Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 34Groningen, 30 juni 2005  Klaar voor het debat...Algemene beschouwingen Provinciale Staten GroningenIn de laatste dagen van juni konden de fractievoorzitters in de Provinciale Staten van Groningen hun mening naar voren brengen over de politiek-maatschappelijke context van de voorjaarsnota 2005 en de komende provinciale begroting voor het jaar 2006. In dat kader kwam Teun Jan Zane...

Nieuwsbrief 34

Groningen, 30 juni 2005

 

Klaar voor het debat...

Algemene beschouwingen Provinciale Staten Groningen

In de laatste dagen van juni konden de fractievoorzitters in de Provinciale Staten van Groningen hun mening naar voren brengen over de politiek-maatschappelijke context van de voorjaarsnota 2005 en de komende provinciale begroting voor het jaar 2006. In dat kader kwam Teun Jan Zanen, fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden met een bespiegeling over de relatie Noord-Nederland en Den Haag. ?De Partij voor het Noorden stelt met afgrijzen vast, dat de regering systematisch bezig is het regionale ontwikkelingsbeleid gericht op Noord-Nederland af te breken.?

Op de foto: De Groningse fractievoorzitters (v.l.n.r.): H. Hemmes (SP), D. Hollenga (CDA), R. Slager (ChristenUnie), E. Luitjens (VVD), F. Gräper-Van Koolwijk (D66), A. Bos (Groen Links), W. Moorlag (PvdA), T.J. Zanen (Partij voor het Noorden) (foto: Jan Buwalda)

Redactie:
Dana Kamphorst, Hilbert Koetsier en Teun Jan Zanen. Met medewerking van Haarm Diek.

Foto's:
Tjeerd Oliemans, Geert Staats, Jan Buwalda


 


De Zuiderzeelijn 
door Teun Jan Zanen

Ja, zo heet het speeltje van de noordelijke en tegenwoordig zelfs de Nederlandse politiek. Als je daar in de Staten over begint roept iedereen direct dat de Staten gekozen hebben voor de zweeftrein-variant. Dat is inderdaad besloten in 2002, toen de Partij voor het Noorden nog niet in de Staten zat. In de verkiezingsstrijd in Groningen was de zweeftrein niet echt een centrale kwestie, al verklaarde de SP zich tegen. Wij zeiden in de vele debatten die over dit onderwerp nog volgden, dat we het ridicuul vonden dat lagere overheden zoals de provincie Groningen zo fors mee moesten betalen aan de meest vernieuwende varianten van de Zuiderzeelijn: de Magneetzweeftrein of de hogesnelheidslijn, beide door de polders, van Lelystad via Emmeloord, langs Heerenveen en Drachten naar Groningen. Was verkeer en vervoer niet een rijkstaak? 

De Partij voor het Noorden stond verder bij dat hele debat op het standpunt dat de bevolking bij een dergelijk majeure zaak, zich daarover zou moeten kunnen uitspreken. Toen op enig moment de Staten van Friesland besloten dat bij hen een referendum over het te verkiezen alternatief zou worden ingebouwd, heeft de Partij voor het Noorden in de Groninger Staten aangedrongen op een vergelijkbaar referendum voor alle betrokken provincies. En hoewel dat standpunt door de andere partijen laatdunkend genegeerd werd, bleek na de zomer van 2004, dat de Stuurgroep ZZL die suggestie toch min of meer had overgenomen. Succes dus voor ons. In Friesland had de FNP bij de Statenverkiezingen in 2003 kans gezien het thema zweeftrein tot kern van de verkiezings-strijd te maken. Hun radicaal afwijzende standpunt leidde tot een verkiezings-overwinning (van vier naar zeven zetels!), maar blokkeerde tegelijkertijd hun toetreding tot het college van Gedeputeerde Staten. 

En toen lieten zich opeens twee Kamerleden horen: Hofstra (VVD) en Dijksma (PvdA). Die hadden bedacht dat die dure treinen maar beter niet konden worden gebouwd en dat de landelijk en regionaal opgebouwde middelen wel beter konden worden besteed. Waar bemoeiden die lui zich nu plotseling mee. De Kamer zelf had de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijnen naar het Zuiden financieel uit de hand laten lopen en nu moest plotseling het project Zuiderzeelijn het ontgelden? Wat een schandalige Haagse bemoeizucht! 

De minister deed een onverwachte move. Zij schoof de gehele Stuurgroep Zuiderzeelijn terzijde en kondigde aan dat zij de vier benoemde varianten van de Zuiderzeelijn toch gewoon maar nu zelf (!) zou laten uitwerken. Op 1 april 2006 ligt de ontwerpstructuurschets er dan. In april en mei kan er inspraak zijn en kunnen de lagere overheden zich over hun voorkeur uitspreken. Rond 1 juni 2006 wil de minister dan dat de Kamer ten principale beslist. We zitten op het vinkentouw, dus u hoort zeker nog van ons. Wel komt bij ons steeds meer, zeker ook weer na deze ervaringen, de gedachte op dat we misschien maar eens wat minder afhankelijk zouden moeten zijn van die Haagse politiek! We mogen nu op z?n best meebetalen aan prestigeprojecten van de rijksoverheid. Het rijk zelf betaalt via de door hen jaarlijks geïncasseerde aardgasbaten. En zelfs dat gunnen ze Noord-Nederland niet!

Teun Jan Zanen


(30 juni 2005)

 


Waddengeld 
door Teun Jan Zanen

En toen was daar de commissie-Meijer. Die bedacht, zonder enig nader onderzoek, dat het winnen van aardgas van onder de Waddenzee geen kwaad kon. De natuur kon dat wel aan(?). Deze in opdracht van de regering werkende adviescommissie formuleerde wel een pikante relatie tussen de te verwachten extra opbrengsten van deze aardgaswinning (ruim zes miljard euro!) en een aan het Noorden als compensatie toe te schuiven genoegdoening. Zij stelden voor dat het rijk met 800 miljoen over de brug zou moeten komen. De provincies (Groningen, Friesland en Noord-Holland) aarzelden. Hoewel zij vanuit milieuoptiek tegen deze gaswinning waren (bodemdaling en onbekende effecten op de Waddenzee), lokte het geld wel. Alleen wilden zij zo?n bedrag niet zien als een (rechtvaardig) deel van de aardgasbaten, dat hen als vanzelf spreken toekwam. Toch neigden zij tot een ja, vanwege de centen. Snel verlaagde het kabinet Balkenende het bod: het ging plots nog slechts om 500 miljoen euro. Een schijngevecht ontstond: de Kamer sprak manmoedig dat het toch echt 800 miljoen euro moest zijn en de regering stemde daar uiteindelijk mee in, maar dan moest wel het uitkopen van de kokkelvisserij (ruim 100 miljoen euro) en het nodige achterstallig onderhoud van het rijk dreigt uit die pot betaald te worden. En de rest van de poet? Je gelooft het niet, maar het rijk gaat over de besteding van die resterende gelden zelf beslissen. De betrokken lagere overheden mogen het ministerie uiteraard wel adviseren.

En hiermee hebben de lagere overheden zich weer eens met een kluitje het riet in laten sturen. Hadden we dit schandgeld wel moeten accepteren? Er zullen vast wel mooie projecten naar het toerisme en de landbouw gaan. Maar waarschijnlijk is dat het in dat geval zal gaan om projecten die zijn blijven liggen na het stopzetten van het regionaal beleid door een andere vertegenwoordiger van het kabinet? De vraag is eigenlijk of we deze zwendelpraktijken nog langer accepteren. Ook deze zaak schreeuwt weer om meer autonomie voor Noord-Nederland. Moet die gedachte dan toch maar eens onderwerp van een referendum onder de noordelijke bevolking worden?

Teun Jan Zanen


(30 juni 2005)

 


Provincie Groningen onderzoekt duurzaam wagenpark 
door de redactie

Gedeputeerde Ineke Mulder van de provincie Groningen heeft op 29 juni toegezegd te gaan onderzoeken of het wagenpark van de provincie Groningen op duurzame brandstoffen kan gaan rijden. De Partij voor het Noorden en de SP hadden daarom gevraagd. Een mogelijke brandstof voor het wagenpark is Puur Plantaardige Olie (koolzaadolie), waarover de Partij voor het Noorden onlangs een brochure heeft uitgegeven.

De brochure over koolzaadolie van een projectgroep van onze partij, zal op 14 september aanstaande in een commissievergadering van de Provinciale Staten van Groningen worden behandeld. Er wordt dan ook gesproken over het plaatsen van zonnecellen op het provinciehuis en over het besparen van energie in woningen. 

Met de toezeggingen die nu zijn gedaan, lijkt het erop dat de conservatieve houding ten aanzien van modern, duurzaam energiebeheer van het Groninger provinciebestuur eindelijk is doorbroken. De provincie kan nu beginnen de achterstand op de provincie Friesland wat betreft dit onderwerp, in te halen. 

Aan alle ontwikkelaars van alternatief en duurzaam energiegebruik: proficiat! Ga door met het overtuigen van politici!(29 juni 2005)

 


Algemene Beschouwingen: hoe gaan we verder met Groningen 
door statenfractie Groningen

Op 29 juni zijn in de laatste Groningse statenvergadering voor de zomer de jaarlijkse Algemene Beschouwingen voor het nieuwe jaar, gehouden. De fractievoorzitters van de acht partijen hebben hun ideeën voor het nieuwe begrotingsjaar voorgedragen. Een interessant moment om de politieke stand van zaken bij de andere partijen te peilen en te luisteren naar nieuwe toezeggingen van het college van GS. Natuurlijk was er ook namens de fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden een toespraak. Ook andere partijen bleken belangstelling voor het thema landsdelig bestuur te hebben. 

Niet het hoofd in de schoot leggen, maar in opstand komen tegen Den Haag!


Hierna leest u een ingekorte versie van de bijdrage Partij voor het Noorden aan de algemene beschouwingen in verband met de begroting voor het jaar 2006 van de provincie Groningen.

?Als Den Haag ons laat zakken (geen Langmangeld meer, geen regionaal beleid meer, geen Europees regionaal beleid meer, geen zeggenschap meer over het Waddengas, enz.), dan willen wij misschien ook wel minder met Den Haag te maken hebben, dan willen wij in Noord-Nederland misschien wel meer autonomie. (?) Dan willen wij bijvoorbeeld ook zeggenschap over ons eigen economisch structuurbeleid, over de uitbreiding van onze infrastructuur, over een ons passend verkeer- en vervoer- en ruimtelijk ordeningsbeleid. Maar misschien willen we - via ons nieuw te vormen landsdelig bestuur - ook wel wat te zeggen krijgen over de sociale zekerheid, het onderwijs en de zorg, zaken die vandaag de dag in Den Haag niet in goede handen zijn. Het gaat dan dus om decentralisatie van rijkstaken naar het nieuwe noordelijke bestuur en dat betreft dan uiteraard ook overdracht van middelen, van het rijk naar het Noorden, om die taken te kunnen financieren. Dat kunnen belastinggelden zijn, maar dat zou ook heel goed kunnen gaan om een deel van de noordelijke aardgasbaten: 25% zeggen wij altijd, overeenkomend met ons aandeel in de totale oppervlakte van Nederland.

De nieuwste twee feiten waaruit blijkt dat Den Haag het Noorden gewoon weer laat zakken zijn de debatten in de Tweede Kamer over de Zuiderzeelijn en de besluitvorming rond het Waddengas. (?) (zie blz. 2 van deze nieuwsbrief). Zijn er nog ándere redenen waarom wij meer autonomie willen? Jazeker. Want dan zouden we de kans hebben om de politiek weer dienstbaar te maken aan het oplossen van de noden van het volk, denk bijvoorbeeld aan de chaos in de zorg en de twijfelachtige kwaliteit van het onderwijs. Vandaag de dag is de onvrede over wat er gebeurt en gebeurd is in de Nederlandse politiek nog lang niet weg. De mensen zijn ontevreden met de regering, of die nu paars is of gewoon rechts zoals nu. Die regeringen doen ook maar en trekken zich niets aan van de gevoelens van de Nederlandse bevolking. Ze gaan naar Brussel en bekokstoven daar allemaal plannen en dan komen ze terug en geven 'Brussel' de schuld. Maar dat zijn zij zelf! En dan organiseren ze een referendum over de Europese grondwet en beginnen te schelden als mensen lijken te gaan tegenstemmen. Frankrijk, dat ons voor ging met een referendum, bestond in de ogen van enkele hooggeplaatste politici voornamelijk uit communisten en racisten! En er zou weer oorlog komen als de mensen niet voor zouden stemmen, enz. enz.. (?)

Wanneer de grote politieke partijen via een staatscommissie hun overeenstemming over de urgente noodzaak van staatkundige vernieuwingen zouden omzetten in consensus over concreet door te voeren hervormingen, zou de basis voor een wetgevingsprogramma gelegd kunnen worden, dat ook echt zal worden uitgevoerd. Als dat kan onder begeleiding van levendige debatten, maar zonder heilloze polarisatie, dan kan dat het dreigende vooruitzicht van een nieuw 2002 (Pim Fortuyn) wijken voor het perspectief van een nieuw 1848 of 1917, jaren waarin de politici de tekenen des tijds verstonden en een moderne grondwet (Thorbecke) schiepen, dan wel het algemeen kiesrecht invoerden. In beide gevallen ging het om uitbreiding van de democratie. Dat moet dus weer.

En wie was hier nu voornamelijk aan het woord? Jawel, Ed Nijpels, de CdK uit Friesland in zijn burgerjaarverslag 2004! Hij meldde in dat verband nog net niet onze suggestie (de instelling van landsdelen met een eigen bestuur en met ook eigen gekozen parlementen) aan als zo?n nieuw democratisch project: de vorming van een nieuw soort regio?s, regio?s die veeleer Europa als context kiezen dan de eigen nationale staat. In ons geval praten we dan over een landsdeel Noord-Nederland, met een eigen, direct gekozen noordelijk parlement, dat over een veelheid van zaken zelf kan beslissen zonder inmenging van Den Haag. Ziedaar ons antwoord op Ed Nijpels zijn verzuchting: waak voor onvrede!

De bevolking van Noord-Nederland moet uiteraard zo?n vernieuwing actief willen en moet die zien als een belangrijke stap vooruit naar het meer invloed hebben op de maatschappelijke ontwikkeling. De stelling van de Partij voor het Noorden is, dat dit nu reeds het geval is. Om dat te toetsen is het organiseren van een referendum misschien nog niet zo?n gek idee. In de provincie Friesland en naar het zich laat aanzien straks ook in Groningen wordt het wellicht mogelijk zo?n soort volksuitspraak te organiseren. Misschien bieden de Statenverkiezingen van 2007 een goede gelegenheid om op datzelfde moment ook zo?n referendum te laten plaatsvinden. De Partij voor het Noorden overweegt, indien de mogelijkheden zich daartoe inderdaad gaan voordoen, in deze initiatieven te gaan ontplooien (?).

Kop d?r veur dus, zou ik willen zeggen. Weg met de Haagse bemoeizucht en voor een meer zelfstandig Noord-Nederland. Ik heb gezegd."

Teun Jan Zanen, fractievoorzitter Partij voor het Noorden(30 juni 2005)

 


D66: Onderzoek landsdelig bestuur 
door Hilbert Koetsier

Tijdens de algemene beschouwingen op 29 juni jl. in de Groninger Provinciale Staten, stelde de D66-fractie voor om een onderzoek te laten doen naar de instelling van een landsdeel Noord-Nederland. 

D66 voorpersoon Fleur Gräper bracht een motie in de vergadering in, waarin gesteld wordt dat het in Europees perspectief voor de hand ligt dat de noordelijke drie provincies als één bestuurlijke regio worden gezien. D66 wil dat de gedeputeerde staten van Groningen de mogelijkheden van zo?n landsdeel gaat onderzoeken. Deze plotselinge ondersteuning van het belangrijkste uitgangspunt van de Partij voor het Noorden, komt niet helemaal toevallig. De minister van Binnenlandse Zaken heeft namelijk aangekondigd eind 2006 te komen met een notitie over de positie van het middenbestuur. Het is wenselijk, volgens D66, dat de noordelijke provincies dan al over een antwoord hebben nagedacht.

De fractie van de Partij voor het Noorden was verrast over deze stap van D66-Groningen. Met D66-Fryslân had onze fractie al langer een goede discussie over de broodnodige bestuurlijke samenwerking tussen de noordelijke provincies. Vreemd dat D66-Groningen niet contact zocht met onze fractie.

Het gevolg van de D66-motie was wel, dat vrijwel alle fracties op het onderwerp ?landsdelig bestuur? ingingen. Het idee van een bestuurlijke eenheid Noord-Nederland krijgt zeker nog geen meerderheid in de staten, maar een verschuiving ten aanzien van dit onderwerp lijkt aantoonbaar. 

Helaas trok D66, om onduidelijke redenen, tegen het eind van het debat de motie weer in. Jammer. Een gemiste kans om iets van de hiervoor gesignaleerde verschuiving aan het licht te brengen.(30 juni 2005)

 


Blik op het Oosten 
door Hilbert Koetsier

Tijdens de Algemene Beschouwingen in Groningen leek het er op dat meerdere fracties nu inzien dat we als Noord-Nederland meer moeten samenwerken met onze oosterburen. Natuurlijk moeten we ook contacten zoeken in de Baltische staten en Polen, maar belangrijker is nog om het beleid te synchroniseren met Ostfriesland en het Emsland, direct over de grens.

Een onderwerp dat daar speelt is bijvoorbeeld de Küstenautobahn; een snelweg die langs de kust Ostfriesland met Ditmarschen en Nordfriesland verbindt en zo een veel snellere route naar Skandinavië is. In Duitsland wordt daarover al jaren een discussie gevoerd. Het is geen raar idee dat Noord-Nederland zich in de discussie mengt, omdat deze autobahn ook voor ons van belang is. 

In economisch opzicht is het eigenlijk beter de Nederlands-Duitse grens in Groningen te zien als een provinciegrens tussen Groningen en Ostfriesland en Emsland. Net zo goed als economisch beleid en infrastructuur met Friesland en Drenthe wordt afgestemd, moet dat ook met Ostfriesland en Emsland worden afgestemd. Met grote industrieën in de grensregio, zoals het chemiepark in Defzijl en de Meyer Werf in Papenburg heeft het hele gebied iets te maken (zie onder). 

Hoe meer Nederlandse en Duitse regionale politici zich daarvan bewust zijn, hoe beter.

Voorbeeld van grensoverschrijdende industrie
Op zaterdagavond 26 juni werd het reusachtige cruise-schip de ?Norwegian Jewel? van de Meyer Werf in Papenburg, over de Ems naar de Eemshaven gevaren. Vanuit de Eemshaven zal het schip proefvaarten maken, afgewerkt worden en wordt de 1000-koppige bemanning opgeleid. Op de Meyer Werf werkten ca. 2100 mensen aan dat 400 miljoen kostende schip.


(30 juni 2005)

 


Partij voor het Noorden steunt petitie vluchtelingenbeleid
Stop het uitzetten van vluchtelingen zonder voorzieningen 

door de redactie

De Partij voor het Noorden heeft zich solidair verklaard met een petitie van de organisatie Keer Het Tij Groningen. Met deze petitie keren de ondertekenaars zich tegen het uitzetbeleid van Minister Verdonk. 

De petitie is een oproep vooral aan het adres van gemeenten om zich in te zetten voor het regelen van verblijfsvergunningen voor vluchtelingen, in plaats van deze mensen zonder voorzieningen op straat te zetten of naar uitzetcentra te sturen. De Partij voor het Noorden heeft de petitie ondertekent. Bij de petitie hoorde ook een actie. Deze actie vond plaats op 6 juni, in aansluiting op het loeien van de sirenes, dat altijd op de eerste maandag van de maand plaatsvindt. Zoveel mogelijk mensen hadden zich verzameld op de Grote Markt. Deze mensen namen het loeien van de sirenes over en maakten een uur lang zoveel mogelijk lawaai. Namens de Partij voor het Noorden was Teun Jan Zanen uitgenodigd. Hij rinkelde in het kader van de actie met een fietsbel. 

Deze actie kreeg nog een staartje toen de dag erna een medewerkster van het Coördinerend Orgaan Asielzoekers (COA), dat rechtstreeks onder minister Verdonk valt, in een vergadering van de Provinciale Staten van Groningen kwam inspreken. Deze medewerkster hield een hartstochtelijk betoog over kinderen, die nog geen maand voor het aflopen van het studiejaar, op straat worden gezet en niet de kans krijgen hun schooljaar af te maken. De medewerkster is de volgende dag op staande voet ontslagen bij de COA vanwege deze actie. 

De statenleden van de Partij voor het Noorden hebben het standpunt ingenomen dat er nog steeds een generaal pardon moet komen voor de vluchtelingen die al jarenlang in Nederland verblijven en gedeeltelijk al geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Als deze mensen een perspectief wordt geboden om positief aan onze samenleving bij te dragen, is dat altijd beter - en humaner - dan mensen ?weg te sturen?.


(30 juni 2005)

 


Het is zomer, we maken de balans op 
door het bestuur

Deze Nieuwsbrief is de laatste die verschijnt voor de zomerstop. Een korte terugblik op het afgelopen jaar (september 2005 tot juni 2005) is op zijn plaats. Wat waren belangrijke momenten dit seizoen en wat staat er komend jaar te gebeuren? 

Precies één jaar terug (juni 2004) was de Partij voor het Noorden net voor de zomer een illusie armer, maar een ervaring rijker. Bij onze deelname aan de Europese Verkiezingen (10 juni), waarbij we als landelijke partij deelnamen en er dus landelijk op ons gestemd kon worden, slaagden we er niet in om genoeg aandacht van de media te trekken, om een factor in de verkiezingen te worden. Wel kregen we grote belangstelling in met name Friesland en Drenthe. We kwamen de verkiezingen uit als een meer noordelijke partij. Het uitbouwen daarvan vormde een belangrijke activiteit van het afgelopen jaar. 

Het jaar van de noordelijke activiteiten
In het najaar hebben we de eerste vergaderingen in Friesland en Drenthe belegd - de eerste activiteiten van vele in de loop van het jaar. De verkenning richting andere regionale politieke partijen - met name FNP - was dit jaar een interessante lijn. Wat de FNP betreft, heeft dit tot een convenant geleid, waarin we gezamenlijk gaan onderzoeken of we een programma kunnen schrijven voor een eventuele deelname aan de volgende Tweede Kamer verkiezingen. Het convenant is door de ledenvergaderingen van beide partijen goedgekeurd en een werkgroep gaat daarmee aan de slag. 

In mei 2005 heeft de Partij voor het Noorden in de aanloop naar het referendum over de Europese Grondwet, in zowel Groningen, Friesland als Drenthe samen met enkele andere organisaties succesvolle debatavonden georganiseerd over de Europese grondwet.

Vernieuwing en voortzetting van bestaande initiatieven 
Intern is er ook het één en ander vernieuwd. Zo zijn de projectgroepen anders georganiseerd. We zijn meer met korte thema?s gaan werken, zodat we sneller tot een resultaat kunnen komen: in de vorm van een bijeenkomst, een debat, een initiatief van de steunfracties. Ook de steunfractie is anders gaan functioneren. Om meer gebruik te kunnen maken van de kennis van de mensen die erin zitten, worden de discussies op hun vakgebied door hen voorbereid, zodat de discussies in de steunfractie efficiënter kunnen verlopen. 

Uitdagingen voor volgend jaar? 
Natuurlijk wordt de discussie met de FNP over een eventuele deelname aan de komende Tweede Kamer verkiezingen volop doorgezet: heel spannend. Ook speelt de verhouding van de FNP mee in onze relatie naar de Europese Vrij Alliantie (EVA). We kunnen pas lid worden van de EVA als de Europese partijen die er al lid van zijn, waaronder de FNP (één van de oprichters), daar toestemming voor geven. We tasten ook verdere samenwerking af met bij de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) aangesloten noordelijke partijen. Met een aantal van deze partijen willen we volgend seizoen een congres organiseren over ?Landsdelig bestuur, autonome regio en middenbestuur in Nederland?. Het is nog niet duidelijk of alle andere noordelijke bij het OSF aangesloten partijen uit Noord-Nederland (de OPD, Drents belang, de Drentse Ouderenpartij, de FNP en de Federatie Gemeentebelangen Friesland) hiervoor belangstelling hebben. 

Komend jaar staat ook op het programma om nog meer mensen actief te betrekken bij de activiteiten van de partij voor het Noorden, opdat we ze ook later verder in kunnen zetten met het oog op de nieuwe statenverkiezingen in maart 2007. De Partij voor het Noorden kent een groeiend ledental, mede dankzij de deelname aan Europese Verkiezingen. Met name is het aantal sympathisanten sterk gegroeid. Ook in de bezoekersaantallen van de website (momenteel ca. 4000 bezoeken per maand) is een continue groei te zien. 

Volgend jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats: een moment van verhoogde politieke interesse. We gaan erover nadenken hoe we in die periode acte de presente kunnen geven, bijvoorbeeld door discussieavonden te organiseren.(30 juni 2005)

 


Diek, Gronings:
regio rEgio rEGio rEGiO 

door Haarm Diek

Speulen met toal en met letters? Aibels mooi waark, vin ik. En zuks speulen ken alerdeegs nut hebben! Oók poletiek nut! - As joe (met veul andern) nait van zukse spellechies holden, doun joe veur dizze aine keer toch met, wil k hopen.

In t Nederlaans wordt tuzzen egocentrisch en egoïstischonderschaaiden. In t Grönnens om en bie geliek an : zölfbelevenden zölfbedoulend

Noar mien gevuilen huft zölfbelevend/egocentrisch op zug nait verkeerd te wezen. Wie hebben ja ons aigen ego, ons aigen zölf, zo as andern heur aigen ik beleven. Doar is niks mis met. t Is ja nait goud, as wie gain aigen ik hebben.

Met zölfbedoulend/egoïstisch is t aans. Den hebben wie onze ogen bloots op aigen belangen, ook as dij strieden met en ingoan tegen belangen van andern (om gain slimmere gevolgen van aigenikkegheden te nuimen).

Nou bennen wie n partij, dij de regio in aigen haand hebben wil. Doar is niks op tegen. Eerder hail veul veur! t Is aigelk tegenneturelk, as t op t mement nait zo is. t Is overgens krekt zo tegenneturelk, as d'andre regio's zuks veur zugzölf nait willen zollen. En wie nait met en veur heur.

Moar wat willen wie meer as: zölfbelevend wezen? Ookzölfbedoulend/egoïstisch? t Gevoar lopen wie bevubbeld, as wie t aalsmoar ainziedeg over ons eerdgas hebben. Ons doul holdt meer in, is rieker! t Is noamelk, dat wie ons dail van de wereld, onze regio, op odder kriegen, en dat wie derveur open stoan en deran metwaarken, dat andre regio's heur dailen van de wereld op odder hebben. Den zal t met 'ons eerdgas' en met t bestrieden van de male gevolgen van t winnen dervan ook goud komen kennen. Binnen t grodere verbaand. Te begunnen bie Europoa. 

De wereld lidt nait an te veul zölfbeleverij (dat asmis ook wel). Moar veul meer an te veul zölfbedoulen! Dát is, wat aldereerst verandern mout, zal t wat worden!

In de regio ken licht T GRODE EGO letter noa letter, stap veur stap, stoareg an binnensloepen. Vandoar dij tuddel: regio rEgio rEGio rEGiO.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.