5. Scholing, sport en cultuur!

5.1 Scholing

De gemeente heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Die ligt bij de schoolbesturen. Voor het voortgezet onderwijs is dat al heel lang het geval, voor het basisonderwijs geldt dat vanaf 2006. De Partij voor het Noorden is er trots op dat Oldambt geen scholen kent die als “zwak” te boek staan. Daarvoor is waardering voor alle schoolteams op zijn plaats.

De scholen zullen de komende jaren, als gevolg van krimp en verschraling, verder geconfronteerd worden met teruglopende leerlingen aantallen.

 

Basisonderwijs :

Als er minder leerlingen zijn, zijn er ook minder gebouwen of lokalen nodig. Voor het basisonderwijs betekent dit dat de gemeente naar de huisvesting van de scholen zal gaan kijken. Samenvoeging van scholen is soms niet te voorkomen waarbij wij sterke voorkeur hebben voor de zogenaamde samenwerkingsscholen (samengaan van openbaar en bijzonder onderwijs).

Op het gebied van de scholenhuisvesting zullen we dat stimuleren, maar de inhoudelijke samenwerking is een verantwoordelijkheid van de schoolorganisaties. We  doen dan ook een dringend beroep op de basisschoolorganisaties om deze inhoudelijke samenwerking de komende 4 jaar vorm te geven. De Partij voor het Noorden wil graag dat er desondanks een breed onderwijsaanbod mogelijk blijft zodat ouders een bewuste keuze kunnen blijven maken voor het onderwijs aan hun kinderen. Onderlinge geschillen binnen de onderwijsorgansiaties mogen niet te koste gaan van de onderwijskwaliteit aan onze kinderen. Dit betekent dat wij vinden dat aanvragen voor onderwijshuisvesting van de schoolorganisaties getoetst moeten worden aan de wijze waarop clustering en samenwerking gestalte krijgt. 

Voortgezet onderwijs :

Binnen het voortgezet onderwijs in onze gemeente zijn inmiddels verregaande plannen ontwikkeld om te komen tot een samenwerkende onderwijsorganisatie. Deze samenwerking en samenvoeging van onderwijsaanbod heeft gevolgen voor de onderwijslocaties in Winschoten. Er zal geïnvesteerd moeten worden in (ver)nieuwbouw. De Partij voor het Noorden is een fervent voorstander van deze verregaande samenwerking. Wij willen deze ontwikkeling ondersteunen. Daarbij kunnen we denken  aan uitbreiding van de huidige Campus in Winschoten, uitbreiding met de realisatie van een tweede Campus elders in onze gemeente, eventueel in combinatie met een multi- sportcomplex of realisatie van een onderwijscomplex in het vrijkomende ziekenhuis. In samenspraak met de onderwijsorganisaties zal de gemeente in 2018 een keuze maken. De Partij voor het Noorden heeft voorkeur voor het vrijkomende ziekenhuiscomplex. Ook het verder op genoemde plan voor een “generatiewoonvorm” kan hier gerealiseerd worden.

Volwassenenonderwijs :

Als je moeite hebt met lezen en/of schrijven dan is dat een enorme handicap. De Partij voor het Noorden vindt dat er alles aan gedaan moet worden om deze mensen in onze gemeente te helpen. Daarom willen we vol blijven inzetten op het “Taalhuis Oldambt”, in samenwerking met het Noorderpoortcollege, de bibliotheek en de Klinker.

We blijven ook cursussen voor mensen met een uitkering ondersteunen zodat hun kansen om een baan te vinden toenemen. Vooral de mogelijkheden die er zijn bij Synergon (en straks het nieuwe Werkbedrijf) willen we daarvoor optimaal gebruiken.

5.2 Sport en Cultuur : 

Cultuur draagt, ook in onze gemeente, bij aan de economische ontwikkeling van onze gemeente. We vinden dat het Cultuurcentrum “de Klinker“ een belangrijke rol moet spelen bij het uitdragen van de culturele activiteiten in de gehele gemeente.

Leidraad  is de beleidsnotitie Cultuur “Laat 1000 bloemen bloeien “ 2017-2020. De Partij voor het Noorden wil kinderen vroeg  in aanraking brengen met cultuur. Daarom blijven we doorgaan met muziekles op de basisscholen. Ook willen we de Cultuur-educatiemiddelen voor de scholen voortzetten voor een nieuwe periode van 4 jaar. Het verder uitbouwen van het  Rosarium tot een beeldenpark wordt ook de komende jaren gestaag doorgezet. We blijven inzetten op minimaal 1 beeldententoonstelling per jaar.

Sport en bewegen levert mensen zelf én de samenleving veel op. Mensen voelen zich fit en gezond en worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Sporten verbindt, bevordert de saamhorigheid en biedt mensen een sociaal netwerk, zeker in verenigings-verband. De Partij voor het Noorden wil dan ook dat Oldambt een sportieve gemeente is. Een gemeente waar voor kinderen bereikbare sportvoorzieningen aanwezig zijn, waar de openbare ruimte uitdaagt tot bewegen, daarom wil de Partij voor het Noorden graag op enkele plekken in onze gemeente openbare sporttoestellen plaatsen, en waar kinderen met bijzonder sporttalent de ruimte krijgen hun talent verder te ontwikkelen.

De Partij voor het Noorden wil graag een nieuw sportfonds voor jonge talenten; een fonds waar verenigingen aanspraak op kunnen maken voor de extra training en begeleiding van jonge, nu nog ruwe, ‘sporttalenten’ van de toekomst.

We willen voldoende goede maar vooral ook betaalbare sportaccommodaties voor verenigingen en scholen, die zij in gezamenlijkheid kunnen gebruiken en zo mogelijk kunnen (laten) exploiteren.

De Partij voor het Noorden is een voorstander van een verdergaand onderzoek naar een multi-sporten complex om daarmee de verenigingen de kwaliteit, maar vooral ook continuïteit te bieden die zij verdienen. Initiatieven tot samengang of samenwerking willen we extra stimuleren.

.

 

Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat !