Terug naar Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2019

Gepubliceerd op:
Algemene beschouwingen 2019

" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting Den
Haag blijven we de pineut "


We bespreken vanavond de Kadernota met daarin de voorstellen voor het
sluitend maken van het huishoudboekje van onze gemeente.
In november moeten we op die begroting een klap geven en nu alvast kunnen
we het college een richting en denkwijze meegeven. Los van de inhoud was het
een enorme klus om deze Kadernota op te stellen, onze complimenten dan ook
aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt.
Los van de inhoud, ik zei het al. Het is niet fraai wat we moeten doen om zelf
aan het roer te kunnen blijven staan in Oldambt. Opnieuw forse ingrepen op elk
terrein, niets uitgezonderd. Ook onze dank aan de insprekers die per mail hun
bijdrage hebben ingezonden te weten DB Westerlee, Wijkplatforms Ws, de FNV
en de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp Oldambt.
We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie
geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting Den
Haag blijven we de pineut. Solidariteit onder de verschillende gemeenten is en
blijft een enorm probleem.
Maar waarom is dat zo belangrijk? Dat zelf aan het roer blijven staan? Waarom
wordt daar door meer partijen in deze raad zo aan gehecht?
Omdat we bij onder toezichtstelling nog meer met de rug tegen de muur staan,
nog veel erger dan nu. We worden dan v.w.b. al onze niet wettelijke taken
volgens een benchmark gescand, dus vergeleken met willekeurige gemeenten
van dezelfde omvang. Oldambt geeft nog steeds veel geld uit aan het sociaal

domein omdat dit nodig is volgens de PvhN in dit gebied, hard nodig. Dat pakt in
zo’n benchmark voor ons heel slecht uit.
We worden dan gedwongen daar juist nog meer te bezuinigen, meer dan we nu
al moeten doen. Dat is simpelweg het gevolg als we de spreekwoordelijke ‘sleutel
inleveren’. Nu kunnen we, hoe beroerd ook, zelf nog keuzes maken. En ja, die
keuzes zijn beroerd, maar niet te voorkomen.
Als je kijkt naar de inspraak weten we ook dat iedereen pleit voor eigen
parochie, logisch ook. Dorpsbelangen W’lee en de wijkplatforms willen de
buurten en wijken netjes houden en de verschillende organisaties in de
schuldhulpverlening willen hun subsidie overeind houden. De PvhN begrijpt dat.

Wat wil de PvhN het college meegeven naar november?
• kijk t.a.v. de Huishoudelijke Hulp goed naar het maatwerk. Neem ons
daar als raad ook in mee. Laat geen mensen tussen wal en schip vallen.
Blijf dat goed monitoren. Maatwerk moet daar waar zaken knellen mogelijk
blijven. Goed dat er een gesprek is geweest met de FNV en dat er ook een
vervolggesprek komt.
Kunt u dat monitoren toezeggen wethouder?
• Wat we kunnen doen met de bezuiniging op de lokale omroep. Waarom
gaan we niet stoppen met het extern bedrijf die nu de livestream verzorgd
voor een kleine 8000 € en laten we RTV Go dit verzorgen voor dit geld? Is
dat een optie? Dan is meer dan de helft van de bezuiniging voor GO weg.
De PvhN wil dit uitzoeken en overleggen met de griffie en omroep.
Voorzitter, de PvhN komt in november met een motie hierover.
• Als de meicirculaire en de vergoeding voor de Corona kosten goed
inzichtelijk zijn wil de PvhN ook graag dat het college kijkt of ze het
groenonderhoud toch op het huidig niveau kan houden.We vragen meer
OZB en ook al heeft het één niets met het ander te maken, onze inwoners
willen juist dan ook graag een visueel aantrekkelijke gemeente houden.
Ook wil ik in dit verband graag wijzen op de inspraakbrieven hierover van
Dorpsbelangen Westerlee en de 5 Winschoter Wijkplatforms.
Hoe kijkt het college hier tegenaan?

• De PvhN wil graag, samen met enkele andere partijen zo snel mogelijk aan
de slag met de toekomstvisie op het sociaal domein. Dit ook n.a.v. deze
kadernota en het visitatierapport van de VNG. Voor mijn partij staat de
sociale ondersteuning van met name kinderen en jeugd hoog op de lijst van

prioriteiten. In deze visie kunnen we ook kijken of er in de schuldhulpverlening
nog dubbelingen zijn en de inspraak van o.a. Alliantie Vrijwillige Schuldhulp
Oldambt hierbij betrekken.
Ik hoor ook graag van alle fracties of ze dit ook willen. Morgen krijgt u
de uitnodiging hiervoor.

Voorzitter, volgens mij heeft het college van onze kant genoeg input en een
aantal vragen.
Tot slot, de bezuinigingen zijn niet mals, los van deze bezuinigingen wordt ook
de Regiodeal en de NPG gelden genoemd in deze Kadernota. Eigenlijk een beetje
wrang dat we aan de ene kant uitgeknepen worden door de Overheid en we aan
de anderen kant miljoenen krijgen voor leefbaarheidprojecten. NPG geld
overigens als doekje voor het bloeden voor jarenlange ellende van gaswinning.
Mooi dat ze beide genoemd worden in de kadernota, maar volgens de Partij voor
het Noorden moeten ze los worden bezien van deze Kadernota.

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020
Voorzitter, We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader …
 

Algemene beschouwingen 2018

Algemene beschouwingen 2018