Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 37Groningen, 29 november 2005  Demonstreren voor de Eemsmond Op maandag 7 november jl. was Delfzijl getuige van een grote demonstratieve optocht. De ondernemingsraden van de grotere bedrijven in de Eemsmond, gesteund door de landelijke vakbonden, hadden tot deze demonstratie opgeroepen om te protesteren tegen de hoge energieprijzen die de bedrijven in de Eemsmond in de problemen d...

Nieuwsbrief 37

Groningen, 29 november 2005

 

Demonstreren voor de Eemsmond

Op maandag 7 november jl. was Delfzijl getuige van een grote demonstratieve optocht. De ondernemingsraden van de grotere bedrijven in de Eemsmond, gesteund door de landelijke vakbonden, hadden tot deze demonstratie opgeroepen om te protesteren tegen de hoge energieprijzen die de bedrijven in de Eemsmond in de problemen dreigen te brengen.

Eerst werd het gemeentehuis aangedaan, alwaar de burgemeester, mevrouw Maritje Appel, de demonstranten bemoedigend toesprak. Daarna verplaatste de stoet zich richting de Molenberg. Die gelegenheid puilde al gauw uit bij de start van een strijdbare vakbondsmanifestatie.

Aan de orde was de zorgelijke situatie van veel energieverbruikende bedrijven in de Eemsmond, Methanor en Aldel voorop. De huidige hoge energieprijzen, gecombineerd met de noodzaak om eind dit jaar nieuwe energiecontracten af te sluiten, dreigen veel bedrijven structureel in de problemen te brengen. In andere Europese landen schiet de staat te hulp om de bedrijven te vrijwaren van extreem hoge energiekosten. Minister Brinkhorst, de super-liberaal, wil dat voor Nederland niet doen.
Lees meer in deze Nieuwsbrief.

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier. Met bijdragen van Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans, Geert Staats.

 

 


Houd de bibliotheek in de wijk 
door de redactie

In de gemeenteraad van Groningen wordt een debat gevoerd over het behoud van o.m. de bibliotheek in de Groningse stadswijk Beijum. Want er moet bezuinigd worden, dus ook ons cultureel erfgoed dat opgeslagen ligt in bibliotheken moet eraan geloven. In Beijum zou alleen nog ruimte zijn voor jeugdboeken ? niet onbelangrijk, maar de oudere wijkbewoners willen natuurlijk ook bij de bieb terecht kunnen ?voor ontspanning (romans etc.) en informatie?, aldus mw. Overeem uit Beijum. 

Ze vraagt zich af wat de Groningse politieke partijen doen tegen dit slechte plan. De Partij voor het Noorden is voor het behoud van een gevarieerde collectie boeken in de wijkfilialen. De binnenkort waarschijnlijk aan ons gelieerde gemeenteraadsfractie Woudstra is daar ook voor. Voor de partij voor het Noorden geldt: leefbaarheid in de wijken is net zo belangrijk als leefbaarheid van het platteland. (29 november 2005)

 


Landsdelig bestuur 
door Teun Jan Zanen

Velen gruwen van dit woord. En toch heeft het te maken met de kernboodschap van de Partij voor het Noorden. Immers, wij willen dat Groningen, Friesland en Drenthe zich verenigen en dat zij gezamenlijk een regio Noord-Nederland gaan vormen. Een noordelijk bestuur, met daartegenover een direct gekozen noordelijk parlement, dat zo?n bestuur controleert, wetten aanneemt en zonodig belastingen heft. Dat is waar het om draait bij het begrip landsdelig bestuur. Andere termen in Europa voor wat wij nastreven zijn: regio, autonome regio, deelstaat, Land, Gewest, naties, enz. Misschien is het begrip ?autonome regio? nog wel het spannendst. 

Ongeveer als hierboven verliep de discussie in een werkgroepje van regionale, onafhankelijke partijen in Noord-Nederland. Het ging om de organisatie van een congres. Bij het begrip landsdelig bestuur wilde niemand meedoen. Wanneer het begrip ?de autonome regio? werd gebruikt werd het organiseren van het beoogde congres door de meesten min of meer gedoogd. Uiteindelijk bleek die gedoogsteun voor het bestuur van de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) voldoende om een flinke subsidie voor de organisatie van dit congres te kunnen rechtvaardigen.

Uiteraard werd bij het verlenen van die subsidie als voorwaarde gesteld, dat zich voor ongeveer eenzelfde bedrag aan andere financiers dienden te melden. Nu ja, je denkt het ministerie van binnenlandse zaken, dat deze discussie expliciet wil voeren (Remkes komt volgend jaar met een notitie over het middenbestuur in Nederland) zal wel een steentje willen bijdragen. En de Hanze Passage, een samenwerkings-verband van de vier noord-oostelijke provincies met regio?s in Duitsland en verder, zou misschien wel iets willen bijdragen aan de reis- en verblijfskosten van de inleiders (in het bijzonder van onze buitenlandse gasten). Of anders de provincie Drenthe wel, want we organiseren het congres in het Drents Museum: mooi om enige Drenthe-promotie op los te laten, zou je zeggen. Of het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), dat toch ook moet gaan nadenken over haar eigen toekomst. Of toch de provincie Drenthe, gewoon omdat daar een interessant wetenschappelijk congres plaatsvindt, dat het waard is om gesteund te worden. 

Helaas pindakaas. Niemand heeft wat over voor zo?n congres. Omdat het initiatief daartoe komt van de kant van de Partij voor het Noorden? Want hoewel het congres qua inhoud bij voorbaat geslaagd lijkt, gezien de terzake kundige inleiders, hebben alleen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Forum voor democratische Ontwikkeling (FDO) zich bereid verklaard om dit congres mee te ondersteunen. Shame on het SNN en over de drie noordelijke provincies. 

Maar, al met al lukt het om op 19 december in Assen een eenvoudig, doch leerzaam congres te organiseren over het fenomeen regio, over subsidiariteit en over het middenbestuur in Nederland. En dat is wat wij als Partij voor het Noorden ook wilden: regiovorming weer terug op de politieke agenda. 

Teun Jan Zanen


(29 november 2005)

 


De glazen overkapping 
door Teun Jan Zanen

Enkele jaren terug werd de Westkant van de Turfsingel afgebroken, ten behoeve van de bouw van het nieuwe gedeelte van het Provinciehuis. Wat een prachtig gezicht was dat. De oude Statenzaal in volle glorie. Vooral bij nacht was dat een feeëriek gezicht. Al snel werd toen dat glasachtige, nieuwe gebouw er neergezet. Helaas.
Vanaf het Martinikerkhof is slechts een klein stukje van de oude Statenzaal zichtbaar. Daar is in vroeger eeuwen al een ?nieuw? provinciehuis neergezet: in het provinciale jargon MK-12! 

Nu is er ook nog een kleine binnenplaats, die tot voor kort slechts één keer per jaar dienst deed als plek waar de Statenleden één of enkele haringen verorberden, als een erfpachtuitbetaling in natura uit vervlogen tijden. Met de strenge antirookregels is dit binnenplaatsje de afgelopen tijd zelfs nog gepromoveerd tot rookplek voor de verstokte rokers onder de Statenleden en onder het ?publiek?. 

En toen kwam er plotseling een plan om die binnenplaats te overkappen. Om de dan overkapte ruimte in te richten als ontvangstruimte voor grotere gezelschappen. Dat idee viel niet erg goed bij de Staten, temeer daar dat een miljoen euro moest gaan kosten. Met tegenzin accepteerden de Staten in meerderheid (29 tegen 22 stemmen) het collegeplan. Zelfs de coalitiepartner van de PvdA, het CDA, bleek tegen dit plan te zijn. De VVD redde de PvdA. De Partij voor het Noorden stemde tegen de overkapping, omdat zij het geld liever besteed zag aan het realiseren van een echt representatieve ruimte: het vrijkomende Prinsenhof.

Samen met de gemeente, het Academisch Ziekenhuis (tegenwoordig UMCG geheten) en mogelijk de Rijksuniversiteit, zou in dat gebouw wellicht een mooie publieke functie te realiseren zijn. En dat is beter dan daar een hotel te laten ontstaan of er dure appartementen in onder te brengen. Publieke culturele gebouwen moet je niet verkwanselen. Er is genoeg cultuur en erfgoed onnodig verdwenen.

En nu blijkt de glazen overkapping ook nog weer extra duur uit te vallen: 33% meerkosten. Ja, ja. Te gek voor woorden. Zijn wij er eerder dan ingeluisd?

Wat de Partij voor het Noorden betreft zeggen we alsnog nee tegen dit hele overkappingsplan. Het Prinsenhof wacht op een goede, publieke huurder!

Teun Jan Zanen


(29 november 2005)

 


Wie beslist over wat? Een voorbeschouwing over het Subsidiariteit en Middenbestuur 
door Aleid Brouwer

Op het congres over Subsidiariteit en Middenbestuur in Assen op 19 december a.s. zal worden gediscussieerd over verbetering van het Nederlandse middenbestuur. Deze discussie is nodig want er is sinds 1850 veel veranderd: het aantal gemeentes is afgenomen, er zijn provincies bijgekomen en de EU heeft taken van Den Haag overgenomen. Door toenemende globalisering biedt een nieuw soort middenbestuur een uitkomst voor regionale krachten. 

Zijn landsdelen in Nederland een oplossing voor een aantal actuele bestuurlijke problemen? Stemmen gaan op dat er een noodzaak is voor de vorming van één gezamenlijk bestuur in de Randstad. 

Prof. Th. Toonen (uit Leiden) in samenwerking met het interprovinciaal overleg (IPO), stelt dat het tijd is voor nieuw middenbestuur, maar dan wel met behoud van de bestaande indeling van rijk, provincies en gemeenten. Toonen vindt dat het Rijk zorg moet dragen voor de eenheid in een systeem waarin steden en regio?s autonomie hebben. De regionalisering op landsdelig niveau moet daarbij volgens hem in vorm variëren in verschillende gebieden. 

Voor Noord-Nederland ziet Toonen een federatieve provincie: een verregaande integratie op landsdeling niveau op het gebied van ruimtelijke en fysieke inrichting, mobiliteit en economie. De Noordelijke provincies, moeten in de vorm van een binnenprovincie de terreinen van zorg, cultuur, wonen en onderwijs op zich nemen. De weg die Toonen inslaat sluit vrij dicht aan bij de doelstelling van de Partij voor het Noorden. 

In het rapport van de commissie Geelhoed (2002) dat nog meer aansluit bij de filosofie van de Partij voor het Noorden, wordt beargumenteerd, dat het gebrek aan slagkracht van provincies ten opzichte van gemeenten opgelost kan worden met het invoeren van landsdelig bestuur. Dat past ook beter in het Europa van de Regio?s.

Met diverse internationale gastsprekers (Toonen, Ross, Röper, Reverda, Maes, Hoetjes, Gualini en Engels) wordt op dit congres over deze punten van gedachte gewisseld. Vragen als wat is de juiste vorm en maat van middenbestuur? Moeten de huidige bestaande verhoudingen hierbij blijven bestaan of willen we een drastischer hervorming? Hoeveel bestuurslagen heeft Nederland nodig? En ook interessant - vooral gezien de laatste ledenvergadering van de Partij voor het Noorden - welke rol spelen de gemeenten bij het invoeren van middenbestuur? Voor elk lid van de Partij voor het Noorden moet dit een aansprekend onderwerp zijn! U kunt nog meedoen: schrijf u in via
http://congres.zanenconsult.nl


(29 november 2005)

 


PPO, zonnepanelen en de provinciale voorbeeldfunctie 
door Statenfractie Groningen

Alweer even geleden deed de Partij voor het Noorden in de staten van Groningen het voorstel om het wagenpark van de provincie in te richten voor het gebruik van Puur Plantaardige Olie (PPO). 

Wij deden dat voorstel toen met het idee om als provincie een actieve rol te spelen bij het terugdringen van CO2-uitstoot. Er gaat een voorbeeldfunctie vanuit waarmee je als provincie ook andere partijen kunt inspireren om dat voorbeeld te volgen. Nee, was toen het antwoord. De andere statenfracties voelden weinig voor dat voorstel en vooral CDA gedeputeerde Bleeker was ertegen. 

Nu is er in de staten van Groningen een voorstel aangenomen om op het dak van het provinciehuis zonnepanelen te plaatsen. Vanwege de ?voorbeeldfunctie die daarvan uitgaat?. Dit is natuurlijk een goede zaak en wij hebben dan ook voorgestemd. De CDA-fractie was de enige die ertegen was. Zij hadden dat geld liever besteed aan...

het ombouwen van het wagenpark van de provincie voor PPO. Jawel!(29 november 2005)

 


Arriva en problemen in een versnipperd concessiegebied 
door Statenfractie Groningen

Particuliere transportbedrijven moeten tegenwoordig via een systeem van concessieverlening met elkaar concurreren om ?werk? binnen te halen. De concessieverlener wil enerzijds goed openbaar vervoer en anderzijds de laagste prijs voor de precies vastgelegde te verlenen diensten. Zo ook de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, die concessieverleners zijn. Maar, tot onze ergernis niet tezamen.

De provincies Groningen en Drenthe (en de stad, vanwege de eigen GVB-geschiedenis) hebben Arriva voor een aantal jaren het openbaar busvervoer gegund op het gehele grondgebied van de beide provincies. Fryslân heeft ook een concessie verleend voor zijn grondgebied. Die concessie is ook daar gegund aan Arriva. Maar ja, het Noorden is natuurlijk één grote regio en dus gaan er in de huidige versnipperde opzet dingen fout. Bijvoorbeeld de bus van Drachten naar Groningen, lijn 314. De vraag is of Arriva extra materieel inzet als de vervoersvraag bijvoorbeeld op deze lijn extra groot is.

Formeel gesproken zegt Arriva: ?we houden de bezetting van de bussen voortdurend in de gaten. Zodra er een vast patroon in de bezetting zit en er onvoldoende capaciteit is, wordt er een extra bus ingezet.?

Welnu, mevrouw De Jong uit Gorredijk die vaak van deze buslijn gebruik maakt, heeft vastgesteld dat er op bepaalde tijden zeer frequent 10 tot 30 passagiers in die bus moeten staan. Niet acceptabel. Komt dat door de nieuwe dienstregeling die begin dit jaar is ingevoerd vanwege de opgelegde rijksbezuinigingen? Of komt Arriva zijn afspraken niet na? Zij schreef een brief naar de provincie Groningen. Provinciale Staten vroegen GS te willen reageren, in overleg met het door Groningen, Drenthe en de Stad ingestelde OV-bureau. Immers, de afspraak begin dit jaar was, dat bij gerede klachten voor wat de vernieuwde dienstregeling betreft, nauwgezet zou worden nagegaan of aan de betreffende klachten tegemoet gekomen zou kunnen worden.

Mevrouw De Jong liet zich gelukkig niet afschrikken door de provinciale bureaucratie. Zij schreef nog een tweede brief, met haar exacte waarnemingen in de periode half september/half oktober. 

Door een interventie van de Partij voor het Noorden krijgt haar brief nu de aandacht die hij verdient. Wij zijn benieuwd naar de reactie van Gedeputeerde Staten en van het OV-bureau.


(29 november 2005)

 


Taxibedrijf gaat over op Puur Plantaardige Olie (PPO) 
door de redactie

Op TV Noord was onlangs een uitzending te zien over het taxibedrijf Nuis. Directrice Mw. B. Dalstra presenteerde de eerste taxi op Puur Plantaardige Olie. Bij het Taxibedrijf in Nuis staat nog een aantal andere auto´s op de nominatie om omgebouwd te worden voor PPO. Bij het ombouwbedrijf is sprake van een wachtrij, omdat de belangstelling voor de ombouw van voertuigen stijgende is. 

Mevrouw Dalstra, een gedreven onderneemster, met ook hart voor het milieu, hoopt dat ook andere ondernemers nu snel zullen volgen, wat het gebruik van PPO betreft. De PPO wordt opgeslagen in een oude melktank achter het bedrijf. Dat is een goede bijkomendheid van PPO: het is een heel ander product dan dieselolie. Om diesel op te staan op een bedrijf moet je aan allerlei regels te voldoen; bij PPO niet. 

Wat kunnen we hiervan leren? Eén van de kernpunten van een gesprek met een van onze leden met de directrice van het taxibedrijf, op het congres over biobrandstoffen in Leeuwarden op 3 en 4 november (zie nieuwsbrief 36), was haar advies: als je het niet op een gegeven moment gewoon probeert, dan kom je er nooit achter of het werkt. Dit is dus een goed voorbeeld voor de provincie en voor anderen die zich nu nog aarzelend op de PPO-weg hebben begeven. 


(29 november 2005)

 


Mediacentrale feestelijk geopend
RTV Noord verhuisd naar nieuwe locatie bij Euroborg 

door Tjeerd Oliemans

Ik moest er vanaf het hoofdstation een half uur deels door de bagger voor lopen, maar toen kreeg ik ook wat: een kijkje in de keuken van de nieuwe Mediacentrale. 

Dinsdag 8 november 2005 liet de journalistiek zich in Groningen van een goede kant zien. RTV Noord opende zijn deuren om op feestelijke wijze de nieuwe Mediacentrale in de directe omgeving van de Euroborg in te wijden. Tal van bekende en minder bekende Noorderlingen, waaronder van de PvhN Teun Jan Zanen, Henk Hoiting, Dana Kamphorst, Cor Huis en ik lieten zich na de officiële opening door diverse notabelen als burgemeester Wallage en een soms zelfs lachende directeur Roel Dijkhuis rondleiden door de vele ruimten van het gebouw waar de medewerkers van de Mediacentrale hun werk doen en het nieuws gereed wordt gemaakt voor uitzending: de redactieruimte, de (geluiddichte) studio?s voor radio en tv, de montage- en regiekamers, de kantine, noem maar op. Omdat de verhuizing en de overschakeling van analoge op digitale technologie het nodige kostte, werd de oude Steinway verkocht waarop Roelof Stalknecht destijds nog speelde. Overigens stond er bij de opening een vleugel waaraan (Wouter) de Koning zoete tonen ontlokte ter begeleiding van de zingende Dame. 

Anchorwoman Cunera van Selm, die ik nog ken uit de tijd dat we vrijwilligerswerk deden bij OOG, begroette burgemeester Wallage (PvdA) als een welkome vriend. Ze oogde heel slank vergeleken bij de hoogzwangere beelden die ik de volgende avond van haar zou zien in een reportage over de Groningse popscene. Van Selm trad ooit zelf op als popzangeres.

Kortom, het zag er op het eerste gezicht allemaal fraai uit en het grootste bezwaar van sommige medewerkers leek te zijn dat de afstand tot het Provinciehuis nu flink was vergroot. Maar als het Provinciehuis nog eens aansluiting krijgt op een snel breedbandnetwerk en een goed videoconferentie-systeem, is de fysieke aanwezigheid van journalisten in het Provinciehuis misschien niet altijd noodzakelijk. We hebben tenslotte ook goede draadloze verbindingen met Mars.

Ik weet niet hoeveel het schuift, maar mocht Hans Alders (PvdA) nog eens behoefte krijgen aan een bijbaan, dan kan hij moeiteloos bij ?de waakhond van de democratie? aanschuiven achter de nieuwslezerstafel. Tot hilariteit van de aanwezigen kwam de CdK ineens groot in beeld als RTV Noord-presentator om de opening van de Mediacentrale te melden.


(29 november 2005)

 


Charles Groenhuysen vergelijkt Amerikaanse cultuur met Nederlandse
?Amerikanen zijn niet gek?. 

door Tjeerd Oliemans

Tien jaar was hij correspondent voor de NOS-TV in Washington D.C. Op dinsdagavond 8 november stond hij in Groningen bij Athena?s Boekhandel als auteur van de bestseller ?Amerikanen zijn niet gek?: Charles Groenhuysen (51).

In een stampvol Athena, de Groningse boekhandel waar auteurs regelmatig lezingen houden, lichtte de Amerikadeskundige zijn ervaringen in de USA toe aan de hand van zijn boek dat momenteel waanzinnig goed verkoopt. Na afloop van zijn op losse en vlotte wijze gepresenteerde vergelijkingen tussen de culturele en politieke ontwikkelingen sinds de jaren zestig in de USA en Nederland, het vaststellen van fundamentele verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse mentaliteit en het uitgebreid ingaan op de vele gestelde vragen, signeerde Groenhuysen nog onvermoeibaar de exemplaren van een lange rij bezoekers. Hij toonde zich een vriendelijke en toegankelijke man, naar wie het goed luisteren was.

Zij die thuis waren gebleven vanwege het wat rechtse imago van deze journalist hadden beslist ongelijk.

Omdat Groenhuysen in 1954 in Friesland werd geboren (Joure), wilde ik weten of hij nog Fries kende.

Dus deed ik hem Nieuwsbrief 36 van de Partij voor het Noorden cadeau waarin journalist en auteur Kerst Huisman in zijn in het Fries geschreven column Fiertaal Ingelsk? pleit voor het Engels als mogelijke lingua franca.

Het lezen ging Charles Groenhuysen nog steeds goed af. En net als wij ziet hij 2007 als een heel belangrijk verkiezingsjaar.


(29 november 2005)

 


Noordelijk filmfestival 
door de redactie

Het 27e Noordelijk filmfestival was in Leeuwarden van 9 t/m 13 november. Een van onze leden was bij de openingsfilm: The Syrian Bride - een prachtige film.

Zo?n festival brengt het Noorden als geheel goed in het oog; dit festival wordt niet alleen door Friesland gesubsidieerd, maar ook door de provincies Groningen en Drenthe en door de gemeente Groningen. Op zaterdag 12 november kon je zelfs met een treinkaartje van 5 Euro van Groningen naar Leeuwarden. 

Dit festival is ook een goed voorbeeld van investeren in cultuur. Met een minimaal sponsorbedrag haal je een maximum aan enthousiasme naar voren en zorg je ervoor dat er wat gebeurt: ook goed voor de economische ontwikkeling.


(29 november 2005)

 


Groningen economisch bij de Top Tien 
door de redactie

Groningen brengt het er op economisch gebied steeds beter van af. Dat althans stelt het weekblad Elsevier. Voor het eerst is Groningen doorgedrongen tot de top-tien van op economisch gebied best presterende steden van Nederland. Ook scoort de A28 als economische as van groot belang voor de bv Nederland. Maar liefst vijf aan die as gelegen steden scoren hoog: Groningen, Amersfoort, Zwolle, Meppel en Assen. Het komt vooral door gestage groei, strategisch plannen van bedrijventerreinen, actief werven, kortom stug volhouden, zo blijkt uit het onderzoek.

In het financieel dagblad staat in een gesprek met professor Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarkt-analyse van de Rijksuniversiteit Groningen, dat het, ondanks dat Noord-Nederland onlangs nog geraakt is (en wordt) door bedrijfssluitingen, ook met de rest van het Noorden helemaal niet slecht gaat. Voorbeelden: In de afgelopen vier jaar is het bruto regionaal product van de noordelijke economie een fractie sneller gegroeid dan het landelijke gemiddeld, 0,9% tegen 0,8%. Ook de banengroei lag hoger. 

Van Dijk: ?Het Noorden begint meer op Nederland te lijken?. Bij de speurtocht naar de succesfactoren in Noord-Nederland stelt hij dat het noorden een steeds sterkere rol speelt bij de uitgifte van bedrijfsterreinen, vooral omdat in het Noorden veel meer ruimte voor bedrijven beschikbaar is en deze dus snel uitgeefbaar is. 

Dat alles is natuurlijk prachtig nieuws. Als Partij voor het Noorden vinden we wel dat het Noorden meer is dan de as Groningen-Assen. Laat deze positieve berichten geen reden zijn voor het kabinet om verder op het noorden te bezuinigen. Wij zijn het van harte eens met Van Dijk dat Den Haag het best in Groningen, Drenthe of Friesland kan investeren (bron: GIC en FD). 


(29 november 2005)

 


Demonstratie Eemsmond 
door Teun Jan Zanen

Op maandag 7 november jl. was Delfzijl getuige van een grote demonstratieve optocht. De ondernemingsraden van de grotere bedrijven in de Eemsmond, gesteund door de landelijke vakbonden, hadden tot deze demonstratie opgeroepen om te protesteren tegen de hoge energieprijzen die de bedrijven in de Eemsmond in de problemen dreigen te brengen.

Eerst werd het gemeentehuis aangedaan, alwaar de burgemeester, mevrouw Maritje Appel, de demonstranten bemoedigend toesprak. Daarna verplaatste de stoet zich richting de Molenberg. Die gelegenheid puilde al gauw uit bij de start van een strijdbare vakbondsmanifestatie.

Aan de orde was de zorgelijke situatie van veel energieverbruikende bedrijven in de Eemsmond, Methanor en Aldel voorop. De huidige hoge energieprijzen, gecombineerd met de noodzaak om eind dit jaar nieuwe energiecontracten af te sluiten, dreigen veel bedrijven structureel in de problemen te brengen. In andere Europese landen schiet de staat te hulp om de bedrijven te vrijwaren van extreem hoge energiekosten. Minister Brinkhorst, de super-liberaal, wil dat voor Nederland niet doen.

De druk van de werknemers, de werkgevers, de regionale politiek en de Tweede Kamer zouden de regering moeten dwingen tot een gedrag vergelijkbaar met dat in de ons omringende landen. Je kunt toch niet de bedrijvigheid in een economisch zwakke regio onderuit laten gaan? Temeer niet, daar een deel van die bedrijven zich indertijd juist hier gevestigd heeft vanwege het goedkope energieaanbod (via het zogenaamde potjesgas). Het is niet acceptabel dat de successen van het toenmalige regionaal beleid nu aan een te liberaal Europees beleid te gronde gaan. De Partij voor het Noorden verklaarde zich solidair met de opstelling van de ondernemingsraden en was vertegenwoordigd bij zowel de demonstratie als de manifestatie.(29 november 2005)

 


Suikergoed en marsepein: behoud regionale suikerproductie 
door Hilbert Koetsier

In ons vorige nummer berichtten we over acties tegen het afbouwen van subsidies op de suikerproductie. De EU wil gegarandeerde prijzen voor het landbouwproduct suiker gaan stopzetten. De Nederlandse suikerindustrie is voor een belangrijk deel gevestigd in Groningen en dus heeft deze beslissing gevolgen voor geheel Noord Nederland. Hoe kijkt de Partij voor het Noorden daar tegenaan? 

Een lid schreef ons per brief het volgende standpunt: suikerproducenten in arme landen mogen niet weggeconcurreerd worden door gesubsidieerde, Europese suiker. Zeker niet als zij slechts voor hun lokale en regionale merkten willen produceren. Aan de andere kant zou de EU voor haar eigen gebied wel lonend landbouwproducten moeten kunnen produceren. Regionale zelfvoorziening zou de doelstelling kunnen zijn, mede om de stijgende transportbewegingen en de daardoor veroorzaakte milieubelasting terug te dringen.

De Partij voor het Noorden schrijft in haar programma?s dat de zij landbouw belangrijk vindt voor Noord-Nederland. Het onderkennen van je eigen regionale kracht en regionale zelfvoorziening zijn ook kernpunten voor de partij. Dat betekent dat we een oplossing voor de agrarische sector moeten vinden, waar boeren als gewone ondernemers een goede boterham moeten kunnen verdienen en waar we zaken verbouwen die hier van nature goed groeien en die we hier consumeren. 

Subsidies zijn voor goed ondernemerschap eigenlijk een spelbreker. Een boer moet net als andere ondernemers, vrij kunnen handelen in de EU ? niet gehinderd door te veel bureaucratie en (subsidie-) regelingen. Groningen is dan door zijn goede landbouwgronden en optimale klimaat een goede kanshebber. 

Aan de andere kant moet de boer beschermd worden tegen dumpprijzen van producten van buiten de EU; net zoals de EU (te) goedkope kleding uit China een halt toeroept. Niet door de EU-prijzen kunstmatig te verlagen (daar hebben niet-EU landen schade van), maar door kwaliteits- en milieuregels en eventueel quota te stellen voor te importeren landbouwproducten. Dan zitten we arme landen niet in de weg, geven boeren hier de ruimte en kunnen blijvend de voedselvoorziening voor de EU veiligstellen.(29 november 2005)

 


Wilm Drent, Drents:
Laand van ooit 

door Wilm Drent

Elkeneein die ?t neis de leste week een beetie volgd hef, hef vast wel vernomen dat de VVD-kopstukken Ayaan Hirsi Ali en Hans Wiegel lestdaogs an ?t kribben west hebben. Dikke woorden as reactionair, conservatief en wiggen drijven vlogen over taofel. Noe wi?k ?t hier niet hebben over wel of der geliek had, want wij weeiten ja wel dat der bij kribberij meeisttied tweei schuld hebben. 

Ayaan Hirsi Ali hef zegd dat de veurmaolig dipteerde van Freeislaand woont in Dieren of Diever of waoraargens, in een ?laand van ooit?. Ik heb ?t even opzöcht op ?t wereldwiede web, dat laand van ooit. ?t Is een themapaark in Drunen waor of kinder de baos binnen en waor elkeneein in een rose kasteeil woont.

Noe staon der in Grunnegerlaand nog een stuk of wat schiere börgen en in Koevern hej nog een kesteeil, mor sang, paors of lila binnen die neeit en ik heb ok niet heurd dat kinder vandaog an de dag de baos binnen in Diever. De burgemeester van Westerveld hef ?t daor nog altied veur ?t zeggen.

Mor dat bedooulde Hirsi Ali vanzölf neeit met ?laand van ooit?. Nee, zij wol der mor met zeggen dat Wiegel woont in een idyllisch laandschup oet de jaoren vieftig waor of de preblemen van de Randstad wied vort binnen. 

Drenthe is een mooie previncie, der is nog wat natuur, ?t is niet al te drok en wij binnen bliede daw der de kont nog keren kunnen, mor de jaoren vieftig binnen ok in Drenthe zowat vieftig jaor leden. Idyllische plekkies waor of de preblemen van oous laand niet bestaon en waor we oous verkroepen kunnen, binnen der ja niet meer. 

In Freeislaand en misschie ok in de aander noordelijke previncies muggen de mèensen dommiet zeggen of ze veur of tegen de komst van een zweeftrein binnen. As die zweeftrein der wel komp, kunnen politici die dèenken dat ?t Noorden een laand van ooit is, dommiet in een uur hier weden. 

Zullen ze daor in Den Haag wel weeiten dat der in ?t ?Laand van Ooit? meeisttied heuil schier Drèents sproken wordt?

Wilm Drent

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.