Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 35Groningen, 29 september 2005  Aardappelen en werkgelegenheidNatuurlijk moet Avebe een verantwoord bedrijfsbeleid voeren. Daar kan onder omstandigheden ook het afbouwen van een deel van de huidige arbeidsplaatsen bijhoren. Vandaag de dag zou dat dan wel moeten samenhangen met innovatie in het productieproces. Het zou Avebe sieren als ze door nieuwe activiteiten het aantal arbeids...

Nieuwsbrief 35

Groningen, 29 september 2005

 

Aardappelen en werkgelegenheid

Natuurlijk moet Avebe een verantwoord bedrijfsbeleid voeren. Daar kan onder omstandigheden ook het afbouwen van een deel van de huidige arbeidsplaatsen bijhoren. Vandaag de dag zou dat dan wel moeten samenhangen met innovatie in het productieproces. Het zou Avebe sieren als ze door nieuwe activiteiten het aantal arbeidsplaatsen toch op pijl zou weten te houden: een combinatie van sociaal beleid en groeiend ondernemerschap.†Lees verder in deze nieuwsbrief

Op de foto: Bezoek aan het provinciehuis Groningen (foto: Tjeerd Oliemans)

Redactie:
Dana Kamphorst, Hilbert Koetsier en Teun Jan Zanen. Met medewerking van Klaas Knillis Hofstra.

Foto's:
Tjeerd Oliemans, Geert Staats, Dana Kamphorst


 


Bleker gaat over zijn nek†
door Teun Jan Zanen

Waarom gaat Bleker over zijn nek? Wat maakt dit prominente CDA-lid zo misselijk? Daarover zo meer. Eerst even voorstellen. De geachte gedeputeerde van de provincie Groningen, Henk Bleker, heeft deze zittingsperiode van de Provinciale Staten o.a. landbouw in portefeuille. Met verve heeft hij zich op dit voor hem nieuwe beleidsterrein gestort.†

Hij is de beste maatjes met de boeren, al was er wel wat tegenstand rond de bestemming van bepaalde polders tot overloopgebieden bij extreem hoog water. Hij is ook de grote vriend van de tuinders, al bestaan ze soms slechts virtueel. Hij koopt (van wie?) vast flink wat grond op, opdat zijn droom, een glastuinbouwgebied in Noord-Groningen gerealiseerd kan worden.†

En de SP, die het waagde vraagtekens te zetten bij de kansen van dit project, kreeg de wind van voren. Ja, ja, Bleker staat zijn mannetje. Ook in de zaak van de rioolpersleiding van Groningen naar Delfzijl, wist hij zichzelf kundig uit de politieke wind te manoeuvreren. Met dank aan de zieke collega Musschenga.†

De voortvarende aanpak vanaf het moment dat duidelijk werd dat er echt een probleem was en de goede interactieve aanpak van deze zaak door het provinciaal bestuur, maakten dat de zaak met een betrekkelijk beperkte (ook wat de financiŽn betreft) sisser afliep.

En dan nu het kotsen van Bleker. Ondergetekende bood al voor de zomer alle Statenleden de brochure ?Koolzaadolie te koop. Mag dat?? aan. Afgesproken werd dat in de commissie Landschap, Water en Milieu na de zomer over die brochure van gedachten gewisseld zou worden. Dat geschiedde op 7 september, jl.. De brochure kreeg een opmerkelijk positieve ontvangst van de ander fracties. Een gerede kans op steun van andere partijen ingeval het zou gaan komen tot een motie of een amendement van de kant van de Partij voor het Noorden, bij gelegenheid van de behandeling van de begroting voor 2006 van de provincie, leek niet onmogelijk. In de brochure wordt er o.a. voor gepleit dat de provincie zelf, om het goede voorbeeld te geven, zijn wagenpark (de auto?s van de provinciale waterstaat en van de gedeputeerden) zo spoedig mogelijk op puur plantaardige olie (PPO) zouden gaan rijden. De eenmalige aanpassingskosten van de motoren lijken, zeker nu, met de sterk gestegen diesel en olieprijzen, voor de provincie mogelijk bedrijfseconomisch zelfs voordelig uit te kunnen pakken.†

De PPO gaat (zonder accijns en inclusief BTW) per liter 70 Eurocenten kosten. Dan is de extra investering er met een jaar weer uit. Mijn pleidooi dat de provincie, bij wijze van goed voorbeeld, alvast met een deel van zijn wagenpark overschakelt op PPO, is zo gek dus niet. En toen barstte Bleker los. Zijn bejegening van mij is ongepast en verdient repliek. Die kon ik in die vergadering helaas niet geven, omdat er tegen mijn verwachting in geen tweede discussieronde kwam. Dat houdt Bleker dus nog tegoed. Maar waarom die uitbarsting? Is het omdat hijzelf met dit leuke plan op de loop wil gaan? Is hij nu al de verkiezingscampagne voor de volgende Statenperiode begonnen? Hij vergeet dat hij, nu als gedeputeerde, zich niet op zo?n neerbuigende, onbeschofte manier tegenover een volksvertegenwoordiger kan uitlaten. Een dikke misser van Henk Bleker, die we vooreerst ook niet vergeten zijn.†

Teun Jan Zanen


(29 september 2005)

 


Het is alles centralisme wat de klok slaat†
door Teun Jan Zanen

In plaats van een ontwikkeling waarbij Den Haag in toenemende mate beleid decentraliseert naar provincies en gemeenten, bijvoorbeeld als antwoord op de zo manifest geworden kloof tussen burgers en politiek, gaat het kabinet Balkenende onverdroten verder met steeds meer centralisme en juist steeds minder zeggenschap voor die lagere overheden en daarmee voor de geÔnteresseerde burgers.†

Recentelijk wilde het kabinet in ťťn keer af van het regionaal beleid. Na veel gesoes is er uiteindelijk toch nog weer een uitloop overeen gekomen vanaf 2006 tot en met 2010, maar Langman en zijn Kompas bepalen al lang niet meer de koers. En dan het ordinaire gevecht om het Waddenfonds. Ten eerste drukten ze, tegen onze (Noordelijke) wil in, die aardgasboringen in de Waddenzee gewoon door. Toen wilden ze bezuinigen op het compensatiebedrag (500 in plaats van 800 miljoen Euro). En tenslotte hielden ze de zeggenschap over die pot aan zichzelf. Natuurlijk mogen de provincies en eigenlijk mag iedereen wel adviseren, maar zeggenschap, ho maar!

Opeens werd ook een stiekeme streek van het kabinet ontdekt: in de wet op de ruimtelijke ordening werden de provincies als toezichthouders op wat er in de ondergrond gebeurt (mijnbouw, gaswinning, opslag van allerlei materialen, waaronder radio-actief afval) gewoon weggeschreven. Dat betekende gewoon het uithollen van de regionale politiek en het verder vervreemden van de burgers van het politieke bedrijf.†

Vooreerst kon deze streek nog net tegengehouden worden. Voor hoe lang? Het IPO noemt nog enkele centralistische maatregelen van dit kabinet, waaronder de ambulancediensten die worden geprivatiseerd en die dan nog slechts aan landelijke sturing onderworpen zijn (weg provincies) en het op rijksniveau overhevelen van cultuursubsidies naar aparte fondsen, waardoor de cofinanciering door het Rijk van de regionaal van belang geachte cultuurprojecten stil valt.†

En onderwijl is Donner bezig de regionale politiekorpsen te centraliseren. Weg met de centralistische staat, het wordt tijd voor goed landsdelig bestuur).

Teun Jan Zanen


(29 september 2005)

 


Partij voor het Noorden pleit voor het gebruik van Puur Plantaardige Olie (PPO)†
door statenfractie Groningen

Koolzaadgewas kan heel goed in de provincie Groningen verbouwd worden. In kleine, regionale, industriŽle bedrijfjes kan uit dat koolzaad olie worden geperst. Er kan bedrijvigheid ontstaan uit garages die de motoren van op diesel rijdende auto?s ombouwen voor gebruik van puur plantaardige olie.†

Allemaal argumenten om een goed woordje te doen voor Puur Plantaardige Olie, zo vindt onze statenfractie in Groningen. Zij hield daarom een pleidooi voor het stimuleren van deze oliesoort door bijvoorbeeld het provinciale wagenpark erop te laten rijden.

Het gaat daarbij om twee wezenlijke doelstellingen: het per saldo veel minder CO2 uitstoten door verkeer en het leveren van een bijdrage aan de vervanging van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen vanuit de eigen landbouw.

Onze projectgroep heeft mooi werk geleverd en de auto op de foto kan er mooi mee pronken. Nu de auto?s van de Gedeputeerden van de provincie Groningen nog!


(29 september 2005)

 


Ostfriesland kiest rood†
door Hilbert Koetsier

In onze Duitse buurregio Ostfriesland hebben de Duitse bondsverkiezingen goed uitgepakt voor de SPD, de sociaal-democraten van Gerhard SchrŲder. In bijna alle gemeenten in Ostfriesland werd de SPD de sterkste partij. Landelijk is de uitslag nog onbeslist.†

De SPD-ers Garrelt Duin en Clemens Bollen (beide zijn als persoon gekozen en komen in de SPD-fractie) willen inzetten op de uitbouw van groene energieproductie. Middel- en kleinbedrijven willen ze ondersteunen met kredieten en subsidies en het voor Ostfriesland belangrijke toerisme zou zich volgens hen sterker kunnen richten op familie-, water- en fietstoerisme. Hun collega Karin Evers-Meyer (ook SPD) verwacht veel van de diepzeehaven in Wilhelmshaven en de uitbouw van de chemische industrie aldaar. Daarnaast is ze positief over de geplande ?KŁstenautobahn A22?, een nieuwe snelweg boven Hamburg langs, richting ScandinaviŽ, die ook voor Noord-Nederland belangrijk kan worden.(29 september 2005)

 


Windenergie, wat moet je er mee?†
door Geert Staats

Windenergie, wat moet je ermee? Dat heeft Milieudefensie Groningen zich blijkbaar ook, wellicht meer dan eens, afgevraagd. Reden om eens met collega milieu organisaties en andere maatschappelijke organisaties zoals politieke partijen rond de tafel te gaan zitten in voorbereiding op, alweer, een rapport over dit onderwerp. De Partij voor het Noorden was ook door Milieudefensie op de betreffende avond, 13 september jl., uitgenodigd. Daar ik tijd beschikbaar had en energie (-technologie) mijn vak is, ben ik daar heen gegaan.

Naast Milieudefensie in de persoon van Evert Hassink, was de Stichting Natuurenergie vertegenwoordigd in de persoon van Evert van Vliet. Dan waren er nog drie leden van provinciale staten van Groningen: B. Dieters (PvdA) en Y. Rijzebol (CDA) en E. van Zuijlen (GroenLinks). Na een korte uiteenzetting over de structuur van Milieudefensie kreeg Evert van Vliet van de Stichting Natuurenergie het woord en kregen we een videopresentatie te zien. Stichting Natuurenergie zet zich in voor de realisatie van windparken met 10 tot 15 windturbines met vermogens tussen de 2 en 3 Megawatt. Dit zijn windturbines met mast-/as-hoogtes van 100 tot 120 meter. Stichting Natuurenergie merkt daarbij op dat zij zich een mast voorstelt die minder ?zichtbaar? is in het landschap. Windturbines op een dergelijke mast veroorzaken ook minder geluid.†

Als financieringsstructuur kiest men voor een hoge particuliere deelname (+/- 20 %). De achterliggende gedachte is dat door deze hoge deelname door de direct betrokkenen er minder weerstand zal zijn tegen de realisatie van dergelijke windparken omdat de opbrengsten in gelijke, hoge, mate terugvloeien naar de deelnemers en niet naar grote ?anonieme? energiemaatschappijen.†

Daarna werd er min of meer ?gebrain-stormd? over het hoe en waarom en de mogelijkheden van een dergelijk windpark. Let wel: het ging dus over windparken op andere dan de huidige, in het Groningse provinciale omge-vingsplan (POP) reeds vast gelegde locaties. Gedurende de discussie kreeg ik toch wel het gevoel dat PvdA en CDA er eigenlijk helemaal niets voor voelen om van het POP af te gaan wijken. GroenLinks stelt zich wat flexibeler op. En wij? Tijd voor een basale discussie lijkt mij. Na nog wat ?politiek? gestoei over het (gewenste) ambitieniveau van de provincie Groningen met betrekking tot windenergie, leveringszekerheid van elektriciteit uit windenergie, mogelijkheden tot energiebesparing enz. enz, werd besloten tot afronding en voortzetting in een volgende bijeenkomst.


(29 september 2005)

 


Kritische geluiden uit Noord-Groningen over stimuleren glastuinbouw†
door Statenfractie Groningen

De provincie Groningen overweegt om de komst van glastuinbouw te stimuleren, onder andere in Noord-Groningen. Momenteel is de discussie gaande over het voornemen van de provincie om niet alleen planologisch glastuinbouw mogelijk te maken, maar om zelf als grondboer te gaan optreden. Tussen Oudeschip en de Eemshaven wil zij zelf land gaan aankopen om dit te realiseren. Er bestaat veel kritiek op deze plannen.†

Ten eerste is het nog maar zeer de vraag of er Łberhaupt tuinders geÔnteresseerd zijn. Zoniet, dan is dit weer een staaltje van verspilling van overheidsgeld. Maar al zouden er tuinders komen, wat voor werkgelegenheid brengt dat (in de zin van duurzame, kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid) dan met zich mee? Dat houdt misschien helemaal niet over (zie het voorbeeld van het Westland in Zuid-Holland).

We ontvingen een kritisch geluid van een bewoner uit dat gebied, dat boekdelen spreekt. De strekking van zijn betoog volgt hieronder, aangevuld met enkele opmerkingen onzerzijds.

1. Horizon vervuiling:†
Waar blijft het unieke karakter van het open landschap waar op de website van de provincie zo over wordt geroemd?†

2. Lichtvervuiling:†
Lichtvervuiling is waarschijnlijk onvermijdelijk. Het zal enerzijds tot aan Groningen en anderzijds over het wad naar de Waddeneilanden Rottum, Borkum en Juist uitstralen, moet gevreesd worden.

3. Werkgelegenheid:†
Leveren de kassen wel zoveel werkgelegenheid op voor de provincie als wordt gedacht? Ook in glastuinbouw wordt steeds meer gekeken naar hoe de kosten voor personeel kunnen worden gedrukt. Aan de ene kant gebeurt dat door gebruik te maken van nieuwe technologische ontwikkelingen. Aan de andere kant worden er tegen zwarte beloning arbeidskrachten uit het voormalig Oostblok gehaald om de oogsten maar op tijd en tegen lage kosten binnen te kunnen krijgen.†

4. Energiegebruik:†
Is het door de hoge energieprijs Łberhaupt wel economisch rendabel om groente te verbouwen in energieverslindende kassen?

Ziedaar ook onze vragen bij een door het CDA en de VVD nogal nadrukkelijk ondersteunde ontwikkeling.†(29 september 2005)

 


NDR van de Friese kabel en andere TV-malaise†
door de redactie

Op 1 juli jl. heeft tv-provider UPC de Noord-Duitse televisezender NDR van de Friese kabel gehaald. De programmaraad van UPC heeft kennelijk geen oog gehad voor de interesse van veel Friesen in Noord-Duitsland en de Frieslanden aldaar.

Voor veel Groningers, Friesen en Drenten is de Norddeutscher Rundfunk een geliefd kanaal. Dat komt misschien door het niet zo ?opgefokte? karakter van de zender, wat door veel Noord-Nederlanders en ?Duitsers wordt gewaardeerd. Groningers en Drenten blijven de NDR ontvangen, omdat zij de zender via Essent Kabelcom in huis krijgen.

In Ostfriesland is onvrede onder de vele daar wonende Nederlanders, omdat sinds kort het enige te ontvangen Nederlandse kanaal ?Nederland 2? precies om 18:00 uur wordt omgeschakeld op ?Radio Bremen TV?. Daarmee zijn de Nederlanders afgesneden van de enige Nederlandse nieuws en actualiteiten die zij via de kabel kunnen ontvangen. Deze ?schakelfout? duurt minimaal tot het komende voorjaar. Mocht deze TV malaise ooit opgelost worden, misschien is er dan ook ruimte om na te denken over het uitzenden van Omrop Frysl‚n, TV-Noord, TV-Drenthe en de Friesischer Rundfunk in heel Noord-Nederland.


(29 september 2005)

 


Noordelijk journalist op Nederlands Filmfestival
Successen voor Groningse documentairemaker Lejo Siepe†

door Tjeerd Oliemans

Staatssecretaris voor Cultuur Medy v.d. Laan (D66) mag dan als blijk van haar culturele en intellectuele bagage de NPS willen opheffen - alvorens na 2007 al netwerkend onder politiek verwante collega-yuppies verder te jobhoppen over haar glazen carriŤreplafond - de Groning-se freelance journalist, auteur en documentairemaker Lejo Siepe (48) is niet voor ťťn gat te vangen. Het bloed van deze ťchte cultuurmaker kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan.†

Siepe werkt al sinds jaar en dag voor onder meer de NPS, de VARA, de VPRO (Argos). Hij begon zijn loopbaan bij Radio Noord. In 1986 won hij met zijn team de Zilveren Reissmicrofoon voor het literaire programma Boeken. Ook voor Een leven lang, waarin aandacht werd geschonken aan de loopbaan van kunstenaars die de leeftijd van zestig jaar zijn gepasseerd, heeft hij jarenlang programma?s gemaakt. Siepe is ook co-auteur van enkele boeken. Het eerste, De dood in Bagdad, gaat over de joodse Nederlander Lex Aronson die in de jaren tachtig onder duistere omstandigheden door het regiem van Saddam Hoessein in Irak werd opgehangen. Siepe?s nieuwe, energieke Amsterdamse uitgever Rozenberg ? een verademing na Arena - maakt zich sterk om het boek ook in IsraŽl en Amerika uit te brengen.†

Onlangs bracht Rozenberg Publishers een bijgewerkte herdruk uit van God wil het! Reizen in het spoor van de Kruisvaarders. In dit boek, tot stand gekomen met steun van het Fonds Voor Bijzondere Journalistieke Projecten, beschrijven Lejo Siepe en fotograaf/publicist/docent fotografie Robert Mulder de ook door hen afgelegde route die de eerste Kruisvaarders naar Jeruzalem voerde. Zij zien opvallende parallellen met de huidige geo-politieke situatie wat betreft de houding van het Westen tegenover de Islamitische wereld. Ook deze actuele, vlot geschreven uitgave kan ik van harte aanbevelen.†

Tegenwoordig maakt Siepe ook deel uit van de door de Groningse kunstenaar en documentairemaker Buddy Hermans opgerichte Stichting Beeldlijn. Als producent heeft Lejo Siepe in dit kader met het team van Beeldlijn al diverse boeiende documentaires gemaakt. Hij werkt inmiddels aan de voorbereiding van een documentaire over Rutger Kopland. De documentaire over Gerrit Krol De zoon van de levende stad werd diverse keren op tv vertoond, o.a. in Het uur van de wolf. De zoon van de levende stad is op 29 september en 4 oktober ook te zien in het hoofdprogramma van het 25e Nederlands Filmfestival te Utrecht.

Lejo Siepe was onlangs in de Hortus van Haren aanwezig bij de presentatie van de brochure over koolzaadolie die de Partij voor het Noorden had vervaardigd. Een jaar of tien geleden al interviewde hij een boer, die zijn trekker op deze brandstof liet lopen.(29 september 2005)

 


Postzegelverkiezing†
door Bert Groothengel (streektaalconsulent Van Deinse Instituut)

In 2002 heb ik TPG-post eens voorgesteld om via een postzegel aandacht te schenken aan de streektalen in Nederland. Mijn idee was om korte uitdrukkingen in de streektaal op een postzegel te vermelden, bijvoorbeeld: GOODGOAN. Na drie jaar kwam er reactie van TPG post. We mogen meedoen.†

Vijftien ontwerpen dingen mee om op een postzegel te worden afgedrukt, waaronder een postzegel met aandacht voor de streektaal, vijf ontwerpen zullen er uiteindelijk daadwerkelijk worden afgedrukt.

We kunnen er met z?n allen voor zorgen dat het ontwerp m.b.t. de streektaal bij de TOP 5 hoort! Maar, dan moet er wel gestemd worden! Ga voor 30 oktober 2005 naar:
www.tpgpost.nl (klik op deze link om naar de juiste pagina te gaan)†en breng uw stem uit op de postzegel geheel rechtsonder.

Laat uw stem niet verloren gaan!(29 september 2005)

 


Hoge olieprijzen benadelen de Eemsmond regio†
door de redactie

Energie-intensieve bedrijven ondervinden problemen door de sterke stijging van de olie- en gasprijzen. Het is een internationaal probleem, dat door de recente orkanen in de VS nog heviger is geworden. In Nederland zijn de energieprijzen meer gestegen dan in andere landen. Ook doet de overheid minder dan in omringende landen om de sector tegemoet te komen. Andere regeringen nemen verlichtende maatregelen: ze bieden goedkopere contracten aan de energie-intensieve industrie. De concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is daardoor verslechterd. Energie-intensieve bedrijven zijn daardoor niet in staat het hoofd boven water te houden.

In het Eemsmondgebied zijn veel energie-intensieve bedrijven gevestigd. Deze bedrijven zijn hier gekomen vanwege de speciaal voor hen lage aardgasprijzen in de jaren ?70. Nu moeten deze bedrijven gewoon met de energiebedrijven afspraken maken over de prijs. Deze dreigt erg omhoog te gaan.

Een aantal ondernemingsraden van bedrijven in de regio Eemsmond heeft haar bezorgdheid geuit - onder meer in de richting van de provincie - over de invloed van de hoge olieprijzen op de werkgelegenheid. In de regio Eemsmond dreigen, volgens deze ondernemingsraden, meer dan 1000 arbeidsplaatsen verloren te gaan. Dhr. Wieringa, die spreekt namens een groot aantal ondernemingsraden, meent dat het gaat om alle gasgerelateerde bedrijven in de Eemsmond.†

De ondernemingsraden menen terecht dat het effect op de bedrijvigheid in Noord-Nederland extra wrang is, omdat het gas hier goedkoop uit de bodem wordt gehaald. Van de gaswinning in Noord-Nederland zou de energie-intensieve industrie toch meer mogen profiteren, zou je denken. De exploitatie van het gas in Noord-Nederland heeft namelijk wel geleid tot stijgende opbrengsten in het Fonds Economische Structuurversterking, maar de regionale bedrijvigheid profiteert er niet van mee.†

Recentelijk werd aangekondigd dat de Tweede Kamer het nu in beraad neemt om met verlichtende maatregelen te komen. Dit is ook een punt van aandacht geweest in de provinciale staten van Groningen. Gedeputeerde staten hebben een brief gestuurd naar minister Brinkhorst met de vraag of bedrijven waarvan de energiecontracten binnenkort aflopen tijdelijk goedkopere contracten kunnen krijgen. De Partij voor het Noorden ondersteunt dit van harte.


(29 september 2005)

 


Aardappels en werkgelegenheid†
door Teun Jan Zanen

Natuurlijk moet Avebe een verantwoord bedrijfsbeleid voeren. Daar kan onder omstandigheden ook het afbouwen van een deel van de huidige arbeidsplaatsen bijhoren. Vandaag de dag zou dat dan wel moeten samenhangen met innovatie in het productieproces. Het zou Avebe sieren als ze door nieuwe activiteiten het aantal arbeidsplaatsen toch op pijl zou weten te houden: een combinatie van sociaal beleid en groeiend ondernemerschap.†

Als afslanking slechts een financiŽle kwestie is, dan deugt er iets niet. Het is slecht als dat soort problemen worden afgewenteld op werknemers, ter wille van een ?beter? bedrijfsresultaat. En als dat alleen om arbeidsplaatsen zou gaan en niet om gedwongen ontslagen, dan zou je daar in noodgevallen nog genoegen mee kunnen nemen. Maar gedwongen ontslagen... Dat FNV-bondgenoten een staking heeft uitgeroepen bij Avebe is dan ook niet zo verwonderlijk. Temeer niet, omdat de door het concern voorgestelde afvloeiingsregeling ook als te min wordt beoordeeld (overigens slechts door ťťn van de drie betrokken vakbonden, maar dan wel verreweg de grootste ? over democratie gesproken).†

De dreigende afbouw van de EU-subsidies op de teelt van aardappels en op het vermalen van de aardappeloogst tot aardappelmeel stemt overigens wel tot nadenken. Bij het concern Avebe, bij de betrokken boeren en bij de werknemers. De boeren zijn momenteel tot op zekere hoogte nog mede-eigenaren van dit coŲperatieve concern, al is hun invloed behoorlijk teruggedrukt. Jammer, want anders hadden ze kunnen voorkomen dat werknemers zouden worden gedumpt en zouden ze dus rustig hun aardappelen naar de fabriek hebben kunnen brengen.†

Het gezamenlijke probleem van werknemers en boeren is de toekomst van de aardappelzetmeelindustrie en de daarop gebaseerde verwerkende industrie in Oost-Groningen en Zuid-Oost-Drenthe. Oplopende spanningen tussen deze twee bevolkingsgroepen staat een vernieuwing van de bedrijvigheid in deze regio?s in de weg en is dus contraproductief.

Naar de mening van de Partij voor het Noorden moet de staking zo snel mogelijk stoppen. Dat kan als Avebe zijn aankondiging van gedwongen ontslagen intrekt. De boeren moeten de directie aan het verstand peuteren dat dat inderdaad zo snel mogelijk moet gebeuren. De stap van de directie naar de rechter is een ongelukkige. Het leidt alleen maar tot een verharding van de standpunten en groeiende tweespalt. Op enig moment moet de directie van Avebe weer om de tafel met de bonden. Dus met de huidige powerplay is niemand gebaat.(29 september 2005)

 


In memoriam Jan Plenter†
door het bestuur

Tot onze grote schrik vernamen wij begin augustus dat Jan Derk Plenter op 4 augustus 2005 onverwacht is overleden. Bekend was dat hij al langer hartproblemen had. Dat hij mogelijk op een keer daarvan acute last zou krijgen was hij zich maar al te goed bewust. Toch kwam het onverwacht. En hoewel hij een codicil bij zich droeg, waarin hij aangaf in een situatie als deze geen reanimatie te wensen, geschiedde dat wel. Dat mocht evenwel uiteindelijk niet baten. Wel heeft het toen nog een week moeten duren voordat hij definitief mocht en kon inslapen.

Jan Plenter, alias Haarm Diek, was vaste columnist van de maandelijkse Nieuwsbrief van de Partij voor het Noorden. Met hem bleken we een erudiet exponent van de moderne Groninger beweging in huis te hebben. In de discussie over streektalen in Noord-Nederland speelde hij een grote rol. Als Groningse schrijver die ook veel in het Gronings schreef (onder het pseudoniem Haarm Diek) had hij een uitgesproken mening over de streektalen. Het Fries, gelijk het Gronings, het Drents, het Stellingwerfs, het Platduuts; het zijn alle waardevolle cultuuruitingen in Noord-Nederland, die het ook verdienen te worden gesteund (denk aan literatuur, toneel, cabaret, het levenslied en wat al niet). Hij achtte het Fries niet anders dan de andere streektalen, zij het dat het in de afgelopen twee eeuwen een sterkere maatschappelijke status heeft weten te verwerven. Iets begerenswaardigs voor die andere streektalen.

Overigens was hij, wat de taal betreft, niet eenkennig; als Ubbo-Derk Hakholt heeft hij ook in het Nederlands een hele reeks publicaties op zijn naam staan, alle ook vandaag nog in de boekhandel te verkrijgen. Dat Jan Plenter bij de Partij voor het Noorden terecht kwam, hebben wij altijd als een bevestiging van de zin van onze onderneming gezien. Zijn leuke columns in het Gronings waren speels-belerend van aard, met de nodige humor en zelfspot. Wij zullen zijn inbreng, ook die op vergaderingen, ten zeerste missen.(29 september 2005)

 


Hofstra, Stellingwarfs:
Meriyem boppe!†

door Klaas Knillis Hofstra

Oflopen zommer heb ik elke middag zitten te kieken naor Baas boppe baas. Disse soap is van Omrop Frysl‚n en wodde uutzunden deur/op Nederlaand 1. Ik heurde d'r stomtoevallig van en heb daorom gelokkig zels ok nog de eerste oflevering zien kund.

Ie kunnen et d'r wel van ofzien dat et deur een renommeerde regisseur maekt is (Steven de Jong). Wat een schitterende serie. Veural ok deur de heufdrolspeulder(s). Rense Westra as een soort krusing tusken Archie Bunker en Jack Frost. Beide uut series die ik ok graeg bekeek/bekieke. En dan zien belangriekste tegenspeulster, de prachtige actrice Meriyem Manders. Prachtig in beide opzichten. Zels now ik dit opschrieve spant me de broek. Mar goed, ik dweel of.

Bi'j de oftiteling dee blieken dat et al om ofleverings gong van 2001. Vier jaor oold dus. Die bin vaaste al es eerder uutzunden. Ik neme temeensen an dat Omrop Frysl‚n ze niet ommenocht maekt het. Mar waorom heb ik ze dan nog nooit zien?

Et antwoord is einliks te onneuzel veur woorden. In de Stad Grunningen (nao Liwwaden daenkelik de stad waor as de meerste Friezen wonen) kunnen we Omrop Frysl‚n niet bekieken. Et zelde (in Grunningen wonen een protte Drenten) geldt veur TV Drenthe. En al die Grunnigers die as in Noord-Drenthe wonen, mar in de Stad warken, winkelen en uutgaon: gien TV Noord.

Now kan ik op mien tillevisie kieken naor tien Hollaandse zenders, vier Duutse, twie Vlaamse, twie Engelse, een Amerikaonse en zels een Fraanse, mar bi'j de buren (naor binnen) kieken, nee.

Wat is dit veur dommighied?

Dat ik zol haost zeggen: Teun Jan, regel dit even. ZŲrg d'r veur dawwe in et Noorden naor mekeers tillevisie zien kunnen.

As et niet naost mekeer kan, dan desnoods op mekeers frekweensie, aachtermekere an. Zodat ik in et vervolg op prime time naor Bbb kieken kan.

En aanders mar op et aende van de aovend as dagofsluting. Ik zie et al veur mi'j. Vlak veur et slaopen gaon nog evenpies naor Meriyem kieken. Wat zal ik lekker dromen.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief¬†door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.