagelijks bestuur van het SNN het weer. In samenspraak met de agendacommissie meldde ze opnieuw dat wegens te weinig agendapunten de gezamenlijke voorjaarsvergadering niet door kon gaan.

En dat, terwijl de rijksoverheid het regionaal beleid heeft afgeschaft, het Kompasprogramma heeft opgeblazen, tegen onze wil in besloten heeft het aardgas onder de Waddenzee vandaan te pompen, zogenaamd ter compensatie een Waddenfonds heeft ingesteld waarbij wij slechts mogen adviseren over de besteding, ruzie maakt met de Europese Commissie die wel - o.a. in Noord-Nederland - door wil met een regionaal ontwikkelingsprogramma en besluitvorming over de Zuiderzeelijn achteloos wegschuift tot na de zomer. Om eens wat te noemen.

Het idee van SNN is nu om op 12 juli a.s. zo?n gezamenlijke bijeenkomst te organiseren, ergens in Drenthe. Ik denk dat wij moeten proberen om op die datum een grote demonstratie te organiseren rond die bijeenkomst, om te laten weten dat we hartstikke flauw zijn van de huidige regering en dat we van de drie samenwerkende noordelijke provincies (van onze bestuurders in het SNN) stevige taal verwachten. Een eis voor meer autonomie tegenover de wijze waarop het Noorden nu behandeld wordt zou niet misstaan! 

Teun Jan Zanen


(31 maart 2006)

 


Fusion: verkiezingen, punk en de FNP Ljouwert 
door FNP-fraksje Ljouwert

"Fusion", heet het in de muziek en gastronomie. Je gooit verschillende ingrediënten bij elkaar, experimenteert wat met de verhoudingen, roert even goed en serveert het uit. Met stijl. Zo kan een verstokte metalhead ineens onder de indruk raken van de anders voor hem onnavolgbare R&B. Fusion is ook de manier waarop de FNP-Ljouwert graag politiek bedrijft. 

We zoeken naar nieuwe wegen om een onverwacht publiek met andere ogen te laten kijken naar onze uitgangspunten. Dat moet ook. De FNP heeft stevige wortels op het platteland en de kleine kernen, maar heeft meer moeite om in de steden een duidelijke plaats te veroveren. Dat vraagt een creatieve aanpak. In een aantal grotere plaatsen begint dat te lukken, waaronder Leeuwarden, waar een hele actieve, betrokken en jonge fractie zit.

Na al eens een geslaagd politiek café te hebben georganiseerd als voorprogramma van een concert van een - vrouwelijke - punkband De Riplets, hielden we in februari een verkiezingsavond met als thema "As ik boargemaster fan Ljouwert wie dan...". Zeven sprekers uit zeer uiteenlopende hoek bogen zich over de vraag wat er zou gebeuren als zij het voor het zeggen hadden. De directeur van het FEC, die van het Von Laun instituut, maar ook een coffeeshop eigenaar en een Afrikaanse kunstenares. De redevoeringen werden afgewisseld door culturele bijdragen geleverd vanuit de FNP-kandidatenlijst, soms snoeiharde muziek, soms een wonderbaarlijke reis door de geschiedenis. Burgemeester Dales schitterde door afwezigheid.

Natuurlijk was het in het begin even wennen. Het duurt even voordat mensen begrijpen dat het niet erg is dat ze één van de presentatoren niet verstaan. Dat dit er juist bij hoort. Maar toen Moayad Abdulkadir tot nieuwe Burgemeester werd benoemd en als ambtsketting het allerlaatste Leeuwarder tegeltje met de spreuk "Atyd syk en noait doad" kreeg (de fabriek is failliet), had men de smaak te pakken, ontstond de spontane doch zeer gewenste polonaise op een jam van Elizabeth Hietkamp (nr 3), stadsdichter Arjan Hut en Rinke en Wietske en greep Anneke Douma (nr 30) de gitaar. De fotograaf van de LC bleef tot 2 uur 's nachts hangen.

In de krant de volgende dag stond dat er vooral eigen aanhang op de avond was. Wat niet waar was, maar wel de sfeer weergeeft. Dat we ondanks deze avond dan uiteindelijk nét niet de tweede zetel in Leeuwarden hebben gehaald geeft niet. Het is al goed, het wordt beter. As we mar tiid fan libjen ha! 


(31 maart 2006)

 


Bondsstaat Koninkrijk der Nederlanden 
door de redactie

Van Duitsland is het algemeen bekend dat het een bondsstaat is, bestaande uit een aantal, namelijk zestien deelstaten. De staten vallen gezamenlijk onder de Bond, met een bondsregering (zeg maar de Tweede Kamer) en een bondsraad (zeg maar de Eerste Kamer). Maar wist u eigenlijk wel dat het Koninkrijk der Nederlanden ook een bondsstaat is?

De bondsstaat Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 1954 en omvat nu drie deelstaten: Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Er is, anders dan in Duitsland, geen bondsregering en -raad, maar een monarch (de koningin) die de deelstaten verbindt.

In 1954 werd de koloniale relatie tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen beëindigd met de totstandkoming van een ?Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden?. Suriname en de Nederlandse Antillen kregen beiden de status van een land en daarmee autonomie op het gebied van binnenlands bestuur. Nederland leverde autonomie in aan het Koninkrijk der Nederlanden (onder andere op het gebied van buitenlandse zaken en het Nederlanderschap). Een nieuw (federaal) Koninkrijk der Nederlanden werd in het leven geroepen door het Statuut.

In 1975 trad Suriname uit het Koninkrijk en werd een onafhankelijke republiek en in 1986 kreeg Aruba, tot dan toe onderdeel van de Nederlandse Antillen, de status van land en werd zo een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Sindsdien bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit de drie bovengenoemde deelstaten.

(Bron: Wikipedia)


(31 maart 2006)

 


Energy Valley Crosslinking Dag 
door Geert Staats

Op 1 maart organiseerde Energy Valley een dag met als thema Duurzame Mobiliteit. Naast de onvermijdelijk lijkende, beleidsmatige zaken, werden zowel projecten gepresenteerd die al zijn gestart als projecten die nog in ontwikkeling zijn. Hierbij werd voortgeborduurd op een congres in Leeuwarden (najaar 2005). Aan de bijeenkomst namen meer dan 200 enthousiaste bezoekers deel, waaronder naar schatting zo?n tachtig procent ondernemers.

Het meest inspirerende en concrete in deze dag was de presentatie van Bouwe de Boer van de gemeente Leeuwarden/provincie Friesland. Leeuwarden is in Noord-Nederland het actiefste met het promoten van brandstoffen die het milieu ontzien. Net als de Partij voor het Noorden, ziet de Boer het ?kip-of-het-ei? probleem dat ontstaat als je aan dit soort projecten begint. Er zijn geen tankstations voor milieuvriendelijke brandstof omdat er niemand op rijdt en niemand rijdt erop omdat je het nergens kunt tanken.

Leeuwarden zet zich ervoor in om deze situatie te doorbreken. Dit voorjaar opent de eerste aardgaspomp in Leeuwarden waarna het netwerk wordt uitgebouwd in Noord-Nederland. Rijden op aardgas is niet alleen schoner, volgens de Boer, maar ook goedkoper dan conventionele brandstof. Dan wordt het interessant voor bedrijven in de regio. Een promotionele rol van de lokale of provinciale overheid om bedrijven of particulieren te overtuigen van de voordelen van schonere brandstoffen, in dit geval aardgas, is echter onontbeerlijk. Daarom heeft de gemeente Leeuwarden ook de autodealers ingeschakeld. De eerste vier aardgasauto?s zijn inmiddels in Leeuwarden verkocht. Drie aan de gemeente Leeuwarden en één aan de Boer zelf. Maar de gemeente gaat verder. De eerste tweehonderd personen die een aardgasvoertuig kopen mogen een jaar lang gratis tanken én parkeren in Leeuwarden, vervolgt de Boer. De Boer hoopt dat deze werkwijze zich verspreidt in de regio. 

De overheersende kritiek op deze dag was nog steeds het inconsistente beleid van de (rijks)overheid op het gebied van stimulering van duurzame mobiliteit. Dit maakt het zeer moeilijk om duurzame initiatieven echt goed van de grond te krijgen. Regionaal lijken er verschillen te zijn in de aanpak. De provincie Friesland lijkt definitief besloten te hebben om geen keuze te maken uit de serie beschikbare alternatieve brandstoffen. Zij willen al die brandstoffen blijven stimuleren. Groningen heeft een dergelijke keuze nog niet gemaakt. Het gevolg is dat geen van alle alternatieven nu echt goed aan bod komt.

