Terug naar Algemene beschouwingen

De algemene beschouwingen 2010

Gepubliceerd op:
De algemene beschouwingen 2010

Dank u wel meneer de voorzitter,

Partij voor het Noorden Oldambt wil ook graag haar visie geven op de perspectiefnota 2011 zoals die voor ons ligt.
Allereerst willen wij onze complimenten overbrengen naar het ambtenarenkorps die er voor hebben gezorgd dat de raad kan beschikken over een goed onderbouwde voorjaarsnota. PvhN is nieuw in de gemeente Oldambt en wij hebben ons een jaar de tijd gegeven om in te werken. Het is allemaal nieuw voor onze fractie maar we leren snel.
PvhN heeft als leidraad dat het Noorden van Nederland voorop moet staan in al onze beslissingen. Wat is het beste voor het Noorden en dus voor de gemeente Oldambt. Een van onze belangrijkste speerpunten is het beter benutten van onze noordelijke bodemschatten in het algemeen en het noorden meer laten profiteren van die bodemschatten in het bijzonder.
Een groter aandeel in de opbrengst van de aardgasbaten voor het noorden staat hoog op onze politieke agenda.
In deze visie willen we ons echter meer toeleggen op de Oldambtster zaken.

BURGER EN BESTUUR

Partij voor het Noorden is groot voorstander van het begrip burgerparticipatie. Het voornemen van het college om een nota burgerparticipatie te gaan schrijven ondersteunen wij dan ook van harte. Zo snel mogelijk invoeren lijkt ons.
PvhN is van mening dat de gemeente na amper een half jaar goed op weg is, maar we zijn er nog lang niet. Er is met name met de wijk en dorpenrondes een goede slag gemaakt met het rechtstreeks contact met mensen in onze gemeente.
Weten wat er leeft in onze gemeente is belangrijk. Weet iedere bestuurder bijvoorbeeld dat er ruim 120 gezinnen in onze gemeente bij de Voedselbank lopen? Daar kom ik in het hoofdstuk Werk en Inkomen op terug.

De PvhN heeft 3 belangrijke speerpunten in haar verkiezingsprogramma te weten, een veilige gemeente, een bloeiende gemeente en een dienstbaar bescheiden gemeentebestuur.
PvhN vindt dat Oldambt een goed toegankelijk gemeentebestuur moet hebben, mensen moeten de weg naar de wethouder of de burgemeester weten.
Ook moet de burger goed betrokken worden in de keus voor de plek van een nieuw AZC. 4 tot 500 bewoners is niet niks en zal een grote impact hebben op de gemeente. PvhN is ook voor duidelijke afspraken t.a.v. de veiligheid en de extra politie voor dergelijke grootschalige centra.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Eén van de genomen besluiten van het afgelopen half jaar is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Winschoten. Een goede zaak echter wil de PvhN één belangrijke kanttekening plaatsen bij de brandweer. Regelgeving vanuit de overheid en vanuit Provincie dwingen gemeenten tot steeds meer uitgaven. Tijd om hier door bijvoorbeeld de VNG of VGG een protest in door te laten klinken. We kunnen als gemeentelijke overheden niet voortdurend meer blijven bijdragen aan de door hogere overheden opgelegde regelgevingen: wie bepaalt die betaald.
PvhN heeft in haar programma een hoofdstuk gewijd aan veiligheid in de gemeente. Veiligheid is ook de rol van bv buurtagenten goed onderzoeken. Breng veiligheid terug op straat en in de buurten en je hebt een veel prettiger leefklimaat.
PvhN is dan ook voorstander van marginale bezuinigingen op elke vorm van veiligheid.

RUIMTE EN ECONOMIE

Krimp is onvermijdelijk. Als Oost-Groninger gemeente krijgen we hier onherroepelijk mee te maken. Tevens worden we geconfronteerd met enorme bezuinigingen vanuit het Rijk. Het is van het grootste belang dat het college middels een kerntakenpakket aangeeft welke voorzieningen er in de gemeente overeind moeten worden gehouden. Dat vraagt lef en durf. Moeilijke keuzes zullen gemaakt moeten worden. Maar wel onderbouwt en uitgelegd aan de mensen in Oldambt. 0ok hier komt het begrip burgerparticipatie weer om de hoek kijken.
Tegelijkertijd moet je ook voorruit durven te kijken. We hebben bijvoorbeeld weer toekomstplannen met hoe we verder willen met de Blauwe Stad. Dit project heeft al ruim 140 fte opgeleverd, dit wordt vaak vergeten. Blijven inzetten op kwaliteit en hoogwaardige toerisme is die toekomst. Als mogelijke oplossing voor een tijdelijke invulling van de ontstane woongebieden wordt onder andere gekeken naar de inrichting ervan als tijdelijk natuurgebied. De PvhN zou graag zien dat er ook gekeken wordt naar een invulling die opbrengsten genereert, bijvoorbeeld door de tijdelijke exploitatie van een groot zonnecollectorenpark. En de huizen? Die komen er vanzelf. Over 25 jaar is er ruimte tekort.
Ook de Noordelijke vaarverbinding kan hier een belangrijke rol in spelen. Maak Oldambt met recht tot jongste watergemeente van Nederland, waarbij ook de realisatie van de plannen ‘’Winschoten aan het water’ en de realisatie van een staande mast route van Nieuweschans naar Leer belangrijke bijdragen kunnen leveren aan de economische versterking van het Oldambtster gebied,
Verder kunnen de plannen met betrekking tot het opslaan van CO2 in de ondergrond van het Oldambt bijdragen tot meer werkgelegenheid en meer financiële armslag voor de gemeente, waarbij de PvhN het college er op wil wijzen dat het reeds nu belangrijk is om aan belanghebbende partijen te melden dat exploitatie van de ondergrond van de gemeente Oldambt meer dan voorheen voordelen moet bieden aan diezelfde gemeente.
Ook zijn wij voorstander om te stoppen met de Streekraad, er moet worden gekeken naar nieuwe vormen van samenwerking tussen Groninger gemeenten bijvoorbeeld in VGG verband.

BEHEER EN REALISATIE

PvhN vindt met name verkeersveiligheid een heel belangrijke zaak in onze gemeente. Niet voor niets hebben we bv de gevaarlijke verkeerssituatie bij de nieuwe campus aangekaart bij de wethouder. En er wordt gelukkig serieus naar gekeken. Vanuit de opgestelde dorpsontwikkelingsplannen worden tal van belangrijke zaken aangepakt. PvhN hecht daar ook grote waarde aan. Dorpen zijn even belangrijk voor de gemeente als Winschoten dat als stad is. Mooi voorbeeld hiervan is de veilige fietsroute van Westerlee naar de Campus in Winschoten. Toch moeten we ook hier kritisch blijven kijken naar de ontwikkelingen in de diverse dorpen. Onderhoud en wegenbeheer mag ook hier niet achterblijven, uiteindelijk zal de uitstraling die de gemeente heeft, ook op het gebied van onderhoud aan de openbare ruimte, bijdragen aan het voor toerisme meer interessant maken van het gebied. Ook hier nog een zeer kritische noot van de PvhN richting het college: draag zorg voor een breed opgezet plan voor de invulling van de lege ruimtes die zijn ontstaan in het centrum van Winschoten, voor de ontwikkeling van de gemeente Oldambt is het van cruciaal belang dat Winschoten een aantrekkelijke centrumfunctie blijft behouden voor een groot verzorgingsgebied.

ONDERWIJS SPORT EN CULTUUR

Met de bouw van de brede school in Midwolda-Oostwold is een goed begin gemaakt met het onderwijs in de toekomst in krimpgemeenten. Alles onder één dak, van hoogwaardige kwaliteit. Ook de bouw van de Campus is hiervan een mooi voorbeeld. Dollard College, Noorderpoort en Groene School die hun krachten bundelen en er voor zorgen dat kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs mogelijk blijft in de gemeente. 

PvhN heeft het in de voorstellen van de bezuinigingen al aangekaart, we kunnen niet alle sportvoorzieningen overeind houden, hoe graag we dit ook willen. Ook hier is een samenvoeging van accommodaties en clubs helaas onvermijdelijk. De sportnota komt eraan en we wachten met belangstelling af. Probeer als college daar waar mogelijk gezonde zaken in stand te houden en niet gezonde zaken te elimineren.

Cultuur is evenals sport en onderwijs één van de peilers waar een gemeente op draait. De eerste paal van het nieuwe cultuurhuis moet zo spoedig mogelijk de grond in. Waar die eerste paal komt? Als het aan de PvhN ligt op een betaalbare goed doordachte plek. We wachten de voorstellen van de wethouder graag af. Ook hier geldt trouwens de opmerking: penny wise pound foolish: zorg ervoor dat het cultuurhuis een groot verzorgingsgebied kan bedienen, immers als centrum van oost Groningen en een van oudsher goede relatie met de Duitse buren moet er een cultuurhuis komen met elan en de mogelijkheid voor het verzorgen van grotere producties, wil het cultuurcentrum zich kunnen onderscheiden van overige instellingen in naburige gemeenten.
Cultuur moet trouwens geen duur speeltje worden. Er moet kritisch worden gekeken naar Kunst en Cultuursubsidies voor al te kleine groepen liefhebbers. Een culturele raad heeft voor ons dan ook nu nog geen prioriteit.

ZORG

PvhN heeft zorg voor ouderen en chronisch zieken hoog in het vaandel staan. PvhN is dan ook van mening dat voorzieningen als WMO en Steunstee’s overeind moeten blijven. Het budget voor WMO zal de komende jaren behoorlijk onder druk komen te staan. De faciliteiten in steunstee’s moeten afgepast worden op de wensen per dorp of wijk. 
Het streekziekenhuis gaat naar het zich laat aanzien verdwijnen uit de stad Winschoten maar gaat zich binnen fatsoenlijke aanrijtijden voor de bewoners van het Oldambt aan de A7 vestigen. De gemeente moet erop toezien en faciliteren dat er fatsoenlijke openbaar vervoer verbindingen komen tussen het ziekenhuis en de verschillende plaatsen. En dan doelt de PvhN voornamelijk op vervoer voor ouderen.

WERK EN INKOMEN

PvhN wil graag dat de afdeling Werk en Inkomen meer gaat doen aan drempelverlaging ten aanzien van minimavoorzieningen. Met name de groep die het echt nodig is wordt nog te vaak door een te hoge drempel tegengehouden. Om een voorbeeld te geven, het is nooit leuk voor mensen om bij de opticien te moeten vragen of de rekening naar de Sociale Dienst kan. Toch gebeurt dit wel en wij denken dat dit soort voorbeelden er meer zijn. PvhN is er van overtuigd dat dit ook anders kan. Heel positief zijn wij over het voorstel voor langdurigheidtoeslag voor 65+ ers met een laag inkomen. Verder:660 huishoudens in Oldambt hebben een minimum inkomen, waarvan, en dat willen wij als PvhN extra benadrukken, er 120 gezinnen gebruik maken van de Voedselbank Oldambt. Dit aantal stijgt ook nog snel.Slechts 30 % hiervan heeft een uitkering, de rest zijn mensen met schulden om uiteenlopende redenen. PvhN is van mening dat de gemeente zich in moet zetten voor deze mensen, onder andere door met voorstellen te komen richting de VKB om procedures te versnellen. Steun aan de Voedselbank in welke vorm dan ook kan op onze steun rekenen. Ik daag het gemeentebestuur uit om de voedselbank in 2014 overbodig te laten zijn.

Tot slot nog een openhartige opmerking van onze partij, Laat de afd. werk en inkomen een duidelijker onderscheid maken tussen mensen die graag willen werken en buiten hun schuld zonder werk zitten en de categorie mensen die niet wil werken. Alle tijd die in die laatste groep wordt gestoken is verspilde tijd, energie en geld.

FINANCIEN

Als laatste hoofdstuk de gemeentefinanciën. Misschien wel de belangrijkste van allemaal. Het huishoudboekje moet op orde zijn. Maar hoe doe je dat als je van Rijkswege enorm gekort wordt. Met bezuinigingen, maar toch nog met ruimte voor nieuw beleid en investeringen. Als het op bezuinigingen aankomt, moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. PvhN heeft de indruk dat men daar goed mee bezig is. Blijft natuurlijk overeind dat alles moet worden uitgelegd aan de inwoners van Oldambt. 500.000 euro uittrekken voor nieuw beleid, 300.000 euro voor vervangingsinvesteringen en 300.000 voor centrale huisvesting. PvhN denkt dat met name de centrale huisvesting 10 jaar moet worden uitgesteld. 

Er staat nog steeds een goed stadhuis in het centrum van Winschoten en met optimaal gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen kunnen afdelingen onderling uitstekend op afstand met elkaar communiceren. Ook hierin denkt de PvhN dat er zeker nog winst te behalen is, er komen geluiden bij ons binnen dat er op het gebied van de automatisering nog veel te doen is binnen de gemeentelijke deelprocessen, kortom; investeer eerst in het optimaal laten functioneren van uw eigen organisatie zoals het nu is gehuisvest en maak plannen voor herhuisvesting als het economisch noodzakelijk wordt.

Tot slot, meneer de voorzitter.

Partij voor het Noorden maakt zich sterk voor een aantal noordelijke issues.
Belangrijk voor ons zijn de vorming van één Noordelijke regiobestuur  met behoud van de Groninger, Friese en Drentse cultuur en een hogere opbrengst voor het aardgas ontrokken aan de Groninger bodem. 
Niet altijd brengen wij dit naar voren omdat deze zaken weinig direct van doen hebben met de Oldambtster politiek. Toch zijn het zaken die ons allemaal aangaan.
Het zijn ook zaken waar het Noorden een enorme financiële impuls mee kan krijgen.
Wat ik ten aanzien van de gemeente Oldambt wil zeggen, laten we wat trotser naar buiten toe zijn op onze gemeente. De jongste watergemeente van Nederland. We zijn wel trots maar we laten het een beetje moeilijk merken.

Dank u wel meneer de voorzitter. 2010

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020
Voorzitter, We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader …
 

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "