Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 40Groningen, 28 februari 2006  Het Raamprogramma Het raamprogramma is uitHet raamprogramma van de Partij voor het Noorden bevat onze visie op de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en geeft zicht op wat wij met Noord-Nederland willen. Dit raamprogramma dient ook als raamwerk voor op te stellen (en opgestelde) lokale en provinciale verkiezingesprogramma¬ís in de periode 2006-2...

Nieuwsbrief 40

Groningen, 28 februari 2006

 

Het Raamprogramma

Het raamprogramma is uit

Het raamprogramma van de Partij voor het Noorden bevat onze visie op de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en geeft zicht op wat wij met Noord-Nederland willen. Dit raamprogramma dient ook als raamwerk voor op te stellen (en opgestelde) lokale en provinciale verkiezingesprogramma?s in de periode 2006-2011. Alle leden krijgen het raamprogramma binnenkort toegestuurd. U vindt het nu ook al op deze website (zie rubriek De Partij)

Regionale taal en identiteit

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor de streektalen. Bijvoorbeeld over een lokaal verkiezingsprogramma in het Fries, over de erkenning van de Nedersaksische streektalen in Europa en over het belang van het onderwijzen van regionale talen.†
Lees meer in deze Nieuwsbrief.

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans


 


FNP-Smallingerland en het Fries†
door Teun Jan Zanen

De FNP-afdeling Smallingerland heeft een lokaal verkiezingsprogramma opgesteld onder de titel: ?anders en beter?. Oftewel ?oars en better?, want het programma is geschreven in het Fries. Zij pleiten voor volledige tweetaligheid. Ook zijn zij voorstander van het aanbieden van cursussen lezen en schrijven in het Fries, zowel voor nieuwkomers als voor Friessprekenden.†

Zij dienden, consequent als ze zijn, enige tijd terug hun kieslijst in het Fries in, hetgeen in eerste instantie op een afwijzing door het stembureau uitdraaide. Tegen deze discriminatie van het Fries gingen zij in beroep en ?. met succes. De oorspronkelijke, friestalige lijst werd alsnog geaccepteerd.

O ja, verheugend is dat de FNP op de kaden in Drachten meer voorzieningen wil treffen om het wildplassen (?wyld pisjen?) daar tegen te gaan. Zo u leerde ?en passant? zomaar twee woorden Fries (en Frans).

Streektalen
Ook de Partij voor het Noorden heeft de streektalen in Noord-Nederland hoog zitten. Het Fries heeft, na een lange strijd, een positie als tweede rijkstaal verworven, met daaraan verbonden de nodige privileges. Het Europees handvest voor regionale talen en minderheidstalen dient als basis voor de nationale wetgeving over de streektalen. In navolging van het Fries, moeten ook de Nedersaksische streektalen naar onze mening een grotere erkenning krijgen. En dat is broodnodig, willen die streektalen kunnen overleven in deze tijd van Nederlands TV-geweld en oprukkend Engels. Een eigen streektaal geeft kleur aan de eigen regio, maakt deel uit van de eigen identiteit van een streek en maakt dat mensen zich thuisvoelen. Het bestaan van meerdere talen en streektalen in Noord-Nederland staat op zich voor een culturele rijkdom. Die rijkdom moet wel benut worden in het onderwijs, het toneel, het cabaret, het gezongen lied, in de literatuur, enzovoort. Anders slijten ze weg. Om dat te verhinderen doen ook wij ons best. Onze maandelijkse column in ťťn van de noordelijke (streek)talen beoogt u telkens aan het bovengenoemde streven te herinneren. Wij hopen dat u daarvan weet te genieten.

Verkiezingen†
We wensen Repke Hollema, raadslid in Smallingerland en lijsttrekker voor de FNP (maar ook lid van de Partij voor het Noorden!), sterkte met de laatste loodjes van de campagne en hopen dat de FNP versterkt terugkeert in de raad.

Teun Jan Zanen


(28 februari 2006)

 


Het gesprek FNP-Partij voor het Noorden†
door Teun Jan Zanen

Vorig jaar besloten de besturen van de FNP en de Partij voor het Noorden, na goedkeuring van de respectievelijke achterbannen, na te gaan of er mogelijk een voldoende programmatische basis zou bestaan om als twee partijen in 2007 gezamenlijk aan landelijke Tweede Kamer verkiezingen deel te nemen. Een gedurfd besluit. Immers een reeds decennia lang bestaande en in die zin ook reeds enigszins gevestigde, regionale partij in Friesland en een jonge hond, een nieuw ontstane regionale partij in Groningerland, met direct pretenties om in het gehele Noorden te opereren, onderzoeken hun grootst-gemene-deler. Waar zijn ze het over eens en vormt dat een voldoende basis om samen in de strijd op te trekken? Ziedaar de vragen die de ingestelde convenantscommissie op z?n bordje kreeg.

Inmiddels hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden, afwisselend in Groningen en in Leeuwarden, zijn diverse stukken en notities uitgewisseld en zijn reeds de nodige discussies gevoerd. Het is nu zover, dat een soort tienpuntenprogramma wordt ontwikkeld, waarvan de convenantscommissie meent dat het een voldoende basis biedt voor discussie en besluitvorming in de beide partijen en waarvan zij tevens van mening is dat het een voldoende fundament biedt om een gezamenlijk ?project-Den Haag? aan te gaan.

Let wel, we zitten nog slechts in de eerste fase. Zodra de convenantscommissie met het hiervoor genoemde voor de draad kan komen, zal het aan de beide partijbesturen worden voorgelegd.

Voorzien is dat in april in de beide partijen de discussie over de dan hopelijk voorliggende documenten plaatsvindt en dat in mei de beide partijen zich daarover zullen uitspreken.

Dat wordt dus best nog een spannend voorjaar.

Teun Jan Zanen


(28 februari 2006)

 


Burgemeester Bellingwedde: "Weg met de provincies"†
door Statenfractie Groningen

De scheidend burgemeester van Bellingwedde, Drenth (Partij van de Arbeid), hield een pleidooi voor het op termijn opheffen van de provincies. In zijn visie kunnen we volstaan met twee bestuurslagen: de grote gemeentes en Nederland als geheel. Daarboven Brussel als centraal gezag.

De ideeŽn van Drenth over bestuurlijke vernieuwing getuigen van een ruimere visie dan de meeste van zijn partijgenoten. Wanneer in die kring over de positie van het middenbestuur wordt gesproken, haast iedereen zich - aangevoerd door de Groninger CdK Alders - te verklaren dat niet over structuren gesproken moet worden. Oftewel, dat de provincies moeten blijven zoals ze zijn.†

De Partij voor het Noorden kijkt iets anders tegen de toekomstige ontwikkeling aan dan Drenth. Waar Drenth de nationale staat als middenbestuur ziet, ziet de Partij voor het Noorden landsdelen als beste maat voor het middenbestuur. De Nederlandse staat als middenbestuur doet volgens ons te weinig recht aan de ligging en oriŽntatie van regio?s. Een aantal bestuurlijke taken kan beter dichter bij de burgers neergelegd worden, in geografisch samenhangende gebieden van een overzichtelijke omvang qua oppervlakte en bevolking, zoals Noord-Nederland. Deze regio's moeten niet te klein zijn. Maar Nederland zou als regio weer te groot zijn.


(30 januari 2006)

 


De situatie in Delfzijl†
door Teun Jan Zanen

In feite heeft de gemeenteraad van Delfzijl Burgemeester Appel de laan uitgestuurd. Ze had de fractievoorzitters laten weten dat ze alleen als burgemeester verder kon als een raadsmeerderheid achter haar stond. Dan moest dus worden teruggekomen op het haar afnemen van de portefeuille Personeelszaken. Maar de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen, PvdA, CDA en VVD, steunden hun wethouders in hun optreden jegens burgemeester Appel. Appel ging dus weg: een nieuwe politieke crisis in Delfzijl.†

Delfzijls Belang (de voorloper van de Partij voor het Noorden), Groen Links en de Christen Unie, wisten over deze zaak een aparte raadsvergadering af te dwingen (22 februari j.l.) De in no-time benoemde interimburgemeester Cees Waal zat voor. De drie wethouders zouden zich als eerste verantwoorden. Maar: die ochtend traden ze af. Ze durfden de raad kennelijk niet tegemoet te treden. De klucht werd nog groter, toen de fractievoorzitter van de PvdA, Jan Menninga, meedeelde dat hij helemaal niet zijn steun aan het college had ontzegd, zoals de PvdA-wethoudster ?s ochtends als reden gaf voor haar opstappen. Het lijkt erop dat de PvdA-wethoudster werd geofferd, na het vuile werk van het afzetten van Appel te hebben opgeknapt.†

Delfzijl is furieus. Uiteraard de oppositiepartijen, maar ook de bevolking. Het is in het belang van heel Noord-Nederland dat er in Delfzijl weer een stabiele politiek komt: voor de verdere ontwikkeling van de noordelijke zeehavens, voor de werkgelegenheid in de regio en voor grensoverschrijdende samenwerking. De Partij voor het Noorden maakt zich hier sterk voor en wil een nieuwe politieke start mogelijk maken.†


(28 februari 2006)

 


Fries in het Comitť van de Regio?s?†
door de redactie

In juni 2005 werd het gebruik van regionale talen in EU-organen goedgekeurd door de Raad van Ministers. Eind 2005 was het dan ook voor het eerst mogelijk met regionale talen inbreng te leveren in de plenaire zitting van het Comitť van de Regio?s.†

Dit kost natuurlijk wel veel geld (tolken!). In ieder geval is door de Raad van Ministers besloten dat de kosten van het gebruik van een regionale taal in de EU-vergaderingen door de lidstaat moeten worden gedragen. Het tijdschrift provincies.nl stelt dat ?het onbekend is wat Zalm ervoor over heeft om het Fries in de vergaderzalen van de Europese Unie te laten klinken? (provincies.nl, nr. 10). Dit is dus een Europese aangelegenheid die bij de rijksoverheid bepleit moet worden. De Partij voor het Noorden pleit ervoor dat gemeenten en provincies er bij het rijk op aandringen dat ook de andere noordelijke streektalen verdere erkenning krijgen.

(Bron: provincies.nl, nr. 10)


(28 februari 2006)

 


SONT Streektalen†
door de redactie

Sont is de Stichting Streektaal Organisatie in het Nedersakische Gebied. Sont maakt zich sterk voor het verwerven van erkenning voor de Nedersaksische taal volgens deel III van het Europese handvest. Dat proces duurt nu al bijna 10 jaar. Wat is de meerwaarde van de erkenning? Bijvoorbeeld dat dan provincies en gemeenten een actief streektaalbeleid moeten voeren, er grotere subsidiemogelijkheden komen voor projecten ter bevordering van een levend gebruik van de taal en een betere bescherming en behoud van de streektaal.†

Zie ook: www.sont.nl


(28 februari 2006)

 


Mestvergisting†
door Egebert Kruize

De Partij voor het Noorden organiseerde afgelopen vrijdag in Emmen, met behulp van de Stichting Drentse Duurzame Energie Promotie (DDEP), een voorlichtingsmiddag over mestvergisting. De bijeenkomst vond plaats in hotel Emmen.

Wat is mestvergisting? Het is een manier van mestverwerking die milieuvriendelijk is. Een boer gooit de mest van varkens of koeien in een groot vat. De mest gaat dan gisten door de werking van bacteriŽn, die gas en warmte produceren. Beide zijn goed te gebruiken. Het gas is goed te benutten als brandstof en voor energie-opwekking; de warmte voor de kassen. Na het vergisten, blijft er een residu over. Dat residu bevat veel fosfaten. Er zijn landen waar ze belang hebben bij fosfaten als meststof. De reststoffen zijn dus goed te exporteren.†

Op de bijeenkomst kwamen ongeveer 70 boeren af. De sprekers waren Mathieu Dumont van Senter Novem, Henk Brink voorzitter LTO afdeling Drenthe, Douwe Hoekstra van Hoekstra Suawald uit Friesland. Als voorzitter trad op Egbert Kruize, lijsttrekker van de Partij voor het Noorden in de gemeente Emmen. Ook de provincie Drenthe was aanwezig, bij monde van de heer Scholten. Het was een levendige middag waar veel vragen werden gesteld en beantwoord.

Mestvergisting wordt nog niet op grote schaal toegepast. Hoewel er veel werd voorgelicht, zal de ontwikkeling verder moeten bevorderd. Er zijn goede kansen, maar de weg is nog lang.†

Zij die meer voorlichting willen, kunnen terecht bij de Stichting Drentse Duurzame Energie Promotie.†


(28 februari 2006)

 


Vaarwegen uitbouwen ? roetuitstoot afbouwen†
door Hilbert Koetsier

Het vakblad voor de scheepvaart Schuttevaer meldde in december dat het kabinet de uitbouw van enkele vaarwegen versneld wil uitvoeren. Er is geld over, want een aantal wegen kunnen niet worden aangelegd, omdat Nederland niet meer voldoet aan de Europese regels van fijnstof in de lucht. Dat liet ons de oud-schipper A. Runhart uit Groningen weten.

Runhart maakt duidelijk dat we met de binnenscheepvaart een hoop energie kunnen sparen en uitstoot van schadelijke stoffen kunnen verminderen. Een vrachtauto op de weg verbruikt bijvoorbeeld vijf keer zoveel dieselolie om een ton goederen te vervoeren, als een binnenvaartschip. En met vijf liter brandstof kan een schip een ton goederen 500 kilometer vervoeren ? een vliegtuig komt daarmee niet verder dan 6,6 kilometer.

In Nederland is een dicht net van vaarwegen, maar daar zijn we in het verleden niet altijd even zuinig op geweest. Een aantal oude vaarroutes (bijvoorbeeld in de veenkoloniŽn) zijn gedempt en in het huidige vaarnet zitten veel ?bottlenecks?, zoals te krappe sluizen. Runhart is dus blij met het ?fijnstofprobleem?, want dat maakt dat de scheepvaart weer meer in beeld komt. Europese regelgeving is lang niet altijd slecht...




(28 februari 2006)

 


Bibliotheek, persvrijheid en objectieve informatie†
door Tjeerd Oliemans

Wat is het belang van de bibiotheek? Onder meer dat je een schat aan betrouwbare informatie kunt vinden in je nabije omgeving. Daar moeten dan wel in principe alle boeken beschikbaar zijn. Het boek Stupid White Men van Michael Moore (AP), is een mooi voorbeeld van hoe een boek dreigde te worden geboycot en hoe een dappere bibliothecaresse dat wist te voorkomen.

De eerste druk van Stupid White Men (50.000 stuks) van Michael Moore werd door HarperCollins met vernietiging bedreigd, omdat het politieke klimaat zo kort na '9/11' was veranderd. Een bibliothecarrese die dit ter ore kwam, nam contact op met Moore. Moore beschrijft:†

?De bibiothecaresse Ann Sparanese gaf mij [Michael Moore, red.] te verstaan (zoals het een echte bibliothecaresse betaamt) dat ik dit niet stil mocht houden, want dat dit wijdverspreide klimaat van censuur en onderdrukking niet alleen mij aanging. Dat iedereen daar last van had. Door een nieuw wetsartikel, genaamd U.S.A. Patriot Act, mochten bibliothecarissen sinds kort geen verzoeken van de politie meer weigeren, als die inzage wilde hebben in wat iemand las. (...) Ann Sparanese vroeg iedereen om naar HarperCollins te schrijven en te eisen dat ze Michael Moores boek zouden publiceren. En honderden, op den duur zelfs duizenden mensen gaven gehoor aan haar oproep. Ik had er geen idee van?.†

Moore vertelt dat HarperCollins onaangenaam verrast is door de kwaaie brieven die ze sindsdien van allerlei bibiothecarressen ontvangen. ?Hmm?, denkt Moore, ?bibliothecarissen, dat is inderdaad een terroristengroep waar niet mee te spotten valt?.

Steeds als ik dit fragment lees in het boek of door Michael Moore zelf hoor uitspreken op de CD-versie, dank ik de Heere of de Profeet voor moedige, intelligente, gewetensvolle mensen met visie als hij of als de bibliothecaresse Ann Sparanese. Ze bewijzen dat ook een individu invloed kan hebben op de loop van de geschiedenis. In dit geval ten goede. Je hoort, zeker ook in Groningen, vaak mensen zeggen dat ze toch niks kunnen doen omdat de Hoge Heren alles bekokstoven. Dat mag vaak waar zijn, maar het is geen schande te proberen eens boven jezelf en je eigen onmacht uit te stijgen en te zeggen, zoals ik eens in een film zag: 'I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore!' - 'Ik ben heel pissig en ik pik het niet meer!'

Maar om dat goed te kunnen doen, heb je veelzijdige en betrouwbare informatie nodig en liefst ook nog betaalbaar. Als boek, tijdschrift, knipselkrant, film en internet. Zodat je niet alleen afhankelijk bent van wat bevooroordeelde persmuskieten je in halfbakken stukjes vol fouten proberen wijs te maken ? of, veel vaker, juist niet vertellen. Word je eigen journalist! Een schat aan informatie kun je daarbij vinden in de bibliotheek op een niet te grote afstand van je woning. De Partij voor het Noorden draagt deze voor de democratie zo belangrijke publieksvoorziening dan ook een warm hart toe.



(28 februari 2006)

 


Regionale identiteit onderwijzen op school†
door de redactie

Het Partij voor het Noorden lid Sabrina Jessen, docent aan de Realschule in Weener (in het Rheiderland) heeft onderzoek gedaan naar lesmethodes over regionale identiteit. Regionale identiteit speelt voor veel mensen, onbewust, een belangrijke rol. In het Rheiderland bijvoorbeeld, spreekt verreweg het grootste deel van de bevolking (ook de jongeren) Ostfries-plat. Deze streektaal lijkt veel op het Gronings en eigenlijk weinig op Hoogduits. Dit sterke Ostfriese ?regiogevoel? kan jongeren houvast in hun leven geven, vindt Jessen.

Jessen beschrijft in een afstudeerscriptie die ze voor haar lerarenopleiding schreef, een serie lessen die ze bij het vak Duits in haar klas (vergelijkbaar met derde jaar Havo) doorvoerde. Leerlingen moesten een enquÍte houden onder mensen uit hun omgeving, waarin vragen stonden in relatie tot de Ostfriese identiteit. Door verschillende leeftijdsgroepen en of mensen zich wel of niet Ostfries voelden, tegen elkaar af te zetten, konden de leerlingen identiteitsgevoelens in grafieken uitdrukken.†

?Het onderzoeken van meningen van anderen over hun identiteit, provoceert jongeren een eigen mening over de waarden van hun regio te ontwikkelen. Het is belangrijk dat jongeren zich met hun woongebied kunnen identificeren en zich binnen een overzichtelijke regio kunnen oriŽnteren; vooral in deze tijd waarin wereldproblematiek alom tegenwoordig is. Ze moeten later immers de verantwoordelijkheid over hun regio willen dragen. Een regionale taal kan daar sterk bij helpen. Daarom moeten regionale waarden en talen op school onderwezen worden,? betoogt Jessen.

(Scriptie met lesmateriaal kan nabesteld worden)


(28 februari 2006)

 


Nee tegen kerncentrale in de Eemsmond†
door de redactie

De Partij voor het Noorden is tegen het idee van de vestiging van een nieuwe kerncentrale in het Eemsmondgebied. Staatssecretaris van Geel opperde dat idee recentelijk.

Een kerncentrale levert uiterst schadelijk nucleair afval op. Dit afval is de eerste veertig jaar zelfs zo gevaarlijk, dat het bij de kerncentrale moet ?afkoelen?. Daarna moet het zeker 10.000 jaar veilig opgeborgen kunnen worden. Vooral voor deze zeer langdurige opslag is wereldwijd nog vrijwel geen oplossing voorhanden. Het afval van nu kan een bedreiging voor mens en dier tot in de verre toekomst betekenen. Een kerncentrale openen om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van CO2 uitstoot is, in het algemeen, dan ook absoluut ongewenst.†

Met name in het Eemsmondgebied zijn heel goede mogelijkheden om alternatieve energieproductie te vestigen, vanwege de zeeverbinding en het ruime landbouwgebied daarachter. Het is daarom een beter idee om van energie verslindende productie (zoals die van Aldel en van Kolo) over te gaan op energie-opbrengende productie. De oliemolen - die puur plantaardige olie perst uit koolzaad - is daar een goed voorbeeld van. De techniek is voorhanden. Nu is het de beurt aan de politiek om, samen met het bedrijfsleven in de Eemsmond, te werken aan een ombouwprogramma naar deze vormen van energieproductie.†

Er moet wel ruimte blijven voor industrie die energie verbruikt. Maar deze industrie moet proberen zo efficiŽnt mogelijk met de energie om te gaan en dient in het netwerk van schone energieproductie en consumptie worden ingebouwd.


(28 februari 2006)

 


De hervorming van het Europese suikerbeleid†
door Statenfractie Groningen

Het Europse suikerbeleid wordt hervormd. In het nieuwe beleid gaat de suikerprijs drastisch omlaag: op termijn met circa 40%. De inkomenscompensatie voor boeren loopt daarnaast in de tijd geleidelijk af (tot ongeveer 60%). Er komt daarnaast een opkoopregeling voor suiker. De komende jaren zal sprake zijn van een aflopend bedrag per ton bieten dat binnen de quotumgrenzen wordt geteeld. De minst ontwikkelde landen hebben vanaf 2009 vrije toegang tot de Europese markt. Er moet een strenge controle komen op de oorsprong van de suiker, opdat niet derde landen zich op de Europese markt storten.†

De forse impact die als gevolg van het nieuwe beleid dreigde, pakt uiteindelijk minder dramatisch uit. Het nieuwe beleid biedt de boeren ruimte tot het overstappen op andere teelten en/of het vergroten van de schaal van de productie, terwijl zij een deel van de inkomstenderving gedurende een aantal jaren vergoed krijgen. Het Europese beleid is erop gericht het totale areaal (dat wil zeggen de uitstaande quota tezamen) aan suikerbietenbouw te verkleinen.

In de drie noordelijke provincies zorgt de suikersector momenteel voor ongeveer 9.000 inkomens bij de akkerbouwers en in de bedrijfsketen suiker. Daarvan werken er ongeveer 500 in de suikerindustrie in Groningen, met nog enkele honderden banen extra tijdens de bietencampagne. De Noordelijke provincies steunen de ombouw van de suikerketen. Zo zijn er alternatieve waarden te realiseren uit de bieten bijvoorbeeld in de vorm van de productie van bio-ethanol. Ook kan in de teelt van bieten nog efficiencyverbetering plaatsvinden. En de logistiek van af- en aanvoer kan ook nog beter.

De Partij voor het Noorden vindt dat de aandacht vooral op de alternatieve producten moet worden gericht. Een geleidelijke ombouw van de suikerketen kan wellicht leiden tot een vernieuwde, bloeiende agro-industriŽle sector in Noord-Nederland.



(28 februari 2006)

 


Een reactie op ons artikel in Nieuwsbrief 39
Boycot Fresenius Hemocare†

door de redactie

In de vorige nieuwsbrief schreven we een bericht over het verlies van arbeidsplaatsen bij Fresenius Hemocare in Emmer Compascuum. Dat bedrijf gaat voor een deel verplaatsen naar TsjechiŽ. Eťn van onze leden reageert.†

De in Haarlem woonachtige heer Vreeze legt een vergelijking met een soortgelijke ontwikkeling, circa een jaar geleden in Barcelona. Een vestiging van Philips dreigde daar verplaatst te worden naar lage lonen landen. Daarop besloot het bestuur van Catatonie de volgende maatregel te nemen: geen enkele officiŽle instantie zou voortaan nog een Philips product kopen. Philips bleef uiteindelijk.†

Het zal hier wel niet lukken om onze overheden zover te krijgen, denkt Vreeze. Hij oppert dat je misschien afnemers van Fresenius Hemocare (zoals ziekenhuizen) wel zou kunnen bewegen om hun producten niet meer af te nemen. Hij constateert terecht dat het bedrijf omwille van nog meer winst het bestaan van honderden families op het spel zet.†



(28 februari 2006)

 


Campagne - impressies uit Groningen, Delfzijl en Emmen†
door de redactie

Groningen
Groningen heeft een groeiend actief campagneteam. Daar is bijvoorbeeld als altijd ons aller Jan Uitham. Op een woensdagmiddag verzamelde hij op de schaatsbaan Kardinge een tiental kinderen. Een uur lang kregen schaatsles van Jan Uitham en een andere instructeur. Maar niet alleen daarmee maakt Jan Uitham zich verdienstelijk. We hebben ook Jan Uitham-flyers, die mede door hemzelf druk worden verspreidt. We hebben natuurlijk ook de prachtige Fleur Woudstra-posters (met dank aan de ontwerpster: Maaike de Laat). En van zowel Jan als Fleur hebben we een gedicht van de stadsdichter. En er zijn programmaboekjes, leuzen, posters, krantenartikelen, spandoeken, een lijsttrekster die zich sterk maakt voor van alles en voor de wijkvoorzieningen en een boel andere actieve kandidaten en andere helpers. Meerdere fotografen, bijdragen aan debatten, Valentijnsbloemen, een historische stadswandeling en nog veel meer. Een fleurige campagne!

Emmen
In Emmen hebben we een ideologisch zeer gedreven lijsttrekker. Prachtige uitspraken, in alle oprechtheid. En ?Samen U en wij, naar een betere maatschappij?, is er daar maar ťťn van. Je wou dat je in Emmen woonde. Inhoudelijk maakt hij zich sterk voor de minima en voor creatieve vormen van werkgelegenheidsverbetering in de regio Emmen. Het bevorderen van zorgboerderijen is er een voorbeeld van. En ook de organisatie van een voorlichtingsbijeenkomst over mestvergisting is een voorbeeld van zo?n creatief plan: de combinatie van schone productie en werkgelegenheid (zie elders deze nieuwsbrief).†

Delfzijl
Delfzijl is behoorlijk getraumatiseerd door de affaire-Appel. De campagne wordt beÔnvloed door het wegsturen van een burgemeester en wethouders die weglopen voor de consequenties. De oppositie bestaat uit de Partij voor het Noorden (als opvolger van Delfzijls Belang en de zetel van Groen Links), de lijst Stulp uit Bierum, Gemeentebelang en de Christen Unie. Een nieuwe meerderheid zal heel goed kunnen draaien rond de Partij voor het Noorden. De zaken in Delfzijl staan op scherp. De verkiezingscampagne is een regelrechte strijd zonder pardon.†



(28 februari 2006)

 


Kerst Huisman, Fries:
Pake†

door Kerst Huisman

In man wit pas wat it sizze wol om pake te wÍzen as er it ek echt is. Iksels haw no trije fan dy lytse bernsberntsjes, twa jonkjes en in famke. De ‚ldste is Idzard. Hy wennet mei syn ‚lden yn Dķtskl‚n. Dat liket aardich fier fuort, mar wy kinne der dochs wol geregeld hinne. Koartlyn hawwe myn frou en ik in pear dagen op him en syn jongere suske past, omdat heit en mem der efkes tusken ķt woenen. Idzard is twa jier en fjouwer moannen en begjint al aardich te praten. Hy moat fansels foarlÍzen wurde en as er op bÍd giet, krijt er noch in fleske.†

Mar wy hienen it dochs net goed dien, want hy woe neat ķt it fleske drinke en bleau mar protestearjen yn syn bÍdtsje, ek doe?t wy al wer Żnder wienen. Doe tochten wy der opiens oan dat ķs dochter sein hie dat it jaan fan dat fleske altyd in hiel seremonieel wie. Hy moast it leechdrinke wylst hy by ien fan ķs op skoat op de bank by it bÍd siet. Dus ik wer nei boppen ta. It fleske stie der noch. Ik tilde him ķt syn bÍdtsje, naam him mei nei de bank en sette him it fleske oan de mŻle. Hy begŻn fuortdalik te drinken. It wie no wol goed, fŻn menear.

Wylst hy it fleske leechdronk, stuts ik in hiel ferhaal tsjin him Űf. Dat wy dÍr earst net oan tocht hienen dat dit ta de gewoanten fan it hŻs hearde, en dat hy it fleske sa en net oars leechdrinke moast, en dat it my ferskriklik begrutte en dat ik der de oare kear goed om tinke soe en dat hy it krije koe, sa?t hy it hawwe woe. Hy lŻkt de fles ķt syn mŻltsje, sjocht my oan en seit: ?Ja!? En drinkt fierder. Dan binne jo heit en pake tagelyk.†

Kerst Huisman

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief¬†door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.