Hoewel aardgas als motorbrandstof schoner is dan de bestaande fossiele brandstoffen, blijft het feit dat ook aardgas een fossiele brandstof is. Gezien hun verregaande, om niet te zeggen complete CO2 neutraliteit, verdienen ook brandstoffen op basis van bio-grondstoffen zoals Puur Plantaardige Olie een even zo grote stimulans als fossiel aardgas. Dat PPO daarvoor op dit moment de beste kansen biedt ligt voor de hand. Alle technische zaken zijn uitgezocht, er hoeft niets meer uitgevonden te worden, het overgebleven probleem is op dit moment het gebrek aan een langdurig fiscaal betrouwbare overheid die mede het voortouw durft te nemen.


(31 maart 2006)

 


Biobrandstoffen: eerst niet interessant, nu verplicht 
door Hilbert Koetsier

Bij de Partij voor het Noorden weten we dat een aantal mensen al jaren vecht voor hun ideeën over energie van de toekomst. Zij zagen al lang geleden aankomen dat olie en gas in snel tempo aan het opraken zijn. En natuurlijk welke kwalijke effecten deze brandstoffen voor ons milieu hebben. Afgelopen maand heeft de Nederlandse regering eindelijk toegegeven: er moeten toenemend biobrandstoffen gebruikt worden. Sterker nog: verplicht vanaf 1 januari volgend jaar.

Regelgeving voor het verplicht stellen van tenminste 2% energie uit biobrandstoffen op het totaal van energie uit de diesel en benzine moest afgelopen maart in concept klaar zijn. Om deze straffe deadline te halen, zo schrijft staatssecretaris Van Geel in zijn ?beleidsbrief biobrandstoffen? was heel wat beleidsinspanning nodig.

Van Geel gaat er nu voor zorgen dat in 2010 5,75% van de energie uit biobrandstoffen komt, zoals de EU dat voorschrijft. Om voor 2007 op gang te komen worden biobrandstoffen tot 31 december 2006 gesubsidieerd. De regels die vanaf 2007 gaan gelden worden dan binnen een jaar aangevuld met regels die innovatie, duurzaamheid en certificering verder moeten stimuleren.

Wat betekent dit in de praktijk, zo vroegen ook andere kamerleden zich af. Ten eerste wordt brandstof waarschijnlijk enkele centen per liter duurder ? je moet er wat voor over hebben. Ten tweede wil dit niet zeggen dat straks in elke getankte liter brandstof 2% biologische olie zit, want dat zou voor Van Geel erg moeilijk te meten zijn. Die 2% kunnen dus op flexibele manier verkregen worden. Ten derde gaat Van Geel er werk van maken de nu soms nog dure biobrandstoffen grootschaliger in te laten zetten, zodat de prijs ervan zal dalen. 

En hoe zit het met Puur Plantaardige Olie (PPO) als vervanger voor diesel, waarover wij al veel vaker berichtten? Onder het voorbehoud dat er nog extra innovatieve projecten aangemeld worden, kunnen er subsidies voor gelden. Maar Van Geel verwacht daar niet te veel van. Blijkbaar is de PPO-lobby nog niet sterk genoeg ? hoewel deze maand ook bekend werd dat de accijnsvrijstelling voor PPO blijft.

Conclusie: beter iets dan niets, beter laat dan nooit. En het blijkt dat pragmatische oplossingen voor ons energieprobleem niet uit de ?milieu-hoek? (bijv. Milieudefensie en Groen-Links ? die willen liever dat iedereen thuis blijft) en ook niet van Nederlandse bestuurders komen. Europese dwang blijft nodig. Gelukkig zijn er mensen die uit eigen overtuiging en in het algemene belang alvast de bal voor het doel leggen. Van Geel kon op sokken scoren. (31 maart 2006)

 


Het Educatief Historisch Centrum in Aduard 
door Fred den Haring, secretaris Historische Vereniging Aduard

De Historische Vereniging Aduard is al een tijd bezig een Educatief Historisch Centrum (EHC) in Aduard te ontwikkelen. Eind vorig jaar presenteerde ze een stedenbouw-kundige visie. De kern van het plan was een interessante architectuur. Bestaande uit: één lijn die het verleden (de abdijkerk of ziekenzaal) verbindt met de tegenwoordige tijd: het EHC. Aan de ene kant van de lijn verbeeldt een lege ruimte het monnikenleven; afgescheiden van de wereld en aan de andere kant van de lijn het bedrijvige wereldse leven van de lekenbroeders. En de gebouwen ?die nog ontworpen moeten worden- komen in dezelfde lijn en richting te staan als de verdwenen kloostergebouwen. Samengevat kunnen we zeggen dat alle reacties uitermate positief zijn geweest. 

Voor die lege ruimte is het nodig dat het RABO gebouw aan de Abdijstraat verdwijnt. Een unieke kans daarop deed zich voor toen dat gebouw te koop werd aangeboden. De Historische Vereniging Aduard en het Gemeentebestuur hebben zich flink ingespannen om het gebouw te verwerven. Dat is in eerste instantie mislukt. Het gebouw is gegund aan een echtpaar dat er wil gaan wonen. 

Het HVA bestuur heeft als reactie daarop de Statenleden van Groningen en de Gemeenteraadsleden van Zuidhorn ?gealarmeerd?. In het vragenuur van de gemeenteraads-vergadering van januari werd uitgebreid gediscussieerd over de gang van zaken. B&W verklaarde dat het plan voor het EHC niet in gevaar was, dat het plan beslist uitgewerkt diende te worden. B&W betreurden de gang van zaken en weten het mislukken aan de ingewikkelde vierhoek die nodig was: Provincie Groningen, gemeente Zuidhorn, de RABO-bank en de HVA.

Later op de avond werd een unanieme gesteunde motie aangenomen door de raad waarin B&W gevraagd werden te onderzoeken welke mogelijkheden er nu nog zijn voor het EHC.

In een aantal gesprekken met B&W van Zuidhorn is ons duidelijk geworden dat zowel de gemeenteraad als B&W de plannen uitgewerkt willen zien. Een compleet plan met kunstwerken, zaalinrichting, gebouwinrichting, bedrijfsplan, tentoonstellingsconcept, subsidiemogelijkheden, ruimtelijke ordeningsaspecten, gebouwontwerp, investeringsplan, exploitatiebegroting, bestuursvorm, mogelijke samenwerking met de Gereformeerde kerk en opname van de Hoge Hof in de plannen enz., enz. De stap die de HVA nu gaat zetten is een projectteam samen te stellen met daarin deelnemers van diverse pluimage (gemeente, provincie, Aduard, rijksdiensten, particuliere investeerders, adviseurs etc.) die een bijdrage kunnen leveren aan de diverse onderdelen van zo?n plan. 

16 maart jl is het project nog eens gepresenteerd aan een 20 tal ambtenaren van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, de Rijksgebouwendienst, Belvedère en het Atelier van de Rijksbouwmeester. Samen met Belvedère wordt nu een plan ontwikkeld om de laatste planontwikkelingsfase ?t/m aanbestedingsrijp maken van het plan- financieel mogelijk te maken. 

Het is nog steeds een ambitieus plan dat veel geld gaat kosten. Het bestuur van de vereniging en haar leden zijn nog steeds vol enthousiasme, passie en lef. Dat is de beste manier om verder te komen. We voelen ons meer dan ooit gesteund door gemeente en provincie. We houden u op de hoogte.(31 maart 2006)

 


Waterschappen 
door statenfractie Groningen

Waterschappen hebben vele taken, zoals het kwantitatieve en kwalitatieve waterbeheer en waterzuivering, en laten alle inwoners van hun gebied daarvoor forse heffingen betalen. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van gewone burgers, van gebouwde eigendommen en van landerijen. Via een systeem van kandidaatstelling hebben burgers enige (onduidelijke) invloed op de samenstelling van die besturen. Iedereen is het er over eens: dit deugt niet. Vandaar een nieuwe waterschapswet. Het ontwerp ligt voor. Het is nu dus tijd om richting de Tweede Kamer te laten horen hoe we in het Noorden over deze zaak denken.

Wij vinden, dat de waterschappen als bestuursorganen afgeschaft moeten worden. Ze kunnen verder als uitvoerende organisaties voor het waterbeheer. De algemene democratie, wat ons betreft de landsdelige besturen, moeten de taak krijgen die waterbeheersing bestuurlijk te regelen. Maar zover wil men landelijk lang niet gaan. We moeten dus roeien met de riemen die we hebben. Dat wil ons inziens zeggen: besturen laten bestaan uit rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van politieke partijen, net zo als bij de gemeentes en bij de provincies. Geen kwaliteitszetels voor organisaties van boeren, van milieuorganisaties, van natuurbeheerders en van wie dan ook. En, waar het de uitvoering van door het rijk opgelegde taken gaat, dient er - net als bij de gemeentes en provincies - een waterschapsfonds te zijn, waaruit die kosten betaald kunnen worden. Wat we verder zelf willen gaan doen kunnen we dan wel financieren uit een eigen waterbelasting. Provinciale Staten van Groningen (met de stemmen van CDA, VVD en D66 tegen) heeft deze laatste opvattingen aan Kamer en kabinet laten weten. Maar eens afwachten hoe ze in Den Haag daarop reageren.


(31 maart 2006)

 


De Europese regionale gelden voor Noord-Nederland 
door statenfractie Groningen

Op donderdag 23 maart was er een interessante bijeenkomst van de algemene steunfractie van de Partij voor het Noorden. Spreker was Dick Michel, de lobbyist voor Noord-Nederland in Brussel. Tweede spreker was Twaan Janssen van de provincie Groningen. Wij kregen van de heren een relaas te horen over (onder meer) het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en hoe Den Haag Noord-Nederland zijn ?rechtmatig? aandeel door de neus probeert te boren. 

De Haagse verdeling van de EFRO gelden over de regio?s in Nederland is als volgt: Noord Nederland ontvangt daarvan 11,4%. De Randstad maar liefst 43,1%. De weging daarbij van de rijksoverheid is een rechtstreeks gevolg van de beleidslijn die het rijk met de nota Pieken in de Delta (2004) heeft ingezet. Namelijk: investeren in de meest kanshebbende regio?s in Nederland. Met deze verdeling hoopt het rijk bij te dragen aan de realisering van Europese afspraken in het kader van de Lissabon Strategie (2000). Die strategie is gebaseerd op een Europese ambitie met ongeveer de volgende strekking: in 2010 moet Europa het meest concurrerende werelddeel zijn. Den Haag redeneert als volgt: in Noord-Nederland valt niets te halen om bij te dragen aan de realisering van die doelstelling. 

De Europese Commissie redeneert anders. De EFRO gelden zijn bedoeld voor die regio?s in Europese landen die niet op eigen kracht kunnen bijdragen aan de realisering van de Lissabon strategie. Waar Noord-Nederland dus prima onder zou kunnen vallen. Dan gaat er een andere verdeling gelden: een groter percentage van de EFRO gelden kan dan het Noorden ten goede komen. 

Het is dus een behoorlijk verschil van mening tussen de Europese Commissie en het rijk over hoe de EFRO-gelden binnen Nederland verdeeld moeten worden. De verordening stelt aan de ene kant dat de lidstaat zelf mag weten waar ze het geld aan besteed (dit is de zinsnede die Den Haag er heeft uitgelicht), maar dan wel binnen de kaders van een door de lidstaat zelf op te stellen Strategisch referentiekader (NSR), dat door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd. Het Nederlandse NSR is dus nu niet goedgekeurd, in ieder geval niet wat de verdeling van de gelden betreft. En dat kan nog wel even zo doorgaan, want niemand lijkt toe te willen geven. 


(31 maart 2006)

 


Brinkhorst, CO2 en de Partij voor het Noorden 
door de redactie

De Groninger Internet Courant (GIC) meldt op 23 maart dat Minister Brinkhorst van Economische Zaken werkt aan een reddingsplan voor de energie-intensieve industrie in Noord-Groningen. Met het plan is een bedrag gemoeid van een miljard euro. Daarmee kunnen onder meer de bedrijven Aldel en Kollo in Delfzijl op de been blijven. Zijn hulp komt hopelijk niet te laat.

Brinkhorst streeft er nu naar om in de Eemshaven een kolengestookte energiecentrale te laten bouwen. De energie-intensieve bedrijven in de Eemsmond kunnen deelnemen aan de bouw van die centrale, en daar dan goedkope energie afnemen. Volgens hem kunnen kolencentrales met de nieuwste technieken schoon produceren. De bouw van zo?n nieuwe centrale vergt minimaal vijf jaar. De steun van Brinkhorst zou dan bedoeld zijn om deze periode te overbruggen waardoor de Groningse bedrijven het voorlopig nog kunnen uitzingen. 

In zo?n schone kolencentrale geloven wij niet direct. Wij voelen meer voor enkele biomassa-centrales. Vreemd is dat onlangs het ministerie van EZ een subsidieregeling voor het bevorderen van de opwekking van energie uit biomassa heeft stopgezet. Wat is dat voor politiek? Naar ons idee moeten we in de Eemsmond toe naar vele bedrijven in de sfeer van energie-productie. Dat is goed voor de landbouw, goed voor de energieverbruikende industrie (prijs van de energie) en goed voor het industrieel perspectief van de Eemsmond. Dat moet Brinkhorst ons inziens allemaal mogelijk gaan maken. Of anders moet hij maar vertrekken.

De Partij voor het Noorden wil de hiervoor geuite ideeën over de toekomst van de Eemsmond verder ontwikkelen. Een projectgroep is daar onlangs mee aan de slag gegaan. Mocht u belangstelling hebben om daaraan ook een bijdrage te leveren, dan kan dat. Stuur dan gauw een mailtje aan info@partijvoorhetnoorden.nl(31 maart 2006)

 


Klaas Knillis Hofstra, Stellingwerfs:
Gezaemelik Belang 

door Klaas Knillis Hofstra

Gemienteraodsverkiezings: mien perti'j het wunnen, dat ik bin tevreden.
Mar toch ok einliks niet. Waant et leek wel hiel veul op kammenettien pesten. Niet dat ik daor wat op tegen hebbe, hoe rapper dat zootje vot is, hoe beter.
Mar et zol neffens mi'j toch wat meer gaon moeten over de gemiente. Ien van de oplossings zol wezen dat al disse verkiezings niet tegelieke holen wodden. Krek as laandelik gebeurt, zol ok in de gemiente gelden moeten dat as et college vaalt d'r ni'je verkiezings kommen.
Mar goed, zo veer is et nog niet.

Hoe is d'r stemd?
En dan kiek ik naor twie dingen. Hoe het de PvhN et daon en hoe is et in Stellingwarf gaon?
Over de PvhN zal al genog schreven wezen. De tied het te kot west om dudelik te maeken waor as de PvhN veur staot. In Emmen is et volkomen mislokt, 299 stemmen wiels de kiesdrumpel 1237 was. In Delfziel wel iene zetel, mar daornao weer naodloos ansleuten bi'j de oolde poletiek. In Grunningen lokte et krek niet (1671 stemmen in stee van 2187). Ik daenke dat et een strategische fout west het om Fleur liesttrekster te maeken. Liestduwster had nog krek kund. Now is d'r niet stemd op de PvhN, mar op et gedonder binnen de Stadperti'j tusken heur en Geert Spieker. Jammer.

In Ooststellingwarf vaalt de grote winst van Ooststellingwarfs Belang op, van niks op 4, en dat zonder dat et einliks dudelik is wat now et verschil mit de aandere perti'jen is.
Weststellingwarfs Belang het ok nog steeds 3 zetels.
En a'k et brieder bekieke: in Westerveld het Gemientebelangen nog 3 zetels en in Stienwiekerlaand hebben de lokaole perti'jen tegere 7 zetels. In alle vier gemientes is de PvdA trouwens de grootste.

A'k et now nog wat groter bekieke, in et hiele Noorden hebben meer as 100.000 meensken op PvhN, FNP, Gemientebelangen en soortgelieks stemd.
Veur de Perveensiaole Staoten betekent dit meugelik 10 tot 15 percent van de stemmen.
Veur een meugelike dielnaome an Twiede-Kaemerverkiezings zol et, mit stemmen uut Overiessel en de rest van et laand haost 2 zetels betekenen.
Dat, wark an de winkel.

Klaas Knillis Hofstra

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.