Terug naar Algemene beschouwingen

De algemene beschouwingen 2013

Gepubliceerd op:
De algemene beschouwingen 2013

Dank u voorzitter, ook Partij voor het Noorden wil graag haar Algemene Beschouwingen met u delen. Dit jaar hebben wij dit als titel gegeven:

“ Behoud vooral de menselijke maat”.

Mdv, voor ons ligt de begroting 2014, evenals de besluitvormende bestuursrapportage en de nota reserves en voorzieningen.

Mdv, ik wil beginnen met alle mensen die hier veel werk in hebben gestoken een welgemeend compliment te geven. Er spelen veel zware dossiers binnen onze gemeente, die veel inzet vragen, en als ik kijk naar al het extra werk wat gevraagd wordt van de ambtenaren mag dit best benadrukt worden.

Voor 2014 is het college er in geslaagd de begroting rond te krijgen zonder onomkeerbare bezuinigingsvoorstellen. Dit geeft meer mogelijkheden om in 2014, na de verkiezingen, aan de slag te gaan met de bouwstenennotitie. Dezelfde bouwstenennotitie waar de Partij voor het Noorden eerder dit jaar niet meer over mee wilde praten. We vonden dat de insteek verkeerd was om de takendiscussie er even snel door te jassen voor aanvang van de nieuwe raad. Partij voor het Noorden vond dat regeren over ons graf heen.

Gaandeweg het jaar bleek dat die snelheid ook niet mogelijk was en werd ervoor gekozen om de begroting 2014 sluitend te laten maken door het college en nog voor de verkiezingen een zogenaamde bouwstenennotitie neer te leggen. Dat was voor ons een goede reden om weer in te stappen en weer mee te praten.

Want het gaat wel ergens over MdV, 2014 wordt een bijzonder jaar. Gemeenteland gaat veranderen, en daarmee Oldambt ook. Daarnaast zijn de financiële vooruitzichten voor na 2014 meer dan zorgelijk.

Partij voor het Noorden wil in deze AB niet teveel vooruitblikken. Onze vooruitblik op de komende jaren kunt u later dit jaar lezen in ons verkiezingsprogramma. Wel wil ik een drietal zware dossiers benoemen;

Ik noem het actieplan versterking binnenstad. Dit is een goed plan wat alle aandacht verdiend die het nodig is. Een financiële injectie van deze omvang, en daarmee een kans om Winschoten weer te laten bruisen, krijgen we maar één keer. Laten we daar vol op inzetten en ik herbenoem, met een optimale samenwerking tussen een sterke handelsvereniging en een sterk gemeentebestuur. Partij voor het Noorden is van mening dat dit dossier een echte trekker/woordvoerder naar buiten toe nodig is. De overige wethouders hebben dit dossier gezamenlijk onder hun hoede, maar wij zien daarnaast iets in één sterke woordvoerder naar buiten toe en zien hier een goede taak voor onze burgemeester. Graag uw mening hierover. Ook van belang in dit dossier is het parkeerbeleid. We kijken uit naar de parkeernota en de voorstellen van uw kant. Eén ding staat voor de partij voor het Noorden voorop, zoals het nu is gesteld met het parkeren, zo willen wij niet verder. Vooruit betalen is sterk achterhaald

Dan Synergon. Ons SW bedrijf waar veel mensen werken met het recht op een beschutte werkplek, binnen of buiten. Ik heb het voorgaande jaren ook al genoemd, een groep mensen die het verdient om er zorgvuldig mee om te gaan. Er moet veel geld bij Synergon, en natuurlijk moeten we dat proberen tot een minimum te reduceren, met de maximale inzet en samenwerking van zowel Synergon als de gemeente, maar anderzijds is het ook elke cent waard om deze kwetsbare groep een goede werkplek en dagbesteding te geven. Elk jaar tijdens de behandeling van de begroting en het jaarverslag uiten we als partijen onze zorgen en opperen we ook allerlei doemscenario’s over de toekomst van ons SW bedrijf. Bent u het met ons eens dat het tijd gaat worden om ten aanzien van Synergon te komen tot heldere een duidelijke visie? Ik hoor graag uw reactie hierop.


Ook een groot dossier is de komende herindeling. Er gaat veel veranderen in gemeenteland Groningen, van 23 naar misschien wel 6 gemeenten. Belangrijkste hierin is dat we de menselijke maat nooit uit het oog mogen verliezen. Toen de kleinere gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland opgingen in Oldambt werd er ook al gezegd dat de afstand tussen inwoners en bestuur alleen maar groter zou worden. Met het dorps-en wijkgericht werken en met de frequente dorpenrondes heeft Oldambt bewezen dat dit niet zo hoeft te zijn. Dat kan straks in een nog grotere gemeente ook weer, als we dit maar weer vanaf het begin oppakken.


Zoals ik in mij inleiding al aangaf wordt het in 2014 een moeilijk jaar. Middels de bouwstenennotitie moet er tot en met het begrotingsjaar 2017 bijna 8 miljoen worden gevonden. Want laten we er niet om heen draaien, er moet nog wel wat gebeuren!
Dan tot slot even in vogelvlucht door de programma’s waar we een opmerking hebben of iets over te vragen:


Hoofdstuk1 Financieel perspectief; MdV, u hebt in dit hoofdstuk een onderwerp gewijd aan de exploitatie van het nieuwe cultuurhuis, U spreekt over € 140.000 meer dan was voorzien bij de sluiting van de oude Klinker. Dit is voorzien door dit bij te storten. Kunt u ons, met de kennis van vandaag, aangeven wat straks de bijdrage van de gemeente gaat worden en hoe u de toekomst ziet?


Hoofdstuk2 Openbare orde en Veiligheid; MdV, hierin wordt gesproken over prioriteiten, hoe wilt u alcohol en drugsoverlast intensiever aanpakken als, zoals wij hebben begrepen, het speciale team binnen de politie wat zich bezighoudt met drugs, en dan met name harddrugs hiervoor niet meer actief is? Hebt u enig idee hoe het met name in Winschoten staat met de handel in harddrugs?


Hoofdstuk4 Vergunningen en handhaving; MdV, U spreekt in uw voornemen over duidelijk en leesbare vergunningen, wij willen graag weten hoe het hiermee staat en koppelen daar ook alle uitgaande brieven naar onze inwoners en bedrijven aan vast.


Hoofdstuk7 Zorg; MdV, over de decentralisaties van taken richting gemeenten willen wij onze zorg uitspreken. Na de vormvrije avond, specifiek over Jeugdzorg, is die zorg alleen maar groter geworden. PvhN is enorm bezorgd over de menselijke maat. Het gaat hier over mensen, jong en oud. Als gemeente moeten wij ervoor zorgen dat deze mensen niet de dupe worden van de bezuinigingen in Den Haag. Maar we krijgen wel de taken erbij, en niet het geld. Dit kan een hele opgaaf worden.


Paragraaf Bedrijfsvoering; MdV U spreekt hierin over het voornemen om in 2014 te komen tot één centrale huisvesting in Winschoten. Hoe wilt u dit bewerkstelligen.

Tot zover, meneer de Voorzitter onze vragen en opmerking.

Ik wil afsluiten met de titel van deze beschouwingen, ‘behoudt de menselijke maat’. Steeds meer zien we in de huidige maatschappij dat we de menselijke maat niet meer in het oog houden. Alles wat we doen in de politiek heeft altijd te maken met mensen. Daar staan we soms te weinig bij stil. Niet alleen in de beslissingen die we nemen, maar ook in de onderlinge omgang met elkaar. Niet alle besluiten die we nemen kun je nemen zonder mensen te treffen, maar we kunnen wel proberen er rekening mee te houden. In zaken als bezuinigingen, sociale werkvoorziening, herindeling, decentralisaties en tal van andere zware dossiers gaat het altijd om mensen. En dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Bij de laatste GR verkiezingen was de opkomst dramatisch laag wat ook aangeeft hoe de inwoner denkt over de politiek. Teveel inwoners nemen de politiek niet meer serieus, en dat hebben we in ons beeld naar buiten toe aan ons zelf te danken. Te vaak gaat het niet meer om het belang van de inwoners van Oldambt, maar om onszelf. Misschien is het tijd om daar verandering in te brengen.


Dank U.

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020
Voorzitter, We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader …
 

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "