7. Jongeren en hun toekomst

 

De jeugdzorg hebben we goed vorm en inhoud kunnen geven. Door de lagere bijdrage van het Rijk was dat niet gemakkelijk. Onze gemeente heeft, in vergelijking met andere gemeenten, erg veel kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben. Helaas groeit  niet ieder kind op in een zorgeloze en veilige omgeving en wij hebben dat wat gemakkelijker kunnen maken.

Ook kinderen met een autistische of andere stoornis hebben we extra hulp kunnen bieden en de kinderen die zorg krijgen in het onderwijszorgcentrum “de Stuwe”. Kinderen die het wat minder makkelijk hebben kunnen ook de komende jaren op onze steun rekenen.

De Partij voor het Noorden wil blijven investeren in “de Stuwe” en daarmee de jeugdzorg verder uitbouwen. Samenwerking met en tussen de partijen die zich met kinderen bezighouden gaan we uitbreiden en verbeteren.

Alle kinderen in onze gemeente horen dezelfde kansen te krijgen.  Daarom  willen we ons “kindpakket” ook de komende vier jaar in stand houden en zo mogelijk uitbouwen. 

Voor kinderen uit gezinnen met een beperkt gezinsinkomen zijn een groot aantal fondsen die ze in staat stellen om volop mee te doen met hun leeftijdsgenoten. We houden onverkort vast aan de in september 2017 vastgestelde beleidsnota “Vinden en Verbinden” waarmee het “kindpakket” voor de komende jaren invulling wordt gegeven.

Om de jongeren meer bij de gemeente te betrekken wil de Partij voor het Noorden onder andere onderzoeken of een “jeugdraad” daaraan een bijdrage kan leveren. Het aanbod van het jeugd- en jongeren werk van Sociaal Werk Oldambt (SWO ) en Jimmy’s willen we ook de komende jaren in stand houden.

 

Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat !