Terug naar Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2015

Gepubliceerd op:
Algemene beschouwingen 2015

 De Partij voor het Noorden wil ook dit jaar graag haar Algemene Beschouwingen met u delen. Dit jaar met als titel:

Wat kunnen wij voor U doen, en wat doen we zelf?

Meneer de Voorzitter, (MdV)


Allereerst een welgemeend compliment aan de wethouder financiën en de ambtelijke afdelingen die ook dit jaar weer veel werk hebben verzet om tot deze en alle voorliggende stukken te komen.
Het eerste jaar met deze nieuwe coalitie zit er al weer ruim op. En wij MdV hebben daar een goed gevoel over. Een coalitie met partijen waarmee het goed samenwerken is, wat wij erg belangrijk vinden. Een aantal voor ons belangrijke zaken is al gerealiseerd of zijn we mee bezig. Ik noem o.a. de spoorwegovergang bij de Campus, de plannen voor zonneparken, ontwikkelingen in het havengebied en Duits taalonderwijs op de basisscholen.

De begroting 2016, een sluitende begroting met een voorzichtig positief meerjarenperspectief.
Op zich een prima prestatie als we kijken naar de gemeenten om ons heen. Oldambt doet het niet verkeerd, maar we moeten scherp blijven, alleen al vanwege de enorme bezuinigingen die vanuit Den Haag over ons heen komen.
Ik wil bij u een paar zaken aanstippen die ons bezig houden en waar we wat vragen over hebben.

• takendiscussie, we hebben met elkaar de eerste stappen genomen om te komen tot een takendiscussie. Wat blijf je als gemeente alleen faciliteren, wat doe je als inwoners zelf en wat blijft de gemeente zelf doen. Bij alle keuzes moeten we ons zelf een spiegel voorhouden.
Vraag als inwoner van de gemeente niet wat de gemeente voor jou kan doen, maar stel jezelf de vraag 'Wat kan ik of kunnen wij zelf doen, of wat kunnen we samen doen’. De verslagen van de gesprekken doorgelezen hebbende concluderen wij dat er zeker goede vervolgstappen gemaakt kunnen worden. Wij zien daar graag naar uit.

• veiligheid, veiligheid is een breed begrip. Veiligheid op straat, veiligheid in het verkeer, veiligheid in het gezin en ga maar door. We blijven ook de komende jaren alert op onveilige situaties in onze gemeente. MdV, speciale aandacht vraagt de Partij voor het Noorden voor zogenaamde onbewaakte spoorwegovergangen. Deze overgangen zijn niet meer van deze tijd. Kunt u dit, evenals wij dit hebben gedaan in de Provincie, bij Prorail aankaarten? (1)

• Onderwijs en scholing, MdV, PvhN is blij met het succes van de Stuwe in Winschoten en het doet ons oprecht goed de plannen voor een brede school in Scheemda terug te zien in een concrete uitvoering. Goede zaak. Vraag hierover, hoe staat het met de toekomst van de scholen in Winschoten?(2) Verder willen wij van de wethouder graag horen hoe het met de pilot van Duits taalonderwijs op een aantal basisscholen in onze gemeente staat? (3) Los daarvan maakt de PvhN zich grote zorgen over de laaggeletterdheid in onze gemeente. Naar wij hebben begrepen komt daar steeds minder geld voor beschikbaar terwijl lezen en schrijven een basisbehoefte is. Ziet de wethouder kansen om te onderzoeken hoe het budget hiervoor op peil kan blijven? (4)

Werkgelegenheid en scholing, ondanks de weer iets aantrekkende economie blijven onze regio en gemeente kampen met vergrijzing, werkeloosheid en krimp. Acteren alsof er niets aan de hand is, zoals onlangs in deze zaal is voorgesteld, behoord niet tot de realiteitszin van de Partij voor het Noorden, verre van zelfs.
Als Partij voor het Noorden zouden wij graag een meer actieve en betrokken rol voorstaan en onze inwoners extra willen motiveren en helpen bij het vinden van een passende, nieuwe werkomgeving.
Met een scholingsfonds zouden arbeidsvraag en –aanbod prima tot elkaar gebracht kunnen worden, gegarandeerde kansen worden verhoogd en onze lokale werkeloosheid worden verlaagd. Graag zouden wij een uitgewerkt voorstel voor zo’n fonds van het college tegemoet zien.(5)

duurzaamheid en energie, MdV, Oldambt maakt een enorme slag als het gaat om duurzaamheid. Met name ook de gemeentelijke gebouwen gaan hieraan bijdragen. In Nieuwolda zijn we goed op weg met het project Energiezuinig Nieuwolda. Ook zijn we zeer tevreden met de plannen voor zonnepanelenparken in onze gemeente. Kan de wethouder ons vertellen hoe het hiermee staat? (6) MdV, we krijgen zoals de wind nu waait een aantal windturbines in onze gemeente. De Partij voor het Noorden is van mening dat wij als gemeente hiervoor de maximale compensatie moeten betrachten te krijgen. Compensatie waarmee we niveau en voorzieningen in dorpen in stand kunnen houden. Zaken die direct ten goede komen aan de inwoners. Vraag hierover aan de portefeuillehouder, hoe gaat u zich inzetten voor een maximale compensatie?(7)

vluchtelingen, MdV, de Partij voor het Noorden is blij met de ruime meerderheid in onze raad voor de opvang van vluchtelingen in Oldambt in een permanent AZC. MdV, er wordt veel over gesproken en dat moet ook. Goed en duidelijk communiceren met iedereen die het aangaat. Mooi voorbeeld is de werkwijze die door Burgemeester Smit en wethouder Broekhuizen is gekozen bij de noodopvang bij Beerta voor de periode van maximaal 2 x een half jaar. Infoavonden, overleg met Dorpbelangen Beerta, een buurtagent en verder veel gesprekken met ongeruste mensen dragen bij aan een juiste informatiestroom naar alle kanten. En wij kunnen ons de ongerustheid heel goed voorstellen. Maar we moeten gewoon duidelijk naar elkaar toe zijn.
Discriminatie moeten we als gemeente en als partijen niet tolereren! Nooit!

• akkoord van Westerlee; MdV, de Partij voor het Noorden volgt met argusogen het plan van aanpak welke er vanuit het Akkoord van Westerlee moet komen voor het nieuwe participatiebedrijf, voorkomende vanuit de 7 deelnemende gemeenten en de 2 SW bedrijven. Dit kan alleen lukken als bestuurders over hun eigen schaduw heen stappen en het enige juiste belang voor ogen blijven houden; niet dat van hun zelf, niet dat van hun gemeente maar wel dat van de doelgroep: onze gezamenlijke SW-medewerkers. Hen nadrukkelijk betrekken bij de omvorming en vooral duidelijk, vroegtijdig en uitgebreid informeren over de noodzaak en de uitvoering. Graag horen we van de wethouder de laatste stand van zaken.(8)

• decentralisaties; MdV, de decentralisaties zijn in volle gang. Een enorme opgave. We zijn niet ontevreden. Insteek is dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig is. Op het gebied van zorg voor elkaar is de Partij voor het Noorden erg trots op de verschillende initiatieven die er in verschillende dorpen ontstaan. In Westerlee is Mit elkoar, veur elkoar daar een prachtvoorbeeld van. In Nieuw Scheemda /t Waar is de telefooncirkel actief en in andere dorpen zijn ook leuke initiatieven. Juist in het kader van de participatie is dit een mooie ontwikkeling.

• 2e besluitvormende bestuursrapportage 2015; MdV een paar korte vragen hieruit. Uit Programma 3, Ruimte en economie, is er zicht op wanneer men begint met de Blauwe Loper?(9) Dezelfde vraag geldt voor de ontwikkelingen in de Poststraat Scheemda, hoe staat het hiermee?(10) Verder spreekt u over het intensiveren van de samenwerking met Duitsland. Wij zijn groot voorstander hiervan, maar wat heeft het concreet opgeleverd aan arbeidsplaatsen, bedrijfsvestigingen of soepelere regelgeving? Verder spreekt u in Programma 2 Veiligheid over het geweld in ons uitgaansgebied, overtredingen wat betreft sluitingstijden, maar ook van overmatig drankmisbruik door minderjarigen. MdV, wij maken ons daar zorgen over. Hoe staat de portefeuillehouder hier in? (11)

Tot zover, meneer de Voorzitter onze opmerkingen en vragen.

Ik wil afsluiten met de titel van onze Algemene Beschouwingen,


‘Wat kunnen wij voor U doen en wat doen we zelf?’


We leven in een veranderende maatschappij. De rol van de gemeente gaat anders worden. De gemeente moet zich gaan beperken in haar niet-wettelijke taken. De gemeente gaat meer faciliteren en loslaten. De inwoners gaan meer de regie over hun eigen buurt, wijk of straat nemen. Natuurlijk blijft een gemeente daar waar het moet ondersteunen en faciliteren. Dat moet ook. Maar we moeten mensen vrijer laten, meer zelf hun gang laten gaan. Daarin kan en moet de takendiscussie een regulerende rol spelen.

Tot slot wil ik afsluiten door onze zorg uit te spreken over alle ontwikkelingen in het aardgasdossier in onze mooie provincie. Ook in Oldambt hebben we veel meldingen van schade. Met name in en om Nieuwolda zijn veel schrijnende gevallen gemeld.
U burgemeester zit er bovenop en dat verdiend een welgemeend compliment. De NC, de heer Alders, komt nu met een uitvoerig plan. De PvhN is kritisch positief over dit plan van aanpak. Eerst zien, dan geloven. Eerst zien dan vertrouwen.

Dank U.

namens de PvhN Fractievoorzitter Jurrie Nieboer


Antwoorden op de gestelde vragen:

1. De gemeente gaat evenals de Partij voor het Noorden bij Prorail de onveiligheid aankaarten en bespreken omtrent onbewaakte spoorwegovergangen.


2. De toekomst van de basisscholen in Winschoten wordt gemonitord. Op dit moment gaat dit goed.


3. Nog steeds draait op 5 basisscholen de pilot Duits taalonderwijs. Er komt geld beschikbaar om dit om te zetten naar een definitief vak op alle basisscholen in Oldambt.


4. Wethouder Boon wil de cursussen voor laaggeletterdheid blijven geven en gaat bij minder budget kijken naar nieuwe financieringsmogelijkheden hiervoor.


5. Een uitgewerkt voorstel voor een scholingsfonds voor werkzoekenden komt er.


6. Er zijn 2 losstaande plannen voor zonnepanelenparken in Oldambt. Op dit moment zijn deze twee partijen bezig om te zien wat ze samen kunnen doen.


7. Vanzelfsprekend zet de wethouder zich in voor een maximale compensatie voor het plaatsen van windturbines. Minister Kamp stelt een gebiedscoördinator in en daar gaat ze mee in overleg.


8. Het Akkoord van Westerlee komt moeizaam, doch gestaag tot stand. Wethouder Swagerman deelt onze mening dat bestuurders over hun schaduw heen moeten stappen en dat dit een laatste grote kans is voor dit gebied.


9. De realisatie van de Blauwe Loper zal medio 2017 zijn.


10. De nog lopende rechtszaak betreffende de Poststraat in Scheemda is door Oldambt gewonnen. Men kan nu verder met de ontwikkeling.


11. Portefeuillehouder Smit gaf aan dat er strenge controle is op het Marktplein t.a.v. sluitingstijden en alcoholmisbruik. Niet alles kan worden voorkomen. Er is frequent overleg met de horeca.

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020
Voorzitter, We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader …
 

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "