Terug naar Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2014

Gepubliceerd op:
Algemene beschouwingen 2014

"Samen kunnen we meer! "

Allereerst wil ik meer dan ooit de opstellers van de begroting 2015 complimenteren met het tot stand komen van dit stuk. Binnen 2 maanden is dit tot stand gekomen, waarvoor ons enorm respect!Voor ons ligt de begroting 2015. Een begroting waardoor we als gemeente in staat zijn de komende jaren nog eigen keuzes te maken. Een sluitende begroting zoals van ons mag worden verwacht.Doen we dat niet dan kunnen we achteroverleunen en wachten wat anderen voor ons beslissen.Daarvoor is in ieder geval de Partij voor het Noorden niet in de politiek gegaan.Al met al is het natuurlijk geen vrolijk verhaal waar we voor staan. Maar de Partij voor het Noorden heeft voor deze Algemene Beschouwingen toch gekozen voor een positieve inslag. We gaan een aantal pijnlijke keuzes maken, maar we kunnen nog keuzes maken. Allereerst de keus voor OZB verhoging van 8% extra. Per saldo komt het neer op een lastenverhoging van €13.00. Tenminste voor een gemiddelde woning. Dit komt omdat de verhoging enerzijds ook weer gecompenseerd word door een aantal verlagingen als bv. afvalstoffenheffing en vrij parkeren. Wij beseffen ons dat er ook genoeg bedrijven zijn die gewoon fors meer gaan betalen.Mensen met een minimuminkomen krijgen nog steeds kwijtschelding als men het niet kan betalen.Ook gaat er de komende jaren nog weer flink bezuinigd worden op het eigen apparaat. Aan de ene kant willen we de dienstverlening richting inwoners overeind houden, aan de andere kant moeten hier ook de offers worden gebracht. Dat blijft een moeilijke keus.We zijn iets meer dan 4 maanden onderweg met de huidige coalitie SP, PvdA, CDA en Partij voor het Noorden. We hebben elkaar een belofte gedaan. We willen de rit uitzitten de komende jaren. Dat is goed voor Oldambt, goed voor onze inwoners en goed voor de stabiliteit.Na een binnenbrandje bij het CDA, dat overigens snel was geblust, hebben we een coalitie die staat voor de gemaakte keuzes. Ik persoonlijk ben van mening dat we de besluiten samen moeten dragen, coalitie en oppositie. De inwoner van Oldambt kijkt best raar tegen de politiek aan. Soms maken we daar zelf ook naar. Maar we bedrijven samen serieus politiek en de meesten van ons lopen niet weg voor moeilijke keuzes, keuzes die de Oldambtster samenleving soms diep raken. De Partij voor het Noorden is zich dat terdege bewust. De gemeente zal in de nabije toekomst een andere rol krijgen, een meer faciliterende en ondersteunende rol. Daaraan zal iedereen moeten wennen, zowel onze inwoners als de gemeente zelf.Alle coalitiepartijen hebben in het tot stand komen van deze begroting 2015 in moeten leveren.Een aantal zaken die we vanuit de onderlegger, het coalitieakkoord, in stand hebben weten te houden zijn o.a. het dorps- en wijkgericht werken, het extra bedrag voor het bibliotheek werk, de OZB compensatie voor sportclubs en dorpshuizen, het welzijnswerk, duurzaamheidmaatregelen en het onderhoud aan de bruggen.Dan een aantal onderwerpen

Decentralisaties. 2015 is nog een soort van overgangsjaar. In 2015 moeten we als raad onze keuzes maken voor 2016 en verder. Nu begint het werk pas echt. Keuzes als het gaat om Zorg, Jeugdhulp, WMO en tal van zaken die met de decentralisaties te maken hebben. In 2015 doet de Participatiewet haar intrede. Een wet die nogal wat zaken gaat veranderen. Partij voor het Noorden is van mening dat we goed naar de mensen die zorg krijgen moeten luisteren. Kijken naar wat men nodig heeft, niet waar men recht op heeft. Goed kijken wat er speelt in zorgland en vooral zorgen dat mensen niet de dupe worden van nieuwe regelgeving of slechte informatie.

Participatiewet. Gemeenten kunnen voor een uitkering een tegenprestatie vragen van de mensen. De Partij voor het Noorden is daar absoluut voorstander van mits we daar goed mee omgaan. Geen verdringing van betaald werk en alleen als men hiertoe in staat is. Daar moeten we scherp op toezien. Laat het ook duidelijk zijn dat nu al heel veel mensen vrijwilligerswerk doen. Dit kan vanzelfsprekend worden gezien als tegenprestatie.

SynergonOver Synergon is in deze raad veel gezegd het afgelopen jaar. Ons SW bedrijf baart ons grote zorgen. Forse tekorten moeten uit de kas van de deelnemende gemeenten worden bijgepast. Een onderzoek moet uitwijzen of Synergon de maximale inspanning levert om een zo hoog mogelijk bedrijfsresultaat neer te zetten. Maar we blijven de problemen ondervinden van het verschil in de verstrekte subsidie en de loonkosten. Synergon is een bedrijf die een grote groep mensen een veilige werkplek biedt. Door de komst van de Participatiewet zal er geen nieuwe instroom zijn. Het is gemakkelijk gezegd vanuit Den Haag dat Synergon meer mensen moet detacheren,maar dan moeten er wel werk zijn MdV. De Partij voor het Noorden denkt dat er in samenspraak met Synergon moet worden gekeken wat voor soort bedrijf Synergon in de nabije toekomst moet gaan worden.

Binnenstad. De binnenstad. Er gebeurt weer iets! En daar zijn we blij mee. Het Oldambtplein is zo goed als klaar, de binnenstad wordt aangepakt, de Klinker nadert zijn voltooiing, we hebben vrij parkeren in het vooruitzicht en Oosterlengte gaat volgend jaar bezig op het LTS terrein.Maar we moeten ons goed realiseren dat er meer is dan Winschoten. Ook de dorpen moeten we niet vergeten. Westerlee heeft een nieuwe Hoofdweg en Nieuwolda staat nog in de planning.

Vrij parkeren. MdV, en als we het toch over de binnenstad hebben, de kogel kan door de kerk vandaag. Gratis parkeren in Winschoten. Gratis voor de mensen die gaan winkelen, met de auto tenminste. Natuurlijk betalen gemeente en ondernemers een fors bedrag om de gemeentelijke begroting sluitend te houden. MdV, maar we willen het graag. Winschoten moet weer hét koopcentrum van de regio worden. Met een aantrekkelijk koopcentrum, de nodige koopzondagen en vrij parkeren. Zoals door de PvhN al eerder is gezegd moet dit overkoepeld worden door een sterk H&N. En wij krijgen de indruk dat deze club haar best doet. Maar we zijn er nog niet.MdV, de PvhN ondersteund van harte dit raadsvoorstel. Maar, wij willen ook een kanttekening plaatsen. Het is van groot belang dat ondernemers en gemeente hun personeel duidelijk instrueren waar men moet parkeren. En dat is niet op de plekken die bestemd zijn voor onze bezoekers. Verder maken we ons toch wel zorgen als het gaat om de parkeerplaatsen bij de gezondheidscentra. Daarvoor willen we een oplossing!Ik wil bij instemming van de raad H&N, gemeente, maar vooral bezoekers van Winschoten dan ook feliciteren en complimenteren met dit mooi resultaat.

Herindeling. De keus voor herindeling is gemaakt, door de vorige raad weliswaar, maar de uitspraak ligt er. De A7 variant moet het worden. Maar we hebben één klein probleem. Niemand wil met ons herindelen. De PvhN is niet tegen een herindeling, maar dan alleen van onderop en gedragen door de bevolking. Niet opgelegd door de provincie. Gedwongen huwelijken zijn niet de beste. De Partij voor het Noorden is dan ook van mening dat Oldambt gewoon zelfstandig moet blijven zolang er niet meer draagvlak is.

VeiligheidIn het breed spectrum van veiligheid wil ik twee zaken noemen. Verkeersveiligheid. Met regelmaat krijgen we vanuit heel Oldambt klachten over te hard rijden. We doen dit vaak af met de opmerking dat er meer moet worden gehandhaafd, waar de politie dan weer geen tijd voor heeft. De PvhN heeft hierover een specifieke vraag aan de portefeuillehouder, zijn hiervoor geen andere mogelijkheden? Kunnen we zelf geen mensen opleiden tot verkeerscontroleur? Een beetje in de sfeer van de boa’s? Of ligt dit niet in de mogelijkheden? De PvhN is heel blij dat de zeer onveilige kruising Emergoweg tussen Westerlee en Pekela aangepakt gaat worden. Verder willen we de wethouder aansporen om Prorail duidelijk te maken dat de overgang bij de campus fietsveilig moet worden. Het is wat ons betreft de hoogste tijd. Graag uw mening hierover.Ook is de Partij voor het Noorden tevreden met het zogenaamde stadswachtenproject. Door bezuinigingen zijn onze stadswachten in de oude vorm helaas verdwenen. Nu is er het opleidingstraject van o.a. Noorderpoort. Mochten we op wat voor manier ruimte in de toekomstige begrotingen zien dan is de Partij voor het Noorden voorstander om nog eens serieus te kijken naar VZN en te bezien wat onze uitgebreidere mogelijkheden zijn.

Werkgelegenheid MdV, Oost-Groningen heeft een drastisch tekort aan arbeidsplaatsen. In Oost-Groninger verband kijkt men met een speciale commissie wat voor  mogelijkheden er zijn om hier meer werk naar toe te halen. Toch ontslaat dat de gemeente Oldambt er niet van ook zich maximaal in te zetten voor het binnenhalen van bedrijven. Zou het een idee zijn om een soort van denktank, met daarin de gemeente, mensen uit het bedrijfsleven en mensen uit het onderwijs zich samen te laten buigen over het naar Oldambt toehalen van bedrijven? Ik hoor graag de reactie van de portefeuillehouder.

Cultuur: Oldambt kent een rijk cultureel leven. Afgelopen zomer ging er geen weekend voorbij of er was iets te doen in Oldambt. En dat is goed. Veel clubs en evenementen worden financieel ondersteund door de gemeente. Maar dat is dan ook de smeerolie van onze samenleving. Dat betekent niet dat we niet eens kritisch naar het subsidiebeleid kunnen kijken. Verder wil de Partij voor het Noorden een opmerking plaatsen. In de maand oktober werd in het stationsgebouw de expositie ‘Getuigen langs het spoor’ geopend. Winschoten kent een enorme historie als het gaat over de Joodse inwoners van Sodom. De Partij voor het Noorden zou het waardevol vinden wanneer we in onze stad een vaste plek hebben voor dit belangrijk stuk geschiedenis. Is er geen subsidiebron aan te boren die ons in de mogelijkheid stelt om dit te realiseren, bv met ondersteuning van Leadergelden?

Keuzes. Afsluitend, MdV, de Partij voor het Noorden heeft vertrouwen in de komende begroting. Het is absoluut geen feestbegroting. Het is een begroting van keuzes maken en knopen doorhakken. We moeten er simpelweg voor gaan. Dat kan met een zo breed mogelijke ondersteuning vanuit deze raad. Voor de komende jaren moeten we zeer kritisch gaan kijken naar de taken van de gemeente. Luisteren naar serieuze partijen die mee willen denken en praten. Samen de takendiscussie aangaan. Samen kunnen we meer!

Partij voor het Noorden Fractie Oldambt

Jurrie Nieboer (fractievoorzitter)

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020
Voorzitter, We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader …
 

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "