Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 38Groningen, 29 december 2005  Naar een sterker middenbestuur Foto: De beste wensen voor het nieuwe jaar! (Drents Museum te Assen door Tjeerd Oliemans) Op 19 december vond een goed congres plaats over de toekomst van het regionale bestuur in Nederland. Een publiek van wetenschappers en politici uit heel Nederland luisterde en discussieerde in het Drents Museum in Assen een da...

Nieuwsbrief 38

Groningen, 29 december 2005

 

Naar een sterker middenbestuur

Foto: De beste wensen voor het nieuwe jaar! (Drents Museum te Assen door Tjeerd Oliemans)

 

Op 19 december vond een goed congres plaats over de toekomst van het regionale bestuur in Nederland. Een publiek van wetenschappers en politici uit heel Nederland luisterde en discussieerde in het Drents Museum in Assen een dag lang over een onderwerp dat de Partij voor het Noorden hoog in het vaandel draagt.
Lees meer in deze Nieuwsbrief.

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans

 

 


Gemeenteraadsverkiezingen†
door Teun Jan Zanen

De Partij voor het Noorden heeft ten principale de weg geopend om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Concreet gaat het nog slechts om een enkele gemeente. De ledenvergadering sprak uit dat er in een gemeente toch wel een clubje van een man of tien zou moeten zijn dat met enthousiasme met zulke raadsverkiezingen aan de slag wil.†

Tevens zou op voorhand zeker gesteld moeten zijn, dat een lokaal verkiezingsprogramma geŽnt is op de meer algemene programma?s van de Partij voor het Noorden. Welnu, in de stad Groningen wordt momenteel hard gewerkt aan het schrijven van zo?n lokaal verkiezingsprogramma en wordt nagegaan wie eventueel op de kandidatenlijst zouden willen staan. Op onze algemene ledenvergadering van 5 januari a.s. (zie elders in deze Nieuwsbrief) gaan we na of de voorbereidingen zodanig zijn dat we met vertrouwen de zaak door kunnen zetten.†

Een tweede gemeente waar we onderzoeken of deelname van de Partij voor het Noorden aan de raadsverkiezingen opportuun is, is Delfzijl. In Delfzijl komen vele beleidsvraagstukken samen, namelijk rondom de chemische industrie, de waddenzee, de haven, de herstructurering van het woningbestand en de infrastructurele ontsluiting van Delfzijl. Ons leden- en sympathisantental is in die streek evenwel nog vrij beperkt, zodat we ook rondkeken naar eventuele partners. Zo raakten we in gesprek met een min of meer aan ons verwante lokale partij. Of die gesprekken geleid hebben tot een voldoende stevige basis om aan de raadsverkiezingen aldaar deel te nemen moeten we ook op 5 januari beoordelen.†

Een derde gemeente waar we actief onderzoeken of deelname aan de raadsverkiezingen mogelijk is, is Emmen. Onder de enthousiaste aanvoering van Egbert Kruize wordt onderzocht of we voldoende power kunnen opbrengen om aan de raadsverkiezingen aldaar met succes te kunnen deelnemen. Ook daar zijn we in gesprek met ťťn (tot maximaal drie) lokale politieke groeperingen. Samenwerking vandaag kan zich tenslotte ook morgen uitbetalen. Hoe de kansen liggen zullen we op 5 januari onder ogen moeten zien.†

Tenslotte nog Smallingerland. In deze Friese gemeente raakten we in gesprek met de FNP. Het plaatselijke FNP-raadslid voelt zich nauw verwant met de Partij voor het Noorden. Wat hem betrof kon er in Smallingerland wel ťťn of andere vorm van samenwerking tussen FNP en Partij voor het Noorden ontstaan, waardoor er misschien ook wel twee mensen in de raad zouden kunnen komen in plaats van die ene nu. Onze menskracht als Partij voor het Noorden is in Smallingerland evenwel nog wat beperkt, dus in zo?n voorgestelde samenwerking zouden we wel heel nadrukkelijk op de FNP moeten leunen. Verder was ons bekend, dat het bestuur van de FNP, waarmee wij momenteel besprekingen voeren over verdere vormen van samenwerking, van mening was dat in Smallingerland niet op een eventuele toekomstige, nadere samenwerking vooruit moest worden gelopen. Uit een zekere balorigheid daarover heeft de lokale FNP-lijsttrekker zich toen demonstratief ook bij de Partij voor het Noorden als lid aangemeld. In de verkiezingscampagne kunnen we mogelijk die gemeenschappelijke gezindheid ook wel actief uitdragen. Zelf meedoen is daar dus nog niet aan de orde.

Teun Jan Zanen


(29 december 2005)

 


Het congres†
door Teun Jan Zanen

Op 19 december j.l. was het eindelijk zo ver. Na jaren van discussie en in een nog bijna te korte voorbereidingstijd werd dan eindelijk het congres over landsdelig bestuur georganiseerd. Was de discussie daarover op nationaal niveau enkele jaren stilgelegd, in de voorbereidingen naar de Kamerverkiezingen in 2007 hadden recentelijk zo ongeveer alle landelijke politieke stromingen in hun discussiedocumenten het debat over regio-/landsdeelvorming weer geopend.†

Maar in het Noorden, in het bijzonder bij de onafhankelijke, regionale partijen was dat begrip ?landsdeel? nog steeds taboe. Een werkgroepje van vertegenwoordigers van de Noordelijke, bij de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) aangesloten regionale, politieke partijen dreigde aan die kwestie zelfs bijna ten onder te gaan. Uiteindelijk was de morele steun zodanig, dat het congres doorgezet kon worden.†

Wie waren er op dat congres? Een stuk of zestig personen. Dat waren er minder dan de organisatoren hadden gehoopt. Overigens paste dit aantal prima in het Drents Museum, alwaar het congres een waardig onderdak had gevonden. Van de Groninger Statenleden (55) waren er zeggen en schrijve twee aanwezig. Van de ministeries, betrokken ambtelijke diensten, het Interprovinciaal Overleg enz. was er nagenoeg niemand. Van de Kamerleden was alleen het OSF-Eerste Kamerlid Hendrik ten Hoeve er.†

Tot onze vreugde namen flink wat leden van de Partij voor het Noorden, van de FNP en van Drents Belang aan het congres deel. Verder waren er enkele Statenleden uit Noord-Holland en Overijssel. Ook vanuit de wetenschap waren enkele vertegenwoordigers aanwezig. Het was al met al een bont gezelschap. Wel leek het er op dat de gevestigde, noordelijke politiek deze discussie min of meer trachtte te boycotten (zoals bijvoorbeeld bleek uit de onwil van de drie noordelijke provincies ? in het bijzonder Drenthe, waar het congres plaatsvond ? om financieel aan dit congres bij te dragen en op de grote mate van afwezigheid van noordelijke vertegenwoordigers van de diverse landelijke partijen).†

Het Dagblad van het Noorden besteedde op 17 december wel aandacht aan het congres. Dat zelfs met een paginagrote voorbeschouwing. Voor het eerst ontbrak de cynische ondertoon.†

Dus: we moeten gewoon doorzetten! Kop d?r veur!!

Teun Jan Zanen


(29 december 2005)

 


Het congres over (landsdelige) regio?s in Nederland†
door Teun Jan Zanen

Nederland is een relatief klein land. Als geheel is het evenwel net te groot om goed vanuit ťťn centrum geregeerd te worden. Zo wordt vooral Noord-Nederland eigenlijk altijd stiefmoederlijk bedeeld. Dat komt omdat ze in Den Haag het hoofd vol hebben van de Randstad, met z?n ruimtelijke en sociale problemen, met z?n nooit afgeronde infrastructuur en met de verbindingen naar Antwerpen/Brussel en het Ruhrgebied. Noord-Nederland ligt altijd wat terzijde en ontbeert een politiek centrum, politieke macht. Is Nederland wel geschikt om er landsdelen en min of meer zelfstandige regio?s op na te houden?†

Drie wetenschappers getuigden op 19 december j.l. van hun analyses van bestuurlijk Nederland vandaag en van de noodzaak tot verandering. Die drie verhalen werden als het ware tegen het licht gehouden van de ervaringen in de ons omringende landen: Duitsland, Engeland en BelgiŽ. En in de daarop volgende workshops werd goed gediscussieerd. Een over enige tijd te verschijnen brochure poogt het op dit congres geleerde tot een duurzaam gedachtengoed om te smeden.

Misschien wel het spannendst was de bijdrage van Nol Reverda uit Maastricht. Hij ging in op de vraag wat voor soort regio?s er zoal bestaan. Hij schetste een drietal modellen: de etnische regio, de economische en de moderne regio. Dus de etniciteit (taal, cultuur en afkomst), de logica van de economie (bijvoorbeeld een samenwerking als in het Samenwer-kingsverband Noord-Nederland) en de rationaliteit van bestuur en politiek (niet teveel afstand tot de burger en een grote mate van autonomie), ziedaar de ingrediŽnten voor de vorming van nieuwe, Europese regio?s. De regio wordt dan het organisatorisch principe, een leidraad voor de politieke, economische en sociaal-culturele structurering van de samenleving. De politieke regio kan, als bestuurslaag onder het nationale niveau, burger en overheid weer dichter bij elkaar brengen. Economisch kan de regio de juiste schaal bieden voor een geÔnte-greerd beleid, waarin maatregelen op het gebied van investeringen, werkgelegenheid, infrastructuur en milieu op elkaar afgestemd zijn. Sociaal-cultureel is het bestaande regionale, culturele erfgoed een ?bindmiddel? voor identiteitsvorming, economische dynamiek en politieke aspiraties.

Geconfronteerd met de ervaringen uit Duitsland (een federaal georganiseerd land), Engeland (met de nieuwe regio?s Schotland en Wales) en BelgiŽ kwam de discussie op dit congres ver uit boven het tot nu toe geborneerde nationale debat, dat niet verder kijkt dan de nationale verhoudingen en dat het ?Huis van Thorbecke? bij voorbaat heilig verklaart. Reikhalzend zien we daarom uit naar de ons beloofde publicatie over dit geslaagde congres.(29 december 2005)

 


Inspelen op kijkbehoeften Friezen en Noordelingen†
door de redactie

Tijdens het congres "subsidiariteit en middenbestuur in Nederland in de 21e eeuw" op 19 november in Assen lanceerde de Groep fan Auwerk tijdens de workshop 'Over grenzen', een voorstel inzake provinciaal grensoverschrijdende samenwerking. Op basis van de toekomstige samenwerking van de noordelijke provincies stelt de omroep fan Auwerk voor om het dekkingsgebied van de regionale televisiezenders Omrop Frysl‚n, TV-Noord en TV-Drenthe te vergroten en de uitzendingen in de drie noordelijke provincies mogelijk te maken. Daarmee zou beter kunnen worden ingespeeld op de wensen en behoeften van de inwoners van deze provincies.†

De deelnemers van het congres hebben zich van harte achter dit voorstel geschaard en besloten werd dit voorstel concreet voor te leggen aan de provinciale politiek.(29 december 2005)

 


Debat Middenbestuur in Groningen†
door Statenfractie provincie Groningen

Niet alleen was er discussie over het middenbestuur op het congres Subsidiariteit en Middenbestuur (zie bovenstaand artikel); ook binnen de verschillende provincies wordt hierover momenteel gedebatteerd.†

De aanleiding voor deze discussie was een oproep van het Interprovinciaal Overleg (IPO). In de provincie Groningen nam Hans Alders hierover stelling. Hij schreef dat provincies moeten veranderen in een modern, slagvaardig middenbestuur. Het Huis van Thorbecke vond hij daarbij zo slecht nog niet.†

Het valt op dat de huidige bestuurders (waaronder Hans Alders) wel over verandering in het middenbestuur spreken, maar daarbij steeds binnen de bestaande structuren willen blijven. Ze lijken niet bereid om de bestaande structuren kritisch onder de loep te nemen.†

De Partij voor het Noorden denkt daar anders over. In een statenvergadering in februari wordt in de provincie Groningen over dit onderwerp verder gedebatteerd. Om te voorkomen dat de discussie uitsluitend binnen de bestaande kaders zal blijven, liggen daar ook twee door de Partij voor het Noorden geagendeerde stukken voor. Het eerste is een verslag van het congres Subsidiariteit en Middenbestuur en het tweede is een stuk van de provincie Gelderland, dat ook een uitspraak over regiovorming en middenbestuur heeft gedaan.†


(29 december 2005)

 


Landschapsontwikkelingsplan Noord-Groningen†
door Harmien van der Werff-Poort

Op 12 december 2005 vond er in Hotel "Spoorzicht" te Loppersum een informatieavond plaats over het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Noord-Groningen. Het landschap van Noord-Groningen bestaat uit verschillende deelgebieden met elk hun eigen karakteristieke geschiedenis. Eťn van de belangrijkste uitgangspunten van het LOP is het versterken van het eigen karakter van de verschillende deelgebieden.†

De informatieavond werd geleid door Goos de Boer, bekend van RTV-Noord. De presentatie van het LOP werd gehouden door de projectleider Hans van Hilten. Jan Wigboldus van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen, Peter Prins van de NLTO, Jaap Alkema van de Stichting Kronkels door Fivelingo en Marien Bugel gaven hun reactie op het LOP. Peter de Haan zorgde voor een muzikaal intermezzo.

Waarom een LOP? Het LOP is een richtinggevend plan dat de basis vormt voor bestemmingsplannen en dat de kwaliteit bepaalt bij de uitvoering van lopende projecten en streekinitiatieven. Het LOP bestaat uit een visie, ontwerpopgaven en een uitvoeringsprogramma met een financieringsstrategie.†

Er zijn een aantal gebiedsuitwerkingen gemaakt voor de deelgebieden in Noord-Groningen, zoals de Waddenkust, het Damsterdiep, de Fivel, het Oude Aduarderdiep/Middag en de Polder Weiwerd. Het gaat er steeds om het herstellen van de karakteristieke landschapselementen. Zo staat voor de waddenkust het vergroten van de toegankelijkheid van het landelijk gebied centraal. Voor het Damsterdiep, een historische waterlijn die de stad Groningen met de zee verbindt, staat o.a. het versterken van de recreatieve aantrekkelijkheid centraal.†

Dan de Fivelboezem. De Fivel is als waterloop niet overal goed herkenbaar. Daarom is het accentueren van het landschap langs de Fivelboezem erg belangrijk. In het dynamische landschap Weiwerd Polder zijn veel sporen uit het verleden te vinden, zoals oude wierdedorpen, lanen, waterlopen, etc. De historische elementen en structuren zijn vaak in een moderne, industriŽle context geplaatst, waardoor ze nauwelijks meer herkenbaar zijn. De nieuw te creŽren structuur zal worden gevormd door een zogenaamd groen-blauw raamwerk bestaande uit bos, water en natuurgebieden.†

Het uitvoeringsprogramma richt zich op de periode 2005-2013. We zullen zien wat ervan komt.


(29 december 2005)

 


Arriva op de trein van Harlingen Haven tot Leer (Ostfriesland)†
door Hilbert Koetsier

Op 12 december ging de nieuwe concessie voor het spoorvervoer tussen Groningen en Friesland in. Arriva, dat het busvervoer in het Noorden ook al verzorgd, gaat de treinen besturen. De plannen zien er positief uit: er zullen meer ritten zijn en in mei 2006 gaat zelfs een compleet nieuw treinstel proefrijden. We vroegen Arriva hoe de spoorwegtoekomst er in Noord-Nederland uit ziet.

"Op dit moment worden nieuwe treinen voor ons gebouwd. We beloven treinen met een modern comfort en een betere toegankelijkheid, doordat de treinvloeren op dezelfde hoogte zullen komen als de perrons. Deze nieuwe treinen zullen vanaf oktober 2006 worden ingezet."

We vroegen of de nieuwe treinen op biobrandstoffen zullen gaan rijden. Arriva: "Wij gaan er vanuit dat we op termijn ? deels - met milieuvriendelijke brandstoffen kunnen gaan rijden. Maar ook nu al zijn we bewust met dit onderwerp bezig door bijvoorbeeld veel aandacht te schenken aan zuinig rijden. We zijn samen met diverse partners (denk aan Energy Valley, bus- en treinbouwers en opdrachtgevers) op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals aardgas, biodiesel en PPO. Voorbeeld van een proef is de 'Bosbus' op PPO die in het afgelopen zomerseizoen door de nationale natuurparken op de grens van Friesland en Drenthe reed. Verder wacht een pilot in de stad Groningen met 20 bussen, rijdend op aardgas nog op groen licht."

De Partij voor het Noorden pleit in haar programma voor een doorgaande treinverbinding van Harlingen, via Leeuwarden naar Noord-Duitsland. Arriva kan een deel van die droom verwezenlijken, omdat ze met de nieuwe concessie tot het Ostfriese Leer gaat rijden. Helaas moet nu nog steeds overgestapt worden bij Nieuweschans. Arriva: "Met ingang van dienstregeling 2007 is een doorgaande verbinding Groningen-Leer voorzien. Op dat moment wordt ook de basisdienstregeling fors uitgebreid met extra ritten in de vroege ochtend vanuit Groningen en een rit later in de avond vanuit Leer. Voorts rijden dan meer treinen het gehele traject Groningen-Leer". Voor verdere aansluitingen op Duitse steden zijn nog geen concrete plannen.

We vroegen hoe ze de ontwikkeling van reizigersaantallen inschatten. Arriva: "Wij denken door onder andere nieuwe treinen en gestructureerde marketing en communicatie een significante reizigersgroei kunnen realiseren. Daarin zullen we ook samenwerking zoeken met andere marktpartijen, zoals winkels, attracties en evenementen, waar wij de bezoeker naar toe brengen. We zullen voor diverse reizigersgroepen acties ontwikkelen waarbij er een tijdelijk voordeel te behalen valt. En natuurlijk werken we aan productinnovaties zoals nieuwe treinen, koffie in de trein, en een reizigersmagazine."(29 december 2005)

 


Professor van Giffen en het geheim van de wierden†
door Tjeerd Oliemans

Er vonden in het Noorden de afgelopen maand, afgezien van ons Congres over bestuursvernieuwing en regiovorming in het Drents Museum in Assen, weer allerlei interessante gebeurtenissen plaats op cultureel gebied. Een kleine selectie.

Zo begon in het Groninger Museum een tentoonstelling over de grootste twintigste eeuwse archeoloog van Nederland: prof. Albert Egges van Giffen. (Noordhorn, 1884 ? Diever, 1973). Hij deed opgravingen aan de wierden in Noord-Groningen. Men heeft lang gedacht dat dit grafheuvels waren. Ook meende een Italiaanse wetenschapper dat de wierden ontstaan waren door eeuwen lang afval vanuit paalwoningen naar buiten te werpen. Van Giffen toonde proefondervindelijk aan (door de wierden deels af te graven) dat er sprake was van woonstalhuizen, die soms boven op elkaar waren gebouwd. In het waddenkustgebied waren er geen duidelijke grenzen tussen land en zee en de bewoners zochten of schiepen plaatsen waar zij droog bleven. Ze teelden gewassen en hielden vee.

De wierden werden ook zonder Van Giffen soms afgegraven. De grond was erg mestrijk en werd verkocht voor landbouw op de schralere (zand)grond in Drenthe. Door de samenstelling van de bodem in de wierden konden artefacten en resten als schedels van de bewoners in deze streek goed bewaard blijven. Een buitenkans voor de archeologie. De tentoonstelling laat een deel van de vondsten zien. Een bekende wierde die door Van Giffen en zijn team voor driekwart werd afgegraven is die van Ezinge. De bewoning is te traceren tot de vijfde eeuw voor Christus: de IJzertijd. In Griekenland traden toen filosofen als Socrates op.Een andere onderzochte wierde - met 5,3 m de hoogste van Groningen - was die van Eenumerhoogte. Twee eeuwen minder vroeg bewoond dan Ezinge, maar men vond er wel restanten van dieren als een beer, een eland en oerossen.†
Diverse delen van afgegraven wierden zijn nu in gebruik als ijsbanen.

Prof. A.E. van Giffen richtte in 1920 het Biologisch Archeologisch Instituut in Groningen op en was museumconservator. Hij is ook beroemd (al had staatssecretaris Medy van der Laan naar zij bij de opening van de tentoonstelling toegaf nooit van hem gehoord) om zijn onderzoek van urnenvelden en hunebedden.

Tentoonstelling in het Groninger Museum (17 december 2005 tot 9 april 2006)


(29 december 2005)

 


Medicinale cannabis†
door de redactie

Medicinale cannabis kan verlichting brengen bij een scala aan ziekten. Het bedrijf Bedocran in Veendam teelt medicinale cannabis onder toezicht van het bureau medicinale cannabis (BMC) van het ministerie van Volksgezondheid.†

Bedocran is de enige legale wietkwekerij in Nederland. De kwaliteitswaarborg van het bedrijf leidt tot een hoge prijs van deze legaal verkrijgbare cannabis. Voor patiŽnten is die in de apotheek verkrijgbare medicinale cannabis daarom vaak te duur. Zij worden, op zoek naar een betaalbaar product, min of meer de illegaliteit ingedrongen: in de coffeeshop betaal je immers veel minder.†

In de stad Groningen loopt er een politieke discussie om een legaal uitgiftepunt in de gemeente te scheppen, zodat gebruikers goedkoper aan de juiste kwaliteit medicinale cannabis kunnen komen en niet de illegaliteit in hoeven. Fleur Woudstra, lid van de Partij voor het Noorden, bracht dit onder de aandacht van de stad-Groningse politiek. In een raadscommissie van een maand geleden bleek er bij andere fracties veel sympathie te zijn voor haar voorstel: een legaal uitgiftepunt voor verstrekking van medicinale cannabis in de stad. Er loopt nu een onderzoek bij de Hulpverleningsdienst. Het debat wordt mede op basis van dat onderzoek straks voortgezet. Om sociale redenen zou het een goede zaak zijn als dit legale uitgiftepunt er kwam.(29 december 2005)

 


Bedrijven in de Blauwe Stad
Niet lullen, maar poetsen†

door Hilbert Koetsier

Oost-Groningen heeft banen nodig en daarvoor is het nodig dat bedrijven zich in dit gebied vestigen. Dat de Blauwe Stad, een nieuw woongebied ten noorden van Winschoten, een trekker voor bedrijven kan zijn, blijkt uit de plannen van het ondernemerspaar Otto en Leonie Oskam. Zij zochten een locatie voor het bedrijf van Leonie, dat cursussen en faciliteiten op het gebied van spiritualiteit aanbiedt aan particulieren en andere bedrijven. Ze vonden die locatie midden in de Blauwe Stad.

De in Leek opgegroeide Otto Oskam vertelt: "We zochten een rustige plek voor dit bedrijf en hebben in Drenthe en West-Groningen gezocht. Toen stuitten we op de Blauwe Stad, waar we een oude boerderij op een groot kavel vonden. Een perfecte plek, de achtertuin grenst aan bos van het Groninger Landschap en het kavel ligt aan het zeilwater van het meer. En de dichtstbijzijnde buren wonen 500 meter verderop." De Oskams gaan er ook wonen. Hun drie kinderen gaan naar een basisschooltje in Heiligerlee, waar het gezin nu tijdelijk woont.†

De Blauwe Stad lijkt dus toch een succes te kunnen worden. In de eerste fase zijn van 139 kavels inmiddels 90 verkocht, zo meldt de website www.blauwestad.nl. Oskam prijst de ruimte: "Het is een gebied zo groot als de stad Groningen, maar er komen maar 1400 woningen. Een mooie plek." Het grote meer dat er wordt aangelegd ligt op redelijk vruchtbare landbouwgronden, in een gebied waar mensen eeuwen lang tegen het water hebben gevochten; dat zorgt al jaren voor weerstand tegen de plannen bij omwonenden. Maar nu met de aanleg is begonnen, vinden de meesten het een zaak om er dan maar het beste uit te halen, is ook Oskams ervaring.


Het projectkantoor van de Blauwe Stad in het uitgestrekte Oost-Groningen. Inmiddels is het gebouw door water omgeven. (foto: Tjeerd Oliemans)

Hij is erg te spreken over de hulp die ze krijgen van de gemeente Scheemda en van het bureau Ondermerschap Nieuwe Stijl (ONS) in Wedde, dat ondernemers in het gebied van de Blauwe Stad helpt en adviseert. "Men heeft een open mind en bovendien is er een mentaliteit van niet lullen, maar poetsen. Dat werkt erg positief." Oskam heeft zelf een bedrijf in de stad Groningen, dat hoger opgeleiden bemiddelt naar passende banen. Op termijn wil hij zijn bedrijf ook naar de Blauwe Stad halen.

Bij informatiebijeenkomsten hoort Oskam vaak kritische geluiden van Oost-Groningers. "Er zijn 400 banen beloofd, maar men vraagt zich af wanneer die dan wel komen. Ik denk dat er goede kansen zijn, maar het is natuurlijk een groeiproces dat een lange tijd vergt." In zijn werk heeft hij wel eens contact met zogenaamde 'spijtoptanten', noorderlingen die ooit naar het Westen zijn verhuisd omdat in het Noorden geen banen waren, maar die nu de hectiek van de Randstad zat zijn en terug willen komen. ?Als ze hier een baan kunnen vinden, komen ze graag terug en dan maakt de Blauwe Stad als woongebied een goede kans."


(29 december 2005)

 


Bedrijven en energie in de Eemsmond†
door de redactie

Ook in de vorige nieuwsbrieven hebben we geschreven over de moeilijke situatie van de bedrijven in de Eemsmond en Delfzijl in relatie tot de huidige hoge energie- en olieprijzen in Nederland. Bedrijven komen hierdoor structureel in de problemen en dreigen te moeten sluiten. Er is hierover in Delfzijl gedemonstreerd (zie vorige nieuwsbrief). Maar daarmee was het verhaal niet afgelopen.†

Op dinsdag 13 december is in Den Haag een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken. Dat was een geslaagde actie: honderden werknemers van het chemiepark, maar ook de Commissaris van de Koningin, Hans Alders, politici en diverse organisaties, waren erbij. Alle politieke partijen gaven op het Binnenhof steun aan de actie.†

Vervolgens zijn de hoge energieprijzen in de Kamercommissie voor Economische Zaken aan bod geweest. Daarbij was het actiecomitť energie-intensieve bedrijven ook weer aanwezig. ?Die vergadering stemde enigszins hoopvol?, aldus de voorzitter van het actiecomitť, Jan Wieringa. Minister Brinkhorst was er niet. Minister Zalm daarentegen meende dat sluiting van de industrie in de Eemsmond door de hoge energieprijzen niet de bedoeling kan zijn. Dat is in ieder geval een uitspraak die hoopvol stemt. Afwachten maar weer dus.(29 december 2005)

 


Klimaat, energie en? provincie Groningen†
door de redactie

Het zal u niet ontgaan zijn dat sommigen vermoeden dat ons aardse klimaat aan het veranderen is en dat dit wel eens kan komen door de mens. Dat onder ?de mens? ook Noord-Nederlanders en zelfs Groningers verstaan kan worden, was voor de Partij voor het Noorden aanleiding de vraag te stellen: wat kunnen wij in ons eigen stukje wereld doen om klimaat- en energieproblemen op te lossen?

Een heleboel! ? Zo werd ons duidelijk gemaakt door verschillende individuen die de partij in de loop van de tijd tegen kwam. Er bleken bij hen veel ideeŽn te leven. Veelal moderne, vernieuwende en goed onderbouwde ideeŽn. Maar bovenal leefde het motto: niet langer kletsen, maar nu echt aanpakken!

De Partij voor het Noorden pakte ťťn van de ideeŽn op, namelijk die van Puur Plantaardige Olie (PPO) als motorbrandstof, zette er een werkgroep op en publiceerde er een rapportje over. Onze statenfractie in Groningen verspreidde het rapportje in de staten en vroeg om een uitspraak van de provincie over het volgende idee: laat de vele voertuigen van de provincie op PPO rijden, in plaats van vervuilende diesel. Een eenvoudig, maar wel heel concreet idee.

Gelukkig bleken andere partijen in de staten ook meningen over dit onderwerp te hebben, hoewel die niet altijd consistent waren. Het CDA bijvoorbeeld, vond het PPO-idee maar niks. Toen een tijd later gestemd moest worden over zonnecellen op het dak van het provinciehuis, bleken ze het PPO-idee ineens veel beter te vinden. Nou ja, maakt niet uit ? de provincie heeft in ieder geval nagedacht over de brandstof voor hun wagenpark. De Partij voor het Noorden kreeg vooralsnog wat vage antwoorden op schriftelijke vragen hierover. Daarop komen we in het nieuwe jaar uiteraard terug!(29 december 2005)

 


Arie Franken, Gronings:
Blaauwe Stad†

door Arie Franken / Kangoeroe Plof

Op t slichte laand, zugts ze nog rieden
De boeren op trekkers, laange tieden
Mor nou wordt aans, de toukomst onzeker
Ze mouten verhoezen,
Want n aander kriegt t beter

Blaauwe Stad, vruchtboar in Grunnen
Blaauwe Stad
wat mouten de boeren begunnen
Blaauwe Stad, eerst wast doe dreuge
Nou worst doe nat, Blaauwe Stad

Kist die veurstellen, overaal woater
En elke mŲrn, dat eende gesnoater
Mor elk en ain wil doar straks wonen
Mor de hoezen binnen duur
Dus de rieken zellen der kommen

Blaauwe Stad, dure plek in Grunnen
Blaauwe Stad, loat de rieken begunnen
Blaauwe Stad eerst was doe slicht
En nou wordt het n gat, Blaauwe Stad

Noa joaren vergoaderen, hebben ze heur zin
De plannen binnen kloar
Dus leef die mor in
Tegenstand is weg
En t laand wordt al kocht
Mor leuf mie mensen
k Heb mie ook al n mooi plekje oetzocht

In mien, Blaauwe Stad
Mooie plek in Grunnen
Blaauwe Stad, loat mor begunnen
Blaauwe Stad, eerst wast doe leeg
k Wol dat ik doar zat,
In mien Blaauwe Stad


(Bron is de CD "In Toeze" van Kangoeroe Plof/
Tekst en muziek: Arie Franken)

Deze tekst is afgedrukt met toestemming van de auteur, bij wie verder de auteursrechten liggen.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief¬†door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.