Terug naar Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2012

Gepubliceerd op:
Algemene beschouwingen 2012

 " nu prioriteiten stellen"

 

Dank u wel meneer de voorzitter,

Ik wil ook dit jaar beginnen met een compliment richting het college en het ambtenarenkorps voor het vele werk wat hier vandaag voor ons ligt.
Deze Algemene Beschouwingen, met de titel “nu prioriteiten stellen”, staan wederom, net als in vorig jaar, in het teken van de enorme bezuinigingen. Ruim 3.2 miljoen euro, een fors bedrag.
Een bezuiniging die niemand wil, maar ons toch wordt opgelegd.

MdV, ik wil graag met u via de Kadernota 2013, de Bestuursrapportage 2012 en de jaarrekening 2011 een aantal opmerkingen plaatsen, een aantal zorgen met u delen en U een aantal vragen stellen:Synergon, MdV, PvhN is enorm betrokken bij ons WSW bedrijf. Synergon is een prachtbedrijf, voor een groep enthousiaste werknemers die daar een beschutte plek moeten hebben. De ingezette operatie naar een mens-ontwikkelbedrijf volgen wij dan ook met interesse. Synergon moet weer het bedrijf worden waar het voor bedoeld is. Voor mensen die een extra beschutte werkplek nodig zijn. PvhN juicht de intensieve samenwerking tussen Werk en Inkomen en Synergon toe. Samen kan er veel meer. 

Veiligheid, MdV, PvhN verontrust de bezuiniging op de stadswachten maar we hebben nog een jaar om hier een alternatief voor te zoeken. PvhN vind dat in een stad als Winschoten stadswachten onmisbaar zijn. Wij willen het college dan ook vragen om het komend jaar nog eens te kijken naar nieuwe mogelijkheden van financiering en ook proberen te komen tot uitbreiding van stadswachten of BOA’s. Gezien de vele klachten over verkeersonveiligheid zouden wij ook willen voorstellen deze mensen voor handhaving in te zetten. Ook in de dorpen. Raad- en collegeleden weten toch ook dat bij ons jaarlijks bezoek aan de politie ons iedere keer weer duidelijk wordt gemaakt dat boeven vangen VOOR snelheidscontroles gaan. Misschien ligt hierin de oplossing. We horen het graag.


Armoedebeleid, MdV, het is het college gelukt zonder forse ingrepen in het minimabeleid de bezuinigingen te realiseren. De speerpunten in het coalitieakkoord blijven overeind. Speciale aandacht vraagt de PvhN voor de groep van 275 gezinnen die klant zijn bij de Voedselbank. De tijd van roepen dat de voedselbanken niet nodig zouden moeten zijn is voorbij. Dat is ook zo, maar waar is de oplossing? Voedselbankorganisaties moeten een duidelijke boodschap meekrijgen van de gemeenten, helpen?, akkoord, maar alles met een zo open mogelijk vizier. Onze vraag hier aan het college is dan ook: wilt u een onderzoek doen om samen met de gemeente Pekela en de VB te komen tot een langdurige oplossing in zowel financiën als menskracht. Ik refereer hierbij tevens aan het PvhN idee om te komen tot een werk- leerproject t.a.v. het kweken van groenten.
Contacten Duitsland, MdV, we sluiten allerlei convenanten af met Duitsland, we hebben volop contact over en weer met Duitse steden en ambtelijk steken we veel tijd in ons buurland. PvhN is daar enorm voorstander van, mits het ook goed te meten is of er daadwerkelijk iets uitkomt. Vandaar ook de vraag: kunt u aangeven wat er tot nu toe concreet uit de Duitse contacten voor Oldambt is gekomen? Of staan er nog grote zaken op stapel? En dan duiden wij in het bijzonder op werkgelegenheid.


Economie, MdV, Partij voor het Noorden vraagt zich vaak af hoe de taakverdeling is op het gebied van Economische Zaken. Burgemeester Smit spant zich enorm in om Oldambt te verkopen, en dat doet hij goed, terwijl dit toch eigenlijk een hoofdtaak is van de wethouder Economie, die volgens ons weinig word gesignaleerd op treffens die belangrijk zijn voor Oldambt. Te denken valt o.a. aan beurzen, Provada of netwerkbijeenkomsten met ondernemers. Kortom, hoe is de taakverdeling? Ook wil de PvhN U het idee meegeven om voor ambtenaren een soort van bonus te creëren wanneer door hun toedoen een bedrijf zich binnen Oldambt vestigt.


Cultuurhuis, PvhN heeft tegen het cultuurhuis gestemd, maar de beslissing is nu democratisch genomen en er wordt gebouwd. PvhN is ook blij dat er op de lege plek een invulling komt, dat is goed voor het Oldambt en omstreken, maar tegelijkertijd maken we ons ernstige zorgen over de toekomstige exploitatie. Met name de partijen als Muziekschool en Bibliotheek staan onder grote druk. Van de horeca in het nieuwe cultuurhuis hoeven we ook niet veel te verwachten de komende jaren. PvhN wil ook niet iedere keer terugkomen op het cultuurhuis, maar we zullen de bouw en de exploitatie scherp volgen. En helaas is onze voorspelling over “de rode stoelen”, de titel van onze Algemene Beschouwingen van vorig jaar helemaal uitgekomen. Onze vraag concreet, wil het college meegaan in onze beleving, dat je na een aantal jaar draaien, op zoek moet naar andere medebewoners, als de huidige bewoners niet genoeg geld in het laatjebrengen voor de exploitatie? Anders gezegd, kunt u meegaan met het idee om ver vooruit te kijken en uzelf een limiet te stellen voor wat betreft exploitatietekorten? Daarbij valt zelfs te denken aan een commerciële partij!Steunstee’s, MdV, Partij voor het Noorden heeft het idee dat sommige van de steunstee’s niet worden gebruikt waar ze voor zijn bedoeld. Daar waar per week slechts 4-5 bezoekers komen moeten we ons werkelijk afvragen of een steunstee hier nut heeft. PvhN pleit dan ook voor een grondige reorganisatie van de steunstee’s en ook te gaan kijken of we het geld hiervoor niet doelgerichter voor onze oudere inwoners kunnen gaan gebruiken. Er komen steeds meer ouderen, ook in onze gemeente en blijkbaar is de steunstee daar niet overal het trefpunt voor. Hebt u ook al eens gedacht, is onze vraag, aan een soort van gemeentebus, waar ouderen terecht kunnen voor tal van zaken?
Ons voorstel is dan ook, gebruik de 1.5 miljoen welke we structureel overhouden door het cultuurhuis niet te bouwen, om de bezuinigingen op de zeer belangrijke taken af te zwakken en in belangrijke zaken, als bv promotie van de gemeente zelfs meer geld te steken. Steek daarnaast extra geld in cultuur, in dorp en stad in al haar facetten. Ook wil de PvhN graag dat de upgrading van de binnenstad snel doorgang krijgt. En om uitwerking te geven aan de plannen voor “Winschoten aan het water” en alle plannen aan de Renselkade. Winschoten kan tot leven worden gebracht zonder theater te bouwen. Gebruik de 4.8 miljoen van Borssele als buffer, we zijn ze nog hard genoeg nodig.
Het verlies door het niet bouwen zullen we voor lief moeten nemen. Ambtelijke ondersteuning leert ons dat het hier gaat om een fors bedrag van bijna € 2 miljoen euro. 

Energieplan, MdV, PvhN heeft het al eerder aangekaart. Behalve bezuinigen wordt het ook tijd om te kijken hoe we geld kunnen verdienen als gemeente. PvhN heeft u ondertussen summier op de hoogte gebracht van ons plan, ons plan voor de combinatie van wind- en zonne-energie in de gemeente Oldambt. Daarover op kort termijn meer.  Steek u nek uit en laat Oldambt en direct ook haar inwoners hier beter van worden. Oldambt loopt op dit moment achter op het gebied van alternatieve energievormen, bent u dat met ons eens? Maar die slag moeten we snel inhalen. Anders zijn  anderen ons voor.

Leegstand,  zoals ook al in de commissie aangekaart is de Partij voor het Noorden van mening dat er vanuit de gemeente weinig concreets kan worden gedaan aan de leegstand van koop- en huurpanden. Maar waar we wel iets aan kunnen doen is de enorme verpaupering van de panden. Panden horen op een veilige en ordentelijke wijze te worden dichtgemaakt, en huurpanden kunnen aan de buitenkant worden verfraaid door gebruik van bv kunst te etaleren of raamfolie. De gemeente heeft als taak op de veiligheid van de panden toe te zien. Graag horen wij van de wethouder of hier een plan van aanpak komt. En kijk ook hier eens bij andere gemeenten, zij hebben het wiel al voor u uitgevonden.

Boerenbedrijven, MdV PvhN volgt met interesse de enorme discussies over de uitbreiding van de veeteeltbedrijven in Oldambt. Veel van de enorme geschiedenis heeft zich allemaal afgespeeld voor onze raadsperiode, daarom leunen wij ook vaak een keer op de expertise van twee collega-partijen in de raad. PvhN trekt één lijn hierin, gezonde, vee- en akkerbouwbedrijven moeten kunnen uitbreiden mits ze niet vallen onder de noemer intensieve veeteelt en mits dit ruimtelijk ook mogelijk is. PvhN heeft helemaal niks met enorme vleesfabrieken waarin dierenwelzijn ver te zoeken is. Wij prijzen dan ook de initiatieven van ondernemers in Oldambt die meer en meer kijken naar biologische mogelijkheden, al moeten we daar ook onze vraagtekens bij plaatsen, want het moet wel betaalbaar zijn aan het eind van de keten en dat is dan ook weer meteen het grootste probleem.

MdV, de bezuinigingen, Partij voor het Noorden kan zich in grote lijnen vinden in uw voorstellen. Zoals al gemeld willen we graag dat u de post van 50.000 euro op de stadswachten voor 2014 nog eens onder de loep neemt. Ook is de PvhN van mening dat het bezuinigen op het budget voor volkshuisvesting, waar dus beurzen van worden gehouden een vreemde is. Juist deze beurzen zijn een belangrijk element in het promoten van onze gemeente. 
Binnen de eigen organisatie zijn wij van mening dat u beter het opleidingsbudget kunt verhogen en de inhuur sterk terugdringen. Het exacte bedrag per jaar van inhuur kunnen we moeilijk uit de cijfers halen. Wel zijn we heel nieuwsgierig of er een benchmark is gedaan omtrent inhuur met gelijkwaardige gemeenten. 
Ook wil de PvhN nog graag weten hoe het staat met de plannen voor integrale
aanpak van minimabeleid, uitkeringen, participatie en re-integratie , een motie die vorig jaar is aangenomen. Ons advies is om ook daar eens over de schutting te kijken bij de buren van de gemeente Vlagtwedde. 

Tot slot, we praten steeds maar weer over bezuinigen en nog eens bezuinigen. PvhN is van mening dat het de taak is van ons college, maar ook van de gezamenlijke politieke partijen om mee te denken over nieuwe inkomsten voor de gemeente. En het zal u allen duidelijk zijn dat wij daar geen belastingverhogingen mee bedoelen of andere inkomsten die bij de inwoners vandaan moeten komen, maar creatieve nieuwe ideeën. Soms moet je als gemeente ook meer out of the box durven te denken. Dat missen we in Oldambt nog wel eens. 
Als allerlaatste een oproep om prioriteiten te stellen, de titel van deze AB.   PvhN kan niet rijmen dat je in deze bezuinigingsronde 13000 euro bespaart door de beiaardier te ontslaan, die toch een promotionele taak heeft voor de stad, 10000 euro bespaart op dorps- en wijkgericht werken maar aan de andere kant 6000 euro uitgeeft aan een nieuw beeld in het Rosarium. Volgens PvhN liggen hier duidelijk verkeerde prioriteiten.
Trouwens MdV, dit beeld vinden wij wel mooier dan het 2 jaar geleden aangekocht kunstwerk. Maar dat is gelukkig persoonlijk, of zoals een wijs man mij laatst toevertrouwde: bij kunst en cultuur moet je je nooit afvragen wat iets kost, daar moet je van genieten en dat gevoel moet je op kapitaal zetten. Gelukkig denkt een ieder daar weer anders over.

 

Dank U. 

 

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020
Voorzitter, We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader …
 

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "