Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief¬†door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen ...

Nieuwsbrief 1

 


De eerste Nieuwsbrief†

door de redactie

 

Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen met een lantaarntje gezocht moesten worden, terwijl - met uitzondering van dhr. Remkes - het kabinet bestond uit typische Randstedelingen.

Het geval wil, dat zowel in Frysl‚n als in Drenthe er al politieke groeperingen in de Provinciale Staten zitten die niet gebonden zijn aan het Haagse gebeuren. In Groningen is dat niet het geval. Wel deden vier jaar terug een tweetal groeperingen mee met de provinciale verkiezingen: De Groningers en de Onafhankelijke Politieke Partij Groningen (OPPG). Informatie leerde ons dat De Groningers niet weer als groep meedoen aan de komende provinciale staten verkiezingen. En uit een gesprek met mensen van de OPPG is gebleken dat een aantal van hen zich in ons programma kan vinden en zich individueel bij ons aan wil sluiten. Dus: straks ťťn onafhankelijke politieke partij in de Provinciale Staten in Groningen! Deze nieuwe partij wil zich niet alleen over het wel en wee van de provincie Groningen uitspreken, maar over dat van geheel Noord-Nederland. Met de Friezen en Drenten zullen we dan ook direct na 11 maart het gesprek openen.

Op 21 november ging de kogel door de kerk. In maart gaan we, onder de naam†Partij voor het Noorden, aan de Statenverkiezingen in Groningen deelnemen. De partij is nu volop in opbouw. Er is een bestuur gekozen, er een programmacommissie is aan het werk geweest met het schrijven van een ontwerp-partijprogramma, een campagnecommissie is met enthousiasme van start gegaan om de campagne voor te bereiden, een werkgroep is bezig met het voorbereiden van een goede vormgeving van onze communicatie (zie de kop van deze Nieuwsbrief), er is een redactie gevormd voor deze nieuwsbrief en het bestuur is druk doende met de voorbereidingen om een goede kandidatenlijst op te stellen.

Deze nieuwsbrief is de eerste van hopelijk een lange reeks. Hij wordt per e-mail toegestuurd aan leden, sympathisanten en andere geÔnteresseerden (dat kost namelijk geen postzegel en geen papier en gaat heel snel). Wie geen e-mail heeft krijgt de nieuwsbrief uiteraard per post toegestuurd.†

Wij hopen dat deze nieuwsbrief in een behoefte voorziet.
De†Partij voor het Noorden†begint, mede door uw steun en enthousiasme, tot leven te komen. Zegt het voort!!!

(6 januari 2003)

 


Het eerste officiŽle persbericht†

door de redactie

 

Na een flinke voorbereiding (zie de introductie van deze nieuwsbrief) kon op 1 december jl. het eerste persbericht van de Partij voor het Noorden de deur uit. Dit persbericht volgt hierna.

PERSBERICHT

Op 11 maart 2003 zijn er provinciale verkiezingen. In de provincie Groningen kunnen de Groningers hun stem uitbrengen op een nieuwe, onafhankelijke politieke partij:†Partij voor het Noorden.

Op 21 november jl. is besloten om de vereniging†Partij voor het Noorden†op te richten, nadat was gebleken dat een kleine honderd sympathisanten positief hadden gereageerd op een eerdere oproep in het Dagblad van het Noorden. De initiatiefnemers waren dermate positief verrast over het aantal reacties, alsmede over de aard en de kwaliteit ervan, dat zij het aandurfden om het initiatief voort te zetten. In de afgelopen weken is uitgebreid gediscussieerd over de†naam†en over hetprogramma†van de Partij voor het Noorden.

Het ontwerpprogram staat nu in grote lijnen vast en wel onder de titel:†De regie in eigen hand!

Centrale punten in het programma zullen zijn:
- het verzet tegen het wegvloeien van de aardgasbaten uit de provincie Groningen naar infrastructurele projecten in en ten behoeve van de Randstad
- de herijking van het Langman-akkoord, vanwege de te karige bedeling van Groningen, Frysl‚n en Drenthe
- het veel meer zeggenschap veroveren voor Noord-Nederland om zelf de eigen toekomst te kunnen bepalen
- het overwinnen van de tegenstellingen tussen de drie Noordelijke provincies, door toe te werken naar de oprichting van ťťn, direct verkozen Noordelijk parlement.
Toegewerkt wordt naar de vaststelling van dat programma halverwege januari a.s..

Ook de samenstelling van de†lijst†zal halverwege januari a.s. geschieden. Nu het programma in grote lijnen duidelijk is, hebben diverse sympathisanten aangegeven op de verkiezingslijst te willen staan. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een goede afweging tussen de diverse kandidaten.

De Partij voor het Noorden maakt zich op te vechten voor werk voor iedereen, voor het behoud van rust en ruimte in het Groninger landschap, voor behoud en herstel van de maatschappelijke kwaliteit (verbetering zorg, onderwijs, veiligheid en openbaar vervoer) en voor herstel van de menselijke maat in de dienstverlening van overheid en maatschappelijke instellingen.†

Groningen, 1 december 2002

(6 januari 2003)

 


Bestuurlijke zaken†

door het bestuur

 

1. Oprichting
Op 4 december jl. is de vereniging Partij voor het Noorden officieel opgericht.

2. Wat wil de Partij voor het Noorden
De statuten vermelden als doelstellingen:†

∑ het bevorderen van meer politieke zelfstandigheid voor het Noorden van Nederland†
∑ het bieden van gelegenheid tot discussie over de toekomst van Noord-Nederland in het algemeen en de provincies Groningen, Frysl‚n en Drenthe in het bijzonder.

3. Het bestuur
Naast de doelstellingen van de Partij, staan in die statuten allerlei verenigingszaken beschreven. Ook de samenstelling van het eerste bestuur wordt gegeven. Ter informatie volgt die samenstelling hieronder:

Voorzitter
Teun Jan Zanen†
Secretaris
Jean Beets
Penningmeester
Danny Hoekzema
Leden
Aleid Brouwer†
Henk Hoiting
Leendert van der Laan en
Lieuwe Terpstra

4. De algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Die vergadering stelt onder andere het verkiezingsprogramma vast, alsook de kandidatenlijst. De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 14 januari a.s. De leden krijgen daarvoor een uitnodiging toegestuurd.
Bent u geen lid, dan kunt u uiteraard niet mee beslissen. Wilt u dat wel, dan moet u zich zo snel mogelijk aanmelden als lid (en wel voor aanvang van die vergadering).

(6 januari 2003)

 


Verhouding van de Partij voor het Noorden tot andere politieke groeperingen in de provincie Groningen

door Teun Jan Zanen

 

De Partij voor het Noorden is een provinciale partij, die opereert in een netwerk van andere politieke partijen. Daartoe behoren natuurlijk ook andere politieke partijen die onafhankelijk zijn van de landelijke politiek; zowel op provinciaal als op lokaal niveau. Op provinciaal niveau zijn dat de Groningers en de Onafhankelijke Politieke Partij Groningen (OPPG). En in bijna alle Groninger gemeenten opereren inmiddels met veel succes onafhankelijke lokale politieke partijen.

De Groningers
De Groningers behaalden vier jaar terug net geen Statenzetel. Al snel bleek dat De Groningers niet weer meedoen aan de komende statenverkiezingen. Een deel van hun actieve mensen sloot zich aan bij de Partij voor het Noorden in oprichting.†

De Onafhankelijke Politieke Partij Groningen (OPPG)
Vier jaar geleden deed ook de OPPG mee met de provinciale verkiezingen. Ook zij behaalden toen geen zetel. De OPPG heeft zich recent tot de Partij voor het Noorden gewend vanuit de gedachte dat het tegenover elkaar optrekken van twee onafhankelijke partijen niet erg vruchtbaar is. Dat heeft geleid tot enkele gesprekken. Resultaat: een aantal actieve leden van de OPPG sluiten zich individueel aan bij de Partij voor het Noorden. Eventuele programmapunten van de OPPG kunnen ter sprake gebracht worden op de algemene ledenvergadering van de Partij voor het Noorden die het verkiezingsprogramma vaststelt. Net als de andere leden kunnen ook deze nieuwe leden desgewenst meedingen naar een plek op de kandidatenlijst.†

De lokale politieke partijen
In de provincie Groningen bestaan in de meeste gemeenten onafhankelijke politieke partijen, zoals de Stadspartij, Leefbaar Veendam, Gemeentebelangen Delfzijl, Gemeentebelangen Stadskanaal, enz. De Partij voor het Noorden heeft contact gezocht met deze partijen. De vraag was wat de nieuwe provinciale partij en de lokale partijen voor elkaar zouden kunnen betekenen. Na rijp beraad is eruit gekomen dat de Partij voor het Noorden zich ook onafhankelijk opstelt ten opzichte van de lokale onafhankelijke partijen (de lokale onafhankelijke partijen blijven daarmee ook onafhankelijk ten opzichte van de Partij voor het Noorden). Wel zal desgewenst over en weer steun worden verleend. De Partij voor het Noorden zal zich, nadat zij in de provinciale staten is verkozen, openstellen voor de ideeŽn en verlangens van de lokale politieke partijen. Ook kunnen uiteraard individuele leden uit de onafhankelijke lokale partijen lid worden van de Partij voor het Noorden.

Door de hiervoor aangegeven opstelling, is de Partij voor het Noorden dus echt vrij in haar doen en laten, uiteraard binnen de marges van de statuten en het verkiezingsprogramma.

(6 januari 2003)

 


Eťn programmapunt eruit gelicht ? verlaging van de loonkosten†

door Dana Kamphorst en Teun Jan Zanen

 

De Partij voor het Noorden werkt rondom een viertal waarden. Eťn daarvan is het streven naar ?Werk voor iedereen!!? In ons partijprogramma is de verlaging van de loonkosten ťťn van de aandachtpunten rond dit thema. Iemand die hiervoor een plan heeft gepresenteerd is Piet van Elswijk. Van Elswijk gaat er, heel in het kort, vanuit dat werkloosheid veroorzaakt wordt door een verkeerde lastenverdeling tussen kapitaal en arbeid, en stelt voor de premieheffing voor de sociale zekerheid te verschuiven van de lonen naar de winsten. Dat zou betekenen dat de loonkosten voor werkgevers omlaag gaan, terwijl de lonen op peil blijven. Wanneer je dit plan in Noord-Nederland doorvoert (en niet in de rest van het land), wordt inderdaad de arbeidsintensieve bedrijvigheid in het noorden flink gesteund. Het idee van prof. Jan Oosterhaven van de Rijkuniversiteit Groningen (RUG) om domweg de lonen in Noord-Nederland te verlagen (ter stimulering van de bedrijvigheid) is, met name bij de FNV, in slechte aarde gevallen en heeft ook tot de nodige reacties geleid.

Dit alles is aanleiding geworden voor de Partij voor het Noorden en de studentenvereniging van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG om een politiek debat te organiseren. Op 9 januari vindt dit debat plaats in Huize de Beurs in Groningen (zie voor details de aankondigingen verderop in de nieuwsbrief). Onze partij zal tijdens dit debat (gerepresenteerd door Teun Jan Zanen) met Piet van Elswijk, prof. Jouke van Dijk van de RUG en Harm Brouwer van de FNV in discussie gaan over dit onderwerp. We nodigen u allen uit bij dit debat aanwezig te zijn!†

Ter introductie volgt hierbij ons standpunt, dat Teun Jan Zanen tijdens het debat nader uiteen zal zetten. ?In Noord-Nederland wordt een experiment opgezet met het verschuiven van de premies voor de sociale zekerheid. Deze drukken nu op de factor arbeid. In de experimentele opzet, wordt die premiedruk verlegd naar de gerealiseerde productiviteit van de onderneming (in de vorm van een productiviteitsheffing). Arbeid wordt zo goedkoper, hetgeen leidt tot werkgelegenheid. Mogelijk leent de Noordelijke scheepsbouw zich voor een grootschalig experiment? (uit ontwerp-partijprogramma).

(6 januari 2003)

 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.
 

Nieuwsbrief 70

Nieuwsbrief 70
Lees Nieuwsbrief 70 Het augustus-nummer (uitgebracht 5 augustus 2010) van de nieuwsbrief van de Partij voor het Noorden kunt u op deze website lezen. Klik hier om naar de nieuwsbrief te gaan. Let op, u heeft hiervoor Adobe Reader nodig om deze te kunnen openen en lezen, Adobe Reader kunt u hier vinden. De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks op papier en digitaal. Voor 10 euro per j..…