Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 32Groningen, 29 april 2005  Nieuwe wegen Asfalt, auto’s, snelheid, de moderne tijd! De provincie Groningen gaat echt meedoen. Tussen alle grotere plaatsen een dikke snelweg en racen maar. Is dat de toekomst?Redactie:Dana Kamphorst, Hilbert Koetsier en Teun Jan Zanen. Met medewerking van Abel Darwinkel.Foto's:Tjeerd Oliemans, Geert Staats  Over Bremen en Noord-NederlandB...

Nieuwsbrief 32

Groningen, 29 april 2005

 

Nieuwe wegen

Asfalt, auto?s, snelheid, de moderne tijd! De provincie Groningen gaat echt meedoen. Tussen alle grotere plaatsen een dikke snelweg en racen maar. Is dat de toekomst?

Redactie:
Dana Kamphorst, Hilbert Koetsier en Teun Jan Zanen. Met medewerking van Abel Darwinkel.

Foto's:
Tjeerd Oliemans, Geert Staats

 

 


Over Bremen en Noord-Nederland
Burgemeester van Bremen: Regio?s als Europese bouwsteen

door de redactie

Henning Scherf, de burgemeester van de vrije Hanzestad Bremen, heeft zijn zaakjes goed op orde. Dat konden de statenleden van de provincie Groningen onlangs uit zijn eigen mond horen tijdens een tweedaagse excursie naar Wilhelmshaven en Bremen.

Bestuurlijk Bremen benadert tot op zekere hoogte het ideaal van de Partij voor het Noorden. Scherf pleit er hartstochtelijke voor autonome regio?s in een federaal Duitsland. Ook wil hij dat doortrekken naar het Europese niveau.

Teun Jan Zanen schrijft hierover meer in zijn column 'Hasselbramen', getiteld 'Bremen' (zie onder)

Over Bremen en Noord-Nederland
Bremen is de kleinste deelstaat van Duitsland. Het inwonertal bedraagt 660.000 personen (540.000 in de stad Bremen en 120.000 in de zusterstad Bremerhaven). De oppervlakte betreft 400 km2. De positie van deze Duitse deelstaat kan dus zeer wel vergeleken worden met hetgeen de Partij voor het Noorden nastreeft inzake de verhouding Noord-Nederland-rijksoverheid. Bremen is qua oppervlakte veel kleiner dan Noord-Nederland (400 km2 tegen 8000 km2 ) en ook qua bevolking kleiner (660.000 inwoners tegen 1.700.000). Qua bevoegdheden is Bremen Noord-Nederland verder vooruit. Noord-Nederland kan op dat terrein nog veel leren.

In de Bondsrepubliek ervaart men wel dat Bremen erg klein is en tenminste met zijn naaste buur (Niedersachsen) moet samenwerken. De discussie daarover spitst zich toe op de vorming van een ?metropoolregio Bremen?. Daarbij blijft Ostfriesland opvallend genoeg terzijde liggen. Een nauwere samenwerking tussen Noord-Nederland en Ostfriesland komt daarmee veel meer voor de hand te liggen.


(29 april 2005)

 


Bremen
door Teun Jan Zanen

De Provinciale Staten van Groningen waren op werkbezoek in Noord-Duitsland. De tweede dag brachten we een bezoek aan de Vrije Hanzestad Bremen. Dat werd een openbaring. Henning Scherf, de burgemeester van de stad Bremen, heeft zijn zaakjes goed op orde. Bestuurlijk Bremen benadert tot op zekere hoogte het ideaal van de Partij voor het Noorden: de deelstaat Bremen is een autonome regio, die over z?n eigen besognes mag en kan beslissen en invloed heeft op de gang van zaken in de Bondsrepubliek Duitsland. Zij zitten in de Bondsraad. De Bondsraad is een typische constructie voor een federale staat: de samenstellende delen komen bijeen om over gezamenlijk zaken te beslissen. Onlangs was er sprake van een heus debat in Duitsland over de vraag of ook de deelstaten zeggenschap hebben inzake Europese kwesties. De ?Lnder? meenden dat Europa een zaak is waar zij medezeggenschap in dienen te hebben. Berlijn kan niet zomaar beslissen over de relatie met Brussel, dat behoeft de uitdrukkelijke instemming van (een meerderheid) van de Bundeslnder. De Bondsregering is niet erg gediend van die redenering. Het gevecht over deze zaken is nog volop gaande.

Bremen is de kleinste deelstaat van Duitsland (zie kader op de volgende pagina). De positie van deze Duitse deelstaat kan vergeleken worden met hetgeen de Partij voor het Noorden nastreeft inzake de verhouding Noord-Nederland- rijksoverheid. Qua bevoegdheden zou Noord-Nederland een vergelijkbare status moeten krijgen als Bremen. In de Bondsrepubliek ervaart men wel dat Bremen klein is.

De kans dat in Nederland een landsdelig bestuur la Bremen wordt ingesteld, hangt af van de vraag of Nederland als geheel in een aantal landsdelen wordt opgesplitst, met op een aantal beleidsterreinen een vergaande mate van autonomie (ruimtelijke ordening, infrastructuur en economisch structuurbeleid, en eventueel welzijn, zorg en onderwijs). Gegeven de doorzettende Europese integratie, boet de context van de nationale staat steeds meer aan betekenis in en neemt de kans op de instelling van sterke regionale besturen toe. Scherf trok zijn hartstochtelijke pleidooi voor autonome regio?s in een federaal Duitsland door naar het Europese niveau. Autonome regio?s, als de bouwstenen van een toekomstig federaal Europa, ziedaar de visie van een zeer inspirerend persoon.

De Statenleden werden plotseling geconfronteerd met een politiek-bestuurlijke opvatting die volledig parallel bleek te lopen met de opvattingen van de Partij voor het Noorden. Daar stonden ze wel even van te kijken. Het is aan de Partij voor het Noorden om dit gedachtengoed breed te verspreiden. Er ligt haar dan een stralende toekomst te wachten.

Teun Jan Zanen


(29 april 2005)

 


De publieke moraal
door Teun Jan Zanen

Als je als rijk, provincie of gemeente besluit om in het verleden opgebouwde nutsbedrijven te privatiseren en vooruitlopend daarop zulke bedrijven in NV-constructies onderbrengt, moet je niet verrast opkijken als directies en colleges van commissarissen zich gaan gedragen als hun vriendjes in de volledig private sector. Niet het optimaal leveren van een goed product tegen een zo laag mogelijke prijs is dan de inzet van het beleid, maar het behalen van een zo hoog mogelijk rendement op de korte termijn. Dat brengt met zich mee de overmatige fixatie op de personeelslasten. Het wordt dan haast als een progressieve daad gezien als je zoveel mogelijk mensen ontslaat. Ook het opereren op andere terreinen dan de core-business, bijvoorbeeld in de afvalverwerking of bij de kabelexploitatie, wordt dan al gauw benut om rendementen op korte termijn verder te kunnen opschroeven.

Managers, meestal aangetrokken uit het bedrijfsleven, gaan voor gigantische sanerings-operaties, dure investeringen en spelen mooi weer in de sport en op tv. Dat alles op kosten van de eenvoudige huurder, gas-, electriciteits- of watergebruiker. En denk maar niet dat die managers een karig salaris hebben ? ongeveer ?500.000 per jaar! En alsof dat nog niet genoeg is, drukken de raden van commissarissen daar nog bonussen en aandelenopties bij op. Je krijgt dan de absurde situatie dat de directeur van Essent ?850.000,- per jaar toucheert.

Dat slaat helemaal nergens meer op. En als al die graaiers dat mogen, dan mag iedereen dat toch zeker? En daarmee verloedert de samenleving en is het ?hebben, hebben, hebben? tot norm verheven. Het probleem zit hem, zeker wat die nutsbedrijven betreft, in de privatisering. Een ieder heeft elektriciteit, drinkwater, gas en aansluiting op de kabel nodig. Daarom moet je de bedrijven die dat verzorgen juist niet privatiseren. Deze bedrijven functioneren naar behoren als ze storingsvrij en tegen een continue, niet te hoge prijs hun product leveren. Als ze een dergelijke dienstverlening garanderen, heeft ook de directie zijn inkomen terecht verdiend (jaarbedragen van een ?100.000,- zou ik zeggen). Voorwaarde voor een eventuele extra premie is dan de klanttevredenheid over dienstbaarheid en klantvriendelijkheid van het bedrijf. Me dunkt dat een snelle schaalvergroting als die van Essent (eerst de EGD, toen Overijssel erbij en later Brabant en Limburg) oorzaak is van het morele verval. We moeten terug naar een nadrukkelijkere relatie tussen provincie (of landsdeel) en nuts-producent. En dan in de vorm van overheidsbedrijven of tenminste van structuur-NV?s, waar de betalings-normen van de overheid gelden en niet de graaicultuur van de multinationals (waarvan overigens AH de ergste is).

Teun Jan Zanen


(29 april 2005)

 


Vanuit statenfractie Groningen
Nieuwe wegen

door statenfractie Groningen

Asfalt, auto?s, snelheid, de moderne tijd! De provincie Groningen gaat echt meedoen. Tussen alle grotere plaatsen een dikke snelweg en racen maar. Is dat de toekomst? Of kijken we of we de bereikbaarheid binnen de provincie ook op andere manieren kunnen regelen?

Noord-West Groningen kan vandaag de dag niet snel in Stad komen. Iedereen rijdt nu traag door Mensingeweer, Winsum, A-dorp en Sauwerd. Ook is er vaak landbouwverkeer op de weg, waardoor de doorstroming te wensen over laat. Dan dus maar een nieuwe grote rondweg rond Winsum aanleggen? En dat door het open gebied tussen Winsum en Bedum richting Zuidwolde? Of eerst een eind richting Onderdendam en dan dwars door het gehucht Westerdijkshorn en verder langs de Wolddijk richting Stad? Of, nog gekker, via Winsum, Onderdendam, Bedum naar de Eemshavenweg bij Zuidwolde?

Wij opteren voor het ietsje verbeteren van de bestaande verbinding. Misschien kan het langzame verkeer in de spits van die weg geweerd worden. Misschien kunnen er nog wat kleinere verbeteringen in de rest van die route aangebracht worden. Maar waarom niet ook een betere parkeervoorziening bij station Winsum? Waarom niet de mensen lokken met comfortabel, frequent en snel railvervoer naar het hoofdstation in Groningen? Dan heb je ook geen parkeerplek in Stad nodig!

Overigens gaat het nu nog maar om een startnotitie inzake een Milieu Effect Rapportage (MER). En hoewel de Staten uitspraken dat een trac door het open land wat hen betrof helemaal niet hoefde te worden onderzocht, hield gedeputeerde Bleker voet bij stuk. Er moet straks ook nog iets te kiezen overblijven, stelde hij. Vandaar zijn stelling om toch n trac door het open land te onderzoeken. Tja, ?

En dan Zuidhorn. Het geval wil, dat het Van Starkenborghkanaal wordt verbreed en verdiept en dat alle kunstwerken moeten worden aangepast aan de moderne tijd (aangepaste doorvaarthoogtes in samenhang met drielaagscontainervaart). Dus ook de hefbrug die Zuid- en Noordhorn verbindt en tevens de weg Groningen-Buitenpost ?faciliteert? moet op de schop. Dat is ingewikkeld. Een verhoging ter plaatse zou ten koste gaan van de huizenrijen aan weerszijden van de huidige weg, aan beide kanten van het kanaal.

Een dikke rondweg om de Noord is een mogelijkheid, met dan een nieuwe brug over het kanaal en voorbij Noordhorn weer een aansluiten op de huidige Friese straatweg, richting Grijpskerk/Buitenpost. Of een vergelijkbare rondweg, maar dan met een tunnel en aan de overkant van het kanaal zo snel mogelijk terug naar het huidige trac! Ook dat zou veel huizen rondom de bestaande brug kosten. Biedt de trein hier uitkomst? Die kan zeker vaker, sneller en comfortabeler gaan rijden, maar de brug moet hoe dan ook vernieuwd of vervangen worden. Het antwoord is dus: nee.

Ook bij deze kwestie gaat het om de startnotitie met betrekking tot de te onderzoeken varianten (in het kader van de MER). Gekozen hoeft er nu nog niet te worden.(29 april 2005)

 


Referendum voor het verdrag voor een grondwet voor de Europese Unie
door Aleid Brouwer en Dana Kamphorst

Op 1 juni 2005 wordt in Nederland een referendum gehouden over de Europese Constitutie. Behalve LPF, Christen-Unie, SGP en SP heeft de Tweede Kamer zich als voorstander gepresenteerd. Zo zei onze minister-president tegen de Europese ambassadeurs: ?wie eerlijk kijkt naar de Europese grondwet, ziet dat de Europese Unie er beter van wordt: democratischer, transparanter en slagvaardiger.?

Stemmen op 1 juni 2005
Na de Verklaring over de toekomst van de Unie, onderdeel van het Verdrag van Nice (feb. 2003), volgde een diepgaand debat over de toekomst van de EU. Doel: het dichter bij elkaar brengen van de Unie en de inwoners van haar lidstaten. Het ?Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa? beoogt de verhoudingen in de EU voor de komende halve eeuw vast te leggen. Waarom heeft de EU die grondwet nodig; het gaat toch best goed zonder?

De grondwet - eigenlijk geen chte grondwet, maar een EU-verdrag - bestaat uit vier delen, met een breed scala aan rechten, vrijheden en beginselen. Een groot deel van de grondwet is een samenvoeging van ?oude? verdragen, waarin al veel werd geregeld. Daarnaast is er door de recente en op stapel staande uitbreiding van de EU behoefte aan hervormingen. Het lukt met 25 landen nog net om besluiten te nemen zonder dat n van de lidstaten gebruik maakt van zijn vetorecht. Met meer lidstaten wordt dat lastiger. Daarom is een nieuwe besluitvormingsprocedure vastgelegd in dit verdrag, waarin het vetorecht wordt beperkt. Ook kan een kleine meerderheid van de lidstaten een minderheid niet meer overstemmen.

Wanneer Nederland en de andere Europese landen ?ja? stemmen, wordt het Verdrag inzake een grondwet voor Europa aangenomen. Met een ?nee? van een of meerdere landen blijft alles zoals het was en zal misschien in de toekomst een nieuw verdrag worden ontwikkeld. Vele voors en tegens zijn denkbaar.

Grondwet: voor en nadelen
Detegenstemmers, hoe divers ook, hebben n ding gemeen, ze spelen in op onwetendheid en angst van de Nederlandse burger: voor een militaristische superstaat Europa, voor een degradatie van Nederland tot provincie in een uithoek van de EU. Het ?tegenkamp? stelt dat het politieke proces veel te ingewikkeld blijft voor de Europese kiezer om vast te kunnen stellen wie waarvoor verantwoordelijk is (geweest). De voordelen van de Grondwet, zoals helderder besluitvorming en een gemeenschap-pelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, zullen vooral juristen en politici aanspreken. Een grondwet moet door iedereen, ongeacht opleiding, gelezen n begrepen kunnen worden. Deze grondwet voldoet niet aan die criteria. De grondwet regelt dat er een Europese minister-president komt; echter gn gekozen president. Dit zou de claim dat Europa democratischer wordt kunnen weerleggen.

Ook verliest Nederland op veel terreinen haar vetorecht. Dit maakt Nederland en andere kleine landen volgens de tegenstanders tot speelbal van de grote landen. Daarnaast regelt de grondwet dat er een Europees leger komt, dat ook buiten de grenzen van Europa mag optreden. Tegenstanders vrezen (onnodige investeringen in) militair machtsvertoon door de EU. Ook ontbreekt de scheiding der machten (de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europese parlement hebben alle wetgevende bevoegdheden): schandalig volgens de tegenstanders. Scheiding der machten garandeert een evenwicht tussen de organen van de Europese ?staat?. De Europese grondwet geeft ook meer macht aan de Europese raad en de Raad van Ministers. In beide raden hebben grote landen een grotere stem.

Devoorstemmersroepen iets heel anders. De EU is een instantie waar wij in kunnen n moeten meebesturen. Een wat sterker Europa in de wereld, waar de lidstaten samen optrekken voor vrede, veiligheid en welvaart! Voorstanders vinden de Grondwet een goede zaak, omdat voor het eerst in de geschiedenis de 25 lidstaten hun gezamenlijke waarden systematisch vastleggen: basisprincipes als eerbied voor menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid en mensen-rechten. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat deze bepalingen alleen van toepassing zijn op Europese instellingen en regelgeving en niet op nationale regelgeving. Voorstanders benadrukken dat de Grondwet het buitenlandse beleid van de EU steviger verankert, b.v. door de benoeming van een Europese minister van Buitenlandse Zaken. Ook zal er een eind komen aan het halfjaarlijks roulerende voorzitterschap van de Unie, maar wordt er een voorzitter voor 2,5 jaar gekozen. Deze voorzitter wordt dus een soort minister-president van de Europese Unie. Een ander voordeel dat wordt genoemd is dat verregaande samenwerking oorlog tussen Europese landen kan voorkomen.

Voorstanders benadrukken dat de economische toekomst van Nederland bij de Unie ligt. De Europese interne markt, die in de Grondwet is verankerd, schept in Nederland honderdduizenden banen en biedt kansen waar ondernemers, studenten, vaklui enz. van kunnen profiteren. Ook is Europese samenwerking op het gebied van illegale immigratie, criminaliteit en terrorisme van vitaal belang; dit wordt in de Grondwet krachtig geregeld. Voorstemmers menen dat de Grondwet de Nederlandse identiteit waarborgt. Het verdrag legt bindend vast wat de unie wel en niet mag doen. Veel zaken zullen voortaan buiten de invloed van de Unie vallen, zoals volksgezondheid, sociale zekerheid, onderwijs, cultuur en sport. Lidstaten krijgen een rechtstreekse greep op Brussel: ze kunnen de wetgeving vanuit Brussel op bepaalde terreinen tegenhouden, als 9 van de 25 nationale parlementen dat willen.

De Partij voor het Noorden en het verdrag: regio en subsidiariteit.
Door het rapport Napolitano (zie nieuwsbrief 23) is het zover gekomen dat er aan de concept-grondwet een aanhangsel hangt over subsidiariteit: de EU treedt alleen dan op wanneer de lidstaten op centraal, regionaal, of lokaal niveau daartoe niet beter in staat zijn. Elk nationaal parlement kan onderzoeken of de voorstellen van de Europese Commissie voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel. Het aanhangsel geeft daarbij ook kansen aan regionale besturen met wetgevende bevoegd-heden en is daarmee in principe een eerste echte erkenning van regio?s. Het verdrag tot vaststelling van de Grondwet erkent echter die institutionele rol van Europese regio?s niet. Regio?s blijven gevangen in het heterogene Comit van de Regio?s. Dit Comit kan zich wel wenden tot het Europese Hof van Justitie, als zij van mening is dat er sprake is van inbreuk op het beginsel van subsidiariteit.

In het Verdrag tot vaststelling van de Grondwet wordt in relatie tot subsidiariteit de positie van de nationale parlementen verbetert. Als meer dan een derde van de lidstaten bezwaar maakt tegen bemoeienis van Europa, blijft de betreffende zaak een zaak van de nationale overheden.

Regionale parlementen worden nog steeds niet officieel erkend als representatieve organisaties die dichter bij de burger staan dan de nationale parlementen. Maar regio?s kunnen wel hun belangen behartigen door samen te werken met vergelijkbare regio?s in Europa. Dat wordt nu al regelmatig met succes toegepast. Voor regio?s die nog geen autonome status hebben is helaas nog geen regeling getroffen in de grondwet.


Zie voor verdere informatie:
www.nederlandneederland.tk
www.eerlijkreferendum.nl
www.eudebat.nl
www.groenlinks..nl/eu-grondwet


(29 april 2005)

 


Publiekscomit Eerlijk Referendum
door de redactie

Het is van groot belang dat de campagne voorafgaand aan het op 1 juni 2005 te houden referendum over de Europese Grondwet eerlijk verloopt. De kiezers moeten weloverwogen hun stem kunnen uitbrengen. Het Publiekscomit Eerlijk Referendum is opgericht om dat proces te bewaken.

De Partij voor het Noorden is mee betrokken bij dit (landelijke) initiatief om het Comit op te richten.

Het Publiekscomit Eerlijk Referendum werkt via zijn website www.eerlijkreferendum.nl. Doel is te bewaken dat de voor- en tegenargumenten ten aanzien van de Grondwet op een zo evenwichtige en objectief mogelijke manier kunnen worden gepresenteerd. Het comit heeft ook tot taak klachten te behandelen over de organisatie van het referendum en over de campagne van de verschillende partijen (b.v. van de Referendumcommissie, de regering, de campagne voerende partijen, de media en instellingen).

Zie: www.eerlijkreferendum.nl


(29 april 2005)

 


Debatserie Referendum Europese Grondwet
door de redactie

De Partij voor het Noorden heeft het initiatief genomen voor de organisatie van drie debatbijeenkomsten over het referendum over de Europese grondwet.

Tijdens de vorige ledenvergadering kwam aan de orde dat er weinig kennis bestaat bij het publiek over de Europese grondwet. Zo ontstond het idee om er in Groningen, Friesland en Drenthe debatten over organiseren. De Partij voor het Noorden heeft geprobeerd om een financile bijdrage te krijgen van de referendumcommissie. Helaas kregen we die niet.

In Groningen ontstond daarna desondanks samenwerking met een groep studenten Internationale Betrekkingen. Daarmee is een bijeenkomst georganiseerd op 19 mei in de statenzaal van Groningen (door de Partij voor het Noorden ter beschikking gesteld). De avond wordt ingeleid door n van onze leden (M. Molema) en daarna komen twee voor- en tegenstanders aan het woord, waaronder een jurist, een kamerlid en een europarlementarir. De avond wordt waarschijnlijk voorgezeten door J. Wallage.

In Friesland ontstond ook een comit, bestaand uit onder meer D66 statenlid Sieswerda, FNP raadslid S. Posthumus, arts in ruste K. Marck, studenten van de studie Internationale Betrekkingen in Groningen en de Thorbecke Academie inclusief hun studentenorganisatie Trias Politica. De avond is op 23 mei in de ontvangsthal van het provinciehuis in Leeuwarden. Sprekers: een EU woordvoerder, een jurist, de ex-lijsttrekker van de partij Democratisch Europa. Gespreksleider is de in Friesland bekende Piet Hemminga. In Drenthe tenslotte wordt op 18 mei een debat georganiseerd in de raadszaal van Hoogeveen.


(29 april 2005)

 


150.000 mensen naar Zoutkamp?
door Hilbert Koetsier

In Zoutkamp komt een groot thema-park met als thema duurzaamheid. Dat althans staat initiatiefnemers Menno Groeneveld en Tineke van der Schoor voor ogen. Met toegangs-prijzen tot vijftien euro per persoon moet het park 150.000 bezoekers per jaar kunnen trekken. Dat becijfert Groeneveld, werknemer van de Gasunie, in een rapport dat door onder meer provincie Groningen betaald is.

Gedeputeerde staten van Groningen reageerden negatief op de plannen voor dit Duurzaamheidscentrum Lauwersoog. Vooral de, volgens de provincie, slecht uitgewerkte verwachtingen van bezoekersaantallen en de hoge investeringskosten maakt hen schuw.

De fractie van de Partij voor het Noorden wilde eerst meer weten over de plannen en nodigde dhr. Groeneveld uit op een bijeenkomst van de steunfractie. Daar bleek dat het plan toch een wat diepere achtergrond heeft. Volgens Groeneveld werd het initiatief ingegeven door de burgemeester van De Marne, die vroeg een project te ontwikkelen rond de zeehondencrche in Pieterburen en andere informatiecentra in het Waddengebied. Groeneveld en Van der Schoor schreven hun ideen op over een centrum over duurzaamheid in het Waddengebied en wonnen daarmee zelfs een prijs.

Vanuit de provincie Groningen werd met interesse op de plannen gereageerd en er werd besloten geld vrij te maken voor een haalbaarheidsonderzoek. De initiatiefnemers onderzochten de haalbaarheid van een centrum dat Noord-Nederland zou kunnen ondersteunen in iets waarin we in het Noorden sterk willen zijn: een duurzame economie. Het project moet een aantal zaken bij elkaar brengen: zaken rond energiewinning (in het kader van ?Energy Valley?) en zaken rond werkgelegenheid in de landbouw en visserij. Het centrum zou, volgens Groeneveld, een kenniscentrum voor duurzaamheid moeten zijn, maar tegelijkertijd toegankelijk moeten zijn voor een groot publiek. Dat publiek kan zich aldaar op de hoogte laten brengen van moderne energietechnologien (net zoiets als het Evoluon van Philips).

Vanuit verschillende richtingen is positief op het project gereageerd. De Commissie Meijer, die het onderzoek verrichtte over gasboringen in het Waddengebied, noemde dit initiatief als enige project in haar rapport. Daarnaast heeft Wubbo Ockels toegezegd zijn Laddermolenproject (een windturbine die wordt aangedreven door grote vliegers) daar te realiseren. Ook de Rabobank heeft deelname toegezegd en de gemeentes De Marne en Dongeradiel zijn enthousiast.

De Partij voor het Noorden fractie heeft aangegeven dat het dit project in principe goed vindt, omdat het kennis en werkgelegenheid stimuleert. Zij was de enige fractie in de staten van Groningen die dat vond. Volgens onze fractie zou de heer Groeneveld in ieder geval nog eens een presentatie over zijn ideen moeten geven aan de provinciale staten. Of een grote publiekstrekker in het Lauwersmeergebied een goede zaak is, moet natuurlijk nog wel worden afgewogen. Ook moet nog gekeken worden naar andere initiatieven voor een duurzame economie. Maar wat in ieder geval duidelijk is: de bestuurders in de provincie Groningen kunnen best wat vooruitstrevender worden inzake duurzaamheid!


(29 april 2005)

 


Darwinkel, Drents:
Stemmen

door Abel Darwinkel

Op 1 juni moew hen stemmen veur (of tegen) de Europese Grondwet. Ik bin een slim trouwe stemmer. Aal maolen dat der verkiezings waren, bin?k hen stemmen gaon. Nee, noe moe?k niet leeigen, eein maol is ?t overgaon. Ik was op de dag van de stemmerij neeit op de stee waor mien stemkaort lag. Ik had er veurtied neeit om docht en ik had gienend vraogd om veur mij hen stemmen te gaon. ?t Was veur de gemeeinteraod en as jong ventie kun de politiek mij nog niet zo veul schelen. En ik docht zoas de meeiste mensen denken: Wat is noe eein stem?

Ik zul een male pieptabak roken! Ik stem zowat altied op dezlfde partij en juust die partij kwam eein stem tekrt veur een zetel in de raod. Ik kun mijzlf wel vergreeimen. ?t Was een haarde les, mor sunds die dag he?k mien burgerplicht nooit weer verzaokt. Veur Europa, de Tweeide Kaomer, de Staoten, de Raod, jao, zlfs veur de referendums in Stad he?k netties nor ?t stembero west. Mij meuiken ze neeit meer wies daj met joen stem gien invloed hebben.

Mor over een dikke maond moew weer hen stemmen, veur (of tegen) de Europese Grondwet. Ik weeit er nog te min van om der wat van te zeggen. De kraanten staon der de leste daogen vol met en zo he?k lestdaogs al lezen dat de bekende meeiningmeter Maurice De Hond zegd hef dat der in Nederlaand misschie wel meer tegen- as veurstemmers binnen. De Fraansen twiefeln ok al over jao of nee. Oouze premier zeg dat aal grote partijen van Nederlaand veur binnen. Hij neuimt de tegenstanders negatief en onweeitend. Ok Europees Commissaoris Neelie Kroes waorschouwt oous: ??t Kabinet had veul gauwer diskezeren gaon moeten over dizze Grondwet. Noe ?t referendum der ankomp, wordt elkeneein ineeinen wakker. Een nee beteeikent dat Nederlaand alln komp te staon in Europa.?

Dat leste liekt mij niet gooud toou. In de kommende weken za?k mij ies even gaangs holden met die Europese Grondwet. Ik weeit ja wat een stem weerd weden kan!

Steeit der engelijk ok wat over minderheidstaolen in die Europese Grondwet?

Abel Darwinkel


(29 april 2005)

 


Rijp voor een generaal pardon? Beatrix doe je best!
door de redactie (foto: Jur Bosboom)


Teun Jan Zanen maakt met kinderen uit een asielzoekerscentrum een vogelverschrikker.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.