Energie en veiligheid

De energievoorziening is de bloedsomloop van onze economie en welvaart. De distributie van energie mag niet volledig in handen komen van monopolisten.
Wij willen dat Gasterra en Tennet worden gecontroleerd door een onafhankelijke, in het Noorden gevestigde, instantie.

De huidige vorm van aardgaswinning blijkt onaanvaardbare gevolgen voor onze veiligheid en ons leefcomfort te hebben. De Rijksoverheid heeft daar nauwelijks oog voor.
De Partij voor het Noorden vindt de veiligheid van de Groningers topprioriteit.
Zij wil daarom dat de provincie evenveel zeggenschap krijgt in de gaswinning als de Rijksoverheid. Dat vraagt om een aanpassing van de Mijnwet.
Als Staat en Provincie het niet eens zijn over bijvoorbeeld de concessievoorwaarden of over de verdeling van de gasbaten dan moet een aan te wijzen Hof van arbitrage beslissen. Die zeggenschap willen we óók voor de provincie als het gaat om het gebruik van onze Groninger bodem voor energie- of andere doeleinden.

Zowel CO2 als kernafval in de noordelijke bodem wijst de Partij voor het Noorden onder de huidige omstandigheden en inzichten af. Ook onderzoek hiernaar is wat ons betreft uit den boze.

De Groninger aardgasvelden moeten een strategische buffer worden om eventuele stagnatie van de aardgas-aanvoer uit het buitenland op te vangen.
Als compensatie voor het in reserve houden van het Groninger aardgas dient de EU voor deze opslagfunctie aan Nederland een jaarlijkse vergoeding te betalen.

Ter compensatie van de getroffen bevolking in de gasproductiegebieden eist de Partij voor het Noorden 1% van ALLE, dus sinds het begin van de winning, aardgasbaten. Deze aardgasbaten komen ten goede aan de leefbaarheid van in het bijzonder het Groninger platteland. Doel is dat mensen weer graag op het platteland willen wonen omdat de voorzieningen daar optimaal zijn.

Die 1 procent komt neer op minstens € 5 miljard !

Gebruik van duurzame energiebronnen is natuurlijk beter dan de huidige fossiele bronnen. De Partij voor het Noorden vindt dat er in het energiebeleid zwaar moet worden ingezet op duurzame energiebronnen, zodat de import van aardgas uit politiek onbetrouwbare landen kan worden verminderd.

Uit een experiment bij de Afsluitdijk lijkt de winning van ‘blauwe’ energie uit zout- en zoet water zeer kansrijk te zijn. De Partij voor het Noorden wil dat deze nieuwe ontwikkeling met kracht wordt gestimuleerd. Een blauwe energiecentrale aan de afsluitdijk kan wellicht de hele energiebehoefte van de drie Noordelijke provincies invullen.


De Partij voor het Noorden wil alleen daar windmolens waar een meerderheid van de bevolking het ook wil en waar sprake kan zijn van een goede balans tussen de belangen van producenten en consumenten.
Daarom wilt de Partij voor het Noorden het stichten van energiecoöperaties, waarin ook consumenten moeten kunnen deelnemen, stimuleren.

De Provincie moet het ontwikkelen van ‘biobased energy’ (=gebruik van biomassa om energie te winnen) stimuleren, waarbij het Noorden als voorbeeld kan fungeren.

De in Groningen gevestigde Energy Academy dient uit te groeien tot een internationaal befaamd instituut.
Wat betreft duurzame energie moet de provincie Groningen ook méér kijken naar Duitsland. Energy valley is te veel gericht op traditionele vervuilende energievormen zoals steenkolencentrales.

Intensieve landbouw en veeteelt zijn in beginsel niet goed voor het milieu, maar leveren wel werk op. Ook hier zal dus kritisch naar de juiste balans gezocht moeten worden.

 

Kies daarom

Partij voor het Noorden