Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 39Groningen, 30 januari 2006  Delfzijl, Emmen, Groningen Nadat de Algemene Ledenvergadering van 5 januari het raamprogramma van de Partij voor het Noorden had vastgesteld, kon wat haar betreft het startsein voor de verkiezingsstrijd in de gemeenten Delfzijl, Emmen en Groningen gegeven worden. In die gemeenten zijn groepen enthousiaste mensen van start gegaan met het opstellen van ...

Nieuwsbrief 39

Groningen, 30 januari 2006

 

Delfzijl, Emmen, Groningen

Nadat de Algemene Ledenvergadering van 5 januari het raamprogramma van de Partij voor het Noorden had vastgesteld, kon wat haar betreft het startsein voor de verkiezingsstrijd in de gemeenten Delfzijl, Emmen en Groningen gegeven worden. In die gemeenten zijn groepen enthousiaste mensen van start gegaan met het opstellen van verkiezingsprogramma?s en het opstellen van kieslijsten.

In deze nieuwsbrief stellen we de lijstrekkers aan u voor: Syb Roelsma (Delfzijl), Fleur Woudstra (Groningen) en Egbert Kruize (Emmen) (ie verderop deze nieuwsbrief). Inmiddels zijn de kieslijsten van de partij voor het Noorden in die gemeenten ook al ingediend en daarmee is de campagne officieel van start gegaan. Op naar 7 maart!!
Lees meer in deze Nieuwsbrief.

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans


 


De campagne is los†
door Teun Jan Zanen

In de Groninger Gezinsbode wordt op vrijdag 6 januari 2006 groots aangekondigd: ?de PvdA in de stad Groningen organiseert een groot lijsttrekkersdebat en wel op 17 januari. Lichtelijk voorbarig, want pas op 23 januari kunnen de politieke partijen hun kandidatenlijsten inleveren op de gemeentehuizen in den lande. Maar alŗs, de meeste lijsttrekkers in de stad Groningen zijn bekend. Bij nadere bestudering blijkt evenwel dat de zittende partijen alle zijn uitgenodigd, maar niet de twee partijen die voor het eerst meedoen aan de raadsverkiezingen: de Partij voor het Noorden en de NCPN. Alweer (denk aan de Europese verkiezingen, toen ons hetzelfde overkwam).

Snel de campagneleider van de PvdA bellen. ?Nee, zij ging daar niet over, dat had de voorzitter, Wim Wildeboer, zelf geregeld.? Dus Wim Wildeboer, nog bekend uit een grijs PPR-verleden, gebeld. ?Nee, daar was niets meer aan te doen. Vol is vol.? Helaas Pindakaas. Dat dreigde een valse start te worden voor de verkiezingscampagne in de stad Groningen.†

Waarom nou het prille plantje van de parlementaire democratie zo ruw vertrapt? ?De PvdA nu al bang voor de Partij voor het Noorden? kopte het verontwaardigde persbericht.

Radio Noord, als de kippen erbij, wist ondergetekende ?s ochtends vroeg om 7.30 uur voor de telefoon te krijgen om zijn gal te spuwen. Wildeboer zat ook in de uitzending. Dat leidde tot een leuk debat, onder voorzitterschap van Edwin Pasveer.†

Resultaat: Wildeboer haalde bakzijl. De beoogde lijsttrekker van de Partij voor het Noorden voor de raadsverkiezingen in de gemeente Groningen mocht alsnog tot het lijsttrekkersdebat toetreden.
Ons eerste succesje was binnen.

Teun Jan Zanen


(30 januari 2006)

 


De groei van een kunstwerk†
door Teun Jan Zanen

Tjeerd Oliemans, onze gewaardeerde fotograaf en persmuskiet, vertrouwde mij onlangs toe dat hij de Partij voor het Noorden bezag als een kunstwerk. De telkens onverwachte ontwikkelingen maakten het tot een flonkerend, boeiend geheel.

In die beschouwingswijze kan ook ik me wel vinden. De groei en ontwikkeling van onze partij kent grillige en onverwachte momenten. Je kunt die momenten mooi vinden en waarderen of je kunt ze belachelijk maken (zie in de Leeuwarder Courant van 24 januari j.l. het artikel van Hanneke Boonstra). Ik kies voor het eerste.†

Na heftige, diepgravende discussies besloten wij om ? daar waar dat reŽel mogelijk zou zijn ? deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeentes, die om de ťťn of andere reden daarvoor in aanmerking kwamen, werd nagegaan of wij daar over voldoende aanhang beschikten. Aanwezigheid van een club enthousiastelingen die in zou zijn voor het formuleren van een lokaal verkiezingsprogramma en het vaststellen van een kandidatenlijst, was voorwaarde. Uiteindelijk werd gekozen voor de gemeenten Groningen, Delfzijl en Emmen. En toen aan de slag! Het werken aan een verkiezingsprogramma en het zoeken van geschikte kandidaten voor op de lijst betekende een grote, plotselinge inspanning voor de ledengroepen in die drie gemeentes. Eigenlijk zag je min of meer drie partijafdelingen ontstaan. De werkgroepen vervulden noodgedwongen taken van een soort afdelingsbestuur. In de relatie met het bestuur van de Partij voor het Noorden zag je ook al snel iets terug van de relatie van gemeentelijke afdelingen met een partijbestuur. Van haar werden plotseling bepaalde zaken verwacht.

Al eerder hadden we besloten om op het niveau van de Partij voor het Noorden als geheel een raamprogramma te formuleren, dat zou kunnen dienen als leidraad voor het opstellen van lokale verkiezingsprogramma?s. De laatste ledenvergadering hebben we dat program in grote lijnen vastgesteld. Op een rondgestuurd concept waren verheugend veel reacties binnengekomen. Een redactiecommissie heeft inmiddels de definitieve tekst vastgesteld. Dezer dagen zal de tekst op onze wegsite te vinden zijn. Onze drie nieuwe ?afdelingen? konden direct hun voordeel doen met dat raamprogramma. Hun lokale programma?s konden in samenhang daarmee geschreven en daarna ook besproken en vastgesteld worden. Ook die programma?s zullen gepubliceerd worden op onze website.

De relatie tussen die afdelingen en het bestuur van de Partij voor het Noorden zal nader vastgelegd moeten worden, om te voorkomen dat wij slechts als een hoop los zand toevallig bijeen liggen. De reglementen zullen, om een nadrukkelijke samenhang te garanderen, zo tegen de zomer moeten worden aangepast. En dat geldt ook voor de relatie afdelingsbesturen en onze hopelijk straks nieuw verkozen gemeenteraadsfracties. Ook die relaties behoeven te worden beschreven, opdat we toekomstige ontwikkelingen goed geordend tegemoet kunnen treden.

Verder is het zaak al onze vertegenwoordigers en bestuurders nauw te betrekken bij de lopende politieke discussies.

En - last but not least ? we zullen enkele keren per jaar zoveel mogelijk leden bijeen moeten halen om tezamen onze samenhang te manifesteren en om onze idealen helder te formuleren.†
Het kunstwerk kan dan echt gaan flonkeren.

Teun Jan Zanen


(30 januari 2006)

 


De Zuiderzeelijn†
door Statenfractie Groningen

De Zuiderzeelijn is een idee dat al tientallen jaren leeft: een veel snellere verbinding van het Noorden met de Randstad door de aanleg van een nieuwe spoorlijn door de polders. Veel is er gelobby?d, maar het rijk zag er geen brood in, totdat de spoorwegknooppunten Amersfoort en Utrecht enigszins overbelast begonnen te raken. Het idee van een lijn door de polder werd uit de kast gehaald en opnieuw bestudeerd. Misschien was het helemaal niet nodig om een nieuwe lijn van Lelystad via Heerenveen en Drachten naar Groningen te laten lopen. Volstaan zou kunnen worden met een nieuwe verbinding Lelystad-Zwolle, de zogenoemde Hanzelijn. De provincie Drenthe viel daarop uit de noordelijke boot. Zij betoonde zich voorstander van die Hanzelijn.

Regionaal beleid en de zweeftrein
In het rapport-Langman (1997) werd gesteld dat versterking van de noordelijk sociaal-economische structuur nodig was, wilde het Noorden kunnen aanhaken bij de ontwikkeling van de rest van Nederland. In dat rapport werd ook gesproken over de zin van een snellere verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. De drie noordelijke provincies, verenigd in het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) maakten de verbetering van die verbinding tot het kernpunt van het gewenste regionaal beleid gericht op Noord Nederland. De Zuiderzeelijn maakte vervolgens prominent deel uit van het akkoord van het Noorden met het kabinet Kok-I. Op z?n laatst zou in 2010 de eerste schop voor de nieuwe verbinding de grond in gaan. De fantasie sloeg direct op hol. ?Misschien zou die nieuwe verbinding wel uitgevoerd kunnen worden als een nieuw soort zweeftrein, voortgestuwd door magnetische velden, zwevend met grote snelheid van hier naar daar.? In Duitsland zou men daar ook mee bezig zijn. Maar daar bleek men juist vergevorderde plannen voor een zweeftrein aan het terugdraaien.

FinanciŽn: wie betaalt?
De Stuurgroep Zuiderzeelijn wist vier mogelijke verbindingen te definiŽren. Met het rijk kwam men tot een soort voorlopig akkoord: het rijk zou 3,4 miljard euro beschikbaar houden voor de nieuwe verbinding, als de direct betrokken lagere overheden zouden meebetalen. Als het om de zweeftrein ging moest de bedrage 1,3 miljard euro zijn. Bij een snelle trein mocht die bijdrage iets kleiner zijn en bij een intercity+ zou het rijk de zaak voor zijn rekening nemen. Het lukte Alders, commissaris van koningin in Groningen en voorzitter van de stuurgroep, om al de regionale overheden zo gek te krijgen dat zij hun regionale aandeel in beginsel inderdaad ter beschikking stelden: met het groene licht van de Tweede Kamer zou de zaak in uitvoering kunnen gaan.

Problemen
Er ontstonden twee problemen. Ten eerste bleek er bij de Statenverkiezingen van 2003 een grote weerstand tegen de zweeftrein, vooral in Friesland. Daar achtte men de nadelen (zoals het ontstaan van een zuigkracht vanuit het Westen op de Friese bevolking en een grote toestroom van niet-Friezen richting het Friese platteland) groter dan de voordelen. De Partij voor het Noorden verweet de andere politieke partijen in de Provinciale Staten dat ze te gemakkelijk een groot deel van kosten voor hun rekening namen. Deze rijkstaak dient ook door het rijk betaald worden, was (en is) onze mening. En dan moet die lijn ook doorgetrokken worden naar Duitsland. Zo niet, is dit project inderdaad wel meer negatief dan positief. Ten tweede leverde de parlementaire enquÍte naar aanleiding van de aanleg van de Betuwelijn zoveel inzicht op in het tekortschieten van het management van dat project, dat de dames en heren politici niet opnieuw zo?n fout zouden willen maken. En nu de infrastructurele projecten in het westen toch al klaar waren (Betuwelijn en de snelle treinen vanuit de Randstad naar Brussel en Parijs) moest het megaproject Zuiderzeelijn daarvoor dan maar boeten.

Krabbelt het rijk terug?†
De Tweede Kamer is nu al een tijdje bezig het Noorden voor te bereiden op het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Eerder had de regering de regionale en lokale partners al aan de dijk gezet. Het rijk komt nu zelf met een planologische kernbeslissing, waarin alle alternatieven de revue zullen passeren. De provincies en gemeenten krijgen dan maximaal twee maanden de tijd om zich over de voorkeur van het rijk uit te spreken. En daar moet het Noorden dan maar genoegen mee nemen. Als het landelijke verhaal op tafel ligt zal de Partij voor het Noorden zich daar nog eens expliciet over uitspreken.†


(30 januari 2006)

 


Provinciaal Omgevingsplan II†
door de redactie

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben het ontwerp voor het tweede Provinciaal Omgevingsplan (POP II) vastgesteld. Het bevat twee gewijzigde beleidslijnen: het beleid voor de intensieve veehouderij en de opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond.†

Intensieve veehouderij
Om te voorkomen dat de intensieve veehouderij negatieve milieu- en landschapseffecten zou kunnen hebben, had de provincie Groningen in het POP I de mogelijkheid om grenzen te stellen aan bedrijfsvloeroppervlakte van zulke bedrijven. De afgelopen jaren is de milieuwetgeving aangescherpt. Onder andere het nieuwe ammoniakbeleid van het Rijk stelt eisen aan de uitstoot uit stallen. GS menen nu dat de milieueffecten ?afdoende? worden geregeld en het niet meer nodig is de vestiging van intensieve veehouderijen tegen te gaan door middel van ruimtelijke regelgeving. De Milieufederatie denkt echter dat de nieuwe milieuwetgeving het gevaar van forse uitbreiding niet tegenhoudt. De Milieufederatie stelt dat binnen de huidige mest- en geurwetgeving, omschakeling van een grondgebonden bedrijf naar een intensieve veehouderij in principe op ieder bestaand agrarisch bedrijf binnen de provincie mogelijk is. Er zijn nog veel ongebruikte mestrechten in Groningen. De college- partijen lijken hun opstelling gewoon door te zetten. De Partij voor het Noorden, met Groen Links en D66, kan niet begrijpen dat de provincie de succesvolle oude regels niet handhaaft en het risico van verdere uitbreiding wil lopen.†

Opslag radioactief afval
In POP-I was vastgelegd dat de diepe ondergrond niet mag worden gebruikt voor de opslag van radio actief afval. Gemeenten moesten daar bij de vaststelling van hun bestemmings-plannen rekening mee houden: het had dus een juridische status. Maar in de kernenergiewet staat nu dat beslissingen over de opslag van radioactief afval een zaak zijn van de rijksoverheid. Het gevolg is dat het ruimtelijk beleid van de provincie voor de opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond niet langer juridisch bindend is. De provincie blijft de opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond wel afwijzen. In POP-II is daarom vastgelegd dat de provincie geen medewerking verleent aan plannen of projecten die voorzien in de opslag van radioactief afval, tenzij hiervoor op basis van de Kernenergiewet een vergunning is verleend.

Het ontwerp POP II ligt nog ter inzage. Er kan nog tot 13 maart 2006 schriftelijk worden gereageerd op het ontwerp. In maart 2007 zijn de eerstvolgende verkiezingen voor Provinciale Staten en het POP III wordt dan mede de inzet van die verkiezingen.(30 januari 2006)

 


Grensdorp Bellingwedde†
door de redactie

In de gemeente Bellingwedde, gelegen in Oost Groningen en grenzend aan ons buurland Duitsland, stagneert de bevolkingsgroei. De werkgelegenheid in de industrie in Oost-Groningen is afgenomen en de groei van de dienstensector houdt niet over. Jonge mensen trekken weg. Het gemeentebestuur wil nieuwe huizen bouwen in de hoop daarmee bewoners aan te trekken.†

Maar Nederlandse huizen nabij de Duitse grens zijn snel te duur, want in Duitsland is het veel goedkoper bouwen. De PvdA-wethouder van Bellingwedde kwam op het idee om een dorp te ontwikkelen op de grens en daar dan de Duitse regels te laten gelden: dat zou resulteren in goedkope huizen en zou nieuwe mensen aantrekken.†


Grenspost bij Nieuwstatenzijl (foto: Hilbert Koetsier)

De provincie Groningen vindt het beter alleen daar te bouwen waar er vraag naar woningen is. Het grensdorp is een idee met weinig realiteitsgehalte. Bij de afstemming van regels met het buurland zouden veel problemen en kosten opduiken. En alleen al alle nieuwe voorzieningen (wegen, nutsvoorzieningen) die zo?n heel nieuw dorp vraagt, doen het prijsvoordeel van de Duitse woningen waarschijnlijk teniet. Bovendien staan in Bellingwedde al veel huizen te koop, juist vanwege de mensen die over de grens gaan wonen. Nieuwe woningen in een nieuw dorp neerzetten lijkt dus onzinnig. Iedere bewoner kan over de grens gaan wonen en de kans dat zij in het nieuwe grensdorp zouden neerstrijken is klein. Een ander probleem - aan de Duitse zijde - is dat Nederlanders die over de grens gaan wonen zich niet aanpassen aan de cultuur daar. Grensoverschrijdende samenwerking is dus geboden. Maar het grensdorp lijkt niet de juiste oplossing.(30 januari 2006)

 


In hartje Stad
Werkloze wiskundeleraar Lambertus van der Marel runt nu denksportcafť Atlantis†

door Tjeerd Oliemans

Bij de talloze kroegen en eetcafťs die Groningen tot zo'n eldorado voor studenten, politici en andere levensgenieters maken, heeft zich sinds 21 december van het vorige jaar aan de Oude Kijk in 't Jatstraat cafť Atlantis gevoegd. Op een steenworp afstand van het Academiegebouw, waar ons aller Dana Kamphorst onlangs promoveerde, en de Harmonie bevindt zich het intieme kroegje dat van alle gemakken voor de denksporter is voorzien. Er is zelfs een voor ieder toegankelijke internetverbinding met een website van Atlantis, die is ontworpen om het schakers gemakkelijk te maken toernooien te volgen en op de hoogte te blijven van allerlei interessante schaaknieuwtjes.

'Waarom ben je cafť Atlantis begonnen, Bert?'
De besnorde kroegbaas, die ik ken als verdienstelijke probleemcomponist en sterke clubschaker in het eerste team van Unitas, vertelt me dat zijn baan als wiskundeleraar in Leeuwarden bij een afdeling van de Universiteit Twente was opgeheven omdat er steeds minder wiskundestudenten kwamen. Na de nodige sollicitaties besloot hij een oud idee te realiseren. Een ander voormalig denksportcafť, de Evenaar, was namelijk al een tijd geleden in andere handen overgegaan en gaandeweg had daarbij in feite een metamorfose tot coffeeshop plaatsgevonden.

Er leek dus behoefte aan een nieuw honk in de Groningse binnenstad voor schakers en andere denksporters. Inmiddels zijn er naast schakers al beoefenaren van go te vinden. Ook dammers, bridgers of back-gammonspelers kunnen er terecht, want het benodigde materiaal als borden, stukken, schijven, klokken e.d. is aanwezig, evenals een schaaktafel en diverse gewone tafels.

Het is de bedoeling dat er ook activiteiten plaatsvinden als toernooitjes, lezingen of borrels. Uiteraard zijn ook niet-denksporters welkom.

Als ik op een woensdagavond langs kom om nog wat foto's te maken, is juist denksportcrack Erik Hoeksema bezig op een demonstratiebord partijen uit het traditionele Corustoernooi te bespreken voor een aantal schakers.†

Lambertus van der Marel geeft de zetten die hij op internet aantreft door aan de commentator en diens actief mee-analyserende publiek. Voorzien van een heerlijk Belgisch kriekbiertje ? gelukkig is hier geen Heineken te bekennen - laat ik mij deze ambiance genietend welgevallen.

Vele jaren heb ik in Groningen als clubschaker doorgebracht en vanavond is de sfeer weer als vanouds. Als even later een andere mij bekende schaker met mij een boom opzet over de Partij voor het Noorden, goede films, Michael Moore, 'wormgaten' in de hyperruimte, klassieke muziek ? ook in Atlantis te horen evenals genietbare popmuziek ? en vervolgens Bob Dylan en Tom Waits, kan mijn avond niet meer stuk. Alles van waarde is weerloos, zei Lucebert destijds en ik hoop dan ook van harte dat Bert van der Marel het in deze barbaarse tijden gaat redden met Atlantis.(30 januari 2006)

 


De Weissensee†
door de redactie

Schaatsen heeft zich ontwikkeld tot een populaire sport. Zowel in georganiseerd verband als volledig ongebonden wordt er in Noord-Nederland geschaatst.†

Wat de eerste categorie betreft, kennen we onze helden en heldinnen: van Atje Keulen-Deelstra tot Marianne Timmer, van Rintje Ritsma tot onze nieuw ster Alexander Oltrop.†

En dan ons unieke Jan Uitham. Wat een sportman en dat op zijn leeftijd: 80 jaar. Hij rijdt nog mee in bijvoorbeeld de alternatieve elfstedentocht. Want aan strenge winters met veel, mooi natuur ijs heeft het wel ontbroken de afgelopen winters. Dus vertrekt het peloton jaarlijks in de winter naar Oostenrijk voor wedstrijden en voor de alternatieve elfstedentocht.†

De tweede categorie schaatsers kreeg afgelopen januari ook even de kans. Onze helden hadden hun hielen nog niet gelicht of ook in Nederland viel de vorst in. Maar, onze helden hadden toch gelijk. Tochten als de Noorderrondrit zaten er bij lange na niet in, ?Iesbewies? of niet. Terecht was de finefleur van het Noord-Nederlandse schaatsgebeuren dus afgereisd naar de Weissense.

We wachten nog op de foto?s. In het bijzonder die van Jan Uitham, tevens de lijstduwer van de Partij voor het Noorden bij de gemeenteraads-verkiezingen in de stad Groningen. We hebben zijn stuwkracht hard nodig.†


(30 januari 2006)

 


Fresenius Hemocare in Emmer Compascuum†
door Egbert Kruize / de redactie

Begin januari werd bekend dat bij het bedrijf Fresenius Hemocare in Emmer-Compascuum dit jaar ongeveer 400 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen (waaronder meer dan 100 uitzendkrachten). De directie vertelde dat het ontslag nodig is, omdat een deel van de productie wordt stopgezet en activiteiten worden verplaatst naar TsjechiŽ. Bij het bedrijf werken in totaal 600 mensen. Dit is een typisch voorbeeld van een bedrijf dat door lage lonenlanden wordt weggetrokken.†

Bij Fresenius in Emmer-Compascuum worden medische hulpmiddelen en steriele vloeistoffen geproduceerd.

Het vertrek van Fresenius Hemocare is voor de werkgelegenheid in Emmen Compascuum en omgeving desastreus. Voor Emmen Compascuum was het de grootste werkgever. Het werkloosheidscijfer van dit veenkoloniale dorp zal hierdoor ver gaat uitstijgen boven dat van de omgeving.†

Een bijkomende nadelig effect is dat er veel tweeverdienende huishoudens bij het bedrijf werken. Er staan nu al woningen te koop van tweeverdieners die een hypotheek hebben genomen in de verwachting jaren bij het bedrijf te kunnen werken. Deze komen nu in de financiŽle problemen. Een negatieve spiraal dreigt te ontstaan: denk aan de invloed op winkels in de omgeving.†

De wethouder van de PvdA is momenteel met de bonden in gesprek om te kijken er nieuwe bedrijvigheid naar Emmen kan worden getrokken. ?We hopen dat er iets uitkomt. Als we als Partij voor het Noorden in de gemeenteraad van Emmen komen, zullen we ons daar ook actief mee bezig houden. Wij vinden dat een gemeente die subsidiegeld in een bedrijf stopt, de vinger aan de pols moet houden en eisen moet stellen. Eťn, twee, drie vertrekken zou niet moeten kunnen? aldus Egbert Kruize, de lijsttrekker van de Partij voor het Noorden bij de komende raadsverkiezingen in Emmen.†


(30 januari 2006)

 


Syb Roelsma, lijsttrekker Partij voor het Noorden Delfzijl
?Liever 25 mensen bij de SOOS, dan 100 in het ziekenhuis?†

door Hilbert Koetsier

Delfzijl heeft een probleem. Een groot probleem, want door de steeds duurder wordende energie komt een deel van de chemische industrie aldaar onder druk te staan. Volgens de Partij voor het Noorden lijsttrekker in Delfzijl, Syb Roelsma, moet deze havenstad zich daarom zo snel mogelijk gaan richten op een andere industrietak, namelijk alternatieve energieproductie.

?De situatie is desastreus. Bijna alle industrie in Delfzijl is gebaseerd op delfstoffen, zoals pekel en gas. Die industrie is naar Delfzijl gekomen, omdat die grondstoffen hier goedkoop voor handen waren. Maar als die delfstoffen ineens veel duurder worden, stort alles in.?

De nationale en regionale politiek kan daaraan weinig doen, aldus Roelsma. De bedrijven mogen van Europa niet gesubsidieerd worden. ?Dus moeten we op zoek naar nieuwe industrie. Geen industrie die energie verslindt, maar die energie produceert, want daarvoor hebben we hier goede mogelijkheden.? Roelsma noemt daarbij met name Puur Plantaardige Olie (PPO), biogas en PPO-verwerkende industrie, omdat er een toenemende vraag is naar deze energieproducten.

?Je kunt weinig aan het hier krijgen van nieuwe bedrijven doen, want bedrijfsvestiging is een private zaak. Maar je kunt wel heel gunstige voorwaarden scheppen, zodat bedrijven hier graag willen komen,? vindt Roelsma. ?In het algemeen moet je altijd gebruik maken van wat je geboden wordt. We hebben hier nog veel ruimte voor bedrijven en er is een groot landbouwgebied om ons heen waar energiegewassen op kunnen worden verbouwd. Nu moeten we alleen nog randvoorwaarden scheppen, zodat bedrijven geen nee meer kunnen zeggen.? Roelsma wijst op al 40 jaar braakliggende bedrijfsterreinen, die Delfzijl aan nieuwkomers zou kunnen aanbieden, zonder daar bij aanvang geld voor te vragen. Als die bedrijven pas na vijf jaar moeten betalen, betekent dat, dat je ze ontlast in de opstarttijd. Roelsma gelooft niet in een maakbare maatschappij, maar wel in een kaderstellende maatschappij. ?We moeten ervoor zorgen dat mensen zich gelukkig voelen in Delfzijl. Dat betekent ook dat er een gezonde leefomgeving moet zijn. Nieuwe chemische industrie moet daarom de modernste en schoonste productiemethoden hanteren. Anders komen ze hier maar niet. Ik heb liever 25 mensen bij de SOOS zitten, dan 100 met klachten in het ziekenhuis.? Is Roelsma klaar voor de verkiezingen? ?We hebben er zin in!?


(30 januari 2006)

 


Nieuwe lijstrekkers Groningen, Emmen, Delfzijl†
door de redactie

Fleur Woudstra†(1952) heeft zo?n 25 jaar gewerkt als docente Engels en Duits aan diverse middelbare scholen. Ook is ze sinds 1998 landelijk voorzitter van het nationaal Actiecomitť tegen drugsoverlast (NAD). Ze heeft 4 jaar als fractievoorzitter van de Stadspartij in de gemeenteraad van Groningen gezeten. Via een kortstondige tussenstap met de fractie de Fleurige Stad heeft ze haar banden met de Partij voor het Noorden flink aangetrokken. Op 5 januari is ze vervolgens door de leden van de Partij voor het Noorden woonachtig in Groningen als lijsttrekker gekozen.†

Egbert Kruize†(1940) is onder meer voorzitter van het platform Windenergie Noord-Nederland en voorzitter van de Stichting Veenkolonie en Natuur. Hij was eerder betrokken bij de Onafhankelijke partij Drenthe (OPD) en de gemeentebelangen Emmen. Toen de noordelijke groepering Nieuw FoArum, ontstond, deed Kruize direct actief mee. En met de oprichting van de Partij voor het Noorden was hij er weer bij. Ter gelegenheid van de verkiezingen voor het Europees parlement, was hij de hoogst geplaatste Drentse kandidaat: hij stond op nummer 3. En nu gaat Kruize voor de Partij voor het Noorden een zetel trachten te veroveren in de gemeenteraad van Emmen.†

Syb Roelsma†(1966) is eigenaar van een bouwbedrijf. In 2002 werd hij met een vijftal anderen gekozen voor de Partij Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Delfzijl. Helaas bleek deze groepering instabiel. Syb vormde met drie andere raadsleden de nieuwe formatie Delfzijls Belang, met het volledig vasthouden van het eerder geformuleerde verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen. Delfzijls Belang was op zoek naar steun van een wat bredere politieke stroming. Dat werd de Partij voor het Noorden. Hij gaat voor de Partij voor het Noorden deelnemen aan de raadsverkiezingen in Delfzijl.†

Emmen: de kieslijst wordt ingediend


Delfzijl: de lijst staat vast(30 januari 2006)

 


Siet Bootsman, Gronings:
Licht†

door Siet Bootsman

t Het mie altied speten dat dij 5 piepen van electiciteitscentroale ien Stad opbloazen binnen. Onnerhold kostte te veul geld. k Haar ze zulf wel vaarven wild, mor slim hoog zel k wel nait komen. Wat n belangstelling was er op dag dat springmeester piepen knappen lait. k Von t n mooi markeringspunt, s oavends ook mit dij rode lampkes. Gekleurde laserstroalen over t oetspansel ien t duuster was n goie Úfsluting van n tiedpaark.

Kortsleden lichtte lucht weer op boven dij contreien. Ik ter hen op fiets. k Haar t aal gaauw deur. Lichtwedstried van FC ien t nije stadion. t Hangt n beetje van t wolkendek Úf hou goud t te zain is. Herik, wat zel dat n smak geld kosten. En dat is nog mor ain post. Stad het er n biezundere plek biekregen. Der wordt gunsteg oordaild over EurobŲrg. Aan knijen tou deur bragel is der nait meer bie. Parkeren ging bie eerste wedstrieden beter as ze docht haren. Mor t zel nog wel even duren veur ale tougangswegen der netjes bie liggen en der genog stroatlanteerns binnen. En nou mor hopen dat elk en ain der wat aan het. Dat zel wel lukken as der ien toukomst nog n bioscoopcomplex, winkelderij en kantoren hen zet worden. Over ain kaant vroag k mie Úf: is doar verlet om? Over aner kaant: as der toch wat te doun is din mor zo aantrekkelk meugelk. k Heb traauwens nog niks lezen over n skybox veur minima. Wie zain wel hou t schip strandt.

Mediacentroale wordt al n poos bruukt. Aan welke kaant van t spoor t station komt is mie nog nait duudelk. Noorderstation, t Hoofdstation (woarom noam toch verandern?) en nou nog n Eurohalte, t kin nait op. Wel schaande dat de noam associaties opropt mit geld en nait zozeer mit Verainegde Stoaten van Europa. Of zol t zover nait komen?

Het baauw van EurobŲrg t Noorden dudelker ien de picture zet? k Denk t aal, plaotselk zeker. Belangstelling gait nou wel slim oet noar voetballerij. En hou mooi dat ook wezen mag, der binnen meer dingen dij om aandacht vroagen. Hou hollen wie binnenstad leefboar as raand t mensen makkelk moakt om doar straks te parkeren en ienkopen te doun. t Licht mout nait allain op n nij stuk stad schienen. Ook op t centrum blift n schienvat neudeg.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief¬†door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.