Terug naar Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2018

Gepubliceerd op:
Algemene beschouwingen 2018

 

 

 

Allereerst willen wij opmerken dat de Partij voor het Noorden blij is dat de nieuwe opzet

van de Algemene Beschouwingen van vorig jaar ook dit jaar voortgezet is, aangepast

door een enthousiaste werkgroep, waarvoor onze dank. Vernieuwing op tal van terreinen

moeten doorgang vinden binnen de lokale politiek. We hebben een nieuwe raad, nieuwe

commissies en er zijn nog best wat meters te maken. Zo is de Partij voor het Noorden

van mening dat we op een zinnige wijze jongeren moeten betrekken bij de politiek.

Daarover straks meer. We hebben er dit keer voor gekozen om een 3 tal onderwerpen

voor het voetlicht te brengen. Ook brengen we nog een extra 4 e onderwerp in ter

discussie tijdens de behandeling van de algemene beschouwingen.

 

  1. We willen stevig op weg naar een duurzame gemeente.

 

Op initiatief van de Partij voor het Noorden is er vorig jaar gestart met de

mogelijkheid voor Duurzaamheidleningen; dit leverde 20 aanvragen op waarvan er 15

zijn gehonoreerd. Daarnaast is er mee gedaan met “isolatieveilingen” wat resulteerde

in slechts 82 maatregelen onder 320 deelnemers; een tegenvallend resultaat. Wij

zouden graag onderzocht zien wat de reden is van dit lage resultaat en hoe dit te

verhogen in de toekomst.

De Partij voor het Noorden ziet tevens graag dat de gemeente zo spoedig mogelijk

haar Klimaatbeleidsplan van 2011 actualiseert, waar nodig bijstelt en deze aanvult

met een Actieplan Duurzaamheid 2018-2022 waarin wordt aangegeven wat we op

korte- en op lange termijn willen bereiken, wat daarvoor nodig is en hoe we dat gaan

doen?

Wij denken dan bijvoorbeeld aan een fors grotere uitbreiding van het aantal

“Greendeal”-laadpalen via de provincie, realisatie van een “groengas vulpunt” en

onderzoek en overleg met woningcorporaties hoe complete wijken van het gas

kunnen.

* Stevig op weg naar een duurzame gemeente

*  Actualisatie Klimaatsbeleidsplan 2011

*  Actieplan Duurzaamheid 2018-2022

*  Verhogen resultaat isolatieveilingen

 

  1. We willen een plan van aanpak rond voorlichting over alcohol -en

    drugsmisbruik van jeugd onder de 18 jaar op scholen.

 

De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over drank- en drugsmisbruik door

jongeren onder de 18 in onze gemeente. Wij hebben hierover al eerder raadsvragen

gesteld, en ook in het coalitieakkoord zijn de zorgen over drank- en drugsgebruik

benoemd. Wij hebben uit meerdere hoeken vernomen dat veel jongeren onder de 18

het heel normaal schijnen te vinden om tijdens het uitgaan in Winschoten drank en

drugs te gebruiken. Helaas zijn jongeren zelf niet altijd in staat zijn om de gevolgen

hiervan te overzien, met incidenten en ziekenhuisopname als gevolg. De Partij voor

het Noorden vindt daarom dat er naast handhaving meer, actief en met beleid moet

worden ingezet op de voorlichting over drank- en drugsgebruik op het voortgezet

onderwijs. Aan jongeren en hun ouders, waarbij goed moet worden bekeken wat wel

en juist niet werkt. Daarom stellen wij voor om zo spoedig mogelijk een plan van

aanpak op te stellen met betrekking tot de voorlichting over drank- en drugsgebruik

voor jongeren onder de 18.

*  Veel jongeren overzien de gevolgen van veel alcohol en

       drugsgebruik absoluut niet

*  Voorlichting drugs-en alcoholgebruik op scholen Voortgezet

       Onderwijs

*  Strengere controle in het uitgaanscentrum hierop

 

  1. We willen de jongeren serieus betrekken bij de besluitvorming/politiek

    binnen de gemeente!

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Je hoort dit vaak, maar waarom is de

gemiddelde leeftijd in de lokale politiek dan zo hoog? De Partij voor het Noorden wil

de jongeren op een serieuze manier bij de politiek betrekken. Hoe? Dat kan op

meerdere manieren. Dat kan middels een jeugdraad, een jeugdadviesraad, stages bij

politieke partijen en tal van andere mogelijkheden om de interesse van de jeugd voor

de politiek te wekken. De Partij voor het Noorden juicht initiatieven van scholen die er

nu al mee bezig zijn dan ook toe. Wij moeten daarin ook het voorbeeld geven. Ons

voorstel is om direct na het reces daar samen met andere partijen mee aan de slag te

gaan zodat we vanaf 2019 een duidelijke stem van de jongeren in onze

besluitvorming hebben.

    * Jongeren moeten meer worden betrokken bij de politiek

    *  Dat kan middels een jeugdraad, jongerenadviesraad, stages bij 

       partijen enz.

*  De partijen moeten hierin gezamenlijk het voortouw nemen

Fractievoorzitter

Jurrie Nieboer

 

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020
Voorzitter, We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader …
 

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "