Terug naar Algemene beschouwingen

Algemene Beschouwingen 2017

Gepubliceerd op:
Algemene Beschouwingen 2017

 

‘aans as aans’  

De titel van deze Algemene Beschouwingen zegt het al, het is ‘aans as aans’. Het complete verhaal hier geschreven, het verhaal in een luchtigere vorm in Het Streekblad en op 19 juni een korte, 3 minuten durende ‘presentatie’, een korte kernachtige boodschap met de vraag ‘Wat vinden we nu eigenlijk belangrijk?’

Graag wil ik beginnen met een woord van dank aan alle medewerkers van de gemeente die mee hebben gewerkt aan deze nieuwe opzet en een compliment voor de uitstekende wijze van voorlichting die wij op de drie voorbereidende avonden hebben gehad.

Welnu, het allerbelangrijkste bent U als inwoner, de gemeente moet er voor U zijn, niet andersom. Dat moeten we als gemeente nastreven. Met een optimale dienstverlening naar onze inwoners. Het toverwoord daarin is digitaal maar blijf óók oog houden voor de mensen zonder digitale hulpmiddelen. Binnen die dienstverlening ziet de Partij voor het Noorden dat inwoners soms niet weten waar ze van de gemeente allemaal ondersteuning voor kunnen krijgen. Ondersteuning in de zin van WMO maar ook speciaal en extra voor mensen rond de armoedegrens. De gemeente heeft bijvoorbeeld een zeer uitgebreid pakket voor kinderen. Armoede leidt helaas vaak tot achterstand en dat moeten we daar waar mogelijk trachten te voorkomen. Op de website, vinden wij, is dit slecht terug te vinden. Daar zouden wij graag aanzienlijke verbetering in willen zien door op de hoofdpagina een verwijzing te maken naar alle ondersteunende mogelijkheden voor zowel jong als oud.

De Partij voor het Noorden ziet graag dat de gemeente zo spoedig mogelijk een speciale contactambtenaar aanstelt voor inwoners van onze gemeente met mijnbouwschade. Een goed bereikbare ambtenaar die bovendien niet alleen de sociale en technische kennis heeft maar bovenal mensen aanvoelt. Er is daar veel leed, meer dan we denken. Soms weten gedupeerden niet meer waar ze de verschillende zaken moeten regelen en wij als gemeente moeten mensen daar de weg in wijzen. Dat noemen wij dienstverlenend. De problematiek rond mijnbouwschade is groot en de oplossingen zijn zo slecht geregeld dat men soms door de bomen het bos niet meer ziet. Hierin kan en moet de gemeente een rol spelen. Vooral op maatschappelijk en sociaal terrein kunnen we onze inwoners helpen. Deze problematiek gaat mensen onder de huid zitten. Ook al zijn de gaswinning en haar gevolgen niet de directe verantwoordelijkheid van de gemeenten, voor het welzijn en de veiligheid van onze inwoners voelen wij ons wel verantwoordelijk.

Veiligheid blijft voor de Partij voor het Noorden altijd een hot item in onze gemeente. Vooral verkeersonveiligheid komt ons vaak ter ore. Betrek, bij de herziening van het GVVP, ter-zake-kundigen als VVN en politie en vooral ook hen die het ‘t meest aangaat, de aanwonenden.

 

Regelmatige bron van ergernis is ook de ontsluiting via de Blauwe Roos. Bij normaal (rustig) verkeer is hier meestal weinig aan de hand maar er hoeft maar IETS eenvoudigs te gebeuren en er is sprake van een serieus infarct met alle gevolgen van dien. Ik hoor het u denken, “de Blauwe Roos valt onder provinciale zeggenschap” maar de genoemde infarcten hebben wèl lokale gevolgen, veiligheidsrisico’s, ergernis en uitwijkend gedrag waardoor onze binnenstad publiek misloopt.

De Partij voor het Noorden zou graag zien dat er vanuit de gemeente initiatief voorstellen worden gedaan richting de provincie om vervolgens samen tot een VOORAL spoedige oplossing te komen.

 

De Partij voor het Noorden is blij met de uitbreiding met één extra BOA in onze gemeente, maar de bevoegdheid tot handhaving op snelheid in het verkeer heeft hij/zij niet. Het is ook een feit dat de politie geen tijd heeft om voldoende te handhaven op verkeersveiligheid, dus moeten we daar anders naar kijken. Kunnen we het Openbaar Ministerie overtuigen om een proef te doen in Oldambt, als 1e gemeente in Nederland, om gemeentelijke BOA’S in te gaan zetten voor deze taak? De Partij voor het Noorden wil met die verkeershandhaving een inhaalslag maken. Teams die op wisselende tijden, op wisselende plaatsen in onze gemeente controleren.

De gemeente Oldambt is goed op weg met het gebiedsgericht werken. Gebiedsteams die de ogen en oren van de gemeente zijn, actieve dorpsverenigingen en heel veel actieve vrijwilligers. Bijna de helft van het beschikbaar budget voor inwonerinitiatieven is al goed besteed. Ook in 2018 moeten we hiervoor nieuw budget beschikbaar stellen. Op onze werkbezoeken door de wijken en dorpen hoor je dat er veelal een goed contact is tussen gebiedsregisseurs, gebiedswethouders en dorpsbelangenorganisaties.

We moeten inwonersinitiatieven omarmen. De inbreng van onze inwoners is van enorm belang en er is daar veel energie aanwezig. Her en der wordt hard gewerkt aan de zogenaamde dorpsvisies. We werken samen aan een omgevingsvisie waarin een ieder Oldambt moet herkennen. Het uitgangspunt moet worden: JA, mits, niet NEE, tenzij. Een versoepeling van de regelgeving die méér kansen moet bieden zonder ten koste te gaan van het karakter van onze gemeente. We moeten met dit gebiedsgericht werken volop doorgaan de komende jaren. De Partij voor het Noorden zou graag zien dat de gemeente weer een rol pakt in het tot stand komen van kleine speelvoorzieningen in dorpen. Door bezuinigingen is dit weg en wij zijn van mening dat we juist in het kader van het ‘samen doen’ het voortouw moet nemen.

De Partij voor het Noorden is bezorgd over de inwoners die vroeger terecht konden bij Synergon en nu er geen instroom meer is in de SW thuis blijven zitten Wat kunnen we daar mee? Voorziet de Participatiewet hier voldoende in, en voorziet het nieuwe participatiebedrijf hierin?

Terugkijkend naar de afgelopen jaren kunnen we stellen dat deze coalitie veel gedaan heeft voor onze gemeente, op sociaal gebied hebben we vele slagen kunnen maken, denk aan de diverse beleidsplannen die we hebben vastgesteld, onze stappen die we gezet hebben op het gebied van het armoedebeleid maar ook de binnenstad ontwikkelingen, wateroverlast etc.

Cultureel en sportief timmeren we goed aan de weg en onze gemeente bruist van de activiteiten die we als gemeente daar waar nodig proberen te ondersteunen. We kunnen met voldoening terugkijken op de afgelopen periode, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog een aantal zaken die we graag verder in ontwikkeling willen zien, denk aan verkeersveiligheid, speelvoorzieningen, wat gaat er gebeuren met het straks voormalige ziekenhuis, komt er een volwassen samenwerking tussen de ondernemers in Winschoten die elkáár, maar vooral ook het winkelend publiek ten goede komt, wanneer gaan we eindelijk stappen maken t.a.v. snel internet en hebben we daarvoor een goed plan B en zijn er ontwikkelingen t.a.v. zonneparken. Wij horen het graag.

Tot zover het verhaal van de Partij voor het Noorden voor 2018, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn er vanzelfsprekend weer bij en doen dat met veel plezier en met een fantastische ploeg mensen.

Jurrie Nieboer fractievoorzitter Partij voor het Noorden

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020
Voorzitter, We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader …
 

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "