Terug naar Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2020

Gepubliceerd op:
Algemene beschouwingen 2020

Voorzitter,

We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.
Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader gaan vormen voor de toekomstige gemeenteraad en uiteindelijk natuurlijk met
name voor onze inwoners. Dat vraagt van ons allen goed rentmeesterschap. Want we willen natuurlijk allemaal zorgdragen voor een duurzaam financiële gemeente waarin het
goed wonen is voor alle inwoners, ongeacht welke leeftijd.
Mooi om te lezen dan ook dat er in de inleiding van de begroting wordt teruggeblikt op de financieel zware jaren die achter ons liggen en dat ondanks de moeilijke keuzes die we
als raad hebben moeten maken er toch ook mooie ontwikkelingen zijn geweest. Echter, we bespreken nu niet de jaarrekening van 2021 of eerder dus de voorbeelden zal ik niet
benoemen want goed rentmeesterschap vraagt ook, of misschien wel juist, om vooruit te kijken. Bij dat vooruit kijken is het wel goed om het besef te hebben dat de afgelopen
jaren van bezuinigingen hun weerslag hebben gehad op onze inwoners, en dan met name de kwetsbare inwoners. Het is dan ook zaak om ervoor te zorgen dat het wankele
evenwicht dat nu langzaam ontstaat uit te bouwen tot een stabiel financieel evenwicht zodat Oldambt de komende jaren positief en duurzaam vooruit kan.
In dat licht is het goed om te lezen dat er perspectief ontstaat, dankzij de Regiodeal en de NPG gelden kan er worden gewerkt aan onderwijs, werk en inkomen, wonen en
gezondheid. Ook de corona gelden bieden perspectief.

Vanuit het Corona perspectief plan wordt ingezet op de lokale economie maar ook op armoede en schulden en jeugd. Mooi dat de Coronagelden samen met de Regio deal gelden en de NPG gelden een hefboom effect doen ontstaan waardoor de plannen elkaar kunnen versterken. Nog mooier om te constateren dat dankzij deze middelen de gemeente Oldambt nu in staat is om duurzaam te investeren in plannen die onze kwetsbare inwoners ten goede komen.


Eén van die plannen betreft het starten van een meerjarig programma gericht op het verminderen van middelengebruik, zoals alcohol en drugs, onder jeugd. Het IJslandse
preventiemodel. De Partij voor het Noorden Oldambt heeft al jaren als aandachtspunt het drank en drugsgebruik onder jongeren, en wij zijn dan ook ontzettend blij met dit
initiatief.


Echter, we zijn niet enkel positief maar ook voorzichtig kritisch.


Natuurlijk is het mooi om te lezen dat de begroting positief sluit. Tegelijkertijd wordt ook melding gemaakt dat er een tekort zal zijn van ruim 4 miljoen op jaarbasis in 2025 op de
jeugdhulp. Dit, ondanks het wel inboeken van extra gelden voor jeugdzorg die we vermoedelijk van het Rijk gaan ontvangen maar waarvan de zekerheid nog niet vast
staat. Oftewel, het tekort kan uiteindelijk nog wel eens groter worden dan de eerder genoemde 4 miljoen. Een onderzoek naar transformatie van jeugdhulp zoals verwoord in
het raadsvoorstel lijkt ons dan ook verstandig.
Dan de loonkosten. In de begroting staat dat de totale stijging van de loonkosten is beperkt tot 1%, ofwel een bedrag van ongeveer € 300.000,-. De afgelopen week is net
een principe akkoord bereikt over de CAO gemeenteambtenaren. Kan het college ons aangeven of een mutatie van 3 ton op de loonkosten nog steeds accuraat is?
Ook de uitkomsten van de herindeling van het gemeentefonds zijn nog niet definitief.
Gelukkig is er inmiddels een positieve herziening geweest waardoor de schade wat beperkt lijkt maar nog steeds is niet duidelijk met welk bedrag per inwoner de gemeente

Oldambt zal worden gekort aan de inkomsten kant. Goed om te lezen in de begroting dat er een stelpost is opgenomen maar een negatieve ontwikkeling op dit vlak is niet
uitgesloten. Kortom, er gloort wel financieel perspectief maar er zijn ook nog veel financiële onzekerheden. Als gemeenteraad moeten we ervoor waken dat deze onzekerheden ons niet terugwerpen in de tijd in die zin dat we opnieuw zwaar moeten snijden in voorzieningen van onze inwoners. Tegelijkertijd zijn er ook niet veel andere knoppen om
aan te draaien zodat de gemeentelijke inkomsten worden verhoogd. Onze begroting laat zien dat de belastingdruk van onze inwoners maar liefst 8,4 % boven de landelijke norm
ligt. Een verdere verhoging van de woonlasten van onze inwoners zal voor kwetsbare inwoners moeilijk te dragen zijn en maakt Oldambt wat betreft vestigingsklimaat nu niet
bepaald aantrekkelijker.


De voorstellen van het college om voor de in 2021 niet behaalde bezuinigingen geen alternatieven te zoeken en deze incidenteel af te boeken dan wel voor de Wmo van het
resultaat af te boeken hebben in het licht van het voorgaande wel even wat denkrimpels doen ontstaan. Echter wij begrijpen ook de onmogelijkheden om verder te snijden en
willen ook het sociaal domein niet verder belasten. Daarom kunnen wij hiermee instemmen. Hetzelfde geld voor het temporiseren van de bezuinigingen op de Jeugdzorg,
zeker in relatie tot het onderzoek dat zal volgen.
De voorstellen voor het vormen van een bestemmingsreserve organisatieontwikkeling en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor een onderzoek en
voorbereiding van de centrumfunctie Oldambt kunnen wij steunen omdat ze gaan zorgen voor zowel een duurzame en efficiënte toekomst van de ambtelijke organisatie als de
binnenstad van Winschoten.
Dan tot slot de voorstellen voor het vormen van een stelpost investeringsfonds en bestemmingsreserve cofinanciering. Reeds bij de kadernota hebben wij aangegeven ons
zorgen te maken over de forse lijsten met investeringen en het wel of niet aanwezig zijn van daarvoor beschikbare middelen. Deze voorstellen zijn wat ons betreft dan ook
noodzakelijk.
Voorzitter, we zijn blij dat we een begroting met positief resultaat kunnen vaststellen.
Wij willen de ambtenaren complimenteren met dit mooie resultaat en voor de toelichting die zij hebben gegeven. De begroting lijkt ook vanuit een gedachte van goed
rentmeesterschap te zijn opgesteld, wel is wat ons betreft een stevige vinger aan de pols gedurende het begrotingsjaar 2022 noodzakelijk.


Namens de Partij voor het Noorden Oldambt,
Kirsten Bos-Perdok, fractievoorzitter.

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "
 

Algemene beschouwingen 2018

Algemene beschouwingen 2018