Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 36Groningen, 31 oktober 2005  Houd suiker in NederlandGroningen is de grootste suikerstad van Nederland, misschien wel van Europa. Sinds 1896 draait in Groningen de CSM fabriek op volle toeren. Grondstof: de in het gehele Noorden gekweekte suikerbieten. Vanaf 1913 doet ook nog een tweede suikerfabriek mee, tegenwoordig de coöperatieve Suiker Unie geheten. Vandaag de dag zijn er n...

Nieuwsbrief 36

Groningen, 31 oktober 2005

 

Houd suiker in Nederland

Groningen is de grootste suikerstad van Nederland, misschien wel van Europa. Sinds 1896 draait in Groningen de CSM fabriek op volle toeren. Grondstof: de in het gehele Noorden gekweekte suikerbieten. Vanaf 1913 doet ook nog een tweede suikerfabriek mee, tegenwoordig de coöperatieve Suiker Unie geheten. Vandaag de dag zijn er nog maar drie, hoog moderne suikerfabrieken in Nederland, waaronder deze twee Groninger fabrieken. Bietentelers en suikerproducenten dreigen de dupe te worden van de afbouw van het Europese landbouwbeleid. Noord-Nederland is in gevaar. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? Lees verder in deze Nieuwsbrief.

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier. Met medewerking van Kerst Huisman.

Foto's:
Tjeerd Oliemans, Geert Staats.

 

 


Avebe na de staking 
door Teun Jan Zanen

De staking bij Avebe is dan toch nog onverwacht snel afgelopen. Na een confrontatie tussen boeren en stakers organiseerde de Avebe-directie ook nog een confrontatie stakers-werkwilligen en dat terwijl zij op dat moment n.b. eindelijk met de bond om tafel zat. 

Wetende dat het toch niet zou lukken om zonder de stakers de fabrieken weer aan de gang te krijgen, was deze actie van de directie een nieuwe provocatie. Het niet ingaan op deze provocatie, het inzetten van extra onderhandelingskracht en het behoud van eenheid onder de stakers maakten uiteindelijk toch een goed resultaat voor de werknemers en een einde aan de staking mogelijk. 

Anja Dijkman van FNV-Bondgenoten is blij met het bereikte resultaat. ?Het nu afgesloten sociaal plan is toekomstbestendig, ongeacht welk reorganisatieplan er ligt?, laat zij het Dagblad van het Noorden weten. En dat was haars inziens de staking, die twee en een halve week duurde, zeker waard. Tenslotte was er vlak voor de staking een reorganisatie gaande en was ook een nieuwe ronde (inclusief ontslagen) alweer aangekondigd. 

Dat mensen die jarenlang bij dit concern werken bij het vervallen van hun baan een ruime tijd krijgen om elders werk te vinden, lijkt sociaal gezien niet meer dan billijk.

De directie, die minstens zo stijfhoofdig was als Anja Dijkman, heeft het in de ogen van de Raad van Commissarissen dan ook niet goed gedaan. Nadat ook de door de Centrale Ondernemingsraad aangespannen procedure tegen het laatste reorganisatieplan voor de rechter verloren ging, bleek de maat vol. Een tweetal verantwoordelijke directeuren werd ontslagen. En het concern likt nu zijn wonden.

Zo en nu moet het toch helder zijn dat bij alle afkalving van vooral industriële bedrijvigheid, het ontslag van werknemers niet de sluitpost van de rekening kan zijn. Ook niet bij Avebe. Mensen moet een perspectief geboden worden op nieuw werk en een bedrijf dat mensen ontslaat moet hen bij het zoeken behulpzaam zijn. Dat moet begin 21e eeuw, na ruim honderd jaar vakbondsstrijd, toch langzamerhand iedereen wel duidelijk zijn.

Verder is en blijft vooralsnog de aardappelteelt, de verwerking van de aardappels tot aardappelmeel en de toepassing daarvan in velerlei producten voor Oost-Groningen van eminent belang. Het mag dan ook niet zo zijn dat door een blind vertrouwen in het liberale kapitalisme deze belangrijke bestaansbron voor velen nu domweg wordt stopgezet. Een hervorming van het Europese landbouwbeleid mag dan belangrijk zijn, het geleidelijke karakter daarvan moet de verwerkende industrie de kans geven zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. En ook de boeren moeten op termijn kunnen overgaan op de teelt van andere, lucratieve gewassen. Koolzaad misschien?

Teun Jan Zanen


(31 oktober 2005)

 


Gemeenteraadsverkiezingen 
door Teun Jan Zanen

Bij zijn ontstaan heeft de Partij voor het Noorden, mede met het oog op de Statenverkiezingen van 2003, onderzocht welke relatie met onafhankelijke, lokale politieke partijen zou kunnen worden aangegaan. In gesprekken met vertegenwoordigers van een aantal van die lokale partijen werd duidelijk dat het niet doenlijk was om over de gehele linie met hen tot gemeenschappelijke standpunten te komen. 

Wel bleek een zekere verwantschap tussen hen en de Partij voor het Noorden. Dat bleek ook uit het feit dat enkele vooraanstaande vertegenwoordigers van lokale politieke partijen als persoon bij ons sympathisant of zelfs lid werden. Ook zochten wij enkele malen contact met lokale politieke partijen om politieke vraagstukken met elkaar te bespreken. Wij kozen toen uiteindelijk bewust voor het als Partij voor het Noorden niet aangaan van structurele banden met lokale partijen.

Betekent dat nu ook automatisch dat de Partij voor het Noorden zich daarom niet op het lokale vlak zou kunnen bewegen? Of anders gezegd, niet zelf zou kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Dat is mijns inziens geen logische gevolgtrekking. 

De Partij voor het Noorden heeft een uitgesproken visie op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Wij willen een grote mate van autonomie voor een noordelijk bestuur, met een direct gekozen noordelijk parlement om dat bestuur te controleren en om daarnaast wetten en regels te maken die de ontwikkeling van deze nieuwe regio tot inzet heeft. Dat standpunt heeft zich van stond af aan verbonden met enkele belangrijke maatschappelijke vraagstukken: de werkloosheidsproblematiek, waarvan wij vinden dat jongeren uit het Noorden niet gedwongen elders op zoek zouden moeten hoeven gaan naar werk. 

Verder zijn wij uitgesproken voorstander van een leefbaar platteland: het ook in de kleine dorpen voorhanden blijven of komen van voorzieningen. Een derde complex waar wij ons in hebben vastgebeten is de energieverzorging. Wij zijn voorstander van duurzame energie. Dat vraagt ruimtelijk beleid, economisch stimuleringsbeleid, volkshuisvestings-beleid, enz. Tenslotte hebben wij het veel forser investeren in cultuur in onze armen gesloten, omdat bewezen is, dat investeren in cultuur economische groei kan bevorderen: het is goed toeven in een regio met veel cultuur. Dat smaakt immers altijd naar meer! Welnu, al die punten kunnen we bevorderen, zowel op provinciaal als op lokaal vlak, althans dat is mijn mening. Toch kun je er natuurlijk ook principieel op tegen zijn dat de Partij voor het Noorden lokaal gaat. En daar gaat het debat in aanloop naar de komende gemeenteraads-verkiezingen over. Kom naar de ledenvergadering en discussieer mee!

Teun Jan Zanen


(31 oktober 2005)

 


Regiovorming weer op de politieke agenda 
door de redactie

Minister Remkes kondigde op 28 september op de jaarconferentie van de vereniging van samenwerkende Nederlandse provincies (IPO) aan, goed te zullen luisteren naar bestaande opvattingen over het Nederlandse Middenbestuur, in de voorbereiding van zijn voor volgend voorjaar aangekondigde notitie over dat onderwerp.

Op 12 oktober spraken een achttal Randstadbestuurders zich uit voor een nieuw, landsdelig bestuur in West-Nederland. De Partij voor het Noorden begroet dit standpunt. De reden voor dat pleidooi is dat vele belangrijke maatschappelijke vraagstukken vandaag de dag veel beter in regionaal, landsdelig verband kunnen worden aangepakt. Bovendien kan de Randstad zich dan veel beter als moderne Europese regio manifesteren, in plaats van als een verbrokkeld conglomeraat van vele kleine bestuurseenheden door het leven te gaan, aldus die Randstadbestuurders. Ook voor Noord- Nederland lijkt een dergelijke ontwikkeling noodzakelijk te zijn.(31 oktober 2005)

 


Congres Subsidiariteit en het middenbestuur in Nederland in de 21e eeuw 
door Teun Jan Zanen

Waar gaat dat nu weer over? Subsidiariteit? Middenbestuur? Jazeker, dat gaat over de idealen van de Partij voor het Noorden.

Je kunt het bovenstaande immers vertalen met de kreet: wie beslist over wat en waar? En dan hebben we het bijvoorbeeld over een veel zelfstandiger Noord-Nederland, dat echt de belangen van de noorderlingen gaat behartigen!

Over de hiervoor gestelde vraag wordt op 19 december a.s. in Assen een congres georganiseerd. De Partij voor het Noorden nam daartoe indertijd het initiatief. Eindelijk is de organisatie nu rond en een spannend congres aanstaande. Van 9.30 uur tot 18.00 uur wordt die dag de vraag behandeld of de Nederlandse provincies niet te klein zijn om goede uitvoering te kunnen geven aan de hen opgedragen taken, of er niet razendsnel landsdelen moeten komen die dan ook zeggenschap over de eigen ontwikkeling moeten krijgen, of dat Den Haag veel van zijn macht moet afstaan aan een stuk of vier Nederlandse (maar tegelijkertijd ook Europese) regio?s, die veel dichter bij de burgers opereren dan de verzamelde lieden in de Haagse kaasstolp.

Eindelijk is het taboe op deze discussie verbroken. Remkes gaat volgend jaar een nota over het Nederlandse middenbestuur uitbrengen. En op de inhoud daarvan willen ook wij invloed uitoefenen. Onze eis is, dat in de eerstvolgende regeringsverklaring een passage opgenomen wordt, waarin de regering toezegt onderzoek te zullen doen naar de vorming van landsdelige regio?s. Daarop kunnen we dan ook in het Noorden anticiperen. We moeten langzamerhand los! En dit congres biedt daartoe een prachtige start. De Partij voor het Noorden is dan ook blij met dit congres. Heeft u belangstelling? Geef u dan op (via 
http://congres.zanenconsult.nl). 


(31 oktober 2005)

 


Het debat over landsdelig bestuur 
door de redactie

Het doel van de Partij voor het Noorden bij de start in 2002 was om het debat over de vorming van landsdelen weer op de nationale politieke agenda te krijgen. Begin 2002 was er, met het uitkomen van het rapport ?Op schaal gewogen? van de commissie Geelhoed, een goede aanzet tot dat debat. 

Na de moord op Pim Fortuyn was het debat daarover even niet aan de orde: het ging toen over veiligheid en de leegheid van de politiek. Het jaar daarna hadden de landelijke politieke partijen het vooral druk met zichzelf en met elkaar (waardoor uiteindelijk nieuwe Tweede Kamerverkiezingen werden gehouden in januari 2003). Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO), de opdrachtgever van de commissie Geelhoed, hield zich in die periode noodgedwongen even met andere onderwerpen bezig. 

Nu is het tij weer gekeerd. De landelijke politieke partijen hebben de bestuurlijke vernieuwing in verschillende documenten weer bespreekbaar gemaakt. Ook voor het IPO was dit een reden om de draad weer op te pakken. Begin oktober stuurde het IPO een herdruk van het rapport Geelhoed, een politieke essay van professor Toonen uit Leiden en een discussienotitie naar alle provincies. ?Geef uw mening over deze zaken?, was daarbij de vraag. Een goede mogelijkheid ook voor de noordelijke provincies om zich over hun samenwerking uit te spreken! Op 16 november stond in het Noorden de gezamenlijke bijeenkomst van de drie noordelijke provinciale Staten gepland. Een unieke gelegenheid om het debat over die stukken te voeren, zou je denken. Helaas besloot de agenda-commissie van het SNN om de vergadering af te gelasten, nota bene ?wegens het ontbreken van actuele agendapunten?! Schande! (31 oktober 2005)

 


Gedeputeerde Calon krijgt niet zijn zin 
door Nico Zweerts de Jong

In het provinciaal omgevingsplan (POP) van de provincie Groningen is de locatie langs de N33 in de gemeentes Menterwolde en Veendam aangewezen om als windmolenpark te fungeren. Dit stuitte op hevig verzet bij die gemeenten.

De gemeenteraad van Veendam heeft in haar raadsprogramma 2002-2006 opgenomen tegen windmolens te zijn langs de N33. De Blaaswindgroep (een groep boeren) ging gesterkt door de opstelling van de provincie Groningen, toch op jacht om de gemeenten ervan te overtuigen dat de windmolens er zouden moeten komen. Elke molen levert ? 75000 netto inkomen per jaar op en voor de gemeenten interessante belastinggelden. Bij beide gemeenten, Veendam en Menterwolde, werd een verzoek ingediend om mee te werken aan een Milieu Effect Rapportage (MER). Om hierop een antwoord te formuleren werden door drie gemeentes gezamenlijk ? de gemeente Pekela?s was er inmiddels bij gekomen ? discussie-avonden gehouden. Hierna bleek dat er in de Pekela?s wel een locatie beschikbaar was, die bij de inwoners geen weerstand oproept. Zelfs minister Brinkhorst heeft hiertegen geen bezwaar en heeft dat kenbaar gemaakt aan gedeputeerde Calon. 

De drie gemeenten kwamen tot de conclusie om niet mee te werken aan een MER. Meewerken aan een MER wekt immers de suggestie dat - wanneer de MER goed uitpakt - je in principe bereid bent om toch mee te willen werken aan het plaatsen van windmolens langs de N33. Dat leek de gemeenten geen goed bestuurlijk handelen en ook verspilling van geld. 

Het plaatsen van windmolens langs de N33 druist uitdrukkelijk in tegen het raadsprogramma van Veendam en tegen de opvatting van de raad van Menterwolde. Daarom moet het dus niet doorgaan.

Nu de plaatsing langs de N33 van de baan is, zou een locatie in de Pekela?s aan de orde kunnen komen. Maar daar wil Calon niet aan meewerken. In de media hebben we kunnen lezen, dat volgens Calon de locatie langs de N33 alleen maar ?een zoekgebied? was. Er zijn volgens hem voldoende mogelijkheden elders (bij de Eemshaven en in Delfzijl en mogelijk in Marum). Wat windmolens betreft heeft Calon langs de N33 echt niks te zoeken.


(31 oktober 2005)

 


Duurzame transport-brandstoffen = Dure transportbrandstoffen? 
door Geert Staats

Het dreigt een traditie te worden. Wat is een traditie? Nou, als je voor de eerste keer iets organiseert is het een goed initiatief, bij de tweede keer is het een goed vervolg en bij de derde keer is het een traditie. Waar gaat dit over??? Over HET congres over duurzame transportbrandstoffen, vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Dit jaar, 3 en 4 november, wordt het voor de tweede keer georganiseerd. Nog één keer, volgend jaar dus, en we kunnen spreken van een traditie. 

In de aankondiging van het congres: ronkende teksten over de noodzaak om op korte termijn alternatieve brandstoffen te introduceren. Dit ter verlaging van de milieubelasting en vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Iedereen moet de urgentie van deze verandering gaan inzien. Genoeg reden om eens naar de agenda?s van de twee dagen te kijken. Voor de eerste dag staan er wel veel ?beleidsmatige? zaken op. De tweede dag biedt iets meer ruimte voor de concrete invulling van al het bedachte spul. Tot mijn grote schrik zie ik in de agenda van beide dagen dat aardgas als transportbrandstof is opgenomen. Aardgas als duurzame energiebron? Gelukkig is het meeste gereserveerd voor PPO, biodiesel, bio-ethanol en biogas. Al met al voldoende reden om naar dit congres te gaan en waar het zinvol is ons standpunt uit te dragen. 

Ennuhhh, o ja, vorig jaar was de algemene mening dat de duurzame transportbrandstoffen te duur waren t.o.v. de fossiele als gevolg van de accijnsheffingen. Eens luisteren of daar na de toezeggingen van Den Haag over vrijstellingen voor het bijgemengde duurzame deel van de brandstof, verandering in is gekomen. (31 oktober 2005)

 


Leeuwarden krijgt grootste biotankstation in Europa 
door de redactie

Als het goed is gaat volgend jaar Europa's grootste tankstation voor biobrandstoffen open in Leeuwarden, onder leiding van het Friese bedrijf Delta Oil. Het 1 miljoen euro kostende station zal onder meer biogas, aardgas, ethanol, biodiesel, gewone benzine en plantaardige olie verkopen. Voor de plannen loopt nu de vergunningaanvraag. Het tankstation zal zich primair richten op ondernemers en komt, als alles doorgaat op het bedrijventerrein Newtonpark (bron: ANP).


(31 oktober 2005)

 


Cultuur; de economische motor 
door de redactie

Een onderzoek dat in opdracht van de Partij voor het Noorden werd gedaan bij de wetenschapswinkel economie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangetoond dat er een positief verband bestaat tussen cultuur en economische groei. Marjolijn Roo is tot die conclusie gekomen na een empirisch onderzoek naar de omvang van de uitgaven aan cultuur van de rijksoverheid per regio in Nederland en de economische effecten daarvan. 

Regio?s met veel kunst- en cultuuruitingen, waarbij er dus sprake is van een levendig cultureel klimaat, oefenen grote aantrekkingskracht uit op wat wel de ?creatieve klasse? genoemd wordt. Daarmee kan een innovatief en creatief klimaat ontstaan, dat ook zijn uitwerking heeft op de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en ideeën in de economische sfeer: ?de creatieve klasse als motor achter economische groei?. 

De conclusies ondersteunen het idee dat cultuur mede bepalend is voor het vestigingsklimaat van een stad of een regio en dat dus ook investeren in cultuur door de provincies zinvol is. Het boekje werd namens de Partij voor het Noorden aangeboden aan alle noordelijke statenleden en aan de drie Colleges van GS van Groningen, Friesland en Drenthe. (31 oktober 2005)

 


Groningse Galerie Forma Aktua presenteert 35 illustrators
Wegens Kinderboekenweek 2005: ?Tekenen is toveren? 

door Tjeerd Oliemans

?Hoe vind je het?? ?Frans, ik weet niet hoe jij er als professioneel kunstenaar tegenaan kijkt, maar ik vind het er prima uitzien. Ik kom hier lang niet bij iedere opening, maar ik ben blij dat ik er nu ben en werk van al die illustrators kan zien. En ook al die kinderen geven een leuke sfeer!?Frans Le Roux glom van genoegen en vertrouwde me toe dat hij twee dagen intensief bezig was geweest om de tentoonstelling in het kader van de Kinderboekenweek bij Forma Aktua (Nieuwstad 10, Groningen) in te richten. De bekende noordelijke cartoonist had eer van zijn werk, want het was een volle bak bij de opening op zaterdag 1 oktober. 

Er liep menige kunstenaar rond van wie er werk aan de muren hing. Daar tussendoor vulde de ruimte zich bovendien met kunstminnaars, die nippend van een drankje de illustraties van Barbara Stok (Groningen), de Friese Barbara de Ruiter (Leeuwarden) en de andere 33 illustrators (m/v) met al hun verschillende stijlen bekeken. 

Vanwege het thema ?Tekenen is toveren? krioelden grote en kleine kinderen door de galerie, die zich eveneens goed vermaakten. Ze mochten in de Nieuwstad met helium gevulde ballonnen oplaten. Natuurlijk waren er openingswoorden te beluisteren, zoals van de voorzitter van Forma Aktua. Ook directeur van de Openbare Bibliotheek Rob Pronk diende zich aan met een speech, omdat wegens de Kinderboekenweek de OB Groningen samenwerkte met Forma Aktua. En om de feestvreugde nog te verhogen, maakte een TV-ploeg opnamen. 

Naar verluidt deed het chronisch in geldnood verkerende Forma Aktua, ooit opgericht door wijlen de vermaarde kunstenaar Henry de Wolf - met wie Teun Jan Zanen (PvhN) destijds nog politiek-artistieke acties heeft gevoerd - goede zaken met deze spraakmakende expositie.(31 oktober 2005)

 


Centralisatie politiekorpsen 
door de redactie

De nu bestaande 25 zelfstandige regiokorpsen van de politie worden gecentraliseerd. In plaats van die politieregio?s komt er één landelijk politiekorps onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

De positie van de korpsbeheerders (de burgemeesters van de grootste steden in de politieregio?s) verdwijnt. Er blijft op regionaal vlak wel een overlegstructuur bestaan, maar het beleid zal door de centralisatie vooral landelijk worden geformuleerd. Hiertegen is veel verzet van de politietop. Ook de Partij voor het Noorden heeft kritiek. Zij denkt dat deze vorm van centralisatie Noord- Nederland niet ten goede zal komen. De Randstad zal - door de concentratie van problemen daar ? waarschijnlijk de meeste aandacht krijgen ten koste van rest van Nederland.


(31 oktober 2005)

 


Cordis Roden; de dupe van een gevecht tussen multinationals 
door de redactie

De gemeente Noordenveld, onder de rook van de stad Groningen, is een plattelandsgemeente met veel industriële bedrijvigheid. Het grootste bedrijf aldaar gevestigd is het bedrijf Cordis, dat medische apparatuur maakt. Er werken zo?n elfhonderd mensen. Deze tot nu toe stille kracht dreigt plotseling te imploderen. Het gaat om een gevecht tussen multinationals, waarvan Noord-Nederland de dupe dreigt te worden. 

Cordis (Europe) is onderdeel van het Amerikaanse concern Johnson & Johnson. Dit concern is in een patentenstrijd gewikkeld met een ander Amerikaans concern, namelijk Boston Scientific. In Nederland heeft Boston Scientific dit gewonnen. Het draait om de fabricage van glazen buisjes die bloedvaten openhouden tijdens een dotterbehandeling van het hart. In plaats van concurrentie op prijs of kwaliteit, wordt het gevecht juridisch uitgevochten over de patenten. Johnson & Johnson bleek enkele weken terug niet bereid om tot een schikking te willen komen met Boston Scientific. 

Gevolg: een dreigend ontslag voor 350 à 462 personeelsleden. Gelukkig is Cordis een sterk bedrijf en zal de afvloeiing vast op een sociaal verantwoorde manier plaatsvinden. Ook is er een kans dat op termijn fabricage van nieuwe producten in Roden zal plaatsvinden. 

De les die we uit deze affaire moeten trekken? We moeten in een (sub)regio niet al te afhankelijk worden van slechts één of enkele bedrijven. Verder moet bevorderd worden dat bedrijven zich goed nestelen in zo?n regio, zodat bij tegenslagen niet direct de opheffing van hele vestigingen dreigt. En tenslotte is het van belang dat bedrijven en kennisinstituten samen werken aan verbreding van de productiepakketten van de bestaande bedrijven. Een tegenslag als nu de rechterlijke uitspraken in de patentenstrijd is dan gemakkelijker op te vangen.(31 oktober 2005)

 


Aldel 
door de redactie

De zorgen over de werkgelegenheids-ontwikkeling in de Eemsmond zijn groot. Als gevolg van de hoge energieprijzen dreigt bijvoorbeeld het bedrijf Aldel (Aluminium Delfzijl) zijn productie te staken. De aluminium-productie dreigt ook onrendabel te worden. En dat zou het einde van Aldel betekenen. Nu al kondigt Aldel het opheffen van zestig arbeidsplaatsen aan. 

Aldel is in 1966 in het Eemsmondgebied van start gegaan op basis van een voordelig energiecontract. De kosten aan energie maken een belangrijk deel uit van de totale productiekosten van primair aluminium; om internationaal te kunnen concurreren is een gunstig energiecontract een voorwaarde. Dit jaar moet een nieuw energiecontract worden afgesloten, op een moment dat de prijs van energie extreem hoog is. Zelf energie produceren of een strategische alliantie aangaan met een energiebedrijf biedt mogelijk uitkomst. Zo is Aldel samen met ontwikkelaar Envelop bezig twee eigen bio-energiecentrales op te starten op het Metal Park in Delfzijl. Deze kunnen mogelijk vanaf 2008 jaarlijks 800 mega Watt stroom leveren aan Aldel, circa 

één derde van hun behoefte. Deze centrales gebruiken als grondstoffen biomassa. Dit wordt gesubsidieerd, waardoor de prijs van de geproduceerde energie concurrerend wordt.

De actuele problematiek van de hoge energieprijzen heeft al tot de nodige problemen geleid, ook bij andere bedrijven. Ondanks verzoeken om steun heeft Minister Brinkhorst tot nu toe nog niets gedaan om in het bijzonder de Eemsmondbedrijven bij te springen. 

Hij heeft alleen geopperd om naar Frans voorbeeld als Eemsmondregio op termijn een ?eigen? energiecentrale te bouwen waarbij de inkoopkracht van alle bedrijven wordt gebundeld. Daardoor zou mogelijk een betere positie verworven kunnen worden op de energiemarkt. Negen ondernemers willen dit onderzoeken. De vraag is echter of een gebundelde opstelling op de energiemarkt lagere stroomprijzen garandeert. Wordt vervolgd?(31 oktober 2005)

 


Noordelijke suikerindustrie 
door de redactie

Groningen is de grootste suikerstad van Europa. In Nederland zijn nog maar drie suikerfabrieken, waarvan twee in Groningen. In totaal is het een sector met zo?n 11.500 werknemers en boeren-leveranciers. De huidige hervormings-plannen van de Europese Commissie dreigen de Nederlandse suikersector te ondermijnen. 

Vooralsnog krijgen de bietenboeren een vaste prijs voor hun productie (de zogenaamde interventieprijs). Als de markt verder weg zakt, garandeert Europa de boeren dat bedrag. Ook krijgen Nederlandse suikerbedrijven bij export van suiker een exportsubsidie. Beide ondersteuningen van de sector dreigen nu abrupt te worden afgeschaft. Tijd voor actie! 

Foto: Actie - Aike Maarsingh (NLTO) en Jacques Wallage (burgemeester Groningen) nemen het voortouw (foto: Platform Toekomst Suikermarkt)


(31 oktober 2005)

 


Projectgroep revitalisering platteland 
door Projectgroep Voorzieningen

Alweer enige tijd is een projectgroep aan de slag met een onderzoekje over het thema ?leefbaarheid van het platteland? en in het bijzonder het behoud en terugbrengen van voorzieningen in kleine kernen. 

Dit project heeft als doel een advies aan de fractie van de Partij voor het Noorden, zodat deze een standpunt kan hebben in statendiscussies en ter voorbereiding van een nieuw partijprogramma voor de statenverkiezingen in 2007. 

Wat doen provincies aan het verbeteren van voorzieningen op het platteland en wat kunnen ze daar meer aan doen, in het bijzonder in de noordelijke provincies? 

De projectgroep is begonnen met een inventarisatie van beleid en subsidies die provincies in Nederland beschikbaar stellen voor het behoud van voorzieningen in kleine kernen. Vaak gaat het om subsidies voor het opzetten van multifunctionele centra of het opknappen van dorpshuizen. In sommige provincies zijn de subsidies vooral bedoeld voor fysieke ingrepen in de gebouwen, in andere provincies worden economische impulsen gestimuleerd bijvoorbeeld door de ontwikkeling van service winkels. Veel van het budget dat provincies hiervoor kunnen verdelen komt uit de Europese Unie. 

De noordelijke provincies lijken niet zo veel anders te doen dan de anderen, terwijl Friesland het grootste aandeel kleine dorpen in Nederland heeft en de provincies Groningen en Drenthe ook kampen met het verdwijnen van voorzieningen uit de kleine kernen. 

Komende tijd worden door de projectgroep ook bijeenkomsten georganiseerd met leden van de Partij voor het Noorden die in kleine kernen wonen; dan kunnen we inventariseren waar zij behoefte aan hebben. Dus als u in een kleine kern woont, krijgt u binnenkort een uitnodiging van ons om hieraan deel te nemen. Wij hopen op een vruchtbare bijeenkomst. (31 oktober 2005)

 


Huisman, Fries:
Fiertaal Ingelsk? 

door Kerst Huisman

Okkerdeis hat der in algemiene gearkomste west yn Auwerk (Aurich) fan de Fryske Ried. Dat is in organisaasje mei leden út Fryslân (de provinsje west fan de Lauwers) en East- en Noard-Fryslân yn Dútsklân. Probleem op de gearkomsten fan dizze ried is dat as de lju Frysk prate, hja elkoar net fersteane. Want it Frysk yn Fryslân en dat yn de Dútske gebieten mei de namme Friesland rint nochal útien. Boppedat prate fierwei de measte East-Friezen gjin Frysk mear. Ien fan de leden stelde doe út om it Ingelsk ta fiertaal te meitsjen yn de Ried. Want foar eltsenien yn de Ried is dat in frjemde taal, dy?t de measten lykwols dochs wol fersteane. Dan kin it Dútsk, it Plat, it Nederlânsk of it Frysk yn dit meartalefermidden net de earste fioele spylje.

Ik moat sizze: dêr sit wat yn. It prinsipe soe úteinlik ek tapast wurde kinne yn de Partij voor het Noorden. Wis, eltsenien yn ús organisaasje ferstiet en sprekt no noch Nederlânsk, dus dy taal kin it earst noch wol as algemien kommunikaasjemiddel dwaan, mar dat kin feroarje, as wy ek leden krije, dy?t bygelyks fan hûs út Dútsk sprekke, Turksk, Italjaansk of Russysk en dy?t mei it Nederlânsk mei syn sch-klanken problemen hawwe. Dan soe sa?n algemiene Lingua Franca as it Ingelsk útkomst biede kinne.

Fansels stiet dit pleit heaks op de opfetting fan de tige troch my wurdearre Jan Plenter, dy?t yn augustus weirekke is. Hy soe it hjir tink ik, mei syn grut gefoel foar taal en talen, ek net mei iens west hawwe. Mar ik tink, dat it der dochs úteinlik wol op tagiet. As jo sjogge, dat de Taalunie mei syn safolste foarstel oer de saneamde tusken-n hieltyd mear betizing oer de krekte skriuwwize fan it Nederlânsk feroarsaket, soe dat úteinlik wolris betsjutte kinne dat de jongerein aanst it Ingelsk - mei syn fêste skriuwwize sûnt ieuwen! ? as skriuwtaal foar kar nimt.

Jan Plenter skreau graach yn it Grinslânsk en it Nederlânsk. Ik doch it yn it Frysk, mar ik kin it ek yn it Nederlânsk en it Ingelsk. Sa?t it Grinslânsk Jan Plenter nei oan it hert wie, sa is it Frysk dat by my. Mar net ien fan ús hat it ivige libben. Wat der nei my bart? Och it Frysk en it Nederlânsk sille it nei my noch wol in skoftlang oprêde. Mar ek talen hawwe it ivige libben net.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